login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nov 01 2014, 19:41 (UTC+0) 155_imgp6835_krst-tahanovske_poviedky_m.jpg
Verejná prezentácia knihy ahanovské poviedky. Keïže ahanovèanom sa hovorí Baraòare, krstilo sa baraòou vlnou. Z¾ava Slavomír Szabó - spoluautor knihy, Gejza Tóth - moderátor, Jana Šlosárová - ilustrátorka knihy, Ján Nigut - starosta ahanoviec.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 28 2014, 07:49 (UTC+0) 154_imgp6799_krst_tahanovske_poviedky_m.jpg
Verejná prezentácia knihy ahanovské poviedky. Kniha obsahuje desa tradovaných i historicky verných príbehov z historickej obce ahanovce. Z¾ava: Silvia Bolèová, spoluautorka knihy - Slavomír Szabó, spoluautor knihy - Ján Migut, starosta ahanoviec - Gejza Tóth, moderátor podujatia - Jana Šlosárová, ilustrátorka knihy. Spoluautorom knihy je aj Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 17 2014, 14:36 (UTC+0) 153_zemplínske_hradiste_1m.jpg
Doposia¾ najstarším èlovekom, ktorý nám rozprával staré príbehy, je 95 roèný pán Ján Štefan zo Zemplínskeho Hradiša. V tejto oblasti pracujeme v rámci projektu "Po stopách starých príbehov". Na fotografii z¾ava - náš nový spolupracovník a spisovate¾ Vasi¾ Demko, manažérka projektu Kornélia Kornová a rozprávaè príbehov Ján Štefan.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 12 2014, 19:38 (UTC+0) 152-tahanovske-poviedky.jpg
V novembri 2014 nám vo vydavate¾stve Vienala vyšla kniha ahanovské poviedky. Nachádza sa v nej desa poviedok z prostredia obce ahanovce. Dejovo siahajú od konca 19. storoèia po pädesiate roky dvadsiateho storoèia. Autormi knihy sú Slavomír Szabó, Silvia Bolèová a Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 27 2014, 22:40 (UTC+0) 151_jablonov_mezei_m.jpg
Krstným otcom našej knihy Na prahu Gemera nebol žiaden politik, známy umelec, èi iná verejne známa osoba. Rozhodli sme sa, že tento post dostane pán ¼udovít Mezei zo Silickej Brezovej. Zaslúžene. Znaènú èas života strávil ako pastier kráv na Silicke planine. Je neuverite¾ne dobrým rozprávaèom a pozná mnohé povesti i skutoèné staré zaujímavé príbehy, ktoré stoja za literárne spracovanie. Raz by sme radi urobili knihu, ktorá by vznikla len na základe jeho rozprávaní. Aspoò niektoré z nich už máme spracované do poviedok. Na fotografii je s autormi knihy Na prahu Gemera, ktorá mala svoju prvú verejnú prezentáciu 27. 9. 2014 v Jablonove nad Turòou. Z¾ava - Slavomír Szabó, Soòa Jakešová, ¼udovít Mezei, Silvia Bolèová a Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 24 2014, 20:35 (UTC+0) na-prahu-gemera-foto_male.jpg
Takže svetlo sveta uzrela štrnásta kniha Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Viac o nej si preèítajte v našej pozvánke na verejnú prezentáciu, ktorá sa uskutoèní v sobotu 27. septembra na Slivkovom festivale v obci Jablonov nad Turòou so zaèiatkom o o 9,00 v turistickom centre Granárium.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 20 2014, 16:53 (UTC+0) 148_jablonov_lukáè_m.jpg
Už zaèiatkom roku 2015 vyjde nová kniha poviedok autorov L.S. Pravé orechové. Poviedky, ktoré tvoria povesti i historicky verné príbehy, sa budú viaza ku konkrétnym a turisticky zaujímavým miestam. Naviac, na týchto miestach budú umiestnené drevené sochy ako priestorové ilustrácie, a to priamo v obciach, kde sa jednotlivé príbehy odohrali. Okrem skrášlenia prostredia poslúžia ako bod, pri ktorom môžu turistickí sprievodcovia ukáza a informova turistov, èo sa kde stalo. Práve v týchto dòoch sa koná sochársky plenér, kde šes sochárov na základe poviedok pracuje na stvárnení sôch. Medzi sochármi je aj pán Ján Lukács z Moldavy nad Bodvou, s ktorým sme spolupracovali aj v minulosti pri iných kultúrnych projektoch. Za ním sa nachádza prvá zo sôch, ktorú vytvára a viaže sa k príbehu o kamennom kresle pri obci Dlhá Ves, kde údajne po bitke pri rieke Slaná odpoèíval krá¾ Belo IV. Viac o knihe, konkrétnych miestach aj projekte celkovo napíšeme vèas :))

na stránku vložil: sivo

 
Aug 17 2014, 20:09 (UTC+0) 21_modráèiky.jpg
V súèasnosti pracujeme aj na Zemplíne a jednou z obcí nášho záujmu sú Ladmovce. Popri príbehoch mapujeme aj kultúrne dedièstvo a prírodné bohatstvo. Z prírodného bohatstva je tam zaujímavá Národná prírodná rezervácia Kášvár. Dôvodom ochrany územia je napríklad aj poèetný výskyt mnohých druhov motý¾ov.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 09 2014, 13:12 (UTC+0) 147_hrušovský_tybník_m.jpg
Opä sa pracovne vraciame do obcí Hrušov, Jablonov nad Turòou a Silická Jablonica. I keï sú dnes známe ako vinárske, v minulosti (èo možno usúdi aj pod¾a názvov), sa zameriavali najmä na pestovanie ovocia. Dnes tu dominuje turistický ruch spojený s poznávaním Slovenského krasu. Na svoje si tu však prichádzajú aj rybári. Fotografia zachytáva západ slnka nad Hrušovským rybníkom.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 06 2014, 09:53 (UTC+0) 146_zemplín_m.jpg
V súèasnosti pracujeme aj na Zemplíne, konkrétne aj v obci Zemplín. Je to miesto s pahorkom, na ktorom stálo hradisko a patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality slovanskej kultúry na Slovensku. Dnes sa tam nachádzajú dva historické kostoly a staré povesti sa viažu aj k pôsobeniu Františka II. Rákociho, ktorý sa narodil v neïalekej Borši. Príbeh zo Zemplína, ktorý nám vyrozprávali tamojší obyvatelia, prinesieme už èoskoro. Na fotografii vpredu èlenka L.S. Pravé orechové Silvia Bolèová a za òou koordinátorka nášho projektu Kornélia Kornová z MAS Tokaj-Rovina.

na stránku vložil: sivo