login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Košická Nová Ves

@ :: Mestské časti ::     Sep 18 2005, 16:54 (UTC+0)

Charakteristika

Niekdajšia historická obec a dnes mestská časť Košická Nová Ves sa nachádza vo východnej časti mesta Košice, ide ňou cestná výpadovka v smere na Michalovce.

Pôvodne samostatná obec bola s Košicami zlúčená v roku 1968. Z 99 percent tvoria zástavbu tejto mestskej časti pôvodné rodinné domy. Len tri objekty sú panelového charakteru.

Kontakt na samosprávu

Miestny úrad mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Mliečna 1
040 14 Košice

Telefón: 055/ 7995261, 6713974

História

Košická Nová Ves datuje svoj vznik k písomnej zmienke, ktorá poukzuje na výstavbu tunajšieho Kostola sv. Ladislava v roku 1297.

V zápise z kanonickej vizitácie, ktorú v roku 1771 vykonal jageský biskup Karol Eszterházy sa konštatuje. "Na usadlosti Košická Nová Ves (Cassa-Ujfalu) je farský kostol. Ten bol postavený z kameňov dozaista v roku 1297. Oprava sa previedla v roku 1510, kto však postavil tento kostol sa nevie. Kostol bol zasvätený sv. Ladislavovi, uhorskému kráľovi. V roku 1750 bol znova opravený..."

Druhým závažným dokumentom, ktorý potvrdzuje starobylosť kostola i obce, je súpis desiatkov, ktoré vyberal pápežský legát Ruffinus pápeža Jána XXII z Avignonu v rokoch 1317 až 1337. Dokument konšatuje: "Tiež Mikuláš z Novej Vsi (Nicolaus de Nova Villa) z tretej čiastky kostola má zaplatiť 6 grošov..."

Farnosť bola v tom čase súčasťou Jagerskej (Égerskej) biskupskej diecézy. V období reformácie kostol chátral a k rozsiahlej oprave došlo až po jeho opätovnom prevzatí do majetku mesta Košice. K ďalším zaznamenaným úpravám došlo až v rokoch 1864 a 1885. Zásadne ho napokon prestavali v roku 1925, podľa projektu košického staviteľa Júliusa Wirtha. Časť ranogotického presbytéria sa zachovala dodnes.

Obec Košická Nová Ves bola poddanským majetkom mesta Košice. V 14. storočí sa tu už spomína prekvitajúca farnosť. Historický vývoj výrazne poznamenal prílev Maďarov, ktorí utekali pred tatárskymi vpádmi, príchod nemeckých kolonistov a viacero pohrôm. V roku 1427 tu bolo zapísaných 20 hospodárstiev. V rokoch 1709-1710 sa vplyvom stavovských protihabsburských povstaní Františka II. Rákociho obec takmer vyľudnila. Ostali tu len štyria poddaní a jeden želiar.

Košický magistrát pristúpil k ďalšiemu zaľudneniu obce o sto rokov neskôr. V roku 1826 mala Košická Nová Ves 684 obyvateľov. V roku 1896 tu stálo 152 domov s 1160 obyvateľmi. Zrušením poddanstva v rku 1848 sa Košická Nová Ves stala samostatnou obcou, ku Košiciam bola pričlenené 1. augusta 1968.

Z historických zaujímavostí:

Zdroj obživy určoval aj právne postavenie obce, čiže poddanstvo a z neho vyplývajúce povinnosti. Jej obyvatelia museli zásobovať mesto poľnohospodárskymi produktami, remeselnými surovinami, čistiť ulice, upravovať mestské múry. Popri poľnohospodárstve sa tunajší obyvatelia zaoberali aj vinohradníctvom. Už v 16. storočí sa obec spomína ako vinorodý kraj s kvalitným vínom. Choroba viniča však vinohrady zničila. Obyvatelia sa preto zamerali na chov ošípaných , obchodovanie s nimi, na výsek mäsa a rôznych údenárskych výrobkov. Známa šunka, klobásky, majoše a najmä zvláštne spracované škvarky priniesli novovešťanom prezývku "škvarkare". Doplnkovým zdrojom zárobku bolo zásobovanie košického trhu mliekom a predajom koláčov. Mäsiarski majstri z Košickej Novej Vsi boli známi nielen svojim majstrovstvom, ale aj vzdelaním. V období prevládajúcej negramotnosti vedeli písať a počítať.

V obci sa pozornosť sústredila na školské vzdelanie, na náboženskú výchovu a všeobecnú osvetu. Začiatkom 20. storočia tu boli už 3 ľudové, čiže základné školy. Na jar v roku 1902 sa začala výstavba detskej škôlky.

V roku 1906 založili v obci Kresťanský robotnícky a ľudový spolok. K spolkovému životu sa pridružilo aj ochotnícke divadlo.

Poviedky z Košickej Novej Vsi

Kuchyňa pani Hedvigy - tradovaný príbeh z bližšie neurčeného obdobia - autor: Slavomír Szabó

Nočné premeny - mystický príbeh cca z 18. až 19. storočia - autor: Slavomír Szabó

Hrozba ako spasenie - mystický príbeh z 20-tych až 30-tych rokov 20. storočia - autor: Alena Štrompová

Ilonin svet bez vôní - skutočný príbeh z roku 1940 - autori: Slavomír Szabó, Silvia Bolčová

Podnikavé dievčatá - skutočný príbeh z rokov 1938 - 1940 - autor: Juraj Korpa

Môj brat levente - skutočný príbeh z prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia - autor: Juraj Korpa

Šunkové bábätko - skutočný príbeh z päťdesiatych rokov 20. storočia - autorka: Zuzana Kratyinová

Správny človek - skutočný príbeh zo sedemdesiatych rokov 20. storočia - autor: Juraj Korpa

Historické fotografie

Kroje Košickej Novej Vsi

Kostol Sv. Ladislava