login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jan 21 2017, 13:53 (UTC+0) obálka_knihy_m.jpg
Tak toto je v poradí už piata kniha, ktorá nám vyšla v Èeskej republike. Nachádza sa v nej 19 poviedok, ktorá zachytávajú historické príbehy z Drahanskej vrchoviny v Juhomoravskom kraji. Krst knihy bude v prítomnosti autorov i èeského vydavate¾a dòa 26. 1. 2017 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 so zaèiatkom o 17.00.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 01 2017, 23:37 (UTC+0) 184_pf_2017_2m.jpg
Želáme všetkým krásny a úspešný rok 2017!

na stránku vložil: sivo

 
Oct 09 2016, 08:23 (UTC+0) 183_ukrajina-1m.jpg
Na Ukrajine pri obci Seredné. Táto dedina v užhorodskom okrese bola v èasoch I. ÈSR súèasou Èeskoslovenska. Nachádta sa tu hrad, ktorý údajne postavili v 12. storoèí teplári. Preslávil ho najmä slávny trukobijca Štefan Dobó, ktorý na hrade sídlil v 16. storoèí. Na Ukrajinu momentálne jazdíme pre vyh¾adanie ¾udových rozprávok, ktoré doposia¾ neboli písomne spracované. Kniha spolu s rovnako zozbieranými nórskymi a slovenskými rozprávkami vyjde v roku 2017.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 03 2016, 19:40 (UTC+0) 182-drahany-1.jpg
V Èeskej republike v mìstysi Drahany. Starosta nám pripravil stretnutie s najstaršou generáciou, ktorá sa rada zhostila úlohy rozprávaèov tradovaných a skutoèných príbehov z okolia. Celkovo sme tam navštívili 19 miest, mìstysov a obcí. Kniha „Drahanské vrchovina: Krajina príbehov“ vyjde ešte v tomto roku v ÈR. Práve sa intenzívne pracuje na jej preklade zo slovenèiny do èeštiny. Na fotografii celkom vpravo èlenka Literárnej spoloènosti Pravé orechové Zuzana Kratyinová, v druhom rade z¾ava starosta Drahan Milan Marek, po jeho boku za Literárnu spoloènos Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 24 2016, 23:31 (UTC+0) 181_jablonov_krasko-1m.jpg
Dòa 24. 8. 2016 v Granáriu v Jablonove nad Turòou predstavili maskotov slimáèika Kraska a trpaslíka Jaskynkára. Obe postavy pochádzajú z rozprávok, ktoré napísal èlen Literárnej spoloènosti Pravé orechové Slavomír Szabó. Prvá kniha - Dobrodružstvá slimáèika Kraska - zahàòa rozprávky, ktorých dej sa odohráva na území Slovenského krasu. Okrem slovenèiny vyšla táto kniha aj v maïarskom preklade. V èeskej republike už autorovi vyšli dve knihy s týmto hrdinom, ktorých dej sa odohráva v Moravskom krase. Sú to Dobrodružství šneka Krasíka a Neuvìøitelné pøíhody šneka Krasíka. V súèasnosti má Literárna spoloènos Pravé orechové objednávky na ïalšie dva diely, ktoré vyjdú na Slovensku. Slimáèik Krasko a trpaslík Jaskynkár sa v Slovenskom krase aj v Moravskom krase stali maskotmi turistického programu pre rodiny s demi, ktorý sa nazýva Rozprávkové krá¾ovstvo

na stránku vložil: sivo

 
Sep 11 2016, 19:10 (UTC+0) 180_norsko_hidra_m.jpg
Poh¾ad z pevniny cez Nórske more na skalnaté pohorie Hidra. Pod¾a miestnych mýtov práve tam žil trol Gubben. Príbeh o òom sme našli v Nórsku v obci Borhaug, kde sme pracovali v lete 2016. Uverejnený bude v knihe so starými nórskymi príbehmi v roku 2017.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 04 2016, 21:54 (UTC+0) 179_lysta_m.jpg
Maják Lista Fyr na pobreží Nórska v blízkosti obce Borhaug. V lete 2016 sme tu boli medzi miestnymi obyvate¾mi vyh¾adáva staré tradované rozprávky, ktoré budú uverejnené v knihe spolu s rozprávkami zo Slovenska a z Ukrajiny. Kniha má uzrie svetlo sveta v roku 2017. Bude to v poradí už štvrtá kniha rozprávok, ktoré sme vyh¾adali medzi obyvate¾mi v teréne. Jedna nám vyšla na Slovensku (v slovenèine aj v maïarèine na export do Maïarska), dve v Èeskej republike. Táto vyjde v troch jazykových mutáciách - v slovenèine, v ukrajinèine a v angliètine.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 27 2016, 07:02 (UTC+0) vyšnomedzevské-poviedky-obalka_m.jpg
Nateraz ostatnou knihou autorov Literárnej spoloènosti Pravé orechové sú Vyšnomedzevské poviedky. Desa príbeh z obce Vyšný Medzev dejovo siaha od 18. do 20. storoèia. Na knihe pracovalo pä autorov: Slavomí Szabó, Silvia Bolèová, Vasi¾ Demko, Soòa Jakešová a Anna Domaniková.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 02 2016, 13:21 (UTC+0) 177_bousín_1m.jpg
V súèasnosti okrem iných projektov pracujeme aj na 300 stranovej knihe Krajina príbehov: Moravský kras. Tradované a skutoèné historické príbehy sme zbierali na území Juhomoravského a Olomouckého kraja v Èeskej republike. Výborným sprievodcom a poradcom nám bol èeský (moravský) spisovate¾ Josef Julínek - na snímke uprostred. Za L.S. Pravé orechové v¾avo Zuzana Kratyinová a vpravo Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
May 15 2016, 14:58 (UTC+0) 176_gemerská_hôrka_m.jpg
Po tom, ako nám vyšla kniha Krajina príbehov: Slovenský kras, máme objednávku na jej ïalšie tri pokraèovania. Všetko to budú knihy so starými príbehmi z oblasti Slovenského krasu a jeho blízkeho okolia. Každý príbeh sa bude viaza ku konkrétnej historickej pamiatke alebo prírodnému výtvoru, ktoré môžu turisti navštívi. Okrem starých príbehov spracovaných do poviedok budú v knihe aj praktické informáciu formou turistického bedekru pre èitate¾ov, ktorí sa rozhodnú spoznáva Slovenský kras po stopách jeho povestí, mýtov i skutoèných historických udalostí. Na fotografii je stretnutie s rozprávaèkami starých príbehov v obci Gemerská Hôrka, ktoré sa uskutoènilo v penzióne Skalná Ruža.

na stránku vložil: sivo