login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

May 30 2012, 15:20 (UTC+0) 104_smižany_m.jpg
Na h¾adaní starých príbehov v Smižanoch. Smižany sú poètom obyvate¾ov najväèšia obec na Slovensku, ale azda aj vïaka blízkosti Slovenského raja sa tu zachovalo dos povestí. Rovnako skutoèné príbehy z histórie sú pozoruhodné a zasluhovali by podrobnejšie spracovanie, než nám umožòuje projekt. I tak zo Smižian vznikli tri poviedky. Na fotografii z¾ava: Veronika Kotradyová – etnologièka, Soòa Jakešová – autorka z Literárnej spoloènosti Pravé orechové, nasledujú rozprávaèky príbehov Emília Sláviková a Gizela Venatová.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 25 2012, 16:18 (UTC+0) 104_nizna_slana_martin_kanaba_m.jpg
Stretnú na cestách takého èloveka ako je Mgr. Martin Kanaba je pre nás ve¾ká vzácnos. Vo¾akedy pracoval v Banskom múzeu v Rožòave, potom v osvetovom stredisku. Po celý život vyh¾adával a zapisoval staré povesti a príbehy, robil historický a etnologický výskum, zbieral staré fotografie z regiónu... A keï sme za ním prišli do Nižnej Slanej, s radosou nám ponúkol svoje zbierky a znalosti ako na zlatom podnose. ÏAKUJEME.

na stránku vložil: sivo

 
Apr 09 2012, 17:35 (UTC+0) 103_v_ochtinej_m.jpg
Literárna spoloènos Pravé orechové v súèasnosti pracuje vo viacerých obciach. Ve¾mi dobre sa nám vyh¾adávajú staré tradované a skutoèné príbehy v Ochtinej. Jedným z rozprávaèov je aj pán Ján Kupec. Na fotografii je s Vierou Hrivniakovou.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 26 2012, 12:20 (UTC+0) 102_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Krstu sa zúèastnil aj mladý americký etnológ z Chicaga Joe Grim Feinberg, ktorý si na Slovensku robí doktorát z nášho folklóru. Na podujatie prišiel v zemplínskom kroji.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 22 2012, 06:54 (UTC+0) 101_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Dramatizovaného èítania ukážok z knihy sa zmocnil PhDr. Milan Kolcun.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 16 2012, 10:40 (UTC+0) 100_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Prekladate¾om poviedok do angliètiny bol „košický Kanaïan“ Timothy Martin. Vyštudoval literatúru a filozofiu v Halifaxe, ale už takmer 20 rokov žije na Slovensku. Patrí medzi ve¾mi málo prekladate¾ov, ktorým možno zveri preklad beletrie do angliètiny tak, aby mali aj v angliètine literárnu hodnotu. Vrelo ho odporúèame... (Tým sme mu urobili reklamu zadarmo, ale on si to zaslúži.)

na stránku vložil: sivo

 
Mar 14 2012, 06:42 (UTC+0) 099_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Detail na stôl. Krstilo sa troma vínami z odrôd typických pre Tokaj – furmint, lipovina a muškát žltý.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 04 2012, 15:23 (UTC+0) 098_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Na fotografii spoluautor a èlen Pravého orechového Jiøí Zaoviè podpisuje knihu fotografovi Pavlovi Bucsuházymu.

na stránku vložil: slavo

 
Mar 01 2012, 15:55 (UTC+0) 097_krst_tokajske_pribehy_m.jpg
29. február 2012 – Verejná knižnica Jána Bocatia – Tu sa konal krst desiatej knihy L.S. Pravé orechové, ktorá má názov Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj. Knihu krstili „tri sudièky“ s troma tokajskými vinármi. Na fotografii z¾ava: Beáta Kereštanová – „sudièka za Tokaj“, riadite¾ka Múzea a kultúrneho centra dolného Zemplína * * * Jana Kovácsová – „sudièka za kraj“ – vedúca odboru kultúry a cestového ruchu Košického samosprávneho kraja * * * Jiøí Zaoviè (vidie mu pol hlavy) – èlen Literárnej spoloènosti Pravé orechové * * * Joe Grim Feinberg (v zemplínskom kroji) – „sudièka za turistov“ – americký etnológ z Chicaga * * * Soòa Jakešová – èlenka Literárnej spoloènosti Pravé orechové * * * Slavomír Szabó – predseda Literárnej spoloènosti Pravé orechové * * * Anna Domaniková – èlenka Literárnej spoloènosti Pravé orechové * * * Milan Kolcun – recitátor dramatizovaného èítania ukážok z knihy * * * Zuzana Èorbová – vinárka zo spoloènosti Tokaj & CO * * * Jaroslav Macik – vinár zo spoloènosti Tokaj Macik Winery * * * Patrik Milý – vinár zo spoloènosti J&J Ostrožoviè.

na stránku vložil: slavo

 
Feb 06 2012, 14:56 (UTC+0) 096_haèavské_vodopády.jpg
Jeden z vodopádov v Hájskej doline v Slovenskom krase. Turisti ich obdivujú pre ich krásu. Málokto z nich však tuší, že ¾udia z Haèavy spájali tieto vodopády s existenciou údajnej bosorky, ktorá pri nich žila. Povráva sa, že ak šiel niekto okolo v noci, toho bosorka chytila a nepustila, až pokia¾ ju nepobozkal na zadok :-)

na stránku vložil: slavo