login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dec 31 2013, 10:00 (UTC+0) pf_2014_pro.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Nov 08 2013, 07:39 (UTC+0) krst_hlavná_2m.jpg
6. 11. 2013 - Barkóciho palác - Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach: Prezentácia knihy Domov je miesto hodné poznania. Kniha obsahuje pri historické príbehy napísané ako poviedky a tri historické štúdie, ktoré približujú dejinné súvislosti jednotlivých príbehov. Z¾ava: zástupca riadite¾ky knižnice Ján Šimko, autor historických štúdií Štefan Kolivoško, autor poviedok Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 19 2013, 16:38 (UTC+0) 123_polov.jpg
Fotografia z verejnej prezentácie knihy Po¾ovské poviedky. Všimnite si tabu¾u vzadu na stene obecného úradu. Do steny sme zamurovali vzduchotesne uzatvorenú škatu¾u s jednou knihou a listom pre ïalšie generácie. V liste je napísané ako kniha vznikla a prosba, aby ju vydali znovu. Na tabuli, pod ktorou je zamurovaná kniha, sa nachádza nápis: „Po¾ovské poviedky. Tu je uložená kniha starých príbehov. Otvori najskôr v roku 2113.“ V liste je tiež uvedená prosba, že ak knihu v roku 2113 opä vydajú, aby ju znova zamurovali a prekryli tabu¾ou. Majú k nej priloži list, aby knihu vydali opä ich potomkovia v roku 2213.“ Na fotografii z¾ava: krstný otec knihy a námestník primátora Košíc Ján Jakubov, krstná mama knihy a hovorkyòa Košického samosprávneho kraja Zuzana Borbíková, starostka Po¾ova Mária Birošová a spoluautor knihy a predseda Literárnej spoloènosti Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 24 2013, 07:35 (UTC+0) 122_polov.jpg
Krst knihy Po¾ovské poviedky v Po¾ove. Z¾ava - starostka Po¾ova Mária Birošová, krstný otec knihy a viceprimátor Košíc Ján Jakubov, krstná mama knihy a hovorkyòa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, spoluautor knihy Slavomír Szabó, spoluautorka knihy Soòa Jakešová, ilustrátorka knihy Jana Šlosárová.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 10 2013, 06:49 (UTC+0) ppov.jpg
Po knihe Èeèejovské poviedky, ktorá nám vyšla v auguste, prichádzame s knihou Po¾ovské poviedky. Verejná prezentácia sa uskutoèní v nede¾u 15. septembra o 15.00 hod. v košickej mestskej èasti Po¾ov. Kniha vyšla vo vydavate¾stve Vienala a prezentuje Po¾ov prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Autormi sú Slavomír Szabó, Soòa Jakešová a ¼ubica Andrásiová. V poradí ide už o dvanástu knihu z autorskej dielne Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Poviedky dopåòajú atmosférické ilustrácie Jany Šlosárovej.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 04 2013, 18:15 (UTC+0) kolibky-1ms.jpg
Skaly nazvané Kolibky pri obci Rudnice neïaleko Blanska v Juhomoravskom kraji. Pod¾a povesti sa tieto skaly rozostupujú a otvárajú v noci, keï z podzemnej ríše vychádza hadí krá¾. V súèasnosti sme ukonèili vyh¾adávanie starých príbehov v Moravskom krase. Poviedky, ktoré vzniknú, však nebudú na tomto webe, ale vyjdú na jar 2014 knižne v Èeskej republike. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: sivo

 
Jun 29 2013, 12:13 (UTC+0) dlhá_ves.jpg
Pri vyh¾adávaní starých príbehov s rozprávkovým potenciálom v obci Dlhá Ves. Manželia Baèovci poznajú ve¾a miestnych povestí o kamennom krá¾ovskom kresle, dube bosoriek, zbojníkoch z jaskyne Èertova diera, (zvyèajne) nevidite¾ných husároch, èo ochraòujú dedinu, èi o tajomnom odkaze predkov ukrytom v miestnom kostole. Len z ich rozprávania by mohla vzniknú samostatná kniha. Kniha vznikne, ale nielen z Dlhej Vsi. Viac o tom, keï to bude aktuálne - na jeseò. Rozprávanie sa dobre poèúvalo pod gaštanom v záhrade. Uprostred Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 14 2013, 07:12 (UTC+0) 117_moldavská_jaskyòa.jpg
V septembri 2013 nám vychádza kniha "Domov je miesto hodné poznania". Medzi historickými príbehmi sa nachádza jeden, ktorého dej sa odohráva v jaskyni. Ide konkrétne o Moldavskú jaskyòu. Pre znalos prostredia sme si ju boli ešte pred napísaním poviedky pozrie v sprievode jaskyniarov.

na stránku vložil: sivo

 
May 27 2013, 22:08 (UTC+0) seòa_kostol_11-1ms.jpg
Toto je pravdepodobne jediná dobová plastika na svete, ktorá zobrazuje krá¾a Bela IV. Pochádza z 13. storoèia a nachádza sa na kostole v Seni. Príbeh o tomto kostole sa èoskoro objaví v knihe, ktorá vyjde v septembri.

na stránku vložil: sivo

 
May 16 2013, 18:16 (UTC+0) 01_izra_1_maly_format.jpg
Izra - ešte v tomto roku (2013) nám vyjde kniha, v ktorej bude uverejnená aj poves o vzniku tohto jazera z èias starých Slovanov

na stránku vložil: sivo