login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jul 30 2014, 21:22 (UTC+0) 145_užovka_ardovo_mmm.jpg
Je zaujímavé, aké rôzne príbehy si kedysi ¾udia o hadoch rozprávali. Napríklad v Hrušove, Jablonove nad Turòou i v Hrhove to bol hadí drak šastia, ktorý mal krídla. Zem, nad ktorou preletel, sa stala šastnou na celých sto rokov. V Slovenskom Novom Meste to bol had s kohútim hrebienkom na hlave. Žil vždy pod domami, ktoré strážil a rovnako plnil pozitívnu úlohu, lebo hadom stráženému domu nehrozilo žiadne bosorácke zlo. V Ardove sa zasa verilo na existenciu hadov s hrivou vlasov. Tieto hady sa údajne v lesoch dorozumievali pískaním. Údajne ešte zaèiatkom dvadsiateho storoèia jeden Ardovèan takého hada zabil a vystavoval zaveseného na plote svojho domu, aby to celá dedina videla. Úplne klasickú a štandardnú užovku obojkovú, ktorá je na fotke, sme rovnako odfotili v Ardove.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 26 2014, 18:24 (UTC+0) 144_ardovo.jpg
V západnej èasti Slovenského krasu v obci Ardovo sa nám venoval pán Pavel Kupec, ktorý je aj kostolným organistom. H¾adanie starých príbehov nám spríjemnil malým súkromným recitálom :)

na stránku vložil: sivo

 
Jul 22 2014, 17:19 (UTC+0) 143_plešivecká_planina.jpg
V súèasnosti pracujeme v západnej èasti Slovenského krasu. Popri Plešivci sú to najmä obce Pašková, Kunova Teplica, Ardovo, Dlhá Ves, Keèovo, Bohúòovo, Gemerská Hôrka, Gemerská Teplica, Slavec a Èoltovo. Niektoré z príbehov sú už na webe, niektoré v štádiu spracovania a niektoré ešte len musíme nájs. V miestach s roz¾ahlými krasovými planinami, kde dlhé roky pôsobili pastieri, sa príbehy h¾adajú pomerne dobre a mnoho sa ich zachovalo. Na fotografii je Plešivecká planina, kde okrem iného zbierala svoje bylinky žena, ktorú volali jednoducho Baba. A lieèenie bylinkami vraj nebola jediná moc, ktorou disponovala. Poviedku o Babe uverejníme èoskoro.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 19 2014, 16:06 (UTC+0) 142_pašková.jpg
Obèas sa nám stáva, že jeden príbeh postupne získavame a dopåòame na viackrát. Napríklad v obci Kunova Teplica sme si vypoèuli zaujímavý príbeh, ktorý sa odohral v obci Pašková. Informácii k nemu však nebolo ve¾a. V obci Pašková sme sa však stretli s 83 roènou pani Irenou Tóthovou, ktorá síce daný príbeh nepoznala, ale vedela zasa o okolnostiach, ktoré nepoznal pôvodný rozprávaè a s príbehom súvisia. Teraz sú informácie skompletizované a môže zaèa literárna rekonštrukcia príbehu. Na fotografii z Paškovej je s pani Irenou Tóthovou èlen L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 16 2014, 07:40 (UTC+0) 141_slavec_gombasek_m.jpg
Prameò sv. Margity pri obci Slavec - èas Gombasek. Osemdesiatpäroèný pán István Basthy nám vyrozprával poves, dejovo siahajúcu do 14. storoèia a spojenú s týmto prameòom a príchodom mníchov pavlínov, ktorí si v jeho blízkosti vybudovali kláštor. Na fotografii je spoloène s èlenkou L.S. Pravé orechové Silviou Bolèovou. Poves uverejníme èoskoro.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 13 2014, 21:58 (UTC+0) 140_Èoltovo_m.jpg
Vždy máme rados, ak nájdeme príbeh z takého prostredia, o akom sme doposia¾ nepísali. V obci Èoltovo nám vyrozprával 89-roèný pán István Peprík historku z èias, keï bola dedina známa pestovaním tabaku, ktorý dodávali do tabakovej továrne na cigarety v Rimavskej Sobote. Príbeh spracovaný do poviedky uverejníme èoskoro. Pán Peprík je na fotografii s èlenkom L.S. Pravé orechové Silviou Bolèovou.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 06 2014, 20:34 (UTC+0) 139_borša_m.jpg
Po dlhšom èase sa vraciame na Tokaj a do pri¾ahlých obcí. Dedina Borša je známa ako rodisko Františka II. Rákociho. Poèas II. svetovej vojny obec patrila pod Horthyho Maïarsko. Už v tom èase tu bolo múzeum venované Rákocimu. Tesne pred príchodom frontu prišli do Borše ve¾ké debny na odoslanie najvzácnejších exponátov do Budapešti. Pod¾a údajne pravdivého príbehu najvzácnejšie artefakty správca múzea zabalil, ale už nestihol odosla a tak ich s tými debnami zakopal. Hneï na to prišli ruské vojská a potom Borša pripadla opä Èeskoslovensku. Vzácne artefakty vraj ostali ukryté a dodnes sa nachádzajú niekde pod zemou. Lenže správca už nežije a nikto nevie, kde sa poklad presne nachádza... Aj jeho h¾adaèov už bolo nemálo...

na stránku vložil: sivo

 
Jul 01 2014, 19:56 (UTC+0) 138_bohúòovo_m.jpg
Stále tvrdíme, že každá poriadna dedina mala èi má nejaké vlastné strašidlo. V Bohúòove - okres Rožòava - je to baba so železným nosom. Príbeh o nej nám vyrozprávala 84 roèná pani Gizela Takácsová. Na fotografii je s èlenkou L.S. Pravé orechové Silviou Bolèovou. O babe so železným nosom sa doèítate na našich stránkach už èoskoro.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 25 2014, 22:05 (UTC+0) silicka_planina_4ms.jpg
Opä sa vraciame do Slovenského krasu, kde vyh¾adáme staré príbehy v devätnástich dedinách. Poviedky vyjdú aj knižne, zmluvu s vydavate¾om už máme. Fotografia pochádza zo srdca Slovenského krasu - Silickej planiny, kam sa ozaj hodno vybra na výlety.

na stránku vložil: sivo

 
Jun 06 2014, 11:56 (UTC+0) kpl.jpg
V týchto dòoch vychádza kniha Košické povesti a legendy. Z osemnástich príbehov napísal dva èlen L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó. Tieto poviedky na našom webe nenájdete, uverejnené sú iba v tejto knihe.

na stránku vložil: sivo