login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Dvorníky-Včeláre, Zádiel: Prírodná rezervácia Zemné hradisko

@ :: Okolie ::     Feb 10 2014, 13:03 (UTC+0)

Zemné hradisko poh¾adom zo Zádielskej planiny


Poh¾ad na planinu Horný vrch zo Zemného hradiska


Hlaváèik jarný


Informaèná tabu¾a


Borovice


Zemné hradisko

Dvorníky-Včeláre, Zádiel - okres Košice-okolie: Blízko Zádielskej tiesňavy, na území medzi obcami Zádiel, Dvorníky-Včeláre a Hrhov, sa vedľa cesty I. triedy nachádza samostatne stojaci nápadný pahorok. Jeho východnú časť tvoria lúky, ostatná je zarastená lesom. I keď toto miesto nevyniká svojou výškou, je vynikajúcim vyhliadkovým bodom s atypickým pohľadom na skalnaté ústie Zádielskej doliny i Turniansky hrad. Názov Zemné hradisko vytvára predpoklady, že ide o archeologickú lokalitu, ktorými je celé okolité územie priam posiate. Dnes sa tu nachádza prírodná rezervácia.

Hradisko

Zádielska planina, ktorá sa nachádza medzi Zádielskou tiesňavou a Hájskou dolinou, je známa aj vďaka hradisku, ktoré tu jestvovalo už v 8. storočí pred našim letopočtom, teda postavili ho ľudia staršej i mladšej doby železnej, patriaci k halštatskej a laténskej kultúre. Valy široké 8 a vysoké 3 metre, ktoré sa čiastočne zachovali a ohraničujú neuveriteľne veľkú plochu 110 hektárov, umožňovali kontrolovať obchodnú cestu medzi Košickou a Rožňavskou kotlinou. Boli tu tiež početné dielne na výrobu železných predmetov, ktoré boli isto predmetom obchodu. Hradisko slúžilo aj v počiatkoch nášho letopočtu a v mnohých materiáloch je označované aj ako keltské, čo by mohlo jeho funkčnosť posunúť až do 4. storočia.

Archeologické nálezy dokumentujú osídlenie širšieho okolia už v časoch mladšej doby kamennej, čo je 5 700 až 4 400 pred našim letopočtom, tiež v neskorej dobe kamennej, čiže 4 400 až 2 300 pred našim letopočtom. Početné sú aj nálezy z doby bronzovej 2 300 až 750 pred našim letopočtom.

Priamo v Zádielskej doline sa našli aj stopy slovanského osídlenia z mladšej doby hradištnej, t.j. 950 až 1 200 nášho letopočtu.

Názov lokality Zemné hradisko isto nie je náhodný. Vzhľadom na skutočnosť, že sa systematický archeologický výskum nerealizoval ani na obrovskom hradisku na Zádielskej planine, kde je už niekdajšie osídlenie doložené, nerobil sa ani tu. Rovnako ako na príklad na neďalekom Veľkom Pakláne, je i na Zemnom hradisku možné pozorovať vystupujúce súvislé terénne nerovnosti, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou zvyškami niekdajších obranných valov. Na ich datovanie si však ešte bude potrebné počkať.

Prírodná rezervácia

Prírodná rezervácia Zemné hradisko bola vyhlásená v roku 1993. Jej plocha je 559 460 štvorcových metrov. Platí tu 4. stupeň ochrany, teda na jej územie je vstup povolený, ale platí zákaz zberu rastlín, nerastov, geologického prieskumu, výstavby a voľného pohybu psov.

Predmetom ochrany je zachovalá lesostepná vegetácia so zvyškom prirodzeného dubového lesa a krovín. (Časť pahorku je však zarastená borovicovým porastom.) Zároveň ide o mimoriadne vzácnu lokalitu s početným výskytom teplomilných rastlín. V čase kvitnutia je značná časť lúčnych plôch pokrytá chráneným hlaváčikom jarným. Z obyvateľov fauny zaujme pomerne častý výskyt vtákov - dudkov chocholatých. Druhovo pestré je tu i zastúpenie hmyzu a plazov.

Prístupnosť

Nenáročný výstup na vrchol pahorku Zemné hradisko poskytuje pekné výhľady na Turniansku kotlinu, Zádielsku tiesňavu, Zádielsku planinu, Jasovskú planinu, planinu Dolný vrch a planinu Horný vrch.

K pahorku možno prísť od obce Zádiel širokou lesnou cestou pod planinou Horný vrch a odtiaľ doľava do sedla pod Zemným hradiskom a nahor.

Prístup je aj z opačnej strany, kde sa nachádzajú polia. Približne od miesta, kde sa pripája cesta zo Včelár na cestu vedúcu z Dvorníkov stačí prejsť pod pahorok a lesný chodník nahor určite nájdete. Netrvá to viac ako 20 minút a návšteva stojí za to.

Pahorok nemôžete minúť, je viditeľný aj pri príjazde do Zádielu po ľavej strane.


Slavomír Szabó


***

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Pamäť ľudu: Terra Incognita III, ktorý podporil Košický samosprávny kraj.