login|password  
ZAREGISTRUJ SA!
vyhžadávanie na stránke

English version

Oct 17, 2014

klikni na obrázok pre zväčšenie a popis

čítaj poznámky (0)
napíš poznámku

prezri si archív(153)

vloži obrázok do galérie

Kocežovce: Pastieri

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 11:14 (UTC+0)

Kocežovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obecných pastierov z Kocežoviec. Ako väčšina obcí, aj táto mala svojich zamestnancov, ktorí sa za odmenu starali o zvieratá miestnych obyvatežov. Boli to najmä pastieri kráv, ktorí vyháňali stáda na dobytok každé ráno, ale prespávali v dedine. Potom to boli pastieri oviec, teda bača a honelníci. Títo spávali na salašochčíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1314   

Kocežovce: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 11:10 (UTC+0)

Kocežovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva krátku divadelnú scénku, ktorú dievčatá odohrali v krojoch. V tomto prípade však možno skôr hovori skôr už len o napodobneninách niekdajších krojov, ktorými sa vyznačovala obec.

Pôvodný ženský kroj sa skladal číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1286   

Kocežovce: Vznik JRD

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 11:05 (UTC+0)

Kocežovce, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej pracovníkov miestneho jednotného rožníckeho družstva pri zbere sena. Obyvatelia rýdzo požnohospodárskej obce Kocežovce pomerne dlho odolávali snahám vloži svoje pozemky do spoločného hospodárenia. Neboli sami, podobný postoj zaujali takmer všetky obce z doliny Hankovského potoka. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1133   

Kocežovce: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 11:02 (UTC+0)

Kocežovce, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla okolo roku 1960 a vidíme na nej osem členov dobrovožného hasičského zboru obce. História dedinských hasičských zborov siaha až do čias Márie Terézie. Zákonne bola zakotvená aj v posledných rokoch Rakúsko - Uhorska a povinnosou obce bolo aj zriadenie nočnej strážnej služby v dedine, ktorá dozerala na ohrozenie ohňom, ale aj prípadným vonkajším nepriatežom, či ako ochrana pre zlodejmi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 956   

Kocežovce: Vysahovalectvo do USA

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 10:58 (UTC+0)

Kocežovce, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v pädesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej návštevu amerických migrantov v rodnej obci Kocežovce. Ako celé územie Slovenska, ani túto dedinu neobišla tzv. hladová migrácia, keď ju v čase krízy opúšali muži i celé rodiny a hžadali si prácu za oceánom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1024   

Dvorníky: Býky a voly

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 10:54 (UTC+0)

Dvorníky, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej býkov. Bývali zvykom, že každá obec alebo väčší gazdovia mali iba jedného až dvoch býkov, ktorí slúžili na oplodňovanie všetkých kráv v dedine. Inak sa zvykli kastrova a využívali ako voly najmä na ažné práce. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 832   

Dvorníky, Bôrka: Odpustová slávnos

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 10:50 (UTC+0)

Dvorníky - okres Košice-okolie, Bôrka - okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé ženy z obce Dvorníky pred putovným miestom v Bôrke.

Náboženské púte Bôrky majú starú tradíciu. Vychádzajú z údajného zjavenia, ktoré sa zaznamenalo v roku 1251, a podža ktorého sa v Cambridgi zjavila Panna Mária a podala sv. Šimonovi Stockovi škapuliar. Údajne odvtedy začali škapuliare nosi veriaci, ktorí vyznávali kult Bohorodičky. V roku 1759 pápež Klement XIII. vydal bulu, ktorou umožnil Škapuliarskemu spolku Panny Márie Karmelskej organizova odpusty. V roku 1776 sa obec Bôrka dostala pod správu Rožňavskej diecézy. V roku 1804 ešte pápež Pius VII. rozšíril práva usporiadania odpustov aj na miesta, kde žili zosnulí členovia spolku. Pravdepodobne tu môžeme hžada počiatky pútí do Bôrky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 822   

Dvorníky: O údajnom pôvode názvu obce

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2014, 10:47 (UTC+0)

Dvorníky, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežku obce Dvorníky. Dedina v blízkosti niekdajšieho župného mesta Turňa nad Bodvou mala podža tradovaného podania vzniknú ako usadlos žudí, ktorí zabezpečovali chod Turnianskeho hradu i mesta v podhradí.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 907   

Silická Jablonica: Priadky

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 16:12 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1939 až 1944. Poznáme to podža toho, že chlapec stojaci v pozadí má na hlave čiapku maďarskej mládežníckej brannej organizácie Levente. V týchto rokoch patrila Silická Jablonica pod Horthyho Maďarsku a mladí museli by povinne jej členovia. V podstate išlo o výcvik ako prípravy na základnú vojenskú službu, čo obsahovalo najmä telesnú výchovu a strežbu. Po ideologickej stránke absolvovali množstvo prednášok o histórii a (vtedajšej) súčasnosti maďarského národa, ako i povinnosti chráni jeho záujmy v prípade potreby aj vlastným životom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1136   

Silická Jablonica: Pranie v Turni

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 16:08 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy zo Silickej Jablonice, ktoré perú bielizeň v rieke Turňa. Takéto pranie bolo v týchto rokoch celkom bežné, ale k rieke sa išlo až nakoniec. Celý rituál čistenia odevov totiž trval tri dni.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1161   

Silická Jablonica: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 16:03 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievča v typickom kroji obce. Kroje si šila takmer každá rodina sama. Základom bola doma utkaná látka z konope, ktoré tu pestovali všetci. I keď technika spracovania rastlín, výroby nití a plátna bola vždy rovnaká, plátno bolo jemné alebo hrubé. To záviselo od konope, ktoré sa zbieralo dva razy ročne. Asi polovicu jeho úrody zozbierali vždy v lete v čase kvitnutia. Druhú polovicu zozbierali až s príchodom jesene, kedy konope odkvitlo a malo semená. Tie sa vytriasali a ukladali na budúcoročný výsev.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1345   

Silická Jablonica: V časoch furmanstva

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 15:59 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladú dievčinu na voze. Už podža jej šiat je zrejmé, že išlo o výnimočnú príležitos vyfotografova sa. Má totiž oblečený slávnostný ženský kroj, aký sa tu nosieval alebo v čase sviatkov (čo bolo častejšie), alebo keď sa vyskytla možnos postavi pred objektív.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1069   

Silická Jablonica: Jablká a ich spojenie s obcou

@ :: Historické foto ::     Jan 08 2014, 15:53 (UTC+0)

Silická Jablonica, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej starší manželský pár pri skladovaní úrody jabĺk. Južná čas Slovenského krasu, kde sa Silická Jablonica nachádza, patrila vďaka priaznivej teplej klíme k ovocinárskym oblastiam aj v dávnejšej histórii. Nakoniec, už v roku 1386 bol pôvodný názov obce Jablonca, čo svedčí minimálne o dvoch skutočnostiach.

Prvou skutočnosou je národnostný pôvod zakladatežov obce. V 14. storočí tu žilo viac obyvatežov so slovanskými koreňmi, na severe Uhorska začali Maďari prevláda až v čase tureckých nájazdov, keď unikali z juhu. Podža historika Branislava Varsíka je teda aj stredoveký názov Jablonca jasným dôkazom toho, že číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1112   

Kluknava: Nevesty a svokry

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:55 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženícha a nevestu v kluknavskom svadobnom kroji. Boli to ešte časy, kedy sa mladí na dedine brali predovšetkým podža vôle rodičov. Platilo heslo: čižma patrí k čižme a bagandža ku bagandži. Mladí často ani nevedeli, kedy sa rodičia budúceho ženícha začali dohodova s rodičmi budúcej nevesty, ako spoji rodinné majetky. Išlo pritom často o rýdzo obchodné jednania. Typické to bolo najmä pre dediny. V danom čase existoval priepastný rozdiel v mentalite mešanov a dedinčanov a s týmto neduhom spoločnosti sa do boja pustila predovšetkým osveta.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1906   

Kluknava: Kluknavčania v čase krízy

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:53 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Kluknavy, ktorí sa stretli pri nejakom spoločnom podujatí. I keď tu všetko vyzerá pekne a slávnostne, tieto roky boli krízové. K zaujímavostiam, ktoré azda vychádzajú odniekiaž z hĺbky žudskej psychiky, patrí skutočnos, že čím horšie boli časy, tým viac sa organizovali zábavné stretnutia, na ktorých bolo možné na skutočnos zabudnú. História to dokazuje mnohými príkladmi. Napríklad počas obliehania Paríža fašistickým Nemeckom sa tam konalo najviac tanečných zábav. Aj Kluknava číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1774   

Turňa nad Bodvou: Československý zväz mládeže

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:23 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla počas školského roku 1957 / 1958 a vidíme na nej žiakov miestnej školy. Uprostred sa nachádzajú učitelia. Podža textu na zadnej strane fotografie vieme, že išlo o triedu s vyučovacím jazykom maďarským. Na prvý pohžad zaujme najmä rovnošata žiakov. Oblečení sú v uniformách Československého zväzu mládeže, čo bola organizácia, z ktorej vzniklo neskôr známe SZM – Socialistický zväz mládeže.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2055   

Turňa nad Bodvou: Československí legionári v roku 1919

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:19 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1919 a vidíme na nej československých legionárov, ktorí v týchto miestach prišli udrža poriadok na slovensko-maďarských hraniciach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1628   

Turňa nad Bodvou: Turniansky rybník

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 21:13 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome pädesiatych a šesdesiatych rokov. V pozadí vidíme Turniansky hradný vrch a v popredí rybník.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1644   

Hačava: Hačavské požnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     May 13 2013, 20:21 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z Hačavy a vidíme na nej požnohospodárov pri jarnej orbe. Obec sa nachádza na krasovej planine, kde nie sú podmienky na pestovanie ideálne a nikdy v minulosti sa ani neprofilovala ako požnohospodárska dedina. Mentalita vidiečanov však bola aj tu úzko spätá s pôdou a obhospodarovali sa aj parcely, ktoré by si v iných častiach Slovenska ani nevšimli.

Oblas Slovenského krasu je charakteristická len plytkou vrstvou ornej pôdy, pod ktorou sa nachádza masívne vápencové podložie. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1376   

Kluknava: Dievky a bosorky

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:45 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne, kedy táto fotografia vznikla. Iba predpokladáme, že v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia. Ide o klasickú ateliérovú fotku mladej slobodnej ženy, ktorá (ako sa patrilo) sa nechala odfotografova s modlitebnou knižkou v ruke. Tým, samozrejme, symbolizuje svoju príslušnos ku kresanskej viere.

I keď kresanstvo tvorilo nespochybnitežný základ kultúry vidieckej identity, prechovávali sa naďalej mnohé zvyky, ktoré boli rozšírené ešte pred jeho nástupom. Ba dalo by sa poveda, že mnohé staré slovanské sa tradovali naďalej, len „pokresančili“. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1438   

Kluknava: Gazdovia a uhorský stepný dobytok

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:43 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne, kedy táto fotografia vznikla. Iba predpokladáme, že v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia. Vidíme na nej dvoch chlapov s dobytkom, ktorý na dnešné časy vyzerá trochu raritne. Krava tohto druhu váži do 500 kilogramov a býk 700 až 800 kilogramov. Oficiálny názov tohto druhu zvierat je uhorský stepný dobytok. Aj keď ho dnes vídame skôr v zoologických záhradách (napríklad v košickej), ešte okolo roku 1840 boli Košice známe ako vývozca uhorského stepného dobytka na Balkán. Oproti tradičnému dobytku je tento oveža otužilejší a v zime mu narastie hrubšia srs, čo vidie aj na tejto fotografii.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Uhorský stepný dobytokAl13.Jun:00:37

čitatežov: 1734   

Kluknava: Vojny a vzbury

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:40 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme, kedy a kde presne táto fotografia vznikla. Zachovala sa však v Kluknave a je vežmi pravdepodobné, že jeden z týchto mužov pochádzal z tejto obce. Oblečení sú v uniformách vojakov I. svetovej vojny, teda fotografia pravdepodobne vznikla v druhej dekáde 20. storočia.

Ako každá dedina, aj Kluknava bola postihnutá vojenskými konfliktami, ale tiež vzburami. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1614   

Kluknava: Ochotnícke divadlo a osveta v roku 1937

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:37 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla pravdepodobne koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej členov miestneho ochotníckeho divadla. Zatiaž čo tieto aktivity vo väčšine obcí zastrešovali školy, v Kluknave divadlo vzniklo v rámci Združenia katolíckej mládeže. To v obci vzniklo 5. decembra 1937. Spolok sa okrem divadla venoval organizácii rôznych prednášok pre verejnos, čo možno vníma ako osvetovú činnos.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1408   

Kluknava: Ženích a družbovia

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:35 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1932. Vidíme tu ženícha a jeho kamarátov družbov. Odhad veku fotky vychádza zo zvyku, ktorý sa ešte v štyridsiatych rokoch tradoval. V danom čase, i keď už boli pánske obleky rozšírené a nosieval ich každý, sa ženích na svadbu obliekal do kluknavského kroja.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1439   

Kluknava: Obyvatelia a demografický vývoj

@ :: Historické foto ::     Apr 05 2013, 16:32 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej obyvatežku Kluknavy v jej typickom dolnospišskom kroji. Vzhžadom na charakter oblečenia by sa bolo možné domnieva, že Kluknava bola vždy „len“ dedina, ale celkom takto to nie je. V niektorých historických zápisoch je uvádzaná ako mesto, avšak obyvatežstvo malo vždy skôr vidiecky charakter. To sa netýkalo len štýlu obliekania.

V Kluknave pracovali medené hute, boli tu bane, pivovar, tiež kaštiež Čákiovcov (Csáky), avšak „nededinská čas obyvatežstva“ tvorila samostatnú komunitu miestnych „pánov“. Na formovanie celkovej kultúry obce nemala až taký vplyv ako v mestách a meštianska kultúra tu nikdy nezapustila svoje korene. Vzhžadom na miestny potenciál číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1248   

Kluknava: Fotka určená do Austrálie

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 14:20 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu, ktorá sa nechala takto zvečni, aby mohla posla svoju podobizeň do Austrálie. Medzi rodinnými príslušníkmi chýba manžel a otec. Práve on odišiel za prácou na opačnú stranu sveta.

Už v druhej polovici 19. storočia bývalo vyhžadávanie zárobkov za oceánom vcelku bežným javom a nebolo takmer dedinyčíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1529   

Kluknava: Pohžadnica z čias Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 14:08 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto pohžadnica bola vydaná niekedy koncom 19. alebo začiatkom 20. storočia a vidíme na nej obec Kluknava. I keď tu boli aj v danom čase reprezentačné budovy - kaštiež, kostol v barokovom slohu a hute, fotografa zaujali typické dedinské spišské domy do šindžovou strechou.

Kluknava bola od 13. storočia dedina patriaca pod Richanvský hrad. Po tom už dnes nenájdete skoro nič, kamene z jeho hradieb boli použité číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1279   

Kluknava: Zlatá svadba v roku 1946

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 14:02 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej manželov Annu a Štefana Rychnavských. Bol to pár požnohospodárov, ktorí sa stali v obci priam legendárnymi a aj dnes je to v Kluknave vežmi rozšírené priezvisko. Mali šestnás detí. Žiaž, v daných časoch bola novorodenecká a detská úmrtnos vežmi vysoká a pä z nich zomrelo do tretieho roku života.

Manželia sa venovali najmä pestovaniu žita, pšenice, jačmeňa, ovsa, žanu a zemiakov. Popri tom aj chovu kráv a volov. Boli typickými predstavitežmi starého sveta, kedy žudia vstávali ešte pred východom slnka, aby číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1341   

Kluknava: Nočné svadobné zvyky

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:56 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej výjav z nočnej zábavy na svadbe. Na prvý pohžad to skôr vyzerá ako divadelná scéna, svadbu možno rozpozna len podža typického družbovského ručníka, ktorý má na sebe muž s fžašou v ruke. Nočné svadobné scény a zvyky mali k divadlu naozaj blízko, boli teatrálne, ale na také predstavenie by maloleté deti určite nepustili.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1252   

Kluknava: Čas prvých áut

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:50 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme presne kedy a za akých okolností táto fotografia vznikla. Pochádza však z Kluknavy a predpokladáme, že je z dvadsiatych, najneskôr z tridsiatych rokov 20. storočia. V určitej symbolike stvárňuje stret dvoch svetov – zanikajúce časy krojov a nastupujúcu dobu automobilov. Kým však jedno (takmer) zaniklo a druhé sa (dostatočne) rozvinulo, prešlo ešte ďalších dvadsa rokov.

To, že fotografia vznikla v Kluknave, nie je prekvapujúce. Napríklad v roku 1828 sa číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1167   

Kluknava: Prvá svetová vojna

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:46 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla v čase I. svetovej vojny a zachytáva muža – vojaka so svojou manželkou a dieaom. Vyhotovená bola v ateliéri neznámeho fotografa, určite išlo o foto na pamiatku, na ktoré sa vojak pozeral v ažkých časoch v zákopoch. I keď sa boje I. svetovej vojny obce bezprostredne nedotkli, aj odtiaž museli chlapi rukova na front. A muž bol v danom čase výhradný živitež rodiny, bez neho žena a deti trpeli, nemal kto obrába polia a aj základné potraviny boli dostupné iba na lístky.

Napriek odžahlosti frontu však Kluknava prichádzala do kontaktu s vojakmi oboch strán bojovej línie. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1510   

Kluknava: Jednotné rožnícke družstvo 1949

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:41 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej požnohospodárov z rožníckeho družstva pri jednom z prvých traktorov a kosačke. Ako takmer vo všetkých dedinách, aj tu bolo založenie jednotného rožníckeho družstva sprevádzané nátlakovými až násilníckymi akciami a gazdovia nemali záujem odovzda svoje generáciami obhospodarované majetky družstvu. I keď asi polovica mužov z obce pracovala v baníctve a hutníctve, druhú polovicu živila pôda a dobytok.

Jednou z nátlakových foriem na súkromníkov bolo číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1207   

Kluknava: Jednotné rožnícke družstvo 1950

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:38 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1950, prípadne 1951 a vidíme na nej družstevné auto s politickým transparentom a dožinkovým vencom.

Keď sa prvé menšinové rožnícke družstvo založené v Kluknave v roku 1949 neujalo a hospodárilo od desiatich k piatim, družstevníci po vzore iných obcí začali s propagandou typu, že niet inej cesty k blahobytu než spoločné hospodárenie; kto nie je za združstevnenie, nesúhlasí so socialistickým zriadením, je nepriatežom štátu a spoločnosti a podobne. Dedinu navštevovali politickí agitátori, ktorí číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1279   

Kluknava: Jednotné rožnícke družstvo 1951 a neskôr

@ :: Historické foto ::     Mar 14 2013, 13:34 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza zo začiatku pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej družstevníkov pri nakladaní hnoja na voz. Typicky komunistický postoj vtedajšieho vedenia spoločnosti k historickým pamiatkam možno dokumentova práve na príklade Kluknavy. Kaštiež, ktorý po dlhé roky obývali Čákiovci (rod Csáky) bol vnímaný ako architektonické rezíduum šžachtickej a sociálne nespravodlivej spoločnosti a tak s ním aj takto naložili. Zriadili v ňom živočíšnu výrobu a na miestach, kde kedysi bývali grófi a baróni začali chova svine.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 995   

Kluknava: Svadba v roku 1911

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 10:49 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia má vyše sto rokov. Vidíme na nej svadobčanov pred kostolom. Nie je nám však známe, či už v danom čase niekto z obce, napríklad z kaštieža, vlastnil fotografický prístroj, alebo šlo o objednaného fotografa z mesta. Na tie časy však fotografovanie musela by vežká udalos, čo vidie aj na vzorovom zoradení a pózovaní svadobčanov.

Keď sa mladí v Kluknave chceli zobra a ich rodičia súhlasili, najskôr museli číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1480   

Kluknava: Remeselníci

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 10:41 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza niekedy z druhej štvrtiny 20. storočia a vidíme na nech miestnych remeselníkov – kováčov. Kluknava nebola rýdzo požnohospodárska dedina, aj keď pestovanie obilnín a chov dobytka tu boli vežmi rozšírené. Značnú čas mužskej populácie však tvorili baníci, hutníci a remeselníci. Ženy sa zasa vo väčšej miere venovali pestovaniu žanu.

Baníctvo bolo spojené najmä s ažbou medenej rudy. Tá sa spracovala v blízkej Štefanskej Hute, ktorá patrí pod obec. Už v roku 1787 tu stál hámor a začiatkom 19. storočia číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1393   

Kluknava: Ženský odev na prelome storočí

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 10:37 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej ženy s Kluknavy s malým chlapcom. Fotografovanie asi nebolo vopred plánované, pretože ženy majú na sebe všedný denný kroj, nie slávnostný. Kroje sa od seba líšili najmä zásterou, ktorá bola na slávnostnom odeve biela a skladaná, tiež bohatosou výšiviek na veste a rukávmi na košiežkach, pretože slávnostné mali na pleciach vežké biele naškrobené „pufy“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1606   

Kluknava: Železnica

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 10:30 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej železničnú stanicu v Kluknave. Železničné spojenie na tejto trati premáva od roku 1872 a bola to de facto posledná etapa výstavby známej Košicko-bohumínskej dráhy. Ak by ste prišli na miesto, kde stál v roku 1940 fotograf, naskytol by sa vám takmer identický pohžad na budovu stanice. Rozdiel je však okrem iného aj v tom, že zatiaž čo v roku 1940 ešte slúžila svojmu účelu, dnes je jej polovica zatvorená a v druhej polovici žije rodina ako v rodinnom dome.

Otvorenie Košicko-bohumínskej dráhy začalo 1. februára 1869 číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1499   

Kluknava: Azda rodinný portrét

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2013, 10:22 (UTC+0)

Kluknava, okres Gelnica: Nevieme, kedy presne táto historická fotografia vznikla, ba nevieme ani, kto sa na nej nachádza. Vzhžadom na to, ako sú žudia oblečení, sa môžeme len domnieva, že išlo o vrstvu, ktorá sa nerátala medzi tradičných dedinčanov. Svedčí o tom nielen odev, ale aj skutočnos, že ženy nemajú zakryté vlasy šatkami či čepcami, čo bolo pre vydatú dedinskú ženu neprístojné. Rovnako šaty bez rukávov, ktorá má jedna zo žien, by boli pre prostú dedinčanku „nemorálne“. Vzhžadom na charakter šiat sa len môžeme domnieva, že fotka vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a azda je na nej zachytené osadenstvo kaštieža.

Kaštiež v Kluknave dal postavi číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1406   

Turňa nad Bodvou: Hladomor

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 18:12 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza alebo z prvých rokov 20. storočia, keď ešte Turňa nad Bodvou patrila pod Rakúsko-Uhorsko, alebo z prelomu tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia, keď toto územie ovládlo Horthyho Maďarsko. Fotka slúžila ako pohžadnica a zachytáva niekdajší župný dom. Ten postavili v roku 1820, ale už v roku 1882 Turnianska župa zanikla, resp. zlúčila sa s Abovskou župou. I keď to dnes znie dôležito a honosne, ani takýmto mestám a okolitým obciam sa nevyhli katastrofy, ako bol hladomor v roku 1847.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1516   

Turňa nad Bodvou: Pôvod názvu

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 18:06 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nepoznáme presný rok, kedy táto fotografia vznikla. Možno však takmer s istotou predpoklada, že išlo o prvú polovicu 20. storočia. Vidíme na nej hlavnú ulicu Turne nad Bodvou, pričom v pozadí dominuje veža gotického kostola Nanebovzatia Panny Márie. Za ňou sa dvíha svah Zádielskej planiny.

Oblas Slovenského krasu, kde sa Turňa nad Bodvou nachádza, je a v minulosti číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1290   

Turňa nad Bodvou: Dobytčí a nevedno aký trh

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 18:03 (UTC+0)

.

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nie je známy rok, kedy tieto fotografie vznikli, ale údajne to bolo za I. ČSR, teda niekedy medzi 1918 až 1938, keďže od novembra 1938 patrila Turňa nad Bodvou medzi obce, ktoré boli pričlenené k Horthyho Maďarsku. Ide o skutočne raritné zábery, ktoré zobrazujú atmosféru na vežkom provizórnom trhovisku. To sa vzhžadom na charakter okolitých kopcov pravdepodobne nachádzalo severne od obce na miestach, kde boli v danom čase rozsiahle pasienky.

Prvá z fotografií zachytáva dobytčí trh. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1451   

Turňa nad Bodvou: Hrad a vinice

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:58 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Vznik tejto fotografie môžeme datova medzi tridsiate až pädesiate roky 20. storočia a vidíme na nej charakteristický pohžad na Turniansky hradný vrch z cesty vedúcej z Turne do Hája a Hačavy. Okrem hradu zaujmú aj vinice.

Strmé južné svahy Slovenského krasu sú charakteristické vápencovými bralami a ílovitou kamenistou pôdou, tiež dobrou priemernou ročnou teplotou a takmer dokonalým počtom zrážok, čo je vhodné na pestovanie viniča. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1098   

Turňa nad Bodvou: Železnica v Turni

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:53 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z prelomu 19. a 20. storočia, neskôr bola ručne kolorovaná a používaná ako pohžadnica. Vidíme na nej železničnú stanicu v Turni nad Bodvou.

História železnice na trase Košice – Turňa nad Bodvou siaha do 19. storočia a tento úsek bol prvýkrát slávnostne spojazdnený 12. októbra 1890. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1278   

Turňa nad Bodvou: Príchod vojsk Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:45 (UTC+0)

-

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku novembra 1938 a vidíme na nich príchod maďarskej armády do Turne nad Bodvou. Stalo sa tak po tom, ako na základe Viedenskej arbitráže zo dňa 2. novembra 1938 pripadla značná čas južného Slovenska (včítane Košíc) pod Maďarsko. Na tomto národnostne zmiešanom území žilo 852 332 obyvatežov, z čoho 346 124 obyvatežov nepatrilo k maďarskej národnosti, ale šlo prevažne o Slovákov, čiastočne Čechov a Rusínov. Takmer všetci nové územie Maďarska opustili; len z Košíc ihneď odišlo 15 tisíc mešanova ďalších 15 tisíc počas nasledujúcich rokov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1279   

Turňa nad Bodvou: Obyvatelia a ich práca

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:37 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej Moldavskú ulicu v Turni nad Bodvou s obyvatežmi pred obchodom. Fotografia bola vydaná ako pohžadnica.

Postavenie obyvatežov Turne bolo v minulosti meštianske, v súčasnosti je to obec. Vznik prvotnej osady a jej rast sú úzko spojené s Turnianskym hradom, ktorý bol centrum turnianskeho panstva, neskôr komitátu a nakoniec župy. Turňa sa teda začala rozvíja ako obec poskytujúca hradu určitý servis číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1213   

Turňa nad Bodvou: Župný dom s Masarykovým portrétom

@ :: Historické foto ::     Jan 29 2013, 17:33 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Nie je známe kedy a pri akej príležitosti táto fotografia vznikla. Vieme však, že to bolo niekedy medzi rokmi 1918 až 1938, teda po vzniku I. ČSR a pred nástupom éry Horthyho Maďarska. Dav žudí pred rečníkom stojí pri Župnom dome. Za pozornos stojí umiestnenie štátneho znaku a portrét prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka na priečelí budovy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1121   

Turňa nad Bodvou: Potravné družstvo

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:31 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. československej republiky a vidíme na nej obyvatežov obce pred potravným družstvom. Dvojjazyčný názov Potravné družstvo sa nachádza na ceduli nad vstupom do budovy. Fotografia slúžila ako pohžadnica. Zaujímavý je aj názov obce – Turňa pri Moldave. Názov sa tu menil viackrát. Z pôvodnej Turne – čo bolo župné mesto – sa stala Turňa nad pri Moldave, v čase socializmu Turnianske Podhradie a dnes je to Turňa nad Bodvou.

Potravné družstvá boli už v 19. storočí vežmi účinným nástrojom proti predražovaniu potravín a zabezpečeniu číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1048   

Turňa nad Bodvou: Historická pohžadnica kostola

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:29 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Fotografia bola využívaná ako pohžadnica.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie patrí medzi gotické skvosty. Nie je to dané len jeho stredovekou architektúrou, ale najmä stredovekými freskami, ktoré sú v čase vzniku tohto článku (2012) v rekonštrukcii.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1333   

Turňa nad Bodvou: Turniansky hrad na dobovej pohžadnici

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:27 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia slúžila ako pohžadnica niekedy začiatkom 20. storočia, teda ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Pôvodne šlo o čiernobiele foto, ručne kolorované a potom farebne tlačené.

Zobrazený Turniansky hrad je dodnes dominantou obce. Pochádza z 13. storočia a jeho prvými majitežmi boli Tekusovci, ktorí sa neskôr premenovali na Tornajovcov (Tornay).

