login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

May 20 2009, 20:24 (UTC+0) dsc_0088_m.jpg
Rieka Roòava má neve¾ký tok, avšak výzamnú úlohu štátnej hranice. Na tejto fotografii je v¾avo od rieky Maïarsko a prvé domy Sátoraljaújhely, napravo je slovenská zem a Slovenské Nové Mesto. Kopec v pozadí je Sátor. V oblasti slovenského Tokaja sme našli viacero príbehov, ktoré sa k tejto rieke viažu. Pri Malej Tàni tu ažili štrk a maïarskí pohranièníci striehli, èi niekto nevystúpi na druhý breh, pri Èerhove sa ved¾a rieky za noci pohybuje akési tlieskajúce strašidlo, inde sa cez rieku pašovala pšenica.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 29 2009, 17:22 (UTC+0) 064_cernochov_m.jpg
Èernochov patrí medzi sedem obcí slovenskej oblasti Tokaja. Aj tu sa nachádzajú typické podzemné vínne pivnice. Túto na fotografii vlastnili Židia Tildmanovci. Poèas vojny však boli deportovaní do koncentraèného tábora. Pred pivnicou je odfotografovaná pani Etela Oláhová, ktorá nám vyrozprávala mnoho zaujímavostí z histórie dediny.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 14 2009, 14:56 (UTC+0) 063_cerhov.jpg
Na výjazde za h¾adaním starých príbehov v obci Èerhov. S miestnymi obyvate¾mi je uprostred èlenka L. S. Pravé orechové Anna Domaniková.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 02 2009, 13:48 (UTC+0) 62_velka_trna_m.jpg
Interiér kalvínskeho kostola vo Ve¾kej Tàni. Ide o výnimoène zachovaný architektonický románsky štýl. Kostol má síce aj viaceré gotické èasti, ktoré vznikli dodatoènou prestavbou, ale rovno povedané – èo možno h¾ada v sakrálnej architektúre krajšie ako èistý stredovek v románskom a gotickom slohu? Isto, niekto môže ma radšej baroko, ale románskych a gotických architektonicky èistých kostolov máme na Slovensku podstatne menej a sú i vzácnejšie.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 08 2009, 07:27 (UTC+0) 061_petrovce_m.jpg
V Petrovciach nad Laborcom, kde pripravujeme knihu poviedok, napísaných na základe starých príbehov práve z tejto obce. Fotografia vznikla na stretnutí a spomínaní s pani Annou Jevèákovou a Matildou Šimoníkovou. Za L.S. Pravé orechové – Slavomír Szabó a Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 17 2009, 12:38 (UTC+0) 055_malatrna_m.jpg
Aj takto môže vyzera vyh¾adávanie starých príbehov... V tokajských pivniciach v obci Malá Tàòa. V¾avo vynikajúca vinárka, folklóristka a rozprávaèka príbehov Valéria Kovácsová. Ïalej èlenovia L.S. Pravé orechové - uprostred Jiøí Zaoviè a vpravo Anna Domaniková.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 10 2009, 08:00 (UTC+0) _dsc_0149m.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. Na fotografii poskytuje spoluautorka knihy Anna Domaniková rozhovor pre TV NAŠA.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 07 2009, 06:33 (UTC+0) _dsc_0155m.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. Na fotografii je ilustrátorka knihy Jana Šlosárová (vpredu v¾avo) so svojimi priaznivcami.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 05 2009, 05:51 (UTC+0) _dsc_0029m.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. V úvode podujatia nám tu okrem iného zaspievala aj ženská spevácka skupina Babibec-Rozmaria z Nováèan.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 03 2009, 06:24 (UTC+0) _dsc_0060m.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. Na fotografii autorky knihy – vpredu ilustrátorka Jana Šlosárová, ïalej za Pravé orechové ¼ubica Andrásiová, Anna Domaniková a Soòa Jakešová.

na stránku vložil: slavo