login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sep 03 2017, 08:08 (UTC+0) trojkrajina_ukrajinèina.jpg
Vyšla nám kniha s názvom ТРИЗЕМ'Я. Ide o ukrajinský preklad knihy Trojkrajina. Nachádza sa v nej 12 ¾udových rozprávok, ktoré sme vyh¾adali medzi starými obyvate¾mi v Nórsku, na Slovensku a na Ukrajine. Veríme, že si u našich susedov za východnou hranicou nájde svojich èitate¾ov.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 26 2017, 20:57 (UTC+0) 214_zdanianske_poviedky_m.jpg
Dòa 26. augusta 2017 na verejnej prezentácii knihy Ždanianske poviedky. Autori knihy (z¾ava) Slavomír Szabó a Zuzana Kratyinová. Pravo je starosta Ždane Ing. Ján Kokarda, s ktorým sa nám výborne spolupracovalo. A to ako pri vyh¾adávaní starých príbehov, tak aj pri konzultáciách obecných reálií i v závere na verejnej prezentácii knihy na Ždanianskom jarmoku. V tejto obci sa nám celkovo pracovalo ve¾mi dobre a sme radi ïalšej knihe.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 21 2017, 10:56 (UTC+0) 213_Ždaniansky_jarmok.jpg
Všetkým milovníkom regionálnych dejín a príbehov napísaných na základe skutoèných historických udalostí je urèená kniha Ždanianske poviedky, ktorej verejná prezentácia spojená s autogramiádou autorov sa uskutoèní v sobotu 26. augusta o 11.30 hod. v amfiteátri na 19. Ždanianskom jarmoku. Kniha vyšla v košickom vydavate¾stve Vienala a prezentuje Ždaòu prostredníctvom desiatich poviedok z rôznych dejinných období. Ždaniansky jarmok programovo zahàòa poèetné folklórne vystúpenia, ukážky èinnosti tradièných remesiel a regionálnu výstavu drobnochovate¾ov. Podujatie v centre obce zaèína o 11,00 s trvaním do 18-tej hodiny.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 07 2017, 12:12 (UTC+0) rozprávkový_štvorlístok_nórsko-anglicky.jpg
En firkløver av eventyr je názov knihy, ktorá nám vyšla v Nórsku. Nachádzajú sa v nej slovenské ¾udové rozprávky, ktoré sme si vypoèuli od ¾udí pri našich potulkách krajom. Kniha vyšla dvojjazyène - v nórèine a v angliètine. V angliètine je jej názov Fairytale Four-Leaf Clover, èiže Rozprávkový štvorlístok. Rozprávky napísal Slavomír Szabó a ilustrovala Jazmína Mihóková.

na stránku vložil: sivo

 
Aug 02 2017, 11:12 (UTC+0) 211_chnv_m.jpg
V Chminianske Novej Vsi sa stali našimi rozprávaèmi príbehov manželia Šalamúnovci. Zaujal nás najmä príbeh o obchodníkoch s koòmi, ktorý tu ve¾mi prekvital a je spojený s niekdajším prešovským konským trhom. Na fotografii pri Anne a Františkovi Šalamúnovcoch stojí Juraj Korpa, doposia¾ známy najmä z literárnej tvorby pre Slovenský rozhlas. Poènúc touto dedinou sme zaèali skúšobne spolupracova.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 26 2017, 08:17 (UTC+0) po_stopách__3.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha Po stopách starých príbehov III., vo¾né pokraèovanie kníh Po stopách starých príbehov I. a Po stopách starých príbehov II. Nachádza sa v nej desa poviedok - tradovaných i historických verných príbehov z oblasti Slovenského krasu a okolia, konkrétne z Medzeva, Vyšného Medzeva, Nižnej Slanej, Vlachova, Vyšnej Slanej, Rejdovej, Dobšinej, Ochtinej a Koce¾oviec. Každý príbeh sa viaže ku konkrétnemu architektonickému objektu alebo turistickému výtvoru, ktorý môžu turisti navštívi.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 20 2017, 08:18 (UTC+0) 208_brzotín_m.jpg
Pri h¾adaní príbehov v obci Brzotín sme navštívili Irenu a Štefana Papkovcov. Patria k tým málo dedinèanom, ktorí chovajú kozy a na ich mlieko a syry nedajú dopusti. Na fotografii s manželmi Papkovcami je èlenka Pravého orechového Silvia Bolèová.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 12 2017, 14:27 (UTC+0) po_stopách__2.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha Po stopách starých príbehov II., vo¾né pokraèovanie knihy Po stopách starých príbehov I. Nachádza sa v nej desa poviedok - tradovaných i historických verných príbehov z oblasti Slovenského krasu a okolia, konkrétne z Gemerskej Hôrky, Plešivca, Betliara, Henckoviec, Krásnohorskej Dlhej Lúky, Silice, Silickej Brezovej, Hrušova a Jablonova nad Turòou. Každý príbeh sa viaže ku konkrétnemu architektonickému objektu alebo turistickému výtvoru, ktorý môžu turisti navštívi.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 07 2017, 16:08 (UTC+0) 207_brzotín_m.jpg
Nedávno sme strávili týždeò v obci Brzotín, kde pripravujeme knihu Brzotínske poviedky. Medzi rozprávaèmi príbehov sme sa zoznámili s pani Margitou Gergelyovou (1931), ktorá nám rozpovedala viacero starých povestí i skutoèných udalostí vhodných na literárne spracovanie. Na fotografii s predsedom L.S. Pravé orechové Slavomírom Szabóom.

na stránku vložil: sivo

 
Jul 01 2017, 22:31 (UTC+0) 205_po stopach1.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha Po stopách starých príbehov I. Nachádza sa v nej desa poviedok - tradovaných i historických verných príbehov z oblasti Slovenského krasu a okolia, konkrétne z Èeèejoviec, Moldavy nad Bodvou, Jasova, Turne nad Bodvou, Dvorníkov, Haèavy a Zádielu. Každý príbeh sa viaže ku konkrétnemu architektonickému objektu alebo turistickému výtvoru, ktorý môžu turisti navštívi.

na stránku vložil: sivo