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1373   

Turňa nad Bodvou: Centrum so sochou sv. Jána

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:24 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy v časoch I. ČSR a vidíme na nej centrum niekdajšieho župného mesta a dnes obce Turne nad Bodvou. Fotografia bola pôvodne čiernobiela, (nie vežmi zdarne) ručne kolorovaná a potom vytlačená ako pohžadnica.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1227   

Turňa nad Bodvou: Na už nejestvujúcom jazere pri kaštieli

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:23 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy v pädesiatych rokoch minulého storočia a vidíme na nej mládež na člnkoch. Jazierko z fotky by ste dnes v Turni už len márne hžadali. Nachádzalo sa približne v strede obce a bolo súčasou parku, ktorý patril k renesančnému kaštiežu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1340   

Turňa nad Bodvou: Turniansky hrad od Zádielskej planiny

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:20 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, vyhotovená bola v roku 1950. Vidíme na nej pohžad na Turniansky hrad zo Zádielskej planiny. Pokiaž by sa postavil fotograf na rovnaké miesto teraz v tom istom ročnom období, vyhotovil by pravdepodobne vežmi podobnú fotografiu. Rozdiel by bol len v tom, že v súčasnosti sa od sedla na Turniansky hradný vrch ahajú železné stĺpy s vysokým napätím.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1086   

Turňa nad Bodvou: Oslavy 1. mája

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2013, 15:18 (UTC+0)

Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, ale svojim spôsobom zachytáva jedinečný moment v histórii Turne nad Bodvou. Ide o oslavy 1. mája a vyhotovená bola v roku 1968. Práve v tomto roku ako v jedinom Turňa organizovala vlastné prvomájové oslavy. Po iné roky chodili Turniančania na povinné slávnostné sprievody do Moldavy nad Bodvou.

Záverečná tancovačka sa konala na priestore pre Čárdou, dnes známou ako Hostinec pod hradom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1086   

Inovce: Drevený kostol sv. Michala Archanjela

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 17:46 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej drevený grécko-katolícky kostol z Inoviec. Súčasní obyvatelia obce sa hlásia k pravoslávnej cirkvi, ktorá tu má nový kostol a historický kostolík patrí pod správu grécko-katolíckej fary v Podhorodi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1382   

Inovce: Dom zo slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 17:43 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto historická fotografia pochádza z roku 1958 a vidíme na nej jeden z posledných domov zo slamenou strechou, ktoré sa v Inovciach nachádzali. V danom čase bol ešte dom obývaný a podža mena rodiny jeho vlastníkov ho obyvatelia nazývali „Keresmanka chyža“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1151   

Inovce: Mládež začiatkom rokov pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 16:44 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto historická fotografia pochádza z roku 1952, prípadne z roku 1953. Zachytáva žiakov dedinskej základnej školy, ktorí boli v tomto ročníku už deviataci.

I keď ide o začiatok pädesiatych rokov, kedy už boli kroje masívne na ústupe a nahrádzalo ich konfekčné oblečenie, od dediny ako Inovce by sa skôr očakávalo, že budú ešte deti odeté tradične. Inovce sú totiž podhorskou a značne izolovanou konečnou dedinou, ktorá sa nachádza len pol kilometra od hraníc s Ukrajinou. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1271   

Inovce: Drevená búda, ktorá bola školou

@ :: Historické foto ::     Dec 07 2012, 16:21 (UTC+0)

Inovce, okres Sobrance: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia, a hoc to tak nevyzerá, kedysi to bola škola. Vyučovalo sa v nej v rokoch 1953 až 1955. V miestnosti z drevených dosák bez okien, ktorá má len 4 x 5 metrov sa učilo približne šesdesiat detí.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1313   

Budkovce: Niekdajšia železničná stanica

@ :: Historické foto ::     Nov 14 2012, 11:36 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu budovu železničnej stanice v Budkovciach, ktorú zničili počas vojny nemecké vojská. Po vzniku I. ČSR medzi prvé investície v železničnej doprave patrila stavba trate Bánovce nad Ondavou – Vojany – Užhorod. Zámerom tejto trasy bolo prepojenie železníc Podkarpatskej Rusy so slovenskými. V danom čase patrila Podkarpatská Rus, neskôr nazývaná ako Zakarpatská Ukrajina, k územiu ČSR.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1512   

Budkovce: Učitelia z rokov tridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:34 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a vidíme na nej učitežov Štátnej žudovej školy v Budkovciach. V čase vyhlásenia I. Československej republiky v obci pôsobila rímskokatolická žudová škola, ktorá dovtedy učila v maďarčine. Situácia sa zmenila po príchode nového riaditeža Stanislava Krausa (na fotografii sedí) a učilo sa tu už v slovenskom jazyku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1421   

Budkovce: Štatistiky v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:16 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne niekedy v druhom desaročí 20. storočia, avšak ešte pred rokom 1918, teda v časoch, keď Budkovce i celé územie súčasného Slovenska patrili pod Rakúsko-Uhorsko.

Podža sčítania obyvatežov z roku 1910 žilo v Budkovciach 1 341 obyvatežov, z čoho pracovalo 504. Detí tu žilo 837 a ostatní boli lebo starí žudia alebo ženy v domácnosti. Samozrejme, údaj o pracujúcich je týmto skreslený, pretože postavenie ženy v domácnosti zahŕňalo aj práce na poli, okolo dobytka, čiže na vlastnom statku ako na základe ekonomickej stability vlastnej rodiny, de facto „rodinného podniku“, prípadne robili aj ako príležitostné pracovné sily na statkoch iných gazdov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1231   

Budkovce: Migrácia do USA

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:14 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Žiaž, nepoznáme presný rok vzniku tejto fotografie, avšak vzhžadom na typ fotopapiera vznikla pravdepodobne niekedy v prvých rokoch 20. storočia. Ide o štandardné ateliérové foto, ktoré si nechal vyrobi Budkovčan, čo odišiel za prácou do USA. Tieto odchody boli častým následkom periodicky sa opakujúcich hospodárskych kríz a na Zemplíne sa prejavovali vežmi výrazne. Zemplín totiž patril medzi najzaostalejšie, resp. najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Podža štatistík z roku 1940 číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1127   

Budkovce: Seréniho kaštiež

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:11 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v dvadsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej kaštiež grófa Seréniho (Szerényi). Foto teda pochádza práve z rokov, kedy v dôsledku vzniku I. ČSR a následných pozemkových reforiem grófska rodiny prišla o vežkú čas majetku a kaštiež predala.

Situácia pre vežkostatkárov, akým gróf Seréni bol, sa začala komplikova po zákone, ktorý bol prijatý už v novembri 1918 a eliminoval rozsah vežkostatkov. Tie boli najmä v rukách maďarskej šžachty. Týmto zákonom boli len obmedzené práva majetkového presunu z niekdajších vlastníkov na nových, resp. rozdrobenie vežkostatku na viacero menších v rukách nových majitežov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1187   

Budkovce: Mládež v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:08 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla v roku 1936 a vidíme na nej mládež z obce v žudových krojoch. V čase I. Československej republiky sa dával vežký dôraz na rozvíjanie spoločenského a kultúrneho života, a to najmä v rámci upevňovania národného povedomia a česko-slovenských vzahov. Už dva roky po rozpade Rakúsko-Uhorska, teda v roku 1920, v Budkovciach založili miestny odbor Matice slovenskej, ktorý je tu činný dodnes. Súčasou matičiarskej činnosti bolo zriadenie a prevádzkovanie vlastnej knižnice, aby sa medzi žudí dostala najmä literatúra slovenských klasikov, ktorá do vzniku štátu nebola vždy a všade dostupná. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1041   

Budkovce: Domy so slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:05 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla niekedy v prvých desaročiach 20. storočia a vidíme na nej typické zemplínske domy so slamenou strechou. I keď Budkovce mali v histórii postavenie mesta, architektonicky vždy prevažoval vidiecky charakter. Väčšinu obyvatežov tvorili požnohospodári a toto boli ich typické domy.

Prechádzajúc jednotlivými regiónmi východného Slovenska nachádzame číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1529   

Budkovce: V časoch Slovenského štátu

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 15:01 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1944 a vidíme na nej obyvatežov Budkoviec na bližšie nešpecifikovanej slávnosti. Dedina v tom čase patrila k Slovenskému štátu (na rozdiel od mnohých obcí susedného okresu Trebišov, ktoré v rámci Viedenskej arbitráže pripadli pod Horthyho Maďarsko).

Vznik prvého samostatného Slovenska sa prejavoval aj prepúšaním a vysahovaním Čechov, ktorí sa museli vráti na územie svojej krajiny – v tom čase Protektorátu Čechy a Morava. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1151   

Budkovce: „Četnícka stanice“

@ :: Historické foto ::     Nov 06 2012, 14:57 (UTC+0)

Budkovce, okres Michalovce: Táto fotografia vznikla niekedy po roku 1918 a vidíme na nej vtedajšiu policajnú stanicu. V prvých rokoch vzniku I. ČSR tie stanice vznikali v jednotlivých policajných obvodoch. Bývalo zvykom, že im šéfovali Česi. V Budkovciach bola aj väčšina príslušníkov policajného zboru z Čiech. Rovnako to bývalo na celom území Slovenska, kde sa na posty riaditežov pôšt, železničných staníc a podobne Slovák dostal iba ažko.

„Četnícka stanice“ v Budkovciach bola súčasou „Krajinského četníckeho velitelstva pre Slovensko“, konkrétne patrila k obvodu č. 19 Michalovce a michalovskému „okresnému četníckemu veliteství“. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1196   

Slatvina: Požiare a nešastia v obci

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2012, 12:29 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Slatvina ako spišská podhorská obec, ktorá sa až do štyridsiatych rokov skladala predovšetkým z dreveníc so šindžovými strechami, bola často vystavovaná rôznym nebezpečenstvám. Najväčším z nich bývali požiare. Preto bývalo zvykom, že sa v každej drevenici mali vždy poruke jedno vedro s pieskom, jedno vedro s vodou, rebrík a kovový hák na dlhej drevenej tyči. Hák slúžil najmä na strhávanie strechy, ak by pri šírení požiaru začala horie ako prvá. Záznamy miestnych o požiaroch a iných nešastiach tu siahajú do 18. storočia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1202   

Slatvina: Detský odev a kroje

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 13:43 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza niekedy zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej chlapcov v typickom slatvinskom kroji. Oblečení sú rovnako, takmer akoby to boli uniformy. Domnieva sa však, že kroje boli pre každú obec uniformné, je mylné. Najmä dievčatá a ženy napriek rovnakým strihom rady prikrᚾovali odev rozdielnymi výšivkami. Mužské odevy sa však na seba podobali viac.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1276   

Slatvina: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 13:41 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia zachytáva hasičov prvého dobrovožného požiarneho zboru v obci pri striekačke, ktorú si tu zakúpili v roku 1926.

Slatvina ako väčšina spišských podhorských dedín mala predovšetkým domy s dreva a so šindžovými strechami. Požiare teda neboli výnimočné a mohli sa žahko šíri, prípadne naraz zniči celú obec. Preto ešte aj v časoch Rakúsko-Uhorska tu pôsobili nočné hliadky, ktoré chodievali na vartu. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1259   

Slatvina: Svadobčania

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 13:38 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej svadobčanov. Pokiaž hžadáte nevestu v bielych šatách, mýlite sa. V mnohých dedinách bývalo zvykom, že sa nevesta vydávala v kroji, ale v čisto bielom aj s bielymi výšivkami. V Slatvine boli na svadbe do bieleho či aspoň svetlého oblečené mladé dievčatá, prípadne mali aspoň bielu zásteru. Mladucha však bola v kroji, ktorý si na túto príležitos špeciálne ušila a vyzdobila viac, ako bývalo zvykom. Nevestou je teda mladá žena stojaca uprostred.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1181   

Slatvina: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2012, 13:35 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zobrazuje obyvatežov Slatviny z dedinského naivného divadla. Sú oblečení v kostýmoch podža potreby stvárnenia jednotlivých postáv konkrétnej divadelnej hry.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 947   

Slatvina: Smutný príbeh z vojny

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 09:17 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá zo Slatviny. Slatvina je podhorská obec, v ktorej nebývajú Rómovia. Kedysi tu však žili a dievča uprostred je Rómka, ktorej osud sa vpísal do histórie dediny.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1262   

Slatvina: Obyvatelia a zvieratá

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 09:15 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z druhej polovice pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Slatviny s koňmi. Napriek tomu, že ide o podhorskú dedinu, nebola založená na ažbe dreva či uhliarstve, ale na pestovaní obilnín a chovu zvierat. Kone pritom neboli typické zvieratá, vlastnili ich len najbohatší gazdovia. Tí chudobnejší na záprah používali voly a ešte chudobnejší kravy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 905   

Slatvina: Kolektivizácia a jej neúspech

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2012, 09:11 (UTC+0)

Slatvina, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy pri zbere zemiakov. Dialo sa tam na miestom jednotnom rožníckom družstve, ktoré vzniklo za typicky nepriaznivých okolností. Už od konca štyridsiatych rokov obce navštevovali tzv. agitátori, ktorých úlohou bolo presviedča žudí, ako dobre sa im bude hospodári na spoločných majetkoch. Celé generácie rodín však len šporili a všetky svoje úspory dávali do kupovania pôdy a dobytka. Naraz mali o to prís a tak nesúhlasili. Prvé družstvo v obci vzniklo už v roku 1955, ale nikto z gazdov doň nevstúpil. Založilo sa na odňatých cirkevných majetkoch a ako ďalší družstevníci sa pridali len tí, ktorí vlastnili len takú malú pôdu, že ich nedokázala uživi. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1327   

Letanovce: Fotka v kroji do Ameriky

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 08:16 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla medzi rokmi 1900 až 1905 a vidíme na nej matku s dcérami z Letanoviec. Ide o štúdiové foto, ktoré urobil v ateliéri G. Matz v Poprade. Otec tejto rodiny bol práve pracova v Amerike, pretože doma mal problémy uživi rodinu. Keďže sa mu tam začalo dari a posielal doláre, požiadal manželku, aby sa dala s demi odfoti a mohol sa na nich mohol každý deň pozera. Keď sa vrátil, nepriniesol tožko peňazí, že by sa z nich stali vežkostatkári, ale mohli si kúpi dve kravy a vežkú rožu, čím sa stali potravinovo sebestační, a o to v tých časoch išlo. Samozrejme, spä domov priniesol aj túto fotografiu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1694   

Letanovce: Šarga a Gaštan

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 08:13 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1941 až 1944 a vidíme na nej letanovského gazdu s rodinou a jeho koňmi. V tom čase mal v dedine kone takmer každý šikovnejší požnohospodár, no tieto boli trochu iné. Aby prišla do dediny „nová krv“ na kríženie, gazda bol ich kúpi v Požsku. Dostali mená Šarga a Gaštan. Okrem prác na poli slúžili aj na ahanie, pretože gazda chodieval predáva na jarmok každý týždeň. Najčastejšie do Spišského Štvrtku a do Levoče. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1494   

Letanovce: Porta

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:57 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto fotografia pochádza z roku 1956 a vidíme na dav čakajúcich žudí. Poznáme aj situáciu, v ktorej fotograf stačil spúš. V dome, pred ktorým čakajú, sa práve odpytuje dievča od rodičov a ďakuje im za výchovu. Potom sa odoberie do kostola na svoju svadbu.

