login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mar 06 2007, 09:30 (UTC+0) _dsc_0028.jpg
Dòa 1. marca 2007 - dobyli sme Lastomír... V rámci projektu "Pamä ¾udu" sme zaèali s vyh¾adávaním starých príbehov, tradièných receptov a historickch fotografí práve v tejto zemplínskej dedine. Na fotografii èlenka L.S. Pravé orechové - Jana Hajduová.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 12 2007, 13:47 (UTC+0) _dsc_0003_m.jpg
Dòa 10. februára 2007 v obci Rudník. Slovenská televízia nakrúcala dokument o práci a poslaní Literárnej spoloènosti Pravé orechové. V dokumente úèinkuje aj 87 roèná pani Mária Tóthová z Rudníka, ktorá nám vyrozprávala mnoho starých príbehov. Na ich základe vznikli napríklad poviedky Zjavenie svätej Anny, alebo Zánik Rudníckych kúpe¾ov. Na fotografii: dole uprostred - Mária Tóthová, hore z ¾avej strany - redaktorka STV Zuzana Lehotská, kameraman STV Pavol Hospodár, spisovate¾ka Jana Hajduová, spisovate¾ka Eva Hajdu, osvet¾ovaè STV Dušan Weiss. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Feb 08 2007, 10:17 (UTC+0) _dsc_0002.jpg
Na spoloènom stretnutí s pamätníkmi Šamudoviec v januári 2007. Z¾ava pani Mária Košèová, pani Anna Nitkulincová, pán Michal Kostovèík a vpravo autorka L.S. Pravé orechové Anna Domaniková.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 09 2006, 17:21 (UTC+0) _james.jpg
Spoloèné stretnutie s americkým spisovate¾om a knižným ilustrátorom Jamesom Warholom. Synovec slávneho strýka, krá¾a pop-artu Andyho Warholu, sa na návšteve Košíc živo zaujímal o históriu a staré príbehy z prostredia Rusínov. Na snímke: James Warhola - vpravo, Slavomír Szabó - v¾avo.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 02 2006, 10:09 (UTC+0) _dscf3993.jpg
Vyšná Myš¾a, máj 2006 – „Valal bul dakedy o špivani, ale dnes už špivaju len tote, co su ožarte,“ spomína na niekdajšie èasy pani Jolana Krajcarová (na fotke v¾avo). V èasoch jej mladosti bývalo zvykom, že sa mladí ¾udia sa èasto stretávali, aby spievajúc prešli celou dedinou. Na fotografii je s pani Teréziou Menovou. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
May 03 2006, 10:24 (UTC+0) _.jpg
Trstené pri Hornáde, apríl 2006 – Pán Imrich Lukáè ponúka pálenku. Dobre si pozrite, èo je vo f¾aši. Celá hruška. Hrušky do fliaš dostáva tak, že keï odkvitnú kvety, f¾ašu pripevní na strom a konárik s malým plodom strèí do hrdla f¾aše. Hruška nakoniec vyrastie priamo vo f¾aške. Keï dozreje, f¾aša sa zo stromu zloží a hruška zaleje pálenkou. Takto to robia dedinèania vo viacerých okolitých obciach. A pálenke to dá naozaj kvalitnú ovocnú príchu. Mimochodom, keï sa pálenka dopije, f¾aša sa rozbije a možno zjes hrušku. Samozrejme, po takomto ovocí neradno sada za volant auta. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Apr 20 2006, 20:53 (UTC+0) sena_kolivosko.jpg
Seòa – apríl 2006. Na návšteve u rodiny Fecsovcov. Tento manželský pár úctyhodného veku dokáže so zanietením rozpráva staré príbehy. Ich spomienky sú naozaj hodné pozornosti. Priviedol nás k nim Seòan – Štefan Kolivoško, zástupca riadite¾ky Verejnej knižnice Jána Bocatia, spisovate¾ a odborník na regionálnu históriu. Na fotografii sedí v¾avo. (Foto: Slavomír Szabó)

na stránku vložil: slavo

 
Mar 31 2006, 07:08 (UTC+0) zlaty_dom.jpg
15. marec 2006, Èeské Budìjovice, Èeská republika - Literárna spoloènos Pravé orechové mala svoj prezentaèný veèer v Zlatom dome európskej kultúry. Na fotografii z¾ava: Soòa Jakešová, Slavomír Szabó, Eva Hajdu.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 30 2005, 12:12 (UTC+0) dargov_ondrej.jpg
Pani Mária Ferenèíková z dediny Dargov nám ukazuje, kde sa nachádza vrch Ondrej. V noci z 30. novembra na 1. december 1945 tam utiekli všetci dedinèania, aby si vybudovali koliby a poèkali, kým prejde front. Po návrate do Dargova nebol ani jeden dom celý. Príbeh z II. svetovej vojny o bojoch o Dargovský priesmyk sme spracovali pri potreby obèianskeho združenia Kostitras. Nenájdete ho teda na našom webe, ale stane sa súèasou novej knihy o Slanských vrchoch. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Dec 05 2005, 08:23 (UTC+0) 01122005.jpg
1. 12. 2005 – Èeské Budìjovice – Krst knihy „Èeská sùl a slovenský cukor“, ktorá vyšla v èeskobudìjovickom vydavate¾stve Rùže a obsahuje 10 poviedok èlenov Literárnej spoloènosti Pravé orechové a 10 poviedok autorov Jihoèeského klubu Obce spisovatelù. Krstným otcom knihy v ÈR sa stal primátor mesta Èeské Budìjovice Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. /uprostred/. Z¾ava Eva Hajdu a sprava Slavomír Szabó – z Literárnej spoloènosti Pravé orechové.

na stránku vložil: slavo