login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

May 30 2014, 09:32 (UTC+0) _dsc5175_2.jpg
V súèasnosti okrem prípravy nieko¾kých kníh spolupracujeme s RTVS na jednom televíznom dokumente. Na akom - to zverejníme až pri jeho uvedení na obrazovky. Fotografia je z nakrúcania v exteriéri. Pri televíznom štábe je vzadu vpravo èlenka Literárnej spoloènosti Pravé orechové Silvia Bolèová. Dole (v maske Hejkala) predseda Pravého orechového Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
May 15 2014, 19:19 (UTC+0) 134-s-t-panely.jpg
Tak toto je šestnásta kniha Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Na rozdiel od predošlých diel neobsahuje historické príbehy, ale poviedky zo súèastnosti. Nachádza sa v nej pä príbehov, ktoré autorom vyrozprávali obyvatelia košickej mestskej èasti Sídlisko ahanovce. Autormi poviedok sú Silvia Bolèová, Slavomír Szabó a Soòa Jakešová. Krst knihy bude vo štvrtok 29. 5. 2014 o 18.00 hod. v kultúrnom centre sídliska (vchod oproti úradu mestskej èasti).

na stránku vložil: sivo

 
Apr 29 2014, 09:47 (UTC+0) 133_silicka_jablonica_mezei.jpg
Je vzácnos stretnú takého dobrého rozprávaèa starých príbehov, ako je pán ¼udovít Mezei zo Silickej Brezovej. Povesti o krá¾och, záhadných tvoroch, pokladoch ukrytých v Slovenskom krase ako aj rôzne iné, sú uložené v jeho pamäti. Stálo by za to všetky ich dôkladne vypoèu a písa aj do samostatnej knihy. Už v knihe Dobrodružstvá slimáèika Kraska sú formou rozprávok spracované dva z týchto príbehov a v súèasnosti pripravujeme ïalšie tri poviedky, ktoré vzniknú na základe jeho rozprávaní. Na fotografii je spolu so svojou manželkou.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 21 2014, 19:57 (UTC+0) 132_hrhov_turòa.jpg
V týchto dòoch konèíme posledné práce na knihe Na prahu Gemera. Kniha prinesie 12 poviedok a èlánky o kultúre a prírode èasti bývalej Turnianskej župy, ktorá bola v roku 1960 prièlenená ku Gemeru, hoci tam kultúrne ani dejinne nikdy nepatrila. Všetky historické príbehy sú nejakou formou spojené s rieèkou Turòa.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 11 2014, 09:39 (UTC+0) 131_senetarov_m.jpg
Krst knihy Dobrodružství šneka Krasíka. Kniha sa krstila na festivale v moravskej obci Senetáøov v sobotu 5. apríla 2014. Nachádza sa v nej 10 rozprávok, ktoré detskému èitate¾u prerozpráva hlavná postava - slimáèik Krasko. Každý príbeh je zobrazením miestnej povesti Moravského krasu a kniha pre deti slúži aj ako alternatívny sprievodca jeho územím. Na fotke z¾ava: Slavomír Szabó - autor knihy, Silvia Pápaiová - manažérka MAS Kras (Slovenský kras), Jozef Janèo - manažér MAS Moravský kras, Jarka Vykoupilová - moderátorka. Foto: Iva Ondráèková

na stránku vložil: sivo

 
Mar 31 2014, 19:59 (UTC+0) 130_krasko_cr.jpg
Toto je druhá kniha z literárnej dielne Pravého orechového, ktorá nám vychádza v Èeskej republike. Dobrodružství šneka Krasíka obsahuje desa starých príbehov, ktoré sú pre deti prerozprávané postavou slimáèika. Príbehy sa viažu k územiu Moravského krasu. Krst knihy bude 5. apríla na festivale v múzeu v Senetáøove.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 23 2014, 15:35 (UTC+0) 129_dvornikym.jpg
Ïalšia z obcí, kde zbierame staré príbehy, sú Dvorníky. Nachádzajú sa blízko Zádielskej tiesòavy a poviedky z èias I. ÈSR, vojny i povojnových deportácií sa èoskoro objavia na tomto webe.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 15 2014, 21:29 (UTC+0) 128_blansko_m.jpg
Zámok v Blansku - už v apríli 2014 vyjde v Èeskej republike kniha starých príbehov z územia Moravského krasu, ktorá pochádza z literárnej dielne L.S. Pravé orechové. Jeden z desiatich príbehov sa týka aj tohto zámku, kde sa dnes nachádza mestské múzeum.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 02 2014, 20:31 (UTC+0) 127_sidlisko_tahanovce_m.jpg
V mestskej èasti Košice - Sídlisko ahanovce. Dòa 28. februára sme odovzdali rukopis prvej knihy typu "sídliskové poviedky". Celkovo ide o pä literárne spracovaných skutoèných príbehov zo súèasnosti i nedávnej minulosti. Kniha vyjde v máji 2014. Autormi poviedok sú Silvia Bolèová, Soòa Jakešová a Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 19 2014, 18:42 (UTC+0) koce¾ovce_1ms.jpg
V súèasnosti pracujeme vi viacerých dedinách súèasne. Jednou z nich je gemerská obec Koce¾ovce, ktorej kostol je známy svojimi gotickými freskami. Pri h¾adaní príbehov sme našli staré povesti, preèo sa pri dedine prestalo aži zlato, tiež z èias tureckých nájazdov i vidieckej mystiky, ktorá tu mala ve¾mi silné korene. Poviedky uverejníme èoskoro.

na stránku vložil: sivo