login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Slánske vrchy – Milič – NATURA 2000

@ :: Okolie ::     May 15 2008, 14:01 (UTC+0)

Poh¾ad od obce Slanská Huta. Malý Miliè je v¾avo, Ve¾ký Miliè vpravo.Južne od obcí Slanská Huta a Skároš sa nachádzajú tri rezervácie s bukovými pralesmi. - Veľký Milič, Malý Milič, Marocká hoľa a prírodná pamiatka Miličská skala. Všetky lokality do oblasti Milič - chráneného územia európskeho významu NATURA 2000.

Spomínané rezervácie a prírodná pamiatka sú v bezprostrednej blízkosti hranice s Maďarskou republikou. Tvorí ich hornatá a riedko osídlená lesná krajina Slanských vrchov. Samotný masív Miliča pozostáva z niekoľkých celkov, medzi ktorými sú najvýraznejšie vulkanický masív Bradlo (nadmorská výška 840 metrov) a stratovulkán Veľký Milič (s nadmorskou výškou 895 metrov). Geologicky sa lokalita nachádza na mladotreťohorných, prevažne hlinito-kamenitých sedimentoch. Z časti sa tu zachovali pôvodné pralesné bučiny, v podhorí pôvodné lúčne porasty.

Svojrázny biotop a málo rušivé prostredie poskytujú dobré podmienky pre život vysokého počtu druhov vtákov, najmä dravcov, sov a spevavcov. Všetky spomínané lokality sú súčasťou chráneného vtáčieho územia Slánske vrchy. Medzi tunajšie vzácne druhy patria najmä orol kráľovský (Aquila heliaca), orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis ), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) a haja tmavá (Milvus migrans). Z cicavcov tu početnejšie žije chránený vlk obyčajný (Canis lupus) a rys ostrovid (Lynx lynx).

Zo vzácnych motýľov je tu pozorovaný výskyt spriadača kostihojového (Callimorpha quadripunctaria), mlynárika východného (Leptidea morsei). Z netopierov tu žije najmä netopier obyčajný (Myotis myotis).

Milič ako lokalita NATURA 2000 má celkovú rozlohu 5114,45 hektárov s zasahuje do katastrov obcí Byšta, Nový Salaš, Rákoš, Skároš, Slanec, Slanská Huta.

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič je chránená od roku 1967 a jej rozloha je 678 100 štvorcových metrov. Vedie ňou červená turistická značka z Byšty a Slanca, dostupnejšia je prechodom žltej a neskôr červenej značky, pričom žlté značky vedú od jazera Izra a zo Slanskej Hute.

Prírodná rezervácia Marocká hoľa je chránená od roku 1950 a jej rozloha je 637 600 štvorcových metrov. Nachádza sa tu vyše 130 ročný bukový porast, geologický podklad tvoria andezity a andezitové tufy.

Národná prírodná rezervácia Malý Milič je chránená od roku 1950 a jej rozloha je 140 500 štvorcových metrov. Nachádza sa tu bukovo-dubový pralesný porast, skaly v rezervácii sú významným hniezdiskom dravých vtákov.

Prírodná pamiatka Miličská skala je chránená od roku 1990 ako výrazná skalná forma, ktorá vznikla z pôvodného lávového prúdu sopečného pohoria. Rozloha chráneného územia je 116 000 štvorcových metrov.

Do oblasti Milič NATURA 2000 patrí aj prírodná rezervácia Malá Izra, ktorá je chránená od roku 1976 prirodzené spoločenstvo slatinno-jelšového lesa Slanských vrchov.-sl-

Informačné zdroje:
Slovensko – príroda (vydal Obzor, 1972)
František Petro: Zaujímavosti z histórie Slanca a okolia (vydal Obecný úrad Slanec)
František Petro: Slanecko v archívoch a kronikách (vydal František Petro, 2005)
Materiály Štátnej ochrany prírody a Slovenskej agentúry životného prostredia
* * *

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Slánske vrchy, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.