login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Aug 15 2007, 13:09 (UTC+0) dsc_0010m.jpg
Tlaèová beseda k projektu "Zachráòme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" v júli 2007. Za hlavným stolom z¾ava Soòa Jakešová a Slavomír Szabó z L.S. Pravé orechové. Vpravo riadite¾ka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 11 2007, 19:56 (UTC+0) jzavadsky_m.jpg
Ján Závadský z Mikovej je bratrancom Andyho Warhola. Ako nám na našom stretnutí pri h¾adaní starých príbehov povedal, o Andym vedel len to¾ko, že je maliar a myslel si, že asi maliar izieb. Až po Andyho smrti sa z po¾ského èasopisu dozvedel, aký to bol umelec. Mimochodom, pán Ján Závadský tiež dlhý èas pôsobil v umeleckej brandži ako hudobník a je vynikajúcim rozprávaèom príbehov z minulosti. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Jun 02 2007, 22:59 (UTC+0) senne_bociany.jpg
Zemplín nie nadarmo nazývajú aj "Bocianolandia". Na našich cestách v tomto regióne narazíme skoro v každej dedine aspoò na jedno až dve hniezda. Táto fotografia pochádza z obce Senné. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
May 31 2007, 11:57 (UTC+0) mikova_prextova_m.jpg
Na našich cestách za starými príbehmi sme stretli úžasného èloveka. Je ním 97 roèná babièka Eva Prextová z Mikovej. Okrem starých príbehov a povestí, ktoré sa k dedine viažu, nám porozprávala aj doposia¾ písomne nezaznamenanú slovenskú ¾udovú rozprávku. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
May 24 2007, 13:39 (UTC+0) kostovcikm.jpg
I keï na našich cestách za starými príbehmi sme už zažili kadeèo, niektoré skutoènosti nás stále prekvapia. Ako napríklad v Šamudovciach, keï 84-roèný pán Michal Kostovèík, aby nám nieèo ukázal, priam vybehol na pôjd po rebríku. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
May 17 2007, 19:27 (UTC+0) klimek_prom.jpg
"Jihoèeské strašení a východoslovenské strašenie" bol názov akcie, v ktorej sa verejnosti so svojou tvorbou predstavili spisovatelia Hynek Klimek z Èeských Budìjovíc a Slavomír Szabó z Košíc. Akcia sa konala v apríli 2007 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia. Obaja autori sa zaoberajú zbieraním starých "strašidelných príbehov" a na prezentácii spojenej s autorským èítaním porovnávali, èo majú juhoèeské a východoslovenské strašidlá spoloèné a èím sa líšia. Foto: Adriana Ïurkáèová

na stránku vložil: slavo

 
May 11 2007, 07:28 (UTC+0) _dsc_0212m.jpg
Na výjazd za príbehmi do Šamudoviec s nami vyšla aj redaktorka Mária Èigašová. Akurát sme fotili tradièné zemplínske odevy z truhlice rodiny Kostovèíkových, takže si ich mala možnos aj vyskúša. Okrem skladanej sukne má zimný kabátik do pol pása – „serjachu“ a pestrú šatku - „èepianku“. Autorom modelov je pospolitý šamudovský ¾ud a datujú sa do prvého desaroèia 20. storoèia. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Apr 24 2007, 17:16 (UTC+0) strasny_zver.jpg
Na svojich cestách sme už na slovenských dedinách videli kadeèo. Trpaslíkov, bocianov i srncov zo sádry aj umelej hmoty, alebo bocianov vyrobených z kovu. Ale rotvajlera z umelej hmoty a na reazi sme si v Porube pod Vihorlatom museli odfoti. :-)

na stránku vložil: slavo

 
Mar 16 2007, 09:52 (UTC+0) jparikrupa_m.jpg
Pri mapovaní Zemplína sa zameriavame aj na profily ¾udových umelcov. Na fotografii je hrnèiarsky majster Ján Parikrupa z Pozdišoviec. Pred našimi oèami v krátkom okamihu vytvoril na hrnèiarskom kruhu vázu i misku. Jeho rod má v hrnèiarstve tristoroènú tradíciu.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 13 2007, 07:41 (UTC+0) _dsc_0107.jpg
Na svojich cestách po Zemplíne za starými príbehy objavíme kadeèo. Na fotografii Soòa Jakešová, èlenka L.S. Pravé orechové, "kàmi" sadrového jeleòa. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo