login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

archív obrázkov

general(255) / Historické foto(0) / (255)

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dec 04 2017, 07:45 (UTC+0) 225_knv.jpg
Len pred nieko¾kými dòami sme ukonèili rukopis knihy Novoveské poviedky, ktorý obsahuje desa poviedok z histórie Košickej Novej Vsi. V tejto kedysi historickej dedine, ktorá je dnes súèasou mesta Košice, sme spoznali viacero vynikajúcich rozprávaèov príbehov. Medzi inými aj 83 roènú pani Jolanu Štefanskú, ktorá je na fotografii so spisovate¾om Jurajom Korpom. Kniha Novoveské poviedky bude vydaná v roku 2018.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 20 2017, 08:55 (UTC+0) 224_kluknava_plagat.jpg
Dòa 3. 12. máme v obci Kluknava prvú verejnú prezentáciu knihy Kluknavské poviedky a historické poh¾ady. Nachádza sa v nej 20 tradovaných a historických príbehov z obce Kluknava a tridsa èlánkov o historických a etnologických zaujímavostiach tejto obce. Èlánky sú doplnené historickými fotografiami. Autormi sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolèová a Jiøí Zaoviè.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 11 2017, 10:09 (UTC+0) 223_malá_ida_m.jpg
Pani Jeòová z Malej Idy je výbornou rozprávaèkou príbehov, ktorej nechýba zmysel pre humor. Oplýva tiež schopnosou takmer dokonale opísa, ako kedysi rozmýš¾ali ¾udia, v èom spoèívala ich zemitos a v èom ich ve¾kodušnos. Do Malej Idy sa vydala, prišla z Lorinèíka a tak jej rozprávanie je založené aj na porovnávaní oboch dedín, ktoré kedysi spolupracovali i súperili zároveò. Na fotografii je s èlenkou L.S. Pravé orechové Zuzanou Kratyinovou.

na stránku vložil: sivo

 
Nov 04 2017, 14:03 (UTC+0) 222_malá_ida_m.jpg
Práve sme zaèali pracova v Malej Ide na knihe Maloidianske poviedky. V súèasnosti vyh¾adávame staré príbehy, ktoré sú spojené s touto obcou. Medzi výborné rozprávaèky patrí aj 78 roèná pani Veronika Milkovièová. Na fotografii s predsedom Literárnej spoloènosti Pravé orechové Slavomírom Szabóom.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 27 2017, 07:09 (UTC+0) kluknavske-poviedky.jpg
V týchto dòoch nám vyšla kniha s názvom Kluknavské poviedky a historické poh¾ady. Nachádza sa v nej 20 tradovaných a historických príbehov z obce Kluknava a tridsa èlánkov o historických a etnologických zaujímavostiach tejto obce. Èlánky sú doplnené historickými fotografiami. Autormi sú Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová, Silvia Bolèová a Jiøí Zaoviè. Kniha bude ma svoju premiéru v decembri 2017.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 22 2017, 08:37 (UTC+0) 220_knv_m.jpg
V súèasnosti pracujeme na knihe starých príbehov z Košickej Novej Vsi. Z obce známej ako "škvarkare" sme absolvovali stretnutia už s viacerými rozprávaèmi príbehov. Na tejto fotografii je v¾avo pani Johana Gazdagová (1933) a vpravo pani Mária Hagyová (1931). Uprostred za L.S. Pravé orechové Juraj Korpa.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 13 2017, 08:43 (UTC+0) trojkrajina_angliètina.jpg
Vyšla nám kniha s názvom TRICOUNTRY. Ide o anglický preklad knihy Trojkrajina. Nachádza sa v nej 12 ¾udových rozprávok, ktoré sme vyh¾adali medzi starými obyvate¾mi v Nórsku, na Slovensku a na Ukrajine.

na stránku vložil: sivo

 
Oct 06 2017, 13:54 (UTC+0) 218_kechnec_m.jpg
Práve sme odovzdali rukopis knihy Kechnecké poviedky, ktorá má vyjs ešte v tomto roku. Poèas práce v obci sme spoznali viacerých dobrých rozprávaèov príbehov. Patril k nim najmä pán Július Pastor (na fotke vpravo). Konzultanta a èastého sprievodcu nám robil spisovate¾ Štefan Kolivoško (na fotke v¾avo), ktorý je autorom poèetných monografií o histórii blízkych obcí. Uprostred sa nachádza èlenka L.S. Pravé orechové Zuzana Kratyinová.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 19 2017, 07:49 (UTC+0) slimáèik_krasko_4.diel.jpg
Nedávno nám vyšla rozprávková kniha Neuverite¾né príbehy slimáèika Kraska. Jej dej sa odohráva v Slovenskom krase, kde je slimáèik Krasko osobne prítomný pri mnohých ve¾kých udalostiach, ktoré vstúpili do miestnych dejín a stali sa z nich povesti. Je to druhý diel príbehov o slimáèikovi v tomto prostredí. Celkovo štvrtý diel, pretože v Èeskej republike nám vyšli taktiež dve knihy o "šnekovi Krasíkovi". Dej dvoch èeských kníh sa odohráva v prostredí Moravského krasu, kde slimáèik prežíva rôzne ïalšie dobrodružstvá.

na stránku vložil: sivo

 
Sep 11 2017, 08:13 (UTC+0) 216_slanská_huta_m.jpg
Naše poznatky z miestnej histórie a etnológie využívame v relácii Ahoj Slovensko. Na nakrúcaní pri obci Slanská Huta - uprostred redaktorka RTVS Andrea Luèanská, v¾avo kameraman RTVS Richard Šuster, vpravo za Literárnu spoloènos Pravé orechové Slavomír Szabó.

na stránku vložil: sivo