login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nov 14 2005, 05:53 (UTC+0) ceskasul_krst.jpg
Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia, 8. 11. 2005. Autori knihy Èeská sùl a slovenský cukor. Táto kniha vznikla spoluprácou Literárnej spoloènosti Pravé orechové a Jihoèeského klubu Obce spisovatelù. Obsahuje dvadsa poviedok, desa z dielne èeských a desa z dielne slovenských autorov. Na fotografii z¾ava: Beáta Tomášeková, Hanka Hosnedlová, Anna Domaniková, Hynek Klimek, Slavomír Szabó, František Niedl, Alena Štrompová, Eva Hajdu. Foto: Ladislav Korán

na stránku vložil: slavo

 
Sep 27 2005, 19:42 (UTC+0) 1_jasov_b.jpg
Tento 85-roèný pán z Jasova, Gejza Bröstl, patril medzi cca 400 ¾udí, ktorí sa v januári 1945 skrývali v Jasovskej jaskyni. Najskôr pred Nemcami, potom pred Rusmi. Spolu s radovými dedinèanmi tam boli aj dezertéri z maïarskej armády, ktorá bojovala po boku Nemcov. Títo dezertéri takto odmietli bojova proti Rusom. Avšak, keï prišli Rusi, pozbierali ¾uïom z jaskyne všetky pušky. Potom vyzvali, aby sa prihlásili tí, èo emigrovali z maïarskej armády. Hneï ich zatkli ako vojnových zajatcov! Keïže pušiek bolo viac ako tých, èo sa priznali, Rusi náhodne vybrali aj nevojakov – nevinných mladých mužov z Jasova, aby poèet pušiek a poèet zajatcov sedeli. Vybrali aj Gejzu Bröstla, avšak ten utiekol do tmavých chodieb jaskynného labyrintu, takže sa im stratil. Rusi zajatcov potom pešo deportovali do Prešova a odtia¾... Skutoèný príbeh z rozprávania tohto pána èoskoro uverejníme na našich stránkach. Rozpovedal nám ho na stretnutí s pamätníkmi Jasova v obecnej knižnici. -sl-

na stránku vložil: slavo

 
Jul 19 2005, 07:44 (UTC+0) novacany1.jpg
V júli 2005 sme viackrát navštívili obec Nováèany. Starosta Ján Štrbík správne pochopil situáciu a zvolal starších obyvate¾ov obce, aby porozprávali staré príbehy, ktoré poznajú od svojich rodièov, alebo sami pamätajú. Príbehov, viažúcich sa k obci, je dos. Napríklad ako v roku 1909 celé Nováèany v priebehu dvoch hodín vyhoreli do tla. Alebo o tom, ako v roku 1947 sa obyvatelia rozhodli odstráni míny, ktoré boli po celom okolí dediny. Prípadne o pastierovi, ktorého zabil blesk, èi striedaní maïarských a slovenských uèite¾ov potom, ako obec po vojne pripadla opä Èeskoslovensku. Na fotografii je èlenka Pravého orechového Jana Hajduová a pamätníci obce - páni Gerendovci. Starosta v spolupráci s Pravým orechovým plánuje v roku 2006 vyda knihu o Nováèanoch, kde budú uverejnené aj poviedky napísané na základe uvedených príbehov. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Jun 15 2005, 20:43 (UTC+0) ksk1.jpg
Na svojich cestách za starými príbehmi obèas prežijeme netradièné situácie. Napríklad v obci Nižný Klátov, kde nás pani Bernátová vyobliekala do starých ¾udových krojov. Foto: Alena Štrompová

na stránku vložil: slavo

 
Apr 27 2005, 12:24 (UTC+0) 2_01.jpg
Na ceste za h¾adaním starých príbehov najèastejšie navštevujeme vidiek, ktorého obyvatelia si ešte pamätajú aj staré mýty a povesti. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo