login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jan 15 2019, 11:55 (UTC+0) saca_pozvanka_kniha.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Dec 31 2018, 17:44 (UTC+0) pro__pf_2019.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Dec 26 2018, 21:38 (UTC+0) 243_richnavské poviedky-obalka kopie.jpg
V predvianoèných dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha Richnavské poviedky. Vznikla na základe vyh¾adávania starých tradovaných a skutoèných príbehov z tejto dediny. Desa poviedok mapuje obdobie od zaèiatku 20. storoèia až po jeho sedemdesiate roky. Okrem ¾udového lieèite¾stva obsahuje príbehy o prípadoch miestnych žandárov, prespaniek, pytliactva, h¾adania údajných pokladov na hrade (jeho ruiny stoja stále uprostred dediny), záhady kaplnky Márie Magdalény, migrácie do USA, èi udalostí I. a II. svetovej vojny.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 06 2018, 08:53 (UTC+0) 242_k_s_p_m.jpg
Prosíme zájemcov o knihu Košické staromestské poviedky, aby nám nepísali e-maily so žiadosou o jej zakúpenie. Sme autori, nie vydavatelia, èi predajcovia knihy. * Košické staromestské poviedky si môžete v súèasnosti zakúpi v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach a v Mestskom informaènom centre na Hlavnej 32 v Košiciach. * Kniha obsahuje 10 poviedok - povestí i skutoèných príbehov, ktoré siahajú dejovo od 13. storoèia do 80-tych rokov 20. storoèia. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolèová. V závere sa nachádza pomerne obsiahly sprievodca po miestach, kde sa jednotlivé príbehy odohrali. Autorom sprievodcu je Milan Kolcun.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 23 2018, 16:20 (UTC+0) medzevské poviedky-obalka2 (1).jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha Medzevské poviedky. Nájdete v nej desa tradovaných a skutoèných historických príbehov, ktoré sme spracovali do poviedok na základe spomienok medzi najstaršími obyvate¾mi Košíc. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolèová. Verejná prezentácia knihy bude v Medzeve v októbri.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 13 2018, 08:10 (UTC+0) košické staromestské poviedky-obalka.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha Košické staromestské poviedky. Nájdete v nej desa tradovaných a skutoèných historických príbehov, ktoré sme po konzultáciách s historikmi spracovali do poviedok na základe achívnych údajov i vyh¾adávaním spomienok medzi najstaršími obyvate¾mi Košíc. Opisom udalostí najstarší z príbehov pochádza z 19. storoèia, najmladší z osemdesiatych rokov 20. storoèia. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolèová. Za poviedkami sa nachádza obsiahlejší doslov, ktorý napísal Milan Kolcun a sprevádza ním èitate¾a po miestach i historických epochách, v ktorých sa jednotlivé príbehy odohrali. Kniha bude ma svoju verejnú prezentáciu v septembri, kedy bude i uvedená do predaja.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 06 2018, 09:08 (UTC+0) brzotínske poviedky-hu-obalka (2) kopie.jpg
Brzotínske poviedky vyšli vo vydavate¾stve Vienala aj v maïarskom preklade. V knihe sa nachádza sedem poviedok, ktoré vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov z obce Brzotín. Navštevovali sme obyvate¾ov tejto obce, ktorí nám príbehy vyrozprávali, my sme s historikmi verifikovali fakty a následne všetko spracovali. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov na jeseò tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Silvia Bolèová, Zuzana Kratyinová a Juraj Korpa.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 23 2018, 07:59 (UTC+0) brzotínske poviedky-obalka kopie.jpg
Vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla kniha Brzotínske poviedky. Nachádza sa v nej sedem poviedok, ktoré vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov z obce Brzotín. Navštevovali sme obyvate¾ov tejto obce, ktorí nám príbehy vyrozprávali, my sme s historikmi verifikovali fakty a následne všetko spracovali. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov na jeseò tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Silvia Bolèová, Zuzana Kratyinová a Juraj Korpa.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 18 2018, 06:53 (UTC+0) maloidianske poviedky-obalka (1) kopie.jpg
Vo vydavate¾stve Vienala nám vyšla kniha Maloidianske poviedky. Nachádza sa v nej desa poviedok, ktoré vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov z obce Malá Ida. Približne rok sme navštevovali obyvate¾ov tejto obce, ktorí nám príbehy vyrozprávali, my sme s historikmi verifikovali fakty a následne všetko spracovali do poviedok. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov v lete tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolèová.

na stránku vložil: sivo

 
May 31 2018, 05:47 (UTC+0) aca-rozpráva-obalka (1)m.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla s názvom "Šaca rozpráva...". Nachádza sa v nej desa poviedok, ktoré vznikli literárnym spracovaním starých tradovných i skutoèných príbehov z historických obcí Šaca a Buzinka. Obe obce po zlúèení tvoria súèasnú mestskú èas Košice-Šaca. Približne rok sme navštevovali miestnych obyvate¾ov, ktorí nám príbehy vyrozprávali, my sme s historikmi verifikovali fakty a následne všetko spracovali do poviedok. Kniha sa dostane medzi èitate¾ov v lete tohto roku. Autormi poviedok sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia Bolèová. Ilustrácie vytvoril Ján Sorokáè.

na stránku vložil: sivo