login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apr 23 2013, 13:51 (UTC+0) 115_krtiny_m.jpg
Apríl 2013: Na základe objednávky zaèíname pracova aj v Èeskej republike. Poèas prvej návštevy vyh¾adávania starých príbehov sme navštívili aj obec Køtiny. Nachádza sa tam unikátny kostol najznámejšieho èeského barokového architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Chrám Jména Panny Marie je považovaný za vrcholnú barokovú sakrálnu stavbu v ÈR.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 11 2013, 13:57 (UTC+0) 114_plešivec_ms.jpg
Zvonica pri gotickom kostole sv. Juraja v Plešivci. Pod¾a povesti sa týèi priamo k nebu ako vztýèený prst, aby nieèo pripomenula. (Áno, zvonica sa týèi rovno k nebu, to fotograf bol nakrivo :)). Èo tento symbol pripomína sa dozviete v povesti, ktorú uverejníme èoskoro.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 12 2013, 08:35 (UTC+0) 113_kluknava.jpg
V súèasnosti pracujeme v nieko¾kých obciach, jednou z nich je aj Kluknava. Pri h¾adaní starých príbehov sme zatia¾ rozprávali s piatimi obyvate¾kami tejto dediny. Kluknava je naozaj bohatá na rôzne povesti i zaujímavé skutoèné príbehy, na zliterárnení ktorých práve pracujeme. Na fotografii sú rozprávaèky 88 roèná Anna Tobiasová a 78 roèná Apolónia Cenká.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 29 2013, 18:53 (UTC+0) 112_turna_m.jpg
Práve finalizujeme svoju prácu v rámci projektu Pamä ¾udu v Turni nad Bodvou. Nachádza sa tu unikátny gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storoèia. Okres gotických fresiek vo svätyni v òom možno vidie na tento región naozaj raritné fresky z èias baroka. Nachádzajú sa v boènej lodi chrámu. Dlhé roky boli zakryté bielou omietkou. Pod¾a tvrdenia tamojšieho kòaza ich poèas svojho pobytu v Turni objavil spisovate¾ Mór Jókai.

na stránku vložil: sivo

 
Jan 19 2013, 20:38 (UTC+0) 111_ehmk_m.jpg
Dòa 19. 1. 2013 sa pri úvodnom ceremoniáli projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry premietal na Urbanovu vežu film (mapping), ktorý vznikol aj na základe starých príbehov zozbieraných Literárnou spoloènosou Pravé orechové. Podie¾ali sme sa aj na jeho príprave.

na stránku vložil: sivo

 
Dec 26 2012, 20:00 (UTC+0) pf_2012_prave_orechove_m.jpg

na stránku vložil: sivo

 
Sep 03 2012, 09:53 (UTC+0) 108_slatvina_m.jpg
Na výjazdoch za starými príbehmi sme navštívili aj spišskú obec Slatvina. Vek rozprávaèok vysoko prekraèoval 80 rokov. Na fotografii sa nachádzajú všetky tri - Mária Klešèová, Anna Mikulová, Anna Handlovièová a za nimi Leopold Henzély.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 10 2012, 15:04 (UTC+0) 107_letanovce_m.jpg
Nejako takto vyzerá vyh¾adávanie starých príbehov a historických fotografií. Tentoraz v spišskej obci Letanovce; na fotke je Slavomír Szabó s pani Goèovou.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 02 2012, 10:34 (UTC+0) 106_letanovce_m.jpg
Krížne cesty pri Letanovciach. Cesta napravo vedie do Spišských Tomášoviec, na¾avo do Hrabušíc, rovno do Letanoviec a smerom k fotografovi je to Stará kartuziánska cesta na Kláštorisko. ¼udia z Letanoviec kedysi verili, že na tejto križovatke sa za nocí stretávajú bosorky na svojich sabatoch. Príbeh o tom prinesieme èoskoro.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 14 2012, 09:14 (UTC+0) 105_vyšná_slaná.jpg
Ïalšou z obcí, v ktorých vyh¾adávame staré príbehy na Gemeri, je Vyšná Slaná. Zachovali sa tu najmä rôzne zbojnícke historky, ktoré práve spracúvame do poviedok. V dedine žije nieko¾ko ve¾mi dobrých rozprávaèov a príbehy tu našastie nezanikli, stále sa tradujú. Na fotografii sú úèastníci spoloèného stretnutia – z¾ava: Ondrej Lenkey, Žofia Ïurišová, Ondrej Polák, Ing. Dušan Gallo – starosta obce (vzadu), Ján Mihok a Ján Vido.

na stránku vložil: sivo