Na fotografii je zaujímavá drevená brána do dvora. Dodnes sa ich v Letanovciach zachovalo niekožko. V stredoveku sa takáto brána nazývala porta a úzko súvisí s tzv. portálnymi súpismi, ktoré sa nachádzajú v mnohých historických štúdiách. Porta bola taká vežká, že ňou mohol prejs naložený voz ahaný koňom. V stredoveku sa dediny nezdaňovali podža počtu obyvatežov, ale podža počtu port. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1475   

Letanovce: Dožinkové slávnosti

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:53 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej voz a žudí nachystaných na dožinkový sprievod. (V miestnom nárečí „vižniky“). Letanovce bola rýdzo požnohospodárska obec a existencia jej obyvatežov v značnej miere závisela od úrody. Dni žatvy patrili medzi tie najnáročnejšie, pokiaž ide o fyzickú prácu, tak nečudo, že dožinky vynikali ako najočakávanejšie sviatky a sprevádzali ich najbujarejšie oslavy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1615   

Letanovce: Gazdovia v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:47 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia vidíme na nej starší pár z Letanoviec. Boli to roky, na ktoré miestni obyvatelia neradi spomínajú. Letanovce bola dlhé storočia predovšetkým gazdovská obec a vznikajúce jednotné rožnícke družstvá rozhádali celú dedinu a boli aj plné násilností.

Najskôr niekožko rokov obec navštevovali agitátori zo Spišskej Novej Vsi, ktorí začali s propagandou výhod družstevníctva. Pre miestnych obyvatežov však boli polia a dobytok na najvyššom stupni materiálnej hierarchie. Keď agitátori neuspeli, začalo vyhrážanie. Išlo o štandardné postupy, v rámci ktorých deti „kulakov“ nemohli študova na školách, neskôr zadržiavanie gazdov, pričom ich často vytiahli aj v noci z postelí a držali do rána, kým nepodpíšu odovzdanie majetkov do spoločného hospodárenia.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1696   

Letanovce: Obchod

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:41 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej sprievod v kočoch. Tie sa konali v Letanovciach pomerne často a pri rôznych príležitostiach. V tomto prípade pravdepodobne išlo o oslavu dožiniek. Vzadu na fotografii spoza domov vyčnieva veža pôvodne gotického rímsko-katolíckeho kostola Všechsvätých. Z dobového hžadiska zaujme obchodná tabuža na dome vpredu J. Zemančik obchodník.

Zemančik v danom čase prevádzkoval číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1774   

Letanovce: Svadobný sprievod

@ :: Historické foto ::     Jul 02 2012, 07:29 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej svadobný sprievod v kočoch. Určite išlo o svadbu v zámožnejšej rodine, pretože sa vezú na vozoch.

Najskôr mali mladí počas troch nediež v kostole ohlášky, kde kňaz vyhlasoval, kto a s kým sa bude kedy bra. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1405   

Letanovce: Sviatky Božieho tela

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 15:20 (UTC+0)

Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1942 a vidíme na nej dievčatá z Letanoviec, ktoré sú pripravené na rituál sviatku Božieho tela. Oblečené sú v typických letanovských krojoch.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1351   

Ochtiná: Povrchová ažba magnezitu

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 15:17 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej baníka v kameňolome pri Ochtinej. Kameňolom, ktorý slúžil na ažbu magnezitu, bol využívaný až do roku 1964. Navštívi ho možno aj dnes, je však poriadne zarastený.

Podža údajov najstarších miestnych obyvatežov tu magnezit objavili, keď sa v roku 1893 začala budova železničná tra Plešivec – Slavošovce. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1635   

Štítnik, Ochtiná: Šodronka

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 15:05 (UTC+0)

Štítnik, Ochtiná, okres Rožňava: Uverejnená fotografia vznikla niekedy okolo roku 1902 a vidíme na nej niekdajšie železiarne Concordia pri Štítniku. Dobre vidie aj stĺp s lanovkou na dopravu rudy, ktorú tu nazývali „šodronka“. Ruda sa ažila v ochtinskom chotári v lokalite Hrádok, kde boli bane dve. V bani Horný Hrádok sa nachádzala železná ruda siderit, ale tiež meď, kremeň, pyrit, chalkopyrit, baryt a ankerit. V bani Dolný Hrádok to boli oker a ankerit. Pre potreby železiarní sa využívala baňa Horný Hrádok.

Siderit sa spracovával číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1426   

Ochtiná: Obec a počiatky baníctva

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 14:59 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podža typu fotopapiera však možno predpoklada, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Ba nevieme ani, ktoré miesto pri Ochtinej fotograf zvečnil. Vzhžadom na rozmiestnenie miestnych baní možno len predpoklada, že to bolo v lokalite Hrádok. Z jej útrob sa už v 12. storočí zásobovalo 22 hámrov a železiarenských pecí.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1501   

Ochtiná: V magnezitovom lome

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 14:55 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesdesiatych rokov a vidíme na nej baníka v kameňolome pri Ochtinej pri ažbe magnezitu. Napriek tomu, že to vyzerá tvrdá práca (a takáto i bola), najstarší obyvatelia obce spomínajú na pädesiate a šesdesiate roky ako na časy, kedy sa „už robilo žahšie“.

Takmer jeden a pol storočia tu na lámanie skaly používali len krompáče a všetko bola ručná robota. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1035   

Ochtiná, Štítnik: Haviarske bratstvo versus Concordia

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 14:50 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podža typu fotopapiera však možno predpoklada, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Tomu zodpovedá aj stav, v akom sa zobrazené železiarne Concordia na ňom nachádzajú.

Baníci z Ochtinej sa dlhodobo bránili tomu, aby ich pohltila väčšia spoločnos, ktorá by v obci diktovala pravidlá. Najväčšie napätie pritom vládlo vo vzahoch s Jelšavou. Ochtiná si chránila svoj chotár, číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1074   

Ochtiná: Doprava magnezitu z lomu

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 14:29 (UTC+0)

.

Ochtiná, okres Rožňava: Uverejnené fotografie vznikli niekedy začiatkom šesdesiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nich baníkov v magnezitovom lome v Ochtinej ako nakladajú rudu. Na jej dopravu slúžili banské vozíky na niečo cez jeden kilometer dlhej kožajovej trati. Kožaje viedli z lomu na železničnú stanicu Ochtiná, kde sa magnezit prekladal do vagónov a odtiaž viezol na spracovanie do Jelšavy.

V počiatkoch existencie lomu až do vzniku jelšavských závodov sa magnezit spracovával priamo pri Ochtinej a dodnes na križovatke Ochtiná - Roštár stojí vysoký komín.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1152   

Ochtiná, Štítnik: Železiarne Concordia

@ :: Historické foto ::     Jun 27 2012, 14:26 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Nevieme, kedy vznikla táto historická fotografia. Podža typu papiera však možno predpoklada, že v 19. storočí, najneskôr hneď začiatkom 20. storočia. Tomu zodpovedá aj stav, v akom sa zobrazené železiarne Concordia na ňom nachádzajú.

Spoločnos Concordia vznikla v roku 1833 číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1240   

Vyšná Slaná: Ženský kroj v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     May 23 2012, 08:35 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1934 a vidíme na nej mladú dievku z Vyšnej Slanej v kroji. Fotografovaná bola v ateliéri v Rožňave u fotografa Vokača. Samozrejme, pôvodné foto bolo čiernobiele, potom ručne kolorované, ako to bývalo v tých časoch zvykom.

Dievčina je slobodná, čo možno hneď rozpozna podža toho, že nemá čepiec ani šatku. Účes má typický do dlhého vrkoča. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1833   

Vyšná Slaná: Mládenecký rituál

@ :: Historické foto ::     May 23 2012, 08:33 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladého muža z Vyšnej Slanej v typickom kroji. Mládenecké časy patrili k tomu najkrajšiemu veku, na ktorý dnešní starí páni radi spomínajú. Zhodne tvrdia, že kedysi sa žilo omnoho skromnejšie, ale žudia v obci boli družnejší a veselší. Potvrdzujú to aj mnohé rituály, ktoré boli s týmto vekom spojené.

Rituály sa rôznili podža kalendára a začali už hneď v prvý novoročný deň. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1697   

Vyšná Slaná: Kroje s gemerskými čipkami

@ :: Historické foto ::     May 14 2012, 08:17 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z pädesiatych alebo šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej ženy v slávnostných krojoch. Určitým miestnym špecifikom bolo ozdobovanie viest, sukní a čepcov čipkami. Netýkalo sa to výhradne len Vyšnej Slanej, ale aj okolitých gemerských obcí z povodia rieky Slaná.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1401   

Vyšná Slaná: Učitež Fraňo Kráž

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 06:43 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z konca dvadsiatych alebo začiatku tridsiatych rokov 20 storočia a vidíme na nej deti zo štátnej žudovej školy (základnej školy) vo Vyšnej Slanej s učitežmi. Mladším učitežom (vžavo) je známy slovenský spisovatež Fraňo Kráž. Práve keď pôsobil na učitežskom poste v tejto obci, vytvoril svoje najznámejšie dielo – román Cesta zarúbaná.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1659   

Vyšná Slaná: Mužský kroj v rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 06:37 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dvoch parobkov z Vyšnej Slanej. Oblečení sú v kroji, aký sa tu nosieval najmä na slávnostnejšie príležitosti. Krojová tradícia v obci pretrvávala pomerne dlho, až do rokov pädesiatych. Podobne tomu bolo aj v blízkych dedinách Vlachovo a Gočovo. V susednej Rejdovej podža zápisov kronikára Jána Vida sa nosili kroje ešte aj v šesdesiatych rokoch 20. storočia. Samozrejme, bolo to už individuálne, ale v týchto gemerských končinách nie zriedkavé.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1645   

Vyšná Slaná: Pohžadnica z rokov pädesiatych

@ :: Historické foto ::     May 10 2012, 06:29 (UTC+0)

Vyšná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku pädesiatych rokov 20. storočia a používala sa ako pohžadnica vydaná miestnym národným výborom. Obrazovo dominuje veža neskoro-gotického kostola, ktorý bol v obci postavený okolo roku 1500.

Vyšná Slaná vznikla ako banícka obec najneskôr v 14. storočí, nie je však vylúčené, že aj o storočie skôr. Na základe krážovských privilégií totiž už v 13. storočí začali túto oblas skúma nemeckí prisahovalci, ktorí dali základy miestnemu baníctvu a hutníctvu. V katastri Vyšnej Slanej sa ažilo najmä striebro, železo a meď.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1267   

Poproč: Popročský odev v nárečí

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:37 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prvej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a zobrazuje babku s vnučkou. Fotografovanie v danom čase nebolo vecou každodennou, skôr výnimočnou. Fotografi si okrem iného zarábali aj tak, že chodili po dedinách a núkali svoje služby. źudia sa nechali foti, potom prišiel aj s fotkami a zaplatili mu. Práve takto vznikol aj tento záber.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1551   

Poproč: Pred baňou Rúfus

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:32 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich baníkov z dnes už nefunkčnej bane Rúfus, kde sa ažila železná ruda. V Poproči boli celkovo tri bane. Patrila k nim aj železorudná Fortuna a antimónová Antimonka. Všetky tri však ukončili ažbu v šesdesiatych rokoch 20. storočia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1588   

Poproč, Moldava nad Bodvou: Odchod na vojenčinu

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:28 (UTC+0)

Poproč, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, vznikla tesne po II. svetovej vojne. Vidíme na nej odvedencov za základnú vojenskú službu z Poproča, avšak foto ich zachytáva už v Moldave nad Bodvou, kde mali svoje zberné miesto a odkiaž boli rozvážaní k jednotlivým vojenským útvarom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1481   

Poproč: Prvý povojnový miestny národný výbor

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:16 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z jari 1945, teda z čias po oslobodení Poproča na konci II. svetovej vojny a zachytáva členov miestneho národného výboru. Pre obec to bola vežká dejinná udalos, a to nielen pretože 21. januára 1945 prišla sloboda, ale zároveň sa obnovili hranice podža Trianonskej dohody (okrem Podkarpatskej Rusi, ktorá ostala Sovietskemu zväzu ako Zakarpatská Ukrajina) a teda opä patrili k Československu. Od roku 1939 bol totiž Poproč súčasou Horthyho Maďarska a spomienky obyvatežov na toto obdobie nie sú veselé.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1200   

Poproč: Netradičná kapela a výnimočný muž

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:11 (UTC+0)

Poproč, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje hudobnú kapelu, ktorá pôsobila v Poproči. Zatiaž čo v danom čase východoslovenský vidiek žil prevažne folklórom, tu mali vlastné hudobné štandardy. A nešlo pritom o modernú vlnu, pretože táto skupina s určitými personálnymi obmenami hrala už v rokoch tridsiatych. Zatiaž čo inde zneli husle s basou a cimbalom, produkujúc najmä čardáše, v Poproči to bola kombinácia gitary, bicích, akordeónov, trúbky, saxofónu, pozaunu a huslí, pričom niektorí z hudobníkov ovládali hru na viacero nástrojov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1139   

Nižná Slaná: Obecní hasiči

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 20:02 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej členov obecného hasičského spolku. V Nižnej Slanej mali od roku 1935 postavený aj svoj hasičský dom, ktorý stál na mieste terajšieho obecného úradu. Spolok bol zriadený v roku 1926, ale prvú striekačku vlastnili až od roku 1930. Striekačka bola ručná.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1635   

Nižná Slaná: Keď bola v obci meštianka

@ :: Historické foto ::     Apr 29 2012, 19:58 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Fotografia vznikla v roku 1952 a vidíme na nej prvých absolventov meštianskej školy v Nižnej Slanej. Tento typ školy, ktorý už dnes nejestvuje, bol kedysi pomerne rozšírený a vnímaný na úrovni strednej všeobecne vzdelávacej školy. Nastupovali do nej najlepší žiaci po piatej triede základnej školy a vzdelávanie trvalo ďalšie štyri roky. Takáto v obci jestvovala už v roku 1948.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1290   

Nižná Slaná: Baníci z prelomu storočí

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:59 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza niekedy z prvých rokov 20. storočia a vidíme na nej baníkov z obce Nižná Slaná. Nachádza sa medzi nimi aj veža detí. ažká práca medzi nimi nebola ničím výnimočným. Ešte pred niekožkými desaročiami žili v obci pamätníci, ktorí spomínali na to, že začali pracova ako deväroční. De facto sa stali spoluživitežmi rodín, i keď detská pracovná sila bola menej platená ako robota dospelého baníka. Z dnešného pohžadu môžeme hovori o ažkom období, ale v danom čase to bola pre mnohých vítaná príležitos, pretože inde takéto možnosti nemali.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1301   

Nižná Slaná: Huta Etelka okolo roku 1915

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:55 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Uverejnená historická fotografia pochádza z roku 1915 a vidíme na nej hutu Etelka. Tá stojí pri obci dodnes a i keď je už nefunkčná, ako významná industriálna stavba je pamiatkovo chránená.

Vznik huty Etelka je spojený s časmi rozkvetu gemerského baníctva a hutníctva. Postavi ju dal v roku 1867 „železný gróf“ Emanuel Andráši (Andrássy) a pomenoval ju podža svojej matky. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1276   

Nižná Slaná: Pred kováčskou vyhňou

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:50 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá z Nižnej Slanej. Dobre si všimnite oblečenie mladých. Od vežmi rozšírenej predstavy o tom, ako všetci chodili v takmer uniformných bielych krojoch s bohatými výšivkami, má vežmi ďaleko. Samozrejme, Nižná Slaná mala svoje kroje krásne, ale tie si aj v daných časoch obliekali na slávnostné príležitosti.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1444   

Nižná Slaná: Banícke krámy

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:46 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1915 a vidíme na nej budovu, ktorá stála na vrchu Rimberg a je označovaná ako „banícky krám“. Zdanlivo neobývatežná stavba bez okien nebola svojho druhu jediná a neslúžila ako sklad. Napriek svojmu vzhžadu v nej prespávali baníci, ba dá sa poveda, že bola ich príbytkom častejšie než ich dom. Banícke krámy sa totiž stavali na prespávanie baníkov, ktorí prichádzali do štôlní fára z vzdialenejších obcí, v danom prípade najmä z Hnilca, Dobšinej a Mlynkov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1337   

Nižná Slaná: Dievky a parobkovia

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:27 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome desiatych a dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytáva dievky a parobkov z Nižnej Slanej už v čase po ukončení I. svetovej vojny. Všetci sú v slávnostných krojoch. Pokiaž si chcete porovna, ako bývali mladí muži oblečení bežne, stačí sa pozrie nažavo, kde fotografovi ku krojovanej skupinke vstúpili do záberu dvaja „očumovači“.

K slávnostnému kroju a mladosti patrili aj „čačky“ – dnešnou terminológiou číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1167   

Nižná Slaná: Škola v časoch I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:24 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla v roku 1934 a vidíme na nej čas žiakov základnej školy v obci. Fotografovanie bola v tých časoch relatívne raritná udalos a tak sa všetci obliekli do tých najlepších šiat. V tomto zmysle môžeme potvrdi skutočnos, že kroje v jednej obci nikdy nebývali jednotné ako uniformy, ako to často v súčasnosti prezentujú súčasné folklórne súbory. Pravdou je však aj to, že číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1265   

Nižná Slaná: Železničná tra Rožňava – Dobšiná

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:20 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Presný rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, pravdepodobne však ide o prvé desaročia dvadsiateho storočia. Foto zachytáva vlakovú súpravu na dnes už turisticky nevyužívanej železničnej trati Rožňava – Dobšiná s prechodom cez Nižnú Slanú.

Výstavba tejto železnice začala v roku 1870 číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1267   

Nižná Slaná: Keď Andrášiovci sídlili v obci

@ :: Historické foto ::     Apr 25 2012, 14:11 (UTC+0)

Nižná Slaná, okres Rožňava: Rok vzniku tejto historickej fotografie nepoznáme, avšak objekt, ktorý a tu nachádza, bol kedysi pre obec vežmi významný. S jednotlivými vetvami Andrášiovcov (Andrássy) sú predovšetkým spojené hrad Krásna Hôrka a kaštiež v Betliari. Vďaka svojej historickej expozícii pozornosti turistom neunikne ani kaštiež vo Vlachove. Málokto však vie, že Andrášiovci však určitý čas sídlili aj v Nižnej Slanej číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1217   

Ochtiná: Ochtinskí baníci

@ :: Historické foto ::     Apr 10 2012, 10:34 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1903 a vidíme na nej ochtinských baníkov pravdepodobne vo chvíli, keď fasujú olej do svojich lámp. Prvú písomnú zmienku o obci poznáme z roku 1243, čo naznačuje, že od svojho pôvodu bola banícka. V rokoch 1241 až 1242 bolo Uhorsko dobité Tatármi a kráž Belo IV. sa zachránil iba útekom na územie dnešného Chorvátska. Vo vlasti Tatárov však začal mocenský boj o trón a len vďaka tomu vojská odtiažto odtiahli. Je vežmi pravdepodobné, že inak by mala celá história tejto časti Európy úplne iný charakter. Po odtiahnutí Tatárov bola číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1081   

Ochtiná: Výroba hlinených vážkov

@ :: Historické foto ::     Apr 10 2012, 10:31 (UTC+0)

Ochtiná, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a podža informácií od jej majiteža zachytáva ženy pri výrobe hlinených vážkov. Je však tiež možné, že ženy pracujú na výrobe malty.

V časoch, keď sa v Ochtinej stavalo najmä z materiálov, ktoré boli dostupné na okolí, sa používal najmä kameň a vážky. Mnoho starých domov je číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1505   

Smižany: Kostol v roku 1918

@ :: Historické foto ::     Apr 02 2012, 10:15 (UTC+0)

Smižany, okres Spišská Nová Ves: Táto historická pohžadnica vznikla v roku 1918 a bola používaná ako pohžadnica. V jej hornej časti sa vidie rímsko-katolícky kostol Povýšenia Svätého Kríža, nižšie je pohžad na rímsko-katolícku školu a dolu domy miestnych obyvatežov.

Kostol, ktorý tvorí aj dnes architektonickú dominantu obce, tu postavili už v 13. storočí. Na tejto fotografii však vidíme, že v vonkajšej architektúry veža gotických prvkov neostalo. Iná situácia je v interiéri, kde sa zachovala lomená gotická klenba vo vstupnej lodi chrámu i mnohé iné prvky.

Prestavba kostola v tomto prípade nebola žiadnym rozmarom pre modernizáciou vzhžadu, ale nutnou potrebou. Je až podivuhodné, kožkými katastrofami stavba prešla, avšak stojí tu dodnes.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1881   

Čečejovce: Neznáma dáma z kaštieža

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 15:47 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a pôvodne bola vyhotovená ako pohžadnica. Vidíme na nej neznámu dámu v interiéri čečejovského kaštieža. Ten vznikol v druhej polovici 18. storočia a patril šžachtickému rodu Sirmai (Szirmay). Približne štyridsa rokov pred vznikom fotografie však Sirmaiovci opustili Čečejovce a dnes už presne nevieme, kto je „modelka“ z pohžadnice.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1234   

Čečejovce: Spotrebné družstvo Hangya

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 14:29 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej Čečejovčanov pred budovou spotrebného družstva Hangya. Potravné a spotrebné družstvá na dedinách vznikali často už koncom 19. storočia. Ich poslaním bolo chráni obyvatežov obce pred úžerníkmi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 957   

Čečejovce: Rímskokatolícka škola okolo roku 1910

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 14:07 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej dva domy, ktoré by ste už v súčasných Čečejovciach hžadali márne. Nachádzali sa však na mieste, kde dnes stojí rímsko-katolícka fara. V objekte nažavo sídlila vtedajšia fara a vo väčšej budove katolícka škola. Ako pozna aj podža vyššie uvedených nápisov, fotografia bola používaná ako pohžadnica.

Rímsko-katolícku školu v Čečejovciach postavili okolo roku 1800číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1162   

Čečejovce: Dobrovožný hasičský zbor

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 14:03 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1922, teda z roku, v ktorom v Čečejovciach vznikol dobrovožný hasičský zbor, ktorý tu pracuje dodnes. Obec si týmto splnila povinnos, ktorá jej vyplývala z „Ministerského nariadenia číslo 2251 s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 11. februára 1922“. Nariadenie je známe aj pod názvom „O povinnosti poisovní k plateniu hasičských príspevkov“, čím obciam vznikla povinnos hasičské zbory zaklada, ale financovali ich predovšetkým poisovne zo svojich ziskov, čo bola súčas prevencie požiarov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1025   

Čečejovce: Štátna škola

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:59 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej vtedajšiu štátnu školu. Samozrejme, bolo to ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. Do roku 1906 pôsobili v Čečejovciach dve cirkevné školy – katolícka a luteránska. V danom roku ich však štát zoštátnil a zlúčil. Zároveň sa zaviazal, že vymenuje dvoch učitežov – jedného katolíckeho a druhého luteránskeho, ktorí budú popri učení plni aj svoje cirkevné kantorské povinnosti.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 828   

Čečejovce: Kaštiež na starej pohžadnici

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:56 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej kaštiež, ktorý v Čečejovciach stojí dodnes. Fotografia je na prvý pohžad farebná, čo vtedajšia technika neumožňovala. Kolorovaná je ručne, to znamená, že bola dofarbená vodovými farbami a potom vytlačená ako pohžadnica. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1152   

Čečejovce: Architektúra dedinských domov

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:50 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a vidíme na nej hlavnú ulicu v Čečejovciach. Vyhotovená bola ako pohžadnica.

Obytné domy, ktoré stoja nažavo, majú slamenú strechu. V danom čase sa slama používala na pokrývanie obydlí najčastejšie, až o nejaké desaročie sa stali škridla a eternit dostupnejšie. Posledný dom so slamenou strechou vydržal v obci do šesdesiatych rokov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1151   

Čečejovce: Divadelní ochotníci

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:46 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne vznikla v roku 1937 a zachytáva ochotnícky divadelný krúžok z obce. Jeho členmi boli predovšetkým školopovinné deti, ktoré k divadelnej prezentácii viedli učitelia. Napríklad práve v roku 1937 si nacvičili divadelnú hru s názvom Preč sa drotár, preč do sveta poberá.

Ochotnícke divadlo sa zmenilo zo školského na viacgeneračné číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 915   

Čečejovce: Traktory versus kone, totalita versus gazdovia

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:42 (UTC+0)

-

Čečejovce, okres Košice-okolie: Tieto fotografie sú novšieho dáta a pochádzajú z roku 1961. Zobrazujú práce na poli v čase žatvy, čo bola vždy celoobecná záležitos. Fotokronika Čečejoviec uvádza, že aj v danom roku sa okrem požnohospodárov na prácach zúčastnili i brigádnici krajskej správy železníc, ktorí pracovali na mláačke.

Družstvá sa snažili svojich pracovníkov rôzne motivova, a to najmä vyhlasovaním rôznych súaží. Mnohé z nich dnes vyznievajú komicky. Traktorista na fotografiičíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1026   

Čečejovce: Rómovia na chválu volieb

@ :: Historické foto ::     Mar 13 2012, 13:36 (UTC+0)

Čečejovce, okres Košice-okolie: Táto fotografia je novšieho dáta a pochádza z roku 1960. Zobrazuje pionierov a Rómov pred vstupom do volebnej miestnosti, kde aj s muzikou manifestačne vítajú voličov. Podstata absurdnej totalitnej frašky, v ktorej mal možnos volič voli iba zástupcov jedinej politickej strany, sa zakrývala rôznymi oslavami, kde žudia bez ohžadu na sociálne postavenie „jednomysežne schvažovali“ štátnu i komunálnu politiku a akýkožvek iný názor ich staval do pozície nepriatežov štátu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1388   

Hačava: O pôvode Hačavčanov

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 14:37 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Hačavy. Dedina, do ktorej vedie jediná úzka a strmá príjazdová cesta cez Hájsku dolinu, sa nachádza tesne pod začiatkom vrcholových planín Slovenského krasu. Netypická nie je len svojou polohou, ale aj obyvatežstvom, ktoré ju osídlilo.

O Hačave sa hovorí ako o rusínskej obci. Nezaložili ju však Rusíni. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1487   

Hačava, Moldava nad Bodvou: Hačavskí Rómovia na 1. mája

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 14:31 (UTC+0)

Hačava, Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva čas prvomájového sprievodu v Moldave nad Bodvou. Na fotografii práve vidíme skupinku Rómov z Hačavy. Prvomájové sprievody boli de facto povinné pre každého zamestnanca akéhokožvek podniku a nezamestnaný človek bol v čase predrevolučného politického režimu právne stíhaný ako príživník. I keď je z podhorskej Hačavy vyše tri kilometre do najbližšej dediny, za prácou dochádzal každý. Hačavskí Rómovia pracovali číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1401   

Hačava: Baníci

@ :: Historické foto ::     Feb 06 2012, 14:25 (UTC+0)

Hačava, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z polovice pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva baníkov, medzi ktorými sú muži z Hačavy. I keď sa samotná obec nachádza na prevažne krasovom (teda vápencovom) podloží, najmä smerom na sever sa nachádzali bane, kde si Hačavčania nachádzali prácu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1545   

Hrabušice: Hžadači pokladu v Zlatej diere

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:47 (UTC+0)

Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia pochádza z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladých mužov z Hrabušíc, ktorí sa vybrali do jaskyne Zlatá diera hžada poklad. O tejto jaskyni v Slovenskom raji kolujú povesti, že je v nej ukryté zlato, čo ovplyvnilo aj jej názov. Prvá čas jaskyne má jedno jazero a hneď za ním druhé ukončené tzv. sifónom, ktorým môžu prepláva len speleologickí potápači, aby sa opä vynorili v ďalšej časti podzemných priestorov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1458   

Smižany, Hrabušice: Na Ihle

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:44 (UTC+0)

Smižany, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Hrabušíc na skalnom útvare Ihla. V pozadí je cesta, ktorá vedie z Čingova pod Tomášovský výhžad.

