login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhľadávanie na stránke

English version

Jul 27, 2020

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

prezri si archív(255)

vložiť obrázok do galérie

Šebastovce

@ :: Mestské časti ::     Aug 26 2005, 17:42 (UTC+0)

Erb niekdajšej historickej obce a dnes mestskej èasti Šebastovce


Vlajka Šebastoviec


Starší dom postavený v èasoch, keï Šebastovce boli ešte samostatná dedina


Dnes sú Šebastovce lukratívnou mestskou èasou s vidieckym charakterom, kde sa stavajú moderné rodinné domy


Najmladší obyvatelia Šebastoviec

Pôvodná historická obec Šebastovce, dnes Košice - mestská časť Šebastovce, sa nachádza ako okrajová mestská časť na juhu Košíc. Prechádza tadiaľ výpadovka smerujúca cez Seňu k hraničnému prechodu s Maďarskom. Táto mestská časť má vidiecky charakter, typické je tu bývanie v rodinných domoch, paneláky tu vôbec nie sú. Do roku 1976 boli Šebastovce samostatná obec.

Kataster Šebastoviec má približne 400 hektárov, z toho je zastavaných necelých 44 hektárov.

História obce Šebastovce

Najstaršie osídlenie dokumentuje pohrebisko z doby avarskej ríše. Preskúmané bolo v rokoch 1966 - 1977 a je zatiaľ jediným kompletne odkrytým pohrebiskom z tohto obdobia na Slovensku. Z celkového počtu hrobov 370, bolo 46 jazdeckých. Pohrebisko svedčí o organizovanej spoločnosti, boli tu pochovaní obyvatelia okolitých osád, medzi ktorými mala popredné postavenie skupina vyzbrojených jazdcov pochovaných s koňmi i bojovníkov bez koní. Podľa keramiky a ostatných nálezov možno počiatky pochovávania na pohrebisku datovať do druhej tretiny 7. storočia a jeho zánik do prelomu 8. a 9. storočia.

Prvú písomnú správu o území Šebastoviec máme z roku 1248. Vtedy kráľ Belo IV. daroval Lukulmovi, synovi Chamuka, zem Zebus v stolici Abovskej (in comitati Noui Castri), ktorá po smrti Rayzlaus Sclaui sa dostala do rúk kráľovských a opisuje aj hranice tejto zeme.
Branislav Varsík píše: "Táto zem hraničila na západe s územím dediny Poľov (villa Paul), na severe so zemou spišského prepošstva, čiže s územím dnešnej dediny Šebastovce, predtým Žebeša, na východe so zemou dediny Buzice, na východe so zemou Martina a Alexeja, na ktorých zemiach sa neskoršie vyvinuli dediny Buzice, Bernátovce a Všechsvätých a snáď i Košťany. Na juhu zasa hraničila so zemami Padar a Jarku. Z tohto opisu jasne vidieť, že tu ide i o darovanie južnej čiastky pôvodne rozsiahlejšej zeme Zebus, ktorej severná časť, čiže územie dnešnej dediny Šebastovce už pred rokom 1248 patrila spišskému prepošstvu."

"Z uvedeného opisu hraníc darovanej zeme Zebus roku 1248 vidieť jasne, že všetko územie na jej okolí bolo už kultivované a malo svojich majiteľov. Pri opise hraníc niet už nijakých stôp po lesnom poraste, ba niet tu ani najmenšieho náznaku o tom, že by tu išlo o nejaké novšie kolonizované územie. Je tu teda stará kultivované oblasť, čo cítime aj z listiny z roku 1248, kde sa uvádza, že ju držal Radslava Slovák ako zem kúpenú (terra emtitia)."
Na začiatku XIV. storočia tam už pôsobil kňaz a stál kostol. V nedatovanom zozname z čias okolo roku 1303 sa pripomína kňaz Filip zo Šebastoviec. V rokoch 1332 - 1337 tu bol zasa kňaz Michal.

Šebastovce sa v dokladoch uvádzajú takto:
- okolo roku 1303 Zebes
- v roku 1330 possessio Zebes
- v pápežských desiatkoch z rokov 1332 - 1337 Sebus
- v roku 1352 Zebes
- v roku 1427 Zebes
- v lexikone z roku 1773 maďarsky Zsebes
- Lipszký v roku 1808 Zsebes, inak Sebes
- Czambel v roku 1906 slovensky Žebeš

V roku 1427 mali Šebastovce 39 port, roku 1553 16 1/2 port. V XVII. a začiatkom XVIII. storočia došlo k ďalšiemu vyľudneniu dediny, v roku 1715 tu bolo len 5 poddaných a 1 želiar. V roku 1720 bolo už 10 poddaných a želiarov. V konskripcii cirkvi a farárov Abaujskej stolice z roku 1746 sa uvádza, že ľud v Žebeši je dvoch rečí, katolíci väčšinou Slováci a kalvínmi zasa Maďari. (R. kat. 42, gr. kat 5, lut. 16, kalv. 60 a detí 33.)
S účinnosťou od 1. mája 1976 boli Šebastovce pričlenené k mestu Košice uznesením plenárneho zastupiteľstva Vsl. KNV číslo 41 zo dňa 23. apríla 1976.

Kontakt na miestnu samosprávu

Miestny úrad mestskej časti Košice-Šebastovce
Podbeľová 1
040 17 Košice
telefón/fax: 055/67 88 007
e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Možnosť obytovania

Priamo v Šebastovciach - Hotel Ranč
V Košiciach - Linky na webe PrO

Historická zaujímavosť

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa pôvodom z 13. storočia

Poviedky zo Šebastoviec

Pašeráci z kukurice - príbeh z prvých rokov po konci II. svetovej vojny, keď sa cez maďarské hranice pašovala pálenka - autor: Slavomír Szabó

"Buta Tót" -príbeh z čias horthyovskej okupácie južného Slovenska - autor: Miroslava Ivanová

Kšeft je kšeft -príbeh z konca II. svetovej vojny - autor: Rado Kurilko

Modlite sa ďalej -príbeh o žobrákoch z medzivojnového obdobia 20. storočia - autor: Jana Hajduová