login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sep 01 2010, 18:46 (UTC+0) 085_krcava_m.jpg
Za obcou Krèava v okrese Sobrance. Miestni obyvatelia nás odviedli na miesto, ktoré tu nazývajú Boži šlit - t.j. Božia stopa. Pod¾a legendy sa na skale ukázala Panna Mária a zanechala tam odtlaèok svojej stopy. Keï zaprší a stopu zaplaví voda z nebies, údajne sa dejú zázraky a došlo tam k viacerým spontánnym vylieèeniam tých, ktorí si vodou zo stopy umyli tvár. Príbeh o Božom šlite sa však neukáže na našich webových stránkach, ale v rámci dohody s objednávate¾om vyjde knižne v októbri 2010. Na stopu ukazuje spolupracovník Literárnej spoloènosti Pravé orechové - spisovate¾ Ján Mièuch.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 31 2010, 20:07 (UTC+0) 084_husak_m.jpg
V júli 2010 v obci Husák v okrese Sobrance. V tomto èase pracujeme v bezprostrednej blízkosti ukrajinských hraníc na novej knihe, ktorá bude obsahova staré príbehy z mikroregiónu Korom¾a a okolie. (Poviedky budú uverejnené knižne, nejdú na interent.) Na fotografii je 88 roèná pani Mária Krupová. Okrem iného nám opísala aj nezvyèajný rituál, ktorý bol v minulosti pre obec typický. Vždy 23. decembra - veèer pred Štedrým dòom – išli v snehu bosé dievèatá cez celú dedinu až na okraj lesa ku potoku a každá niesla kúsok bieleho koláèa. Koláè dali do potoka ako dar jeho obyvate¾om (rybám), potom sa z chladnej vode umyli a išli domov. Verilo sa, že takto získajú zdravie a krásu na celý rok a ochráni ich to aj pred možnými bosoráckymi urieknutiami. Pri pani Krupovej je èlenka Literárnej spoloènosti Pravé orechové ¼ubica Andrásiová.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 26 2010, 08:57 (UTC+0) 083_hrusov_m.jpg
V obci Hrušov v okrese Rožòava sa nám pracovalo vynikajúco. Traja rozprávaèi si dobre pamätali staré príbehy, ktoré poèuli ešte ako deti. Aj o èudesných udalostiach poèas epidémie španielskej chrípky v druhom desaroèí 20. storoèia, tiež o slivkovom sade, kde sa stretávali bosorky alebo o mužovi s nezvyèajnými schopnosami, ktorý sa dokázal premieòa na zvieratá... Príbehy sme zaznamenali a po literárnom spracovaní budú uverejnené na našich internetových stránkach. V druhom rade - èlenka L.S. Pravé orechové Soòa Jakešová a prekladate¾ z maïarèiny Pavol Bucsuházy.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 17 2010, 15:29 (UTC+0) 082_markušovce_m.jpg
V Markušovciach sa etnologický výskum robí ve¾mi dobre. Na stretnutie o starých zvykoch obce prišiel folklórny súbor Markušovèan v tradièných krojoch. Na fotografii s èlenkami súboru predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 11 2010, 15:48 (UTC+0) 081_markušovce_m.jpg
Obèas sa stane, že prídeme na nejaké miesto, vstúpime do nejakého domu a povieme si: "Tak tu by sa oplatilo býva". Kto by odolal takýmto komnatám, ako mali kedysi Mariášiovci v Markušovciach? Fotografia je z ich Letohrádku Dardanely, kde sa dnes nachádza múzeum s expozíciou historických hudobných nástrojov.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 24 2010, 12:16 (UTC+0) 080_jaklovce_m.jpg
V rámci projektu Pamä ¾udu: Terra incognita sme zaèali pracova aj v obci Jaklovce. Po stretnutí s obyvate¾mi a vypoèutí starých príbehov sme potrebovali spozna miesta, kde sa dané príbehy odohrali. Sprievodkyòu Jaklovcami nám robila pani Anna Krá¾ová. A ve¾mi dobre si pamätá, kde sa kedysi rozprestierali ovocné sady Csákyovcov, kde boli rybníky, pálenica, èi ako vo¾akedy vyzerali Nižné Jaklovce, ktoré sú už pod hladinou Ružínskej priehrady.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 09 2010, 12:42 (UTC+0) 079_hrhov_m.jpg
Pod¾a povesti sa krá¾ Belo IV. po porážke v bitke pri rieke Slaná zachránil vïaka obyvate¾om obce Hrhov. Príbeh sme spracovali do poviedky s názvom V stopách krá¾a. Poves a úcta ku krá¾ovi Belovi sú v Hrhove stále živé. Svedèí o tom aj erb s uvedením mena a rokmi jeho vládnutia, ktorý sa nachádza v miestnom rímsko-katolíckom kostole.

na stránku vložil: slavo

 
Jan 20 2010, 12:52 (UTC+0) 078_moldavska_jaskyna_m.jpg
Blíži sa èas spracovania povesti, pod¾a ktorej sa obyvatelia Moldavy nad Bodvou schovávali pred Tatármi v Moldavskej jaskyni. Pred napísaním poviedky si je dobré vždy obhliadnu miesto, kde sa dej odohráva. Tak sme sa v sprievode strážcu Národného parku Slovenský Kras vybrali do inak verejnosti neprístupnej Moldavskej jaskyne. Táto sa spomína aj v inej poviedke, ktorá má názov Stratení v jaskyni.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 31 2009, 14:25 (UTC+0) pf_2010.jpg

na stránku vložil: slavo

 
Dec 13 2009, 11:10 (UTC+0) 075_hrhov_m.jpg
Vždy máme rados, keï sa pri h¾adaní starých príbehov stretneme s èlovekom, z ktorého srší energia, optimizmus a je dobrým rozprávaèom. Práve takým je pán János Kardos z Hrhova. Povesti o krá¾ovi Belovi IV., o okrídlených hadoch, príbehy o cigánoch z domov vyhåbených do skál pod planinou, o prvom premietaní pojazdného kina v dedine, ale aj z ruského koncentráku v èasoch vojny, to všetko vylovil zo svojej pamäte, aby sme to zachytili a literárne spracovali. Naviac, Hrhov je na Turnianskej vínnej ceste, takže neèudo, že pán János Kardos je vynikajúcim vinárom. Má 87 rokov a hovorí, že už teraz sa teší na jar, keï bude môc opä pracova so svojej vinici.

na stránku vložil: slavo