Ihla sa nachádza číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1183   

Hrabušice: Historická pohžadnica

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:38 (UTC+0)

Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická pohžadnica vznikla v roku 1911 a zachytáva najvýznamnejšie objekty vtedajších Hrabušíc. Nažavo hore vidíme románsko-gotický kostol sv. Vavrinca, ktorého vznik spadá do polovice 13. storočia a je číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1244   

Letanovce, Hrabušice: Salaš na Kláštorisku

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:34 (UTC+0)

Letanovce, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla niekedy v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúci salaš, ktorý sa nachádzal na Kláštorisku. Stoja sa pri ňom chatári z turistickej chaty a polesný. Salaš sa bol v hornej časti lúky v smere na Čertovu siho a dlhé roky slúžil najmä obciam Letanovce a Hrabušice, pretože sa tam pásli ich stáda oviec, neskôr jalovíc. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1379   

Letanovce, Hrabušice: Kláštorisko v roku 1898

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:29 (UTC+0)

Letanovce, Hrabušice, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1898 a vidíme na nej zrúcaniny niekdajšieho kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku. V tých rokoch boli ešte pomerne zachované múry stavieb, v nasledujúcom období počas zvýšenia záujmu o turistický ruch takmer zanikli. Dnes sa však vďaka rekonštrukčným prácam kláštor obnovuje obdivuhodným spôsobom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1064   

Hrabušice, Letanovce: Pri už zaniknutej chate KČST

@ :: Historické foto ::     Dec 09 2011, 14:19 (UTC+0)

Hrabušice, Letanovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia z Kláštoriska pochádza niekedy z rozmedzia rokov 1934 až 1944. Vieme to podža toho, že v pozadí sa nachádza už nejestvujúca chata, ktorá patrila Klubu československých turistov. Práve táto dňa 14. 10. 1944 vyhorela a zanikla. Stalo sa tak, pretože v chate sa práve číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1127   

Jablonov nad Turňou: Historické pohžadnice

@ :: Historické foto ::     Oct 11 2011, 10:23 (UTC+0)

Jablonov nad Turňou, okres Rožňava: Tieto historické fotografie pochádzajú z obce Jablonov nad Turňou a zobrazujú stav z prvých desaročí 20. storočia. Na prvej z nich vidíme niekdajší notársky dom a pod ním sa na druhom obrázku nachádza reformovaná cirkevná škola, ktorej budova bola postavená v roku 1908.

Druhá pohžadnica zachytáva pohžad na rímsko-katolícky kostol a na obrázku vpravo rímsko-katolícku faru, pričom v pozadí vyčnieva veža reformovaného kostola.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1389   

Dobšiná: Hasičský zbor bez trojfarebnej mačky

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 16:28 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1908 a vidíme na nej vtedajších členov Dobšinského dobrovožného hasičského zboru. Banícka kultúra bola svojrázna a plná rôznych povier. Medzi radovými obyvatežmi Dobšinej sa tradovalo, že ak niekde horí, je potrebné do ohňa vhodi chlieb, prípadne vežkonočné vajce alebo trojfarebnú mačku. Tým sa duch ohňa upokojí a požiar rýchlejšie zhasne. Je však dôvodné predpoklada, že hasiči skôr vsadili na tradičné postupy likvidácie ohňa.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2396   

Dobšiná: Radnica a zvyky žudu

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 16:16 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica pochádza z roku 1925 a vidíme na nej Námestie baníkov s radnicou, ktorú tu nájdete aj dnes. Postavená bola v roku 1872 na ten čas už v historizujúcom neskoro-renesančnom slohu. Radní páni museli rieši mnohé úlohy, uvažova pragmaticky a vytvára podmienky potrebné pre rozvoj mesta. V danom období napríklad v roku 1873 postavilo mesto hotel pri Dobšinskej žadovej jaskyni, v roku 1874 pivovar, v roku 1885 učňovskú školu a boli tu, samozrejme, aj mnohé iné právne či administratívne aktivity, ktorými sa zaoberali denne.

V meste sa však vyvíjala aj žudová kultúra, ktorá žila vlastným životom, naozaj vežmi vzdialeným úradníckemu vnímaniu sveta. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2394   

Dobšiná: Mesto bulinérov

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 16:13 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej súčasnú Zimnú ulicu v pozadí s katolíckym kostolom sv. Františka Xaverského. Tento kostol pochádza z 18. storočia a je mladší oproti evanjelickému kostolu. Evanjelický tu stál už v prvej polovici 14. storočia, súčasnú podobu nadobudol po prestavbe v druhej polovici 15. storočia. I tak v danom čase ešte protestantské cirkvi nejestvovali (resp. existujúce nekatolické hnutia neboli cirkevne organizované a označovali ich za herézu), takže kostol bol pôvodne katolícky. Dobšinčania sa už však v polovici 16. storočia hlásili k protestantom, čo je jeden z charakteristických prvkov nemeckých osídlencov územia súčasného Slovenska. Dobšinských Nemcov nenazývali mantákmi, ale bulinérmi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2446   

Dobšiná: Centrum mesta

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2011, 16:09 (UTC+0)

Dobšiná, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej centrálne Námestie baníkov, v pozadí vyčnieva veža evanjelického kostola. Rozsiahla plocha centra privádza návštevníka Dobšinej k názoru, že od počiatku bolo územie architektonicky riešené v plošne vežkorysom mestskom štýle. V skutočnosti však bola pôvodná osada charakteristická roztrúsenými stavbami, čo sa začalo plánovite rieši v 19., no najmä v 20. storočí.

Na počiatku zmien bol vežký požiar v roku 1855číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1900   

Štós: Brusiči a kovový prach

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:44 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Uverejnená historická fotografia vznikla v roku 1911 alebo 1912 a zachytáva brusičov Wlaszlovitsovej fabriky na výrobu nožov a šablí. Títo muži pracovali šes dní v týždni a neustále od rána do večera brúsili. Hala bola v tom čase bez možností výraznejšieho vetrania a o brusičoch bolo všeobecne známe, že majú krátky život. Nepoužívali sa ani také základné ochranné prostriedky ako plátenná maska cez tvár alebo okuliare na oči. I keď je kovový prach pomerne ažký, nadýchali sa ho dos a museli znáša kruté dôsledky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2324   

Štós: Alegorický sprievod „mladých námorníkov“

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:38 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zobrazuje výjav zo dňa 29. júna 1931, keď Štósom prechádzal sprievod s alegorickými vozmi. Voz stvárňuje loď a deti na ňom sú oblečené ako námorníci. Tento netypický výjav zaujal pozornos natožko, že sa dostal aj do zápiskov knihy o dejinách štóskych evanjelikov (vyšla len v mantáckej nemčine). Za pozoruhodné žudia považovali nápad s loďou; na alegorické vozy si už zvykli, pretože patrili k tunajším pravidelným kultúrnym podujatiam.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2041   

Štós: Mantácka nemčina a jej mnohorakos

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:33 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1931 a vidíme na nej bránu, ktorá bola na konci Štósu. Prevažne nemeckí obyvatelia obce s vlastným dialektom sa lúčili s návštevníkmi pozdravom Dovidenia. Znalcom nemeckého jazyka neunikne odlišnos oproti spisovnej nemčine. Namiesto Auf Wiedersehen je napísané Auf Wiedersehn. Je to len jedna z mnohých odchýlok, ktoré existujú medzi mantáckou a spisovnou nemčinou. Aby sme lepšie pochopili, prečo tieto odlišnosti existujú, musíme vedie, kto sú tzv. mantácki Nemci.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2087   

Štós: Prečo „manták“ a prečo Nemec?

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:24 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy v tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej centrum obce Štós so stredovekým rímsko-katolíckym kostolom sv. Jána Nepomuckého i budovou súčasného obecného úradu, ktorá stojí vžavo pred kostolom. Za zmienku stoja aj domy napravo od kostola. Sú postavené tak, že múr jedného tvorí múr druhého a záhrady sú až za zadnými časami domov. Tento typ stavieb bol pre starý Abov i Spiš netypický, teda aspoň v tých oblastiach, ktoré obývali Slováci. Môžeme ho však vidie aj v iných spišských obciach a takmer zakaždým ide o dediny, ktoré v minulosti založili alebo osídlili Nemci.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2290   

Štós: Pohžad z 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:18 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v 19. storočí, pravdepodobný je rok 1899 a zobrazuje centrum obce. Z geografického hžadiska ide o poslednú (či prvú) obec, ktorá sa nachádza v údolí povodia rieky Bodva, z troch strán teda inak ohraničená vrchmi. Nie je to však koncová dedina, cesta na východ ide údolím do Medzeva, ale cesta na sever stúpa strmo do Štóskeho sedla s pokračovaním na Smolník.

Štós vznikol už v 13. storočí počas nemeckej kolonizácie číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1650   

Štós: Cesta do kúpežov a Štóskeho sedla

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:11 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy po vzniku I. ČSR a zachytáva pohžad na cestu vedúcu od obce Štós ku Kúpežom Štós a do Štóskeho sedla. Dokumentuje, v akom stave vyzerali cestné spojenia, keď sa ešte nepoužíval asfalt, ale vozovka sa udržiavala v stave tvrdej ujazdenej zeminy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1502   

Štós: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 19:06 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1910 až 1931 a zachytáva pohžad na hasičov obce Štós. Ich úlohou bolo nielen hasi prípadné požiare, ale najmä vies prevenciu cez kontroly obce a pomáha aj pri prípadných živelných pohromách. Požiarna stanica sa nachádzala i stále nachádza za budovou terajšieho obecného úradu, neďaleko kostola sv. Jána Nepomuckého, ktorý je z časti vidie na fotografii.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1812   

Štós: Ženy obce

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:52 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1930 až 1938 a vidíme na nej ženy z obce Štós pri svojej procesnej zástave. Ženské spolky za I. ČSR vznikali v mnohých mestách a väčších dedinách. Štós získal štatút slobodného krážovského mesta v roku 1696, ale aj vďaka dvom fabrikám a kúpežom tu bola skôr meštianska ako dedinská kultúra. Vidie to môžeme už na oblečení. Nikdy tu nemali tradíciu krojov v dnešnom folkloristickom ponímaní. Vežmi svojráznym znakom je skutočnos, že s výnimkou jedinej ženy žiadna nemá šatku alebo čepiec. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2264   

Štós: Vo Wlaszlovitsovej fabrike

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:50 (UTC+0)

Štós, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla niekedy v prvých desaročiach 20. storočia a zobrazuje život robotníkov vo Wlaszlovitsovej fabrike v Smolníku, ktorá bola predchodcom neskoršieho závodu Sandrik. Fabriku založil v roku 1803 podnikatež Jozef Wlaszlovits a jej výroba sa zameriavala na výrobu nožov a šablí. Svoje výrobky Wlaszlovits vyvážal do rôznych štátov Európy i do USA a pomerne rýchlo bola jeho firma najväčšia svojho druhu vo vtedajšom Uhorsku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2089   

Štós: Nožiari na prehliadke

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:45 (UTC+0)

-

Štós, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú zo dňa 29. júna 1931, keď obcou prechádzal sprievod alegorických vozov pri príležitosti usporiadania súaže v speve medzi Smolníkom, Medzevom a Štósom. Nevieme, komu patril voz na prvej fotografii. Je evidentné, že sa na ňom nachádzajú brusiči – výrobcovia nožov, avšak v danom čase pôsobili v obci tri takéto firmy. Najstaršou bola Wlaszlotivsova fabrika (založil Jozef Wlaszlovits st.), ktorá tu pôsobila od roku 1803, druhou bola Kompordayova fabrika (Róbert Komporday), ktorá vznikla v roku 1832 a jej majitež naviac v roku 1881 založil aj Kúpele Štós a tretiu malú továrničku vlastnila firma Schreiber a synovia. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1827   

Smolník, Smolnícka Huta: Spomienka na už nejestvujúcu železničnú tra

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:32 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu železnicu v obci Smolnícka Huta, ktorá však od roku 1926 niesla názov železničná stanica Smolník, od roku 1930 opä železničná stanica Smolnícka Huta.

Počiatky tejto železničnej trate siahajú do roku 1880, keď bol prijatý zákon o lokálnych železniciach a následne vzniklo v Gelnici konzorcium, ktoré rozhodovalo o vybudovaní trate na úseku z Margecian do Smolníka. Finančne projekt vychádzal z prostriedkov, ktoré poskytli Uhorská krajinská banka a Anglicko-rakúska banka. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2598   

Smolník: Podporné banícke združenia a kríza

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:27 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza z roku 1939 alebo 1940. Vidíme na nej účastníkov slávnosti, ktorú už nevieme bližšie urči. Zaujímavo však pôsobia zástavy s nemeckými nápismi, ktoré prezentujú členstvo v jednotlivých podporných združeniach. Išlo predovšetkým Banskú pokladnicu. Do nej zo svojho platu prispieval každý baník, ktorý mal záujem na určitej forme poistenia. V prípade, že by sa potom stal obeou banského nešastia a ďalej by už nemohol pracova, dostával by pravidelnú finančnú čiastku na ďalšiu existenciu. Ak by pri banskom nešastí nedajbože zahynul, Banská pokladnica by prispievala jeho manželke vdovským dôchodkom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1774   

Smolník: Kammerhof

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:23 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1871 a vidíme na nej budovu niekdajšieho Banského inšpektorátu, ktorú tu nazývali Kammerhof. Objekt sa ešte stále nachádza na centrálnom námestí Smolníka, v súčasnosti (jún 2011) je prázdny a hžadá sa kupec, prípadne prenajímatež.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1618   

Smolník: Zaniknutá kaplnka

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2011, 18:18 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Nepoznáme presný rok, kedy vznikla táto fotografia, muselo to by však najneskôr v roku 1903, keď ju museli smolníčania rozobra, pretože sa prepadávala do zeme. Na tomto území, ktoré je plné baní a aj šessto rokov starých podzemných chodieb, to nebolo nič nezvyčajné. Kaplnka stála v doline, ktorú tu miestnym nemeckým nárečím nazývali Schlagversgrund a bola zasvätená sv. Jozefovi robotníkovi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1638   

Stratená: Dobšinská žadová jaskyňa v roku 1922

@ :: Historické foto ::     Jun 14 2011, 12:38 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická pohžadnica bola vyrobená v roku 1922 a zobrazuje Dobšinskú žadovú jaskyňu. Túto objavili v 15. júna 1870 Ing. Eugen Ruffinyi, Andrej Mega, Gustáv Lang a Ferdinand Fehér. Vtedajší richtár Dobšinej Pavol Gömöry ju na zasadnutí mestského zastupitežstva 16. júla toho istého roku označil za zázrak prírody. Tak ju vnímala aj dobová tlač a do Dobšinej prichádzali mimoriadne vlaky, ba organizovali sa tu aj zájazdy zo zámoria. Prvotné meno bolo Ruffynyiho jaskyňa podža jej objaviteža.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1617   

Betliar: Kostol a domy v prvej polovici 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Jun 14 2011, 12:32 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej gotický rímsko-katolícky kostol a dva domy. Vzdialenejší z nich má šindžovú strechu. Šindež sa tu často používal približne do obdobia, ktoré fotografia zobrazuje. Slamené strechy neboli pre obec typické, ak sa niekde vyskytli, tak zvyčajne na hospodárskych budovách, teda na stajniach a humnách. Dom pokrytý slamou sa vnímal ako znak chudoby, takých bolo v obci iba niekožko a zvyčajne v okrajových častiach. Druhý z domov má už strechu škridlovú.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1816   

Smolník: Básnik pod tabakovou továrňou

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 16:27 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza z roku 1919 a vidíme na nej bývalú tabakovú továreň. Túto uviedli do prevádzky v roku 1872, pričom hlavnou budovou sa stalo niekdajšie centrum banskej správy. V tomto prípade je však zaujímavejšia menšia budova, ktorá je rovnako súčasou fabrických objektov a na obraze sa nachádza bližšie. Je o niečo mladšia, iba ju pristavali v rovnakom architektonickom štýle. Na jej mieste kedysi stála kaplnka Sv. Ducha a pri nej bol cintorín, kde pochovávali významných smolníckych mešanov.

