login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apr 04 2008, 12:34 (UTC+0) 035_novacany_m.jpg
Na výjazde v Nováèanoch. Nebol to len náš záujem o vypoèutie, spracovanie, vlastne záchranu starých príbehov obce, ale aj záujem ¾udí, ktorí prišli, aby sa nieèo z ich pamäte zachovalo pre nasledujúce generácie. Príbehy od starých povestí, cez II. svetovú vojnu až po šarvátky pri násilnom zakladaní JRD. V rámci programu SPOLOÈNE PRE REGIÓN vznikne kniha, v ktorej budú poviedky aj z tejto obce. Na fotografii v¾avo stojí èlenka L.S. Pravé orechové Soòa Jakešová, za òou starosta Nováèan Ján Štrbík a ïalej obyvatelia obce, s ktorými sme strávili príjemné chvíle pri ich rozprávaní a našom naèúvaní. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Mar 31 2008, 18:18 (UTC+0) 034_karpatska_m.jpg
Vzácna chví¾a – riadite¾ka Karpatskej nadácie Laura Dittel a predseda L. S. Pravé orechové Slavomír Szabó podpisujú Zmluvu o poskytnutí grantu v rámci grantového programu podporeného U.S. Steel Košice, s.r.o. SPOLOÈNE PRE REGIÓN. L.S. Pravé orechové do programu predložilo projekt ZEM BEZ PRÍBEHOV = STROM BEZ KOREÒOV, ktorý bol úspešný a zaèína sa od daného podpisu zmluvy realizova. V rámci projektu vznikne aj nová kniha poviedok z historických príbehov, ktoré sa udiali v obciach z okolia U.S.Steel-u. Projekt poèíta, že kniha vyjde už v decembri 2008 ! foto: Rastislav Krá¾

na stránku vložil: slavo

 
Mar 22 2008, 00:12 (UTC+0) 033_dargov_m.jpg
Po vypoèutí príbehov o oslobodení Dargova a Košického Kleèenova sme si išli prezrie terén, kde sa boje odohrávali. Aj dnes tam ešte možno nájs podzemné bunkre, z ktorých nemecké vojská bránili Dargovský priesmyk. Na fotografii je èlen L. S. Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 17 2008, 15:18 (UTC+0) 032_borda_m.jpg
Neïaleko Košického Kleèenova stoja v lesoch niekdajšie kúpele Borda. Žia¾, existuje k nim ve¾mi málo materiálov, z ktorých by sme sa dozvedeli viac o ich histórii. Mnoho sme však zistili na základe spomienok tejto pani. Anna Štempáková totiž v búpe¾och Borda pracovala 34 rokov ako kúpe¾níèka.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 14 2008, 15:04 (UTC+0) kklecenov_m.jpg
Zaèali sme prácu nanovom projekte - Pamä ¾udu: Slánske vrchy. Našou úlohou je v desiatich obciach zozbiera a literárne spracova 60 starých povestí a príbehov, tiež získa na digitalizáciu 100 historických fotografií. Ako prvú sme navštívili obec Košický Kleèenov, ktorá leží na úpätí Dargovského priesmyku. Na fotografii je pri tanku ¼ubica Andrásiová.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 18 2008, 13:30 (UTC+0) bardejov.jpg
Na ceste za starými príbehmi sme sa zastavili aj v Bardejove. Fotografia vznikla na Radniènom námestí, ktoré ako urbanistický celok patrí pod ochranu UNESCO. Na fotografi z¾ava: ¼ubica Andrásiová, Zuzana Zvirinská, Soòa Jakešová, Jana Hajduová. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Feb 04 2008, 20:40 (UTC+0) vass_m.jpg
Zbieranie starých príbehov na Tokaji má svoje èaro. Miestni vinári sú dobrí rozprávaèi, ale tiež aj hostitelia. Mimochodom, ich víno, na ktoré sú aj mimoriadne hrdí, bezo sporu patrí k tomu najlepšiemu, èo možno na Slovensku nájs. Fotografia vznikla v obci Malá Tàòa, v¾avo je pán Mikuláš Vašš, vpravo pán Ján Gazdagh a uprostred èlenka L.S. Pravé orechové Anna Domaniková. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo

 
Jan 28 2008, 16:10 (UTC+0) bistika_valter_.jpg
Pri spracovávaní starých povestí a historických príbehov nemeckej národnostnej menšiny z Medzeva nám ve¾mi pomáhal pán Valter Bistika. Na fotografii je pri obraze, ktorý stváròuje dvojicu v typických mantáckych krojoch.

na stránku vložil: slavo

 
Sep 05 2007, 10:54 (UTC+0) ivancizmarm.jpg
Našim sprievodcom po severovýchode Slovenska je známy etnograf a folklorista Ivan Èižmár zo Svidníka. Vïaka nemu sa ¾ahšie dostávame k ¾uïom, ktorí nám vyrozprávajú staré príbehy a poskytunú historické fotografie. V rámci projektu "Zachráòme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" nám pomáha aj s odbornými konzultáciami. Ivan - ïakujeme.

na stránku vložil: slavo

 
Aug 27 2007, 22:03 (UTC+0) peterdzurban_m.jpg
V rámci projektu "Zachráòme staré príbehy, aby sme nestratili svoju identitu" je úlohou Literárnej spoloènosti Pravé orechové aj spracovanie desiatich starých rómskych príbehov do poviedok. Poèas h¾adania takýchto príbehov sme navštívili aj pána Petra Džurbana v Ladomirovej, ktorý je vynikajúcim huslistom. Foto: Slavomír Szabó

na stránku vložil: slavo