login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nov 08 2015, 22:33 (UTC+0) mark3.jpg
Aj takto niekedy vyzerá h¾adanie starých príbehov. Starý pán, ktorý robil dlhé roky pastiera, rád porozprával o udalostiach, na ktoré by sa nemalo zabudnú. Jeho príbehy literárne spracujeme a budú uverejnené v knihe Kluknavské poviedky, na ktorej práve pracujeme.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 03 2015, 22:36 (UTC+0) imgp6355-m.jpg
Dòa 29. 10. 2015 sme v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera vystúpili s dramatizovaným èítaním starej povesti o markušovskom hrade. Podujatie nieslo názov Strašidelné èítanie, uvedený príbeh sa volá Miškova tureò. Prezentácia bola poòatá netradiène, ako rozhlasová poviedka naživo aj s hereckým obsadením, naviac dopåòaná premietanými fotografiami, kde sa príbeh údajne odohral a ilustráciami k poviedke. Fotografia z úvodu podujatia - z¾ava riadite¾ka múzea Milena Gašajová, za klavírom sa o scénickú hudbu postaral Norbert Bodnár, úlohy želiarky Agnesy sa zhostila Silvia Bolèová, zemana Miška stvárnil Slavomír Szabó, rolu diabla prezentoval ¼ubomír Grega a rozprávaèom sa stal Milan Kolcun.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 26 2015, 19:27 (UTC+0) strašidelné èítanie plagát - malý_m.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Sep 02 2015, 12:07 (UTC+0) obalka_2.jpg
V dòoch 19. a 20. 9. 2015 bude v obci Køtomil v okrese Olomouc slávnos spojená s prezentáciou knihy Køtomilské povídky. Ide v poradí o tretiu knihu z autorskej dielne L.S. Pravé orechové, ktorá vyjde v Èeskej republike. Obsahuje 10 poviedok, ktoré sme vytvorili na základe terénne zozbieraných tradovaných a skutoèných historických príbehov z obce. Autorsky sa na knihe podie¾ali Slavomír Szabó, Jiøí Zaoviè a Silvia Bolèová.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 14 2015, 19:03 (UTC+0) 161_valaliky-m.jpg
Pri práci v ktorejko¾vek dedine je pre nás mimoriadne dôležitý èlovek, ktorého oznaèujeme termínom "spojka". Teda niekto, kto nás uvedie k starým ¾uïom, aby nám dôverovali a pokojne vyrozprávali staré tradované príbehy, èi skutoèné udalosti z obce. Takouto spojkou pri h¾adaní príbehov pre knihu Valalické poviedky sa stala najmä pani Jolana Takáèová, ktorá je vo Valalikoch známa vïaka organizovaniu poèetných kultúrnych a spoloèenských podujatí pre dôchodcov, a tiež ako aktívna èlenka folklórneho súboru Parádne nevesty. Ve¾mi jej za túto pomoc ïakujeme.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 25 2015, 10:03 (UTC+0) 160-valaliky-m.jpg
Práve pracujeme na knihe Valalické poviedky. Stretli sme sa s vynikajúcimi rozprávaèmi starých príbehov, ktorými sú manželia Podrackí. Príbehov, v ktorých sa používa èistec ako rastlina k zastaveniu urieknutí a zmytiu zla, sme poèuli ve¾a a na rôznych miestach. Tu sme však našli ¾udí, ktorí si èistec stále pestujú.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 20 2015, 09:48 (UTC+0) 159_otinoves_2m.jpg
V súèasnosti na základe objednávok pracujeme na dvoch knihách pre Èeskú republiku. Nedávno sme sa vrátili z pracovného pobytu, kde sme h¾adali staré príbehy na literárne spracovanie v oblasti Moravského krasu a na okolí. Partner z Moravy - Miestna akèná skupina Moravský kras - nám pripravil pestrý program. Okrem iného aj prehliadku syrárne v obci Otinoves. Takto dozrieva známy syr Niva.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 08 2015, 12:16 (UTC+0) 158_vinièky_m.jpg
Práve sme ukonèili prácu na knihe Krajina príbehov: Tokaj - Rovina. Nájdete v nej 21 poviedok a 21 profilov obcí z tohto regiónu. Kniha by mala vyjs do v marci 2015. Fotografia vznikla v tokajských pivniciach spoloènosti Chateau Vinièky.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 14 2015, 11:24 (UTC+0) pf2015_prave_orechove_m.jpg
Všetko NAJ v novom roku 2015, priatelia.... :)

na stránku vložil: sivo

 
Nov 17 2014, 13:07 (UTC+0) 156_kašov_m.jpg
Jednou z prvých východných obcí za Tokajom je Kašov. Príbehy, ktoré sa tu odohrali, sme si vypoèuli od 86 roènej pani Márie Moòakovej. Èiperná starenka, len èo sme už boli na odchode, išla nakàmi ošípané a sliepky. Jej životnú energiu jej mnohí, aj o mnoho rokov mladší, môžu závidie.

na stránku vložil: sivo