Kaplnka Sv. Ducha sa v jeden deň prepadla pod zem. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1765   

Smolník: Vodná nádrž Úhorná a jej katastrofy

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 16:23 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia slúžila ako pohžadnica a odoslaná bola v roku 1933. Vidíme na nej niekdajší hotel a povestný železný čln na jazere Úhorná. To je na pohžadnici pomenované ako „Uhornianské pleso pri Smolníku“. V skutočnosti však nejde o pleso, ale umelo vytvorenú vodnú nádrž, ktorú tu postavili v roku 1768 na odvod vody pre pohon banských mechanizmov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2095   

Smolník: Prvý autobus

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 16:18 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1935 a vidíme na nej prvý autobus, ktorý začal premáva ako pravidelný spoj do Smolníka. Dovtedy bývalo zvykom, že sem žudia prichádzali na prácou na bicykloch alebo pešo cez hory. Pravidelná linka začala premáva v máji 1935 a viedla trasou Košice – Jasov – Medzev – Štós – Smolník. Zakrátko na to ju predĺžili až na dos netypickú konečnú zastávku - Štrbské pleso.

Podža doposiaž zachovaného cestovného poriadku autobus začínal svoju cestu zastávkou spred košického hotela Schalkház číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1971   

Smolník: Prvé osobné auto v meste

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:59 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom tridsiatych alebo začiatkom štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej prvé osobné auto, ktoré bolo v meste (dnes v obci). Začiatok minulého storočia bol pre niekedy bohatý Smolník ažký. Cena pyritu ako suroviny na trhoch výrazne klesla, znižovala sa ažba, zatvárali bane a nastali vežké nepokoje. źudia sa tu museli zača uči ži skromnejšie. Možno aj z toho dôvodu tu prvé auto vlastnil podnikatež s odevmi Ján Holmik až začiatkom tridsiatych rokov. Nemal však osobné auto, ale nákladiak, ktorým dovážal tovar.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1913   

Smolník: Tabaková továreň v čase rozkvetu a po ňom

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:54 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a ponúka nám pohžad na niekdajšiu tabakovú továreň. Budova stojí na svojom mieste dodnes, je však opustená. V novembri 2008 totiž po 136 rokoch nepretržitej výroby fabrika ukončila činnos. V čase svojho najväčšieho rozkvetu dávala prácu až 1 200 žuďom, v sedemdesiatych rokoch 20. storočia pre 600 robotníkov, v roku 2007 ešte aspoň 150 zamestnancom, v závere roka 2008 bránu opustilo posledných 30 pracovníkov. Dnes je celý rozžahlý objekt na predaj.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1984   

Smolník: Kaplnka na „Mariánskej hore“

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:49 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza zo začiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Vidíme na nej púový kostol – kaplnku Navštívenia Panny Márie, ktorá sa nachádza v Štóskom sedle. I keď Smolník už od roku 1774 používal aj súčasný slovenský názov, na pohžadnici je uvedený v maďarčine ako Szomolnokról a Štóske sedlo je nazvané Mariánska hora.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1484   

Smolník: Divadlo

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:44 (UTC+0)

-

Smolník, okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1961, druhá z pädesiatych rokoch 20. storočia. Na oboch vidíme ochotníckych divadelných hercov zo Smolníka. V minulosti bolo takmer pravidlom, že v každej obci pôsobilo miestne divadlo založené na dobrovožníctve. Smolník býval mestom, a to bohatým. Vďaka prosperite miestnych baní mal dostatok peňazí i na kultúrny rozvoj, ktorým dokonca predstihol vývoj aj ďaleko väčších a známejších miest.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1581   

Smolník: Smolnícka píla

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:40 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza niekedy z konca 19. alebo začiatku 20. storočia a zachytáva pohžad na smolnícku hornú pílu, ktorá sa nachádzala na západnej strane v smere na Úhornú. V danom čase boli v Smolníku píly dve, okrem hornej aj dolná. Presné datovanie pohžadnice nie je možné, pečiatka je už nečitatežná, avšak známka pochádza z čias Rakúsko-Uhorska.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1782   

Smolník: Vodná nádrž Úhorná a kanál Graben

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:37 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia, teda ešte z čias Rakúsko-Uhorska a obrazovo zachytáva vodnú nádrž Úhorná. Ako vidie, vodná nádrž mala už v tom čase výzor prírodného horského jazera. Ide však o technickú pamiatku, dielo stvorené človekom, ktorého úlohou bolo predovšetkým zabezpeči pravidelný a stále rovnako výdatný vodný prúd na pohon banských strojov; v čase dažďov a záplav zasa bolo nutné zastavi vodu vo vyšších polohách, aby sa šachty a štôlne nezaplavovali.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1204   

Smolník: Počiatky baníctva

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:26 (UTC+0)

Smolník, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica pochádza z konca 19. alebo zo začiatku 20. storočia. Je roztváracia a zobrazuje panoramatický pohžad na Smolník. Banícke mesto (dnes obec), ktoré malo vďaka medenorudno-pyritovým ložiskám až medzinárodný význam, práve v tom čase upadalo. Najmä druhá polovica 19. storočia bola charakteristická vysahovalectvom baníkov do Banátu, Kremnice a Banskej Štiavnice.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1301   

Smolník: Kostol a jeho patrónka

@ :: Historické foto ::     May 30 2011, 15:20 (UTC+0)

-

Smolník, okres Gelnica: Tieto historické pohžadnice pochádzajú zo začiatku 20. storočia a vidíme na nich jednu a tú istú stavbu – kostol sv. Kataríny v Smolníku. Pri dôkladnejšom pohžade na obe vyobrazenia zistíme rozdiel v tvare i výške kopuly na veži. Chrám tu postavili v roku 1805 na mieste staršieho kostola, ktorý pochádzal z roku 1332. Súčasná stavba teda nepatrí medzi vežmi staré, no prešla viacerými úpravami. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1578   

Stratená: Hotel pri Dobšinskej žadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 20:25 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická pohžadnica bola vyrobená v roku 1916 a zobrazuje hotel pri známej fontáne v blízkosti Dobšinskej žadovej jaskyni. Boli to roky, kedy sa táto čas Gemera stála medzinárodne populárnou a vyhžadávanou turistickou destináciou, kam prichádzali často aj hostia zo zámoria.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1562   

Stratená: Železiarenská huta

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 20:22 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica bola vydaná niekedy po roku 1910 a zobrazuje železiarne v Stratenej. Skôr ako tu stáli vysoké pece na železo, sa v obci nachádzala medená huta. Práva tá dala podnet vzniku dediny, pretože prvotné obyvatežstvo, ktoré tu prichádzalo za prácou, pochádzalo nielen z okolia, ale tiež z Oravy a z Liptova. Po skončení prevádzky medenej huty, resp. po jej prestavbe v dvadsiatych rokoch 19. storočia, bol prvým majitežom železiarenskej huty s jednou vysokou pecou gróf Alexander Čáki (Csáky). číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1769   

Stratená: Cár Ferdinand Coburg a Stratená

@ :: Historické foto ::     May 11 2011, 20:19 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Historická fotografia zobrazuje bulharského cára Ferdinanda I., plným menom Ferdinanda Coburga. Tento vladár bol bratom majiteža huty v Stratenej Filipa Coburga. Nečudo teda, že obec navštívil, bol jej mecenášom a dokonca predstavitežom Stratenej daroval fotografiu so svojim oficiálnym portrétom. Nie je však známe, či to bola práve táto fotka.

Stalo sa tak v roku 1908, keď Ferdinand I. zároveň Stratenej daroval 3 600 uhorských korún na výstavbu číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1895   

Stratená: Korčužovanie v Dobšinskej žadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 19:45 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná pohžadnica vznikla začiatkom 20. storočia a vidíme na nej aktivity, ktoré by sme dnes v Dobšinskej žadovej jaskyni márne hžadali. V súčasnosti sa tam už jednoducho nekorčužuje.

Dobšinská žadová jaskyňa bola objavená v lete v roku 1870 a tento objav zaznamenal skutočne medzinárodný ohlas. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1925   

Stratená: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 19:28 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a vidíme na nej dve ženy v krojoch z obce Stratená. Kroj tu nemal dlhú tradíciu, o to vzácnejšia je táto fotografia. Prvú písomnú zmienku o obci totiž poznáme až z roku 1728 a netvorili ju len pôvodní obyvatelia Gemera. V roku 1723 tu nechali prvé železiarne postavi Čákiovci (Csáky), neskôr ich odkúpil knieža a vežkopodnikatež Filip Coburg. Na prácu si prizval obyvatežov z rôznych častí súčasného Slovenska, teda kultúra vznikajúcej obce nemala jednoznačné gemerské korene. Dodnes tu medzi najčastejšie priezviská patria Lipták (ten, čo prišiel z Liptova) a Oravec (ten, čo prišiel z Oravy).

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1582   

Stratená: V časoch rozkvetu turizmu pri Dobšinskej žadovej jaskyni

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 19:07 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z konca pädesiatych tokov a vyhotovené boli v oblasti Dobšinskej žadovej jaskyne, ktorá územne patrí do obce Stratená. Podža slov ich majitežky, ktorá v danom čase pracovala v jednej z tamojších reštaurácií, boli pädesiate až sedemdesiate roky zlatým časom prekvitajúceho turizmu. Turistická ubytovňa, v ktorej sa reštaurácia nachádzala, poskytovala dobový návštevnícky štandard. Bývalo bežné, že v jednej izbe spalo naraz až dvadsa žudí.

Výber varených jedál bol výrazne vzdialený od súčasnej bežnej ponuky. K dispozícii boli dva druhy gužášu – bravčový a hovädzí – a bravčové rezne so zemiakmi. Nikdy sa však nevarilo z polotovarov alebo mrazených výrobkov, všetky suroviny sa dodávali čerstvé. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1356   

Stratená: Vojaci I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 18:49 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická fotografia bola vyhotovená niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva dvoch obyvatežov obce Stratená. Boli to príbuzní a hoci medzi nimi vládol generačný rozdiel, obaja museli narukova do armády potom ako Rakúsko-Uhorsko 31. júla 1914 vyhlásilo mobilizáciu. Pre obyvatežov Stratenej, ale aj iných obcí s nemaďarským obyvatežstvom to bola nevďačná úloha. Národné obrodenecké hnutie silnelo a svetový konflikt začal práve vyhlásením vojny voči slovanskému Srbsku. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1443   

Stratená: Skalná brána

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 18:44 (UTC+0)

Stratená, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej dnes už nejestvujúcu Skalnú bránu. Za zmienku stojí aj trojjazyčný opis. I keď samotná Stratená je v súčasnosti vyslovene slovenská obec, kvôli Dobšinskej žadovej jaskyni tu chodili návštevníci z celého okolia i zo zahraničia. Maďarčina naviac bola blízka aj obyvatežom Rožňavy a nemčina, či skôr „mantáčtina“ obyvatežom neďalekej Dobšinej.

Skalná brána nebola prírodným útvarom. Otvor dal prestrieža niekdajší vlastník a prevádzkovatež huty v Stratenej vežkopodnikatež Filip Coburg. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1531   

Stratená: Slovenské národné povstanie a obec Stratená

@ :: Historické foto ::     Apr 13 2011, 18:21 (UTC+0)

.

Stratená, okres Rožňava: Tento portrét slovenského vojaka vznikol v roku 1942 alebo 1943 a zachytáva obyvateža Stratenej, ktorý musel v čase vojny narukova do slovenskej armády. I keď počas aktívnej služby bol so svojou jednotkou prevelený na územie Sovietskeho zväzu, mal šastie, že mu základná vojenská služba skončila bez toho, aby ho zasiahli záverečné boje postupujúceho frontu. Aspoň nie ako vojaka. V roku 1944 už bol totiž doma, avšak v čase vypuknutia Slovenského národného povstania sa pridal v povstalcom. Bojoval spolu s partizánmi v Slovenskom raji a bol aj zranený.

Miestna partizánska jednotka bola podriadená partizánskemu velitežstvu v Dobšinej. Partizáni zo Stratenej bojovali v línii Spišská Nová Ves – Grajnár – Čertova hlava. Tam padlo aj šes obyvatežov obce: Jozef číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1648   

Betliar: Hasiči

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 18:55 (UTC+0)

.

Betliar, okres Rožňava: Prvá z historických fotografií pochádza približne z roku 1900 a vidíme na nej Hasičskú dychovku Betliar. Druhá z fotografií pochádza z roku 1942 a zobrazuje dobrovožný hasičský oddiel z Betliara pri skúške striekačky. História hasičov v obci sa viaže k roku 1884, kedy gróf Emanuel Andrássy založil prvý zbor a zakúpil mu výzbroj aj výstroj. Dôvod bol rýdzo praktický – obec mala domy s prevažne šindžovými strechami a požiare neboli ničím výnimočné. Ani toto grófove opatrenie však v potrebný čas situáciu nespasilo. Dvanás rokov po založení hasičského oddielu, teda v roku 1896, postihol Betliar jeden z najhorších požiarov, keď počas jedinej hodiny zhorelo 117 domov, tiež evanjelický kostol, škola a fara. Je však možné, že za iných okolností by padla za obe celá obec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1843   

Betliar: Pohžadnica z Polomskej ulice

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 18:51 (UTC+0)

*

Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená v roku 1937 a slúžila ako pohžadnica. Jej vydavatežom bol podnikatež Alois Šébl, ktorý v značnej miere ovplyvňoval hospodársky život obce potom, ako vznikla Československá republika a Andrássyovci sa odsahovali z kaštieža do Maďarska.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1763   

Betliar: Vojaci v čase I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 09 2011, 18:41 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Túto historická fotografiu sme získali v obci Betliar a zachytáva vojakov na základnej vojenskej službe. Fotka vznikla v roku 1930, pravdepodobne však nie priamo v Betliari, ale v meste kam obyvatež tejto obce narukoval do kasární. V danom čase bolo Československo členom od svojho vzniku prvej medzinárodnej obrannej aliancie, do ktorej vstúpilo s Rumunskom a Juhosláviou. Táto aliancia je vo vojenskej histórii známa ako Malá dohoda, avšak s nástupom fašizmu sa po Mníchovskej zmluve v roku 1938 prakticky rozpadla.

Situácia v Betliari počas I. Československej republiky bola vojensky pestrá. V obci sa totiž nachádzali kasárnečíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1545   

Jasov: Jasovská skala a železničná tra

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 15:24 (UTC+0)

Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia slúžila ako pohžadnica a vyrobená bola niekedy na prelome 19. a 20. storočia, teda ešte v časoch, keď Jasov i celé územie súčasného Slovenska bolo v Rakúsko-Uhorsku. Dominantou obrazu je Jasovská skala. V porovnaní s jej súčasným stavom vidíme, že na jej povrchu sa v danom čase nenachádzal lesný porast. Je pravdepodobné, že bola takto udržiavaná ako vyhliadkové výletné miesto, a to aj z toho dôvodu, že v danom čase tam žudia chodili obzera „kameň s odtlačkami kolien Krista“. Podža miestnej legendy sa Ježiš Kristus zjavil na tejto skale a modlil sa, pričom na tomto mieste ostala skala s odtlačkami, do ktorých presne zapadajú nohy človeka, ktorý si na ňu kžakne. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1468   

Jasov: Kostol pred oslobodením a po ňom

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 15:20 (UTC+0)

Pred vojnou

Jasov, okres Košice-okolie: I keď to tak na prvý pohžad nevyzerá, tieto historické fotografie zachytávajú jeden a ten istý objekt. Je ním gotický kostol sv. Michala Archanjela v Jasove. Postavený bol v 15. storočí, avšak počas II. svetovej vojny Nemci vyhodili jeho vežu do povetria. Prvá z fotografií pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a druhá, na ktorej je zničený, zo začiatku roku 1945.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1592   

Jasov: V záhrade Jasovského kláštora

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 15:17 (UTC+0)

Jasov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z dvadsiatych alebo tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej Jasovský kláštor pohžadom z jeho záhrady. Súčasný kaštiež je postavený v barokovom štýle, hoc premonštráti na tomto mieste začali písa svoju históriu už koncom 12. storočia. Prvá stavba, známa zo zápisu z roku 1228, bola pravdepodobne drevená. V prvej polovici 15. storočia zasa kamenná i s obranným múrom, takže kláštor v podstate slúžil aj ako pevnos. Súčasný neskorobarokový charakter dostal v štyridsiatych rokov 20. storočia a jeho autorom je viedenský architekt Anton Pilgram. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1500   

Betliar: Muzikanti z konca 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2011, 15:13 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická snímka bola vyhotovená koncom 19. storočia v rožňavskom ateliéri fotografa P. Vogela. Vidíme na nej hudobníkov z obce Betliar. Nebola to typická dedinská skupina hrajúca len na tancovačky. Musíme vzia do úvahy, že v danom čase hudba zo záznamov zvukových nosičov neexistovala, ale vždy sa počúvali iba muzikanti naživo. Nečudo, že kvalitní hudobníci boli cenení a mali o nich záujem aj v kaštieli, kde sídlil grófsky rod Andrássyovcov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1447   

Betliar: Pohžadnica z čias I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 15:41 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická pohžadnica obce Betliar vyšla v roku 1937 a vidíme na nej centrum dediny s ulicou, ktorá vedie ku kaštiežu. Fotografia bola pôvodne čiernobiela, ale za účelom vydania ju fotograf ručne koloroval. Poznáme aj vydavateža pohžadnice, ktorý je na zadnej strane uvedený ako „Alois Šébl, obchod s potravinami a všetkými potrebami pre domácnos a tlačiarenstvo“. Tento podnikavý obchodník v čase I. ČSR, keď už grófsky rod Andrássyovcov neobýval kaštiež, v značnej miere ovplyvňoval hospodársky vývoj obce. V roku 1934 v Betliari vybudoval vežký polyfunkčný dom, ktorý tu stojí dodnes a nachádza sa v ňom Penzión Barónka.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1314   

Betliar: Koče a vozy

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 15:38 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla v čase I. ČSR, pravdepodobne v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Zachytáva miesto, kadiaž vedie cesta od kaštieža do dediny. V tom čase už grófsky rod Andrássyovcov kaštiež neobýval, ale svoje niekdajšie sídlo ponechal na udržiavanie správcovi. Správca užíval aj koč, ktorý predtým prináležal len grófom. Podža spomienok najstarších obyvatežov sa Andrássyovci vracali do Betliara, len keď tam organizovali požovačky. Vtedy správca najímal žudí z dediny ako honcov a žudia to robili radi, pretože im za to platil.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1527   

Betliar: Domy okolo roku 1920

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2011, 15:33 (UTC+0)

Betliar, okres Rožňava: Táto historická fotografia vznikla niekedy v rokoch 1920 až 1925 a zachytáva stret obce Betliar. Pozrite si prvé dva domy vžavo. Prvý z nich je typický betliarsky vážkový dom so šindžovou strechou, aký mala väčšina obyvatežov obce. Hneď za ním nasleduje honosnejší dvojdom so vstupnou portou uprostred. Porta je brána do gazdovskej osadlosti, ktorou môže prejs plne naložený voz ahaný koňmi. Je teda i znakom určitého postavenia majiteža – hospodára. K zaujímavostiam patrí skutočnos, že v stredoveku sa obce nezdaňovali podža počtu obyvatežov, ale práve podža počtu port. Odtiaž pochádza aj názov pre známe „portálne súpisy“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1567   

Vlachovo: Svedkovia nevšedného úkazu

@ :: Historické foto ::     Feb 11 2011, 14:41 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla niekedy na prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z Vlachova. Ide o štylizovaný skupinový portrét, na ktorý sa všetci pripravili, o čom svedčí aj ich oblečenie. Zatiaž čo muži bežne nosievali biele nohavice zvané chološne, tu majú oblečené čierne pričeše. Pričeše boli bežným oblečením bohatších gazdov, ale mali ich takmer všetci, no ostatní si ich natiahli len v nedežu alebo pri slávnostnejších príležitostiach. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1160   

Vlachovo: V rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     Feb 11 2011, 14:34 (UTC+0)

-

Vlachovo, okres Rožňava: Fotografia matky s dieaom pochádza z konca druhej dekády 20. storočia; foto s dvoma malými dievčatkami z roku 1920. Na oboch fotografiách vidíme typické žudové kroje tejto časti Gemera. Zatiaž čo fotka s demi bola vyhotovená v ateliéri, je teda štylizovaná a z určitého hžadiska idealizovaná, tá prvá vznikla priamo na lúkach pri Vlachove, takže ponúka autentický pohžad, ako to v danom čase s odievaním skutočne vyzeralo.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1378   

Vlachovo: O pôvode Vlachovčanov a názve obce

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2011, 20:37 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Tento portrét pochádza z roku 1934 a vidíme na ňom obyvateža Vlachova. Zobrazený muž sa nijako nezapísal do dejín obce, bol trochu rožníkom, viac však pastierom - valachom, no najstaršia generácia si dodnes spomína na to, že sa ho ako deti báli, pretože mal sivé „vlčie“ oči. Pokiaž hovoríme o valachoch, stojí za zmienku nakožko sa valaská kolonizácia zapísala po obecnej kultúry, prípadne ovplyvnila samotný názov Vlachovo.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1908   

Vlachovo: Konfirmácia

@ :: Historické foto ::     Jan 11 2011, 20:20 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá s kňazom. Na prvý pohžad zaujme takmer rovnaké oblečenie mladých. Sú slávnostne ustrojení, fotografia totiž pochádza z cirkevného obradu nazvaného konfirmácia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1596   

Vlachovo: Koniec konope

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2010, 16:18 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z počiatku pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej vlachovské deti, ktoré sa obliekli do krojov. Ak by bola fotka dve desaročia staršia, bol by to ich prirodzený odev. Tu sa však vystrojili už len kvôli fotografovi. Kroje zanikali najmä v rokoch štyridsiatych, kedy napriek vojne začali by látky i bežné šaty cenovo dostupné. Konope a žan sa tu však pestovali naďalej, i keď už v menšej miere. Definitívnu bodku za starými tradíciami výroby plátna číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1437   

Vlachovo: Družstevníctvo

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2010, 15:45 (UTC+0)

1

Vlachovo, okres Rožňava: Šes uverejnených fotografií vzniklo v štyridsiatych až šesdesiatych rokoch 20. storočia a ich spoločnou témou je požnohospodárstvo. Vlachovo v hlbšej minulosti nebola typicky požnohospodárska dedina. Mnohí muži chodili pracova do hute k vysokej peci, ktorá sa nachádza na okraji obce dodnes a založil ju grófsky rod Andrássyovcov. K jej prevádzke boli potrebné aj blízke bane, dodnes sa v okolí Vlachova nachádzajú ložiská železnej rudy. Ako však bývalo na vidieku zvykom, rodiny sa i tak snažili o potravinovú sebestačnos a s tým bolo spojené aj obrábanie polí a chov dobytka.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1261   

Vlachovo: Ochotnícke divadlo a osveta

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 14:52 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza približne z roku 1930 a vidíme na nej miestnych ochotníkov dedinského divadla. To nacvičovalo svoje hry v rámci osvetovej činnosti, ktorá bola aj v časoch I. ČSR vežmi aktívna. Pokiaž sa dnes povie „osveta“, väčšina žudí si ju spája so súčasnou činnosou osvetových stredísk, ktorej ažisko spočíva v podpore a prezentácii neprofesionálneho umenia a kultúry. Počiatky osvety na našom území však vznikali už v čase zániku Rakúsko-Uhorska a so vznikom prvej Československej republiky. Vtedy mala osveta celkom iný charakter. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1414   

Vlachovo: Vlachovské domy

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 13:54 (UTC+0)

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnená fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohžad na dedinské gemerské domy. V tomto prípade môžeme hovori skôr o vlachovských domoch, pretože materiál a technológia stavby nebola na celom Gemeri rovnaká, i keď na prvý pohžad domy vyzerajú podobne. V niektorých obciach sa stavalo z kameňa (čo bolo dos drahé), niekde s drevenou kostrou, ktorej základ tvorili hrubé trámy, ale na steny z tenkých dosák sa nanášala hrubá vrstva ílu. Vo Vlachove stavali z čistých vážkov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1331   

Vlachovo: Krst

@ :: Historické foto ::     Dec 14 2010, 13:17 (UTC+0)

-

Vlachovo, okres Rožňava: Uverejnené fotografie pochádzajú z prelomu pädesiatych a šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich ženy po krste dieaa. Aj keď to znie trochu uletene, deti sú v perinkách na vankúšoch celé prekryté háčkovanými dečkami. Jednoducho, tu bol taký zvyk.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1620   

Slavošovce: Pohnuté vojnové roky

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 12:21 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z rokov 1941 až 1946 a zachytávajú príslušníkov rôznych armád a polovojenských zoskupení. Prvá z fotiek pochádza z roku 1941 a vidíme na nej príslušníkov Hlinkovej gardy na pochode cez obec. Po odtrhnutí južného Slovenska v prospech Horthyho Maďarska v októbri 1938 Slavošovce ostali súčasou Československa, aspoň do marca 1939, kedy sa Československo rozdelilo na Slovenskú republiku a Protektorát Čechy a Morava. Hlinkove gardy sú spájané práve so Slovenskom vo vojnovom období, ale skutočnos je taká, že vznikli už v júli 1938 číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1464   

Slavošovce: Začiatky združstevňovania

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 12:18 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia a spája ich jedna téma – združstevňovanie. Prvé dve fotografie boli vyhotovené okolo roku 1951 a vidíme na nich žatvu s použitím dnes už historickej mláačky vyrobenej spoločnosou Wichterle a Kovařík. Mnoho súkromných rožníkov na Slovensku malo svoje mláačky, ktoré prenajímali iným súkromným rožníkom, a to za peniaze alebo za čas spracovanej úrody. Na druhej fotografii dobre vidie vpredu umiestnený voz s vežkým sudom. Ten sa tu nosieval všade aj s mláačkou, išlo o akési protipožiarne opatrenie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1616   

Slavošovce: Slavošovské papierne

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 12:07 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto dve historické fotografie zachytávajú pohžad na Slavošovské papierne v rôznych časových obdobiach, dokonca v rozličných štátoch. Prvá fotografia bola vyhotovená v roku 1905, teda v časoch Rakúsko-Uhorska a zobrazuje „Vyšné papierne“, ktoré tu už takto nenájdete. Druhá fotografia zachytáva takisto „Vyšné papierne“, avšak už za I. ČSR, pravdepodobne v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase fabrika fungovala ako akciová spoločnos Papierne Slavošovce.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1443   

Slavošovce: Folklór v rokoch štyridsiatych

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 12:04 (UTC+0)

1

Slavošovce, okres Rožňava: Poznáme presný dátum vzniku týchto fotografií i príležitos, pri ktorej vznikli. Bolo to 14. marca 1942, keď Slavošovčania išli do Slovenského rozhlasu, aby pri príležitosti vzniku I. Slovenskej republiky naživo odspievali a predviedli folklórne pásmo nazvané „Ide káčor“. Boli to roky, kedy žudový kroj ešte celkom nevymizol, ale najmä v obciach so silnou fabrickou výrobou ho nahrádzalo konfekčné oblečeniečíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1618   

Slavošovce: Trhy a domy

@ :: Historické foto ::     Nov 30 2010, 12:00 (UTC+0)

Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1942, teda v časoch vojny, keď Slavošovce patrili k I. Slovenskej republike. Vidíme tu stred obce, na ktorom sa práve koná trh. Vtedajšie obyvatežstvo Slavošoviec možno z určitého hžadiska rozdeli do dvoch skupín. Jednu tvorili požnohospodári, pre ktorých bol trh dobrým odbytom. Druhú zasa robotníci fabriky na papier (v čase vojny sa tu vyrábalo mydlo a lieky) a remeselníci. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1702   

Slavošovce: Vojnová zásielka z továrne

@ :: Historické