login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apr 10 2016, 19:31 (UTC+0) 175_trstené-2m.jpg
Vynikajúcim rozprávaèom starých príbehov v Trstenom pri Hornáde bol 85 roèný pán Mikuláš Lacko. Aj vïaka nemu už èoskoro vznikne naša ïalšia kniha.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 27 2016, 09:32 (UTC+0) 174_trstené-1m.jpg
Dôležitý krok pred vznikom ïalšej knihy. Tentokrát vznikne kniha z obce Trstené pri Hornáde. Bude ma monografickú i beletristickú èas. Kapitoly z dejín obce napíše Mgr. Štefan Kolivoško, s ktorým sme už spolupracovali na knihe Domov je miesto hodné poznania. Beletristickú èas má na starosti Literárna spoloènos Pravé orechové a bude obsahova sedem poviedok - beletristicky spracovaných skutoèných príbehov z dediny. Fotografia zachytáva podpisovanie zmluvy, z¾ava za L.S. Pravé orechové Slavomír Szabó, vpravo starosta Trsteného pri Hornáde František Bartko.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 13 2016, 08:41 (UTC+0) 173_gánovce_ms.jpg
V súèasnosti pracujeme aj pod Tatrami, presnejšie v obci Gánovce. Ve¾mi príjemnou a dobrou rozprávaèkou starých príbehov je 88 roèná pani Mária Majerová. Na fotografii so Silviou Bolèovou.

na stránku vložil: sivo

 
Mar 06 2016, 13:34 (UTC+0) 172_Ždaòa-1m.jpg
Tak toto robíme ve¾mi radi :) Fotografia vznikla vo chvíli podpisu zmluvy o napísaní a vydaní knihy Ždanianske poviedky. Kniha vyjde v roku 2017 a bude zachytáva 10 poviedok napísaných na základe tradovaných a skutoèných príbehov z obce Ždaòa. Už prvé stretnutie s obyvate¾mi obce ukazuje, že tu bude naozaj o èom písa. Z¾ava starosta obce Ždaòa Ing. Ján Kokarda, vpravo za Literárnu spoloènos Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 19 2016, 19:52 (UTC+0) 171_trstene-1m.jpg
Okrem iných dedín v súèasnosti pracujeme aj na knihe pre obec Trstené pri Hornáde. O staré príbehy, ktoré sú vhodné na literárne spracovanie sa s nami podelila aj 93 roèná pani Mária Rušèáková. Na fotografii vpravo za L.S. Pravé orechové Zuzana Kratyinová.

na stránku vložil: sivo

 
Feb 01 2016, 12:00 (UTC+0) 170-kluknava-m.jpg
V súèasnosti pracujeme v obci Kluknava na knihe Kluknavské poviedky. Jednou z dobrých rozprávaèiek starých príbehov je aj pani Franková. pamätá mnohé, narodila sa v roku 1928. Na fotografii je so Slavomírom Szabóom.

na stránku vložil: sivo

 
Dec 31 2015, 13:41 (UTC+0) pro__pf_2016m.jpg
PF 2016 !!!

na stránku vložil: sivo

 
Dec 13 2015, 06:27 (UTC+0) 168cena predsedu-m.jpg
V tomto roku sme získali ocenenie - Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja. Stalo sa tak v èase, kedy nám vyšla naša 25. kniha, prièom 21 kníh z našej doterajšej tvorby sa venuje tradovaným a skutoèným historickým príbehom z územia, ktoré dnes patrí Košickému samosprávnemu kraju.

na stránku vložil: sivo

 
Dec 05 2015, 21:12 (UTC+0) 167m.jpg
V roku 2015 nám v Èeskej republike vyšla aj kniha s názvom Køtomilské povídky. Na fotografii sa nachádzajú traja z tímu ¾udí,tri Evy, s ktorými sme pri príprave spolupracovali. V¾avo ilustrátorka Eva Luljaková, uprostred starostka Køtomile Eva Kubíèková a vpravo ilustrátorka Eva Ševèáková. Kniha obsahuje desa poviedok - tradovaných a skutoèných historických príbehov z obce Køtomil v okrese Pøerov. Poviedky napísali Slavomír Szabó, Jiøí Zaoviè a Silvia Bolèová z Literárnej spoloènosti Pravé orechové. Fotografia pochádza z krstu knihy, èo bola parádna obecná slávnos.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 13 2015, 09:24 (UTC+0) krasko-Èechy2.jpg
V nede¾u 15. novembra sa na hrade v moravskom meste Blansko koná verejná prezentácia knihy "Neuvìøitelné pøíhody šneka Krasíka". V knihe sa nachádza trinás rozprávok napísaných na základe starých povestí a historických príbehov z Moravského krasu a okolia. Ide v poradí už o štvrtú knihu z dielne Literárnej spoloènosti Pravé orechové, ktorá je preložená do èeského jazyka a vydaná na území Èeskej republiky.

na stránku vložil: sivo