login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Aug 20 2008, 14:49 (UTC+0) 045_slanec_petro_m.jpg
Pri spracovaní histórie obcí Slanských vrchov nám pomáhal pán František Petro zo Slanca. Autorsky spracoval a knižne vydal históriu obcí Slanec, Slanèík, Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta. V súèasnosti pracuje na monografii Slanského Nového Mesta. Na fotografii je v¾avo. Na pravej strane sedí za L. S. Pravé orechové Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: slavo

 
Jul 08 2008, 10:00 (UTC+0) 044_slancikm.jpg
Folklórna speváèka Alžbeta Lešková zo Slanèíka nám pri zbieraní informácií na jej internetový profil povedala, že pozná mnoho starých miestnych ¾udových piesní, ktoré sú inak úplne neznáme. Spojili sme sa teda s folkloristom Vladom Michalkom z Klubu milovníkov autentického folklóru a strávili ïalšie dopoludnie u pani Leškovej. Piesne sme zaznamenali kamerou i zvukovou nahrávkou pre potreby archívu ¾udovej hudby.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 30 2008, 14:14 (UTC+0) 043_durkov_m.jpg
Pri h¾adaní a poèúvaní starých príbehov v Ïurkove. Rozprávaèkami boli pani Alžbeta Nemèíková (v¾avo) a pani Alžbeta Valíková (vpravo). Spomínalo sa ve¾a. Na Horthyho okupáciu, na rodinu Rákovszkých a život v ich kúrii, na židovských obchodníkov, ktorých deportovali poèas vojny do koncentrákov, na bielu pani, èo sa azda dodnes za noci zjavuje priamo uprostred obce, tiež na už nejestvujúci moèiar Šartov, kde vraj strašilo. Uprostred je èlenka L. S. Pravé orechové Jana Hajduová.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 23 2008, 11:42 (UTC+0) 042_slanec_m.jpg
Ïalšie z miest, na ktoré sme došli v rámci h¾adania starých príbehov v Slanských vrchoch, je hrad Slanec.

na stránku vložil: slavo

 
Jun 11 2008, 20:28 (UTC+0) 041_slancik_m.jpg
V obci Slanèík bolo v minulosti vïaka okolitým lúkam ve¾a vèelárov. Jednou z posledných rodín, ktorá sa ešte tomuto venuje, sú Poštrkovci. Pán Poštrk, napriek invalidnému vozíku, si život bez vèiel nevie predstavi. Na fotografii je zachytený pri rozprávaní starých príbehov s èlenkou L.S. Pravé orechové Soòou Jakešovou.

na stránku vložil: slavo

 
May 28 2008, 10:22 (UTC+0) 040_krstknihy5v1.jpg
13. 5. 2008 – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – Krst knihy Východné Slovensko: Pä v jednom. Kniha obsahuje povesti a staré príbehy z prostredia Slovákov, ale aj maïarskej, nemeckej, rusínskej a rómskej menšiny. Preto mala piatich krstných otcov. Na fotke z¾ava: za Rusínov bol krstným otcom etnograf, spisovate¾ a folklorista Ivan Èižmár, za Nemcov èlen výboru Nemecko-karpatského spolku v Medzeve Valter Bistika, za Rómov riadite¾ rómskeho divadla Romathan Karel Adam, za Slovákov zástupca riadite¾ky Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát, za Maïarov primátor Moldavy a predseda Združenia miest a obcí Údolia Bodvy István Zachariaš. Vpravo od neho sedí riadite¾ka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

na stránku vložil: slavo

 
May 17 2008, 19:08 (UTC+0) 039_tlacova_beseda.jpg
Na tlaèovej besede k ukonèeniu projektu „Zachráòme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu“, kde sme zároveò prezentovali našu novú knihu „Východné Slovensko: Pä v jednom“. Tlaèová beseda sa konala v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov. V¾avo sedí riadite¾ka Karpatskej nadácie Laura Dittel, vpravo predseda L. S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 29 2008, 13:07 (UTC+0) 038_slanskahuta_muflony_m.jpg
Medzi najväèšie atrakcie obce Slanská Huta, kde práve realizujeme jeden z našich projektov, patrí súkromná muflónia zverofarma. Pred siedmimi rokmi tu zaèali chova tri muflóny, dnes je ich tridsajeden. A nie je to chov na mäso. Muflóny si tu jednoducho žijú na dvojhektárovom výbehu len pre rados majite¾ov chovu.

na stránku vložil: slavo

 
Apr 23 2008, 07:56 (UTC+0) 037_slanska_huta_m.jpg
Pri obci Slanská Huta dodnes stoja vojenské betónové bunkre, ktoré tu boli postavené za èias I. ÈSR v rámci obranného systému v pohraniènom pásme s Maïarskom. Každý z nich má tri strelne na gu¾omety, prípadne samopaly. My sme našli šes takýchto stavieb, údajne sú aj ïalšie v lesoch smerom na jazero Izra. Bunkre sú vo ve¾mi dobrom stave, o tie najbližšie sa stará obec. Snáï by aj bolo naèase, aby sa dostali do zoznamu pamiatkovo chránených objektov. Ve¾a zachovalých stavieb podobného typu na Slovensku nemáme...

na stránku vložil: slavo

 
Apr 16 2008, 13:31 (UTC+0) 036_5in1.jpg
A je to tu! Vyšla nám naša štvrtá kniha, ktorá má názov Východné Slovensko: Pä v jednom. Nachádza sa v nej pätnás povestí, starých tradovaných i historicky verných príbehov z piatich kultúrne rozdielnych prostredí. Nájdete tam poviedky z rýdzo slovenského prostredia, tiež príbehy z maïarskej, rusínskej a nemeckej (mantáckej) kultúry, ale aj z prostredia rómskeho etnika. Všetky poviedky sú napísané na základe rozprávaní najstarších obyvate¾ov obcí Her¾any, Rozhanovce, Drienovec, Miková, Kojšov, Malá Tàòa, Medzev, Vyšný Medzev, Rovné a Ladomirová. Krst knihy bude 13. mája 2008 o 17,00 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach.

na stránku vložil: slavo