login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jun 23 2017, 10:52 (UTC+0) 204_košická_nová_ves_m.jpg
V Košickej Novej Vsi sme poèas h¾adania príbehov navštívili pani folkloristku Helenu Basalovú. Kolegyòu Zuzanu Kratyinovú obliekla do košicko-novoveského kroja.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 17 2017, 16:26 (UTC+0) trojkrajina sk kopie.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha s názvom Trojkrajina. Nachádza sa v nej 12 ¾udových rozprávok, ktoré sme vyh¾adali medzi starými obyvate¾mi v Nórsku, na Slovensku a na Ukrajine.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 11 2017, 19:29 (UTC+0) 203_vyšná_Šebastová_m.jpg
Z verejnej prezentácie knihy Vyšnošebastovské poviedky v júni 2017. Na podujatí sa zúèastnilo vyše tisíc návštevníkov. V prvom rade z¾ava: Stanislav Šváby - starosta Vyšnej Šebatovej, Monika Puzderová - starostka Šebastoviec a "krstná mama" knihy, Peter Gombita - RK kòaz a "krstný otec" knihy, Zuzana Kratyinová - spoluautorka knihy, Slavomír Szabó - spoluautor knihy.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 05 2017, 06:18 (UTC+0) danianske-poviedky-obalka2m.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha s názvom Ždanianske poviedky. Obsahuje desa historicky verných i tradovaných príbehov z dediny Ždaòa v okrese Košice-okolie. Na knihe sa autorsky podie¾ali Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová a Roland Šoltész. Verejná prezentácia bude 27. augusta na obecných slávnostiach v Ždani.

na stránku vložil: sivo

 
May 29 2017, 08:27 (UTC+0) 201_kechnonec_m.jpg
V súèasnosti pracujeme vo viacerých obciach. Jednou z nich je aj Kechnec, kde je jednou z našich ob¾úbených rozprávaèiek príbehov 88 roèná pani Alžbeta Sedláková. Na fotografii s èlenkou L.S. Pravé orechové Silviou Bolèovou.

na stránku vložil: sivo

 
May 22 2017, 17:20 (UTC+0) valalické-poviedky-obalka.jpg
V týchto dòoch nám vyšla ïalšia kniha z edície poviedkových monografií obcí. Valalické poviedky obsahujú 10 príbehov z historických obcí Bernátovce, Buzice, Košany a Všechsvätých, ktoré sa v roku 1960 spojili do jednej dediny Valaliky. Autorsky sa na knihe podie¾ali Slavomír Szabó, Silvia Bolèová a Vasi¾ Demko. Ilustroval ju Ján Sorokáè. Na prianie obce sa však kniha uvedie na trh až v roku 2018, keï budú Valaliky oslavova 770. výroèie prvej písomnej zmienky o osídlení.

na stránku vložil: sivo

 
May 13 2017, 16:28 (UTC+0) 199_ukrajina_seredné_m.jpg
Nedávno sme sa zúèastnili na prezentácii v ukrajinskej obci Seredné. Predstavili sme tam zbierku ukrajinských ¾udových rozprávok, ktoré sme si poèas minulého roka vypoèuli v ukrajinských dedinách a následne spracovali do knihy. Tá vychádza v ukrajinskom, slovenskom i anglickom jazyku, bližšie informácie uverejníme èoskoro. Podujatie v Serednom doplnili ukrajinskí žiaci a študenti svojim kultúrnym vystúpením.

na stránku vložil: sivo

 
May 09 2017, 07:14 (UTC+0) vyšnošebastovské-poviedky.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha s názvom Vyšnošebastovské poviedky. Obsahuje desa historicky verných i tradovaných príbehov z dediny Vyšná Šebastová v okrese Prešov. Na knihe sa autorsky podie¾ali Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Jiøi Zaoviè a Vasi¾ Demko. Ilustrácie k poviedkam vytvorila výtvarníèka Renáta Pomajová.

na stránku vložil: sivo

 
May 02 2017, 16:28 (UTC+0) 197_krásnohorská.jpg
Už o pár dní uzrie svetlo sveta knižné prekvapenie v podobe nových poviedok z oblastí niekdajšej Turnianskej a Gemerskej župy. V niektorých obciach sme pracovali už aj predtým. K tým novým, kam sme pracovne prišli prvý krát, patrí napríklad Krásnohorská Dlhá Lúka, kde sa nachádza aj tento dvojvežový kostol.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 22 2017, 07:28 (UTC+0) 195_ganovske_poviedky_m.jpg
V týchto dòoch nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha s názvom Gánovské poviedky. Obsahuje desa historicky verných i tradovaných príbehov z dediny Gánovce v okrese Poprad. Na knihe sa autorsky podie¾ali Slavomír Szabó, Silvia Bolèová a Zuzana Kratyinová. Ilustrácie k poviedkam vytvoril výtvarník Ján Sorokáè.

na stránku vložil: sivo