pic of the week


dátum: Feb 20 2011, 17:55 (UTC+0)
nźzov súboru: 090_jasov_kristova_skala.jpg
na stránku vložil: slavo

Mnoho príbehov sa viaže aj k rôznym kameòom, ktoré si èlovek na prvý poh¾ad ani nevšimne. V prípade Jasova sú to hneï dva takéto kamene. Toto je jeden z nich a nachádza sa na vrchole Jasovskej skaly. Keï sa naò dobre pozriete, naozaj to vyzerá, akoby na òom niekto k¾aèal a zanechal tam odtlaèky svojich nôh. Pod¾a legendy tu k¾aèal a modlil sa samotný Kristus, keï vstal z màtvych a ešte sa prešiel po svete, aby si vychutnal jeho krásu. Príbeh ovplyvnil nejednu generáciu, najstaršie jasovské ženy spomínajú, že v èase svojho detstva chodili hore na Jasovskú skalu, aby si k¾akli do odtlaèkov tohto kameòa a modlili sa tu. Verili, že takto budú ich prosby skôr vyslyšané.