login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Perín: Chránený areál Perínske rybníky

@ :: Okolie ::     Oct 02 2006, 07:13 (UTC+0)English version / Anglická verzia

Medzi historickými obcami Perín a Chym sa nachádzajú Perínske rybníky. Podľa uznesenia č. 11 z 15. 09. 1987 ONV Košice je lokalita vyhlásená za chránený areál. Rozkladá sa na ploche 110 hektárov.

Predmetom ochrany je pôvodný biotop rybníkov močaristej Bodvianskej depresie „ako cenného prvku krajiny z ekologického, vodohospodárskeho, mikroklimatického, krajinárskeho a ornitologického hľadiska“.

Z hospodárskeho hľadiska ide o chovné rybníky, ktoré sú v správe súkromnej firmy. Aj z tohto dôvodu je vstup do ich areálu možný len so súhlasom hospodárskeho prevádzkovateľa.

Perínske rybníky sú napájané z potoka Ida a odtok z nich je do Perínskeho potoka.

V čase tvorby tohto článku (október 2006) sa čaká na vyhlásenie Perínskych rybníkov ako súčasti Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina.

Pokiaľ rybníky navštívite, dozaista vás prekvapí množstvo vodných a močiarnych vtákov, ktoré tu každoročne hniezdia. Podľa informácií Dr. Samuela Pačenovského zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS), tu v roku 2006 po siedmych rokoch zahniezdila chocholačka bielooká (Aythya nyroca). Z ďalších vzácnych druhov tu hniezdi niekoľko párov druhu kaňa močiarna (Circus aeruginosus), tiež volavka popolavá (Ardea cinerea), chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), chriašteľ malý (Porzana parva), päť druhov trsteniarika, lysky, vodné sliepočky a ďalšie vtáctvo.

-sl-

V súvislosti so zahrnutím Perínskych rybníkov do CHVÚ Košická kotlina sa navrhuje zákaz:

a) Lesné biotopy


• Akýkoľvek ťažobný zásah v porastoch starších ako 50 rokov v čase od 1. marca do 31. júla.
• Rúbanie a odstraňovanie suchých stojacich stromov a vývratov, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity.
• Maloplošný holorub nad 0,5 ha alebo so šírkou rubu väčšou ako 25 m.
• V obnovovaných porastoch ponechanie minimálne 5 stromov na 1 ha na dožitie.
• Plánovanie zastúpenia agáta bieleho (Robinia pseudoaccacia), borovice čiernej (Pinus nigra) a iných nepôvodných druhov drevín v drevinovom zložení pri obnove lesných porastov.
• Odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov a zasahovanie do biotopov určených rozhodnutím orgánu ochrany prírody.
• Aplikácia insekticídov v lesných porastoch okrem kalamitných situácií.
• Umiestnenie veterných elektrární s výkonom nad 5 kW s max. výškou jednotky 11 m vrátane krídla rotora.

b) Nelesné biotopy

• Likvidovanie a zmenšovanie rozlohy a dåžky medzí, remíz, vetrolamov, vrátane topoľových výsadieb i brehových porastov a inej sprievodnej vegetácie toku a solitérnych stromov.
• Rozorávanie trvalých trávnych porastov (TTP) s výnimkou ich obnovy a obnovovanie TTP nepôvodnými druhmi tráv.
• Zmena druhu pozemku z TTP na iný.
• Mechanizované kosenie existujúcich trávnych porastov spôsobom od okrajov do stredu v dobe od 1. mája do 31. júla na ploche väčšej ako 0,5 ha.
• Aplikácia rodenticídov (prípravky proti hlodavcom) na ornej pôde a TTP mimo záhradkárskych a chatových osád.
• Aplikácia agrochemikálií (pesticídy, herbicídy a priemyslové hnojivá), mulčovanie a kosenie na neobhospodarovaných plochách okrem nepôvodných druhov rastlín v období od 1. marca do 31. júla.
• Prevádzkovanie 22 kV vzdušných elektrických vedení s vodorovnými konzolami bez ich zabezpečenia proti usmrteniu vtákov elektrickým prúdom do 5 rokov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky.
• Umiestnenie veterných elektrární s výkonom nad 5 kW s max. výškou jednotky 11 m vrátane krídla rotora.

Zakázané činnosti platné v ekologicko-funkčných priestoroch

• Vykonávanie lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha a sovy dlhochvostej, ak tak určí orgán ochrany prírody. Orgán ochrany prírody v svojom rozhodnutí určí aj časový a plošný rozsah obmedzenia a rozsah zakázaných hospodárskych činností.
• Vykonávanie poľovného práva s výnimkou práv poľovnej a lesnej stráže v blízkosti hniezd orla kráľovského, sokola rároha a sovy dlhochvostej určených orgánom ochrany prírody. Orgán ochrany prírody vo svojom rozhodnutí určí aj časový a plošný rozsah obmedzenia.
• Budovanie a udržiavanie poľovníckych zariadení a akýchkoľvek iných stavieb v období od 15. februára do 31. augusta.
• Umiestnenie stavby.
• Bežná údržba stožiarov 400 kV elektrického vedenia v období od 15. februára do 31. augusta s výnimkou havarijného stavu.

Zoznam prospešných činností pre CHVÚ

a. Zakladanie trvalých trávnych porastov na ornej pôde poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
b. Zaradenie osobitných agrotechnických postupov a opatrení pri hospodárení na poľnohospodárskom pôdnom fonde v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (zaradenie medziplodín alebo úhorov do osevných postupov, obmedzenie prevracania pôdy orbou pri využití bezorbového siatia poľných plodín, obmedzenie a prípadne aj úplné vylúčenie používania pesticídov a pod.).
c. Kosenie trvalých trávnych porastov a úhorov na poľnohospodárskom pôdnom fonde, trávnatých porastov a mokraďových zárastov na ostatných plochách v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny.
d. Podsádzanie kàmnych a úkrytových drevín (bobuľovité, s kvetmi).
e. Extenzívne pasenie hospodárskych zvierat na biotopoch uvedených v bode c).
f. Odstraňovanie travinných a drevinových porastov z brehov materiálových jám (štrkovísk pieskovní a hlinísk).
g. Inštalácia umelých hniezdnych podložiek a vtáčích búdok na dreviny a na technické prvky v krajine v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny.
h. Obnovovanie mokradí a starostlivosť o ne v súlade s dokumentáciou ochrany prírody a krajiny.
i. Vytváranie umelých liahnísk pre obojživelníky.
j. Obnova pôvodných sysľovísk a vytváranie nových.***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Zachráňme svoju identitu, ktorý podporila spoločnosť U. S. Steel Košice.