login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nov 20 2009, 10:57 (UTC+0) 074_koromla_m.jpg
Na stretnutí s najstaršími obyvate¾mi obce Korom¾a. Pod¾a ich spomienok v tejto dedine v okrese Sobrance v minulosti tvorili asi polovicu obyvate¾ov Ukrajinci a polovicu Slováci. A ako v každom prostredí, kde žili èi žijú Ukrajinci alebo Rusíni, aj tu sa zachovalo ve¾a príbehov s nádychom vidieckej mystiky. V okolí obce je ve¾a miest, ku ktorým sa viažu príbehy o zjaveniach, bosorkách èi iných bájnych stvoreniach.

na stránku vložil: slavo

 
Oct 09 2009, 06:02 (UTC+0) orig00002626.jpg
V rámci projektu "Pamä ¾udu: Terra Incognita" sme opä navštívili Orechovú. Obec je známa kvalitnými vínami znaèky Pivnica Orechová. Tentoraz sme tam došli akurát v èase zberu hrozna.

na stránku vložil: slavo

 
Sep 20 2009, 09:56 (UTC+0) 073_petrovce_krst_autogram_m.jpg
29. 8. 2009 – Krst siedmej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Kniha s názvom "Petrovské poviedky" vznikla na základe priamej objednávky obce Petrovce nad Laborcom. Nachádza sa v nej desa tradovaných i historicky verných príbehov, ktoré sa v tejto obci odobrali. Poviedky zobrazujú epochu od konca 19. storoèia po èasy tzv. reálneho socializmu. O podpisy autorov do knihy prejavili záujem aj reho¾né sestry z Lesného. Na fotke z¾ava: Slavomír Szabó a Jiøí Zaoviè z L.S. Pravé orechové a ilustrátorka knihy Jana Šlosárová. Foto: Pavol Bucsuházy

na stránku vložil: slavo

 
Sep 09 2009, 09:22 (UTC+0) 072_petrovce_krst_knihy.jpg
29. 8. 2009 – Krst siedmej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Kniha s názvom "Petrovské poviedky" vznikla na základe priamej objednávky obce Petrovce nad Laborcom. Nachádza sa v nej desa tradovaných i historicky verných príbehov, ktoré sa v tejto obci odobrali. Poviedky zobrazujú epochu od konca 19. storoèia po èasy tzv. reálneho socializmu. Poèas verejnej prezentácie nastala prietrž mraèien. V hustom lejaku sme teda krstili knihu vodou priamo z nebies. Na fotke z¾ava: starosta obce Petrovce nad Laborcom Štefan Rovòák, predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó, krstný otec knihy – podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ïurovèík, ilustrátorka knihy Jana Šlosárová, èlen L.S. Pravé orechové Jiøí Zaoviè a úplne vpravo za TV Zemplín Martin Va¾ko. Foto: Pavol Bucsuházy

na stránku vložil: slavo

 
Aug 31 2009, 17:22 (UTC+0) 071_petrovce_stadion_m.jpg
29. 8. 2009 – Krst siedmej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Kniha s názvom "Petrovské poviedky" vznikla na základe priamej objednávky obce Petrovce nad Laborcom. Nachádza sa v nej desa tradovaných i historicky verných príbehov, ktoré sa v tejto obci odobrali. Poviedky zobrazujú epochu od konca 19. storoèia po èasy tzv. reálneho socializmu. Záujem o verejnú prezentáciu bol naozaj ve¾ký a knihu sme krstili na petrovskom futbalovom štadióne. Foto: Pavol Bucsuházy

na stránku vložil: slavo

 
Jul 21 2009, 14:34 (UTC+0) 070_vinne_hrad.jpg
V rámci projektu Pamä ¾udu: Terra incognita pracujeme aj v obci Vinné. Na fotografii je Viniansky hrad. Pod¾a povesti bol jeden z jeho pánov uèòom nemeckého alchymistu Kunkela von Levensteina. Volal sa Štefan Eodenfi a údajne zapredal svoju dušu diablovi.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 10 2009, 22:16 (UTC+0) 070_sv_jan.jpg
Svätojánskej noci (z 23. na 24. júna) sa pripisuje èarovná moc. Na východe Slovenska – minimálne na Zemplíne a Šariši - zvykli v tento èas ženy zbiera zi¾. Svätojánska zi¾ je vlastne kytica rôznych rastlín nazbieraná v noci medzi západom a východom slnka. Túto potom vysušili a používali pri rôznych úkonoch. Napríklad ak niekomu „uriekli“ èi „vzali mu z oèí“, nieko¾ko suchých rastliniek zile sa zapálilo, urieknutý sa odymil ich dymom a tým sa oèistil od zoslaného zla. Ak do domu vstúpilo nešastie, zapálenou zi¾ou sa vydymili kúty všetkých izieb. Zi¾ niekedy visela ako ozdoba na stene a takto bránila, aby urieknutie bolo vykonané priamo v miestnosti, kde sa nachádzala. Tradíciu zbierania zile sme si na malom noènom svätojánskom happeningu pripomenuli aj my. Na fotografii v¾avo èlenka L.S. Pravé orechové Soòa Jakešová a vpravo ilustrátorka kníh L.S. Pravé orechové Jana Šlosárová.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 06 2009, 08:35 (UTC+0) 068_orechova_m.jpg
Literárna spoloènos Pravé orechové zaèala pracova aj v obci Orechová. V rámci projektu Pamä ¾udu: Terra Incognita zbierame staré príbehy, staré recepty a digitalizujeme historické fotografie v oblasti Vihorlatu a blízkom okolí, kam Orechová patrí. Na fotografii je èlenka L.S. Pravé orechové Soòa Jakešová.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 29 2009, 17:36 (UTC+0) 067_tibava_mb.jpg
Projekt „Pamä ¾udu: Terra Incognita“ sme zaèali v Tibave. V mapovaní histórie obce, jej pamiatok i rozprávaním starých príbehov nám ve¾mi pomohla obecná kronikárka – pani Mária Basandová. Stretnutia s òou boli skutoène príjemnými výletmi, poèas ktorých sme sa v jej rozprávaní vracali do starých èias.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 23 2009, 06:30 (UTC+0) 066_velkatrna_m.jpg
Po ukonèení projektu Pamä ¾udu: Vínna cesta – štart a v rámci spolupráce s Košickým samosprávnym krajom pri tvorbe aplikaènej štúdie programu Terra Incognita sme navštívili vybrané miesta v oblasti Tokaj. Fotografia vznikla v jednej z vínnych pivníc vo Ve¾kej Tàni. Na fotografii z¾ava: Stanislav Štefan – Tokajská vínna cesta, Hana Kolbašská – KSK: program Terra Incognita, Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry KSK, Slavomír Szabó – L.S. Pravé orechové, Gabriel Viszlay – odbor kultúry KSK, Beáta Kereštanová – Regionálne osvetové stredisko Trebišov a Tünde Vargová – referát cestovného ruchu KSK.

na stránku vložil: slavo