login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apr 16 2017, 22:43 (UTC+0) 194_chnv_m.jpg
Aj takto vyzerá vyh¾adávanie príbehov, z ktorých vznikajú poviedky. V obci Chminianska Nová Ves poèúva a robí si poznámky èlenka L. S. Pravé orechové Zuzana Kratyinová. Rozprávaèkou je 91 roèná pani Mária Gužiová, ktorá si pamätá ešte príbehy aj z èias I. ÈSR èi Slovenského štátu.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 07 2017, 18:12 (UTC+0) 193_jazmina_mihokova_m.jpg
Už i nieko¾ko dní uzrie svetlo sveta kniha Neuverite¾né príbehy slimáèika Kraska. Je to kniha, ktorú sme napísali pre deti. Jej hlavný hrdina - slimáèik Krasko - putuje Slovenským krasom v èase a stáva sa svedkom mnohých historicky významných udalostí. Knihu ilustrovala mladá výtvarníèka Jazmína Mihóková. Na fotografii s autorom Slavomírom Szabóom. Foto: Vladimír Latta

na stránku vložil: sivo

 
Mar 31 2017, 18:38 (UTC+0) 192_kechnec.jpg
V obci Kechnec, kde sme zaèali pracova na knihe Kechnecké poviedky. Na fotografii uprostred je starosta JUDr. Ing. Jozef Konkoly, naokolo èlenovia Literárnej spoloènosti Pravé orechové a obyvatelia Kechneca - rozprávaèi príbehov.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 25 2017, 18:21 (UTC+0) 191_zurnianska_kotlina_m.jpg
Turnianska kotlina v Slovenskom krase. Už èoskoro predstavíme tri knihy s poviedkami z tejto oblasti. V knihách Po stopách starých príbehov I., II., III. sa èitatelia zoznámia s konkrétnymi miestami, architektonickými objektmi èi prírodnými výtvormi a príbehmi, ktoré sa k nim viažu.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 04 2017, 14:59 (UTC+0) 190_sady_nad_torysou_m.jpg
Pri zbieraní príbehov býva niekedy dobrá zábava. Napríklad ako v Sadoch nad Torysou, kde nám rozprávaèky príbehov pri stretnutí trochu zapózovali za starým klavírom.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 25 2017, 15:42 (UTC+0) 189_silicka_planina.jpg
Práve konèíme na príprave ïalšej knihy príbehov z prostredia Slovenského krasu. Jej vydanie je naplánované už na jar tohoto roku. Na fotografii je jedna z najznámejších planín Slovenského krasu - Silická planina.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 18 2017, 07:44 (UTC+0) 188_norsko_m.jpg
Na brehu Severného mora. Práve v týchto dòoch sme odovzdali na vydanie knihu nórskych rozprávok, ktoré sme vyh¾adávali v tejto krajine v lete 2016.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 12 2017, 04:49 (UTC+0) 187_vkjb.jpg
Vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na recepcii po krste knihy Krajina pøíbìhù: Drahanská vrchovina. Záujem o knihu nás milo povzbudil. Foto: Vladimír Latta

na stránku vložil: sivo

 
Feb 05 2017, 21:07 (UTC+0) 186_vkjb_m.jpg
Krst knihy Krajina pøíbìhù: Drahanská vrchovina. Kniha nám vyšla v Èeskej republike, ale prvý krst bol na Slovensku vo Verejnej knižnici Jána Bocatia. Na fotografii krstní rodièia knihy. Za èeskú stranu spisovate¾ Josef Julínek, za slovenskú stranu hovorkyòa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobriková. Krstilo sa juhomoravským a východoslovenským vínom. Foto: Ján Šimko, VKJB

na stránku vložil: sivo

 
Jan 30 2017, 12:22 (UTC+0) 185_vkjb_m.jpg
Verejná prezentácia knihy Krajina pøíbìhù: Drahanská vrchovina. Podujatie sa konalo v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. V kreslách z¾ava autori z Literárnej spoloènosti Pravé orechové Zuzana Kratyinová, Slavomír Szabó, moderátorka Iveta Vaculová a spoluautor knihy Jozef Janèo z Brna. Foto: Ján Šimko, VKJB

na stránku vložil: sivo