login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Feb 05 2012, 15:04 (UTC+0) 095_cecejovce.jpg
Na výjazde za starými príbehmi v Èeèejovciach sa o svoje spomienky s nami podelili 90 roèná pani Magdaléna Šváková, 78 roèný pán Mikuláš Vránay a 88 roèný pán Ernest Dorák. Na fotografii s nimi je èlenka L.S. Pravé orechové Anna Domaniková.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 31 2011, 15:30 (UTC+0) pf_2012_prave_orechove.jpg
PF 2012 !!! Dobre bude...

na stránku vložil: slavo

 
Dec 10 2011, 13:42 (UTC+0) 093_pribehy_z_tokaja_2011.jpg
V novembri 2011 – v 10. roku existencie Literárnej spoloènosti Pravé orechové – nám vyšla v poradí už 10. kniha. Jej názov je Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Je dvojjazyèná a okrem starých tokajských povestí a príbehov v nej nájdete aj mnoho ïalších zaujímavostí z tohto územia. Dòa 30. 11. mala kniha svoju prezentáciu v Bruseli v rámci predstavenia Tokajskej vínnej cesty. V Košiciach pripravujeme verejnú prezentáciu knihy na zaèiatok roka 2012.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 06 2011, 14:02 (UTC+0) 092_stratena.jpg
Ïalšia obec, v ktorej pracujeme, je Stratená. Jednou z jej prírodných dominánt je Ostrá skala. Práve v jej blízkosti zaèína Samelova dolina a tu mal údajne postavený aj svoj dom legendárny zbojník Samel, ktorý zbíjal v 18. storoèí. Príbeh o òom prinesieme èoskoro. Na fotografii je èlen L.S. Pravé orechové Jiøí Zaoviè. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Mar 01 2011, 12:16 (UTC+0) 091_betliar.jpg
Zbieranie starých príbehov v obci Betliar sa nieslo v znamení tradovaných historiek o posledných majite¾och kaštie¾a z grófskeho rodu Andrássyovcov. Fotografia vznikla pri súsoší, ktoré znázoròuje výjav, keï v betliarskej zvernici zabil medveï muflóna. Z¾ava dvaja rozprávaèi príbehov – pán Alexander Maduda a pani Štefánia Kaòúrová. Vpravo èlenka L.S. Pravé orechové Soòa Jakešová.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 20 2011, 17:55 (UTC+0) 090_jasov_kristova_skala.jpg
Mnoho príbehov sa viaže aj k rôznym kameòom, ktoré si èlovek na prvý poh¾ad ani nevšimne. V prípade Jasova sú to hneï dva takéto kamene. Toto je jeden z nich a nachádza sa na vrchole Jasovskej skaly. Keï sa naò dobre pozriete, naozaj to vyzerá, akoby na òom niekto k¾aèal a zanechal tam odtlaèky svojich nôh. Pod¾a legendy tu k¾aèal a modlil sa samotný Kristus, keï vstal z màtvych a ešte sa prešiel po svete, aby si vychutnal jeho krásu. Príbeh ovplyvnil nejednu generáciu, najstaršie jasovské ženy spomínajú, že v èase svojho detstva chodili hore na Jasovskú skalu, aby si k¾akli do odtlaèkov tohto kameòa a modlili sa tu. Verili, že takto budú ich prosby skôr vyslyšané.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 17 2011, 10:33 (UTC+0) 089_jasov_klastor_ms.jpg
Naša cesta pri vyh¾adávaní starých príbehov nás zaviedla do Jasova. Na fotografii vidíte známy premonštrátsky kláštor, k vzniku ktorého sa viaže jedna poves. Túto práve spracúvame a na webe sa objaví o nieko¾ko dní.

na stránku vložil: slavo

 
Jan 24 2011, 10:19 (UTC+0) 088_velky_paklan_m.jpg
Poh¾ad z pahorku Ve¾ký Paklán, ktorý sa nachádza medzi obcami Hrhov a Jablonovom nad Turòou. Osídlenie tu bolo už v dobe kamennej. Pod¾a jednej povesti na tomto pahorku sa stretávali a tancovali bosorky, pod¾a inej povesti tu mali svoj kláštor èervení mnísi.

na stránku vložil: slavo

 
Jan 07 2011, 06:55 (UTC+0) pf_2011_ls_prave_orechove.jpg

na stránku vložil: slavo

 
Nov 25 2010, 13:25 (UTC+0) 086_knihy_2010_m.jpg
V roku 2010 vyšli Literárnej spoloènosti Pravé orechové dve knihy. Najskôr staré príbehy z historickej obce Krásna nad Hornádom (dnes mestskej èasti Košice – Krásna), kde sa nachádza 10 poviedok napísaných na základe skutoèných a tradovaných príbehov. Druhou je kniha tradovaných príbehov z mikroregiónu Korom¾a a okolie. Nachádza sa v nej 12 poviedok, ktoré sú tematicky viazané na vidiecku mystiku a kniha je zároveò turistickým sprievodcom k miestam, kde sa stali údajné zázraky, zjavenia, alebo aspoò kam chodievali tancova èarodejnice... Obe knihy vyšli vo vydavate¾stve Vienala Košice.

na stránku vložil: slavo