login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jan 27 2009, 07:34 (UTC+0) _dsc_0080m.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. Na fotografii èíta ukážky z knihy herec Divadelnej scény JORIK Miroslav Kolbašský.

na stránku vložil: slavo

 
Jan 25 2009, 09:41 (UTC+0) 054_krst.jpg
22. 1. 2009 – Krst šiestej knihy Literárnej spoloènosti Pravé orechové – „Zem bez príbehov = Strom bez koreòov“. Akcia sa konala v Barkóciho paláci na Hlavnej ulici v Košiciach v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia. Krstnou mamou knihy sa stala hereèka Štátneho divadla ¼uba Blaškovièová (na fotografii v¾avo). Uprostred Slavomír Szabó – predseda L.S. Pravé orechové a vpravo riadite¾ka knižnice Klára Kernerová.

na stránku vložil: slavo

 
Jan 20 2009, 19:55 (UTC+0) 053_tlacova_beseda.jpg
20. 1. 2009 – tlaèová beseda pri príležitosti prezentácie knihy ZEM BEZ PRÍBEHOV = STROM BEZ KOREÒOV na Slovenskom syndikáte novinárov v Košiciach. V¾avo – riadite¾ka Karpatskej nadácie Laura Dittel, vpravo – predseda L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 31 2008, 18:19 (UTC+0) pf2009.jpg

na stránku vložil: slavo

 
Dec 29 2008, 17:31 (UTC+0) 051_niznamysla.jpg
Za h¾adaním starých príbehov sme sa v rámci projektu "Pamä ¾udu: Slanské vrchy" vybrali aj do Nižnej Myšle. Na fotografii je medzi obyvate¾kami obce toho èasu najnovší èlen L. S. Pravé orechové Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 14 2008, 16:07 (UTC+0) 050_ruskov_m.jpg
Fotografia z poèúvania starých príbehov v Ruskove. Navštívili sme pani Helenu Miklošovú (vpravo) a pripravila nám aj naozaj neoèakávane bohaté pohostenie. Na fotografii uprostred èlenka L.S. Pravé orechové Anna Domaniková.

na stránku vložil: slavo

 
Dec 03 2008, 13:36 (UTC+0) 49_svinica_m.jpg
Poèas našej práce v obci Svinica sme navštívili aj tamojší vzácny romansko-gostický kostol, kde sa nachádzajú fresky zo 14. až 15. storoèia. Na fotografii vidíme stredovekú predstavu o utrpení v pekle.

na stránku vložil: slavo

 
Oct 13 2008, 09:13 (UTC+0) 048_kalsa_m.jpg
Pri h¾adaní starých povestí a historických príbehov v Kalši sme sa streli s pani Helenou Judovou, Annou Tomkovou, Júliou Kundrátovou a Barborou Ivaòákovou. A z ich rozprávania sme si napísali naozaj dos poznámok.... Na fotke uprostred za L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Sep 08 2008, 18:03 (UTC+0) 047_slanec_m.jpg
Alžbeta Vargová, milá 83-roèná pani zo Slanca, nám bola mimoriadne nápomocná. Okrem toho, že si pamätala príbehy, ktoré jej o grófovi Štefanovi Forgáchovi rozprával ešte jej otec, ponúkla nám na digitalizáciu naozaj raritné fotografie z II. svetovej vojny. Už v tom èase jej manžel fotografoval a zachovalo sa po òom 81 vojenských fotiek, ktoré urobil v rokoch 1941 až 1944 ako vojak slovenského pluku bojujúceho v Rusku. Okrem toho sa zachoval aj jeho denník, ktorý písal poèas štyroch rokov strávených na vojne. Samozrejme, denník rovnako digitalizujeme.

na stránku vložil: slavo

 
Sep 01 2008, 10:06 (UTC+0) 046_hluboka_hynek_m.jpg
Stretnutie s èeským spisovate¾om Hynekom Klimekom v Hlubokej nad Vltavou v Èeskej republike. Autorská èinnos Hyneka Klimeka je ve¾mi podobná èinnosti L. S. Pravé orechové. Zaoberá sa vyh¾adávaním starých povestí a mýtov hlavne v oblasti Šumavy. Na stretnutí sme (ako inak) zaèali plánova možné spoloèné projekty. Na fotke v¾avo: Slavomír Szabó, vpravo: Hynek Klimek.

na stránku vložil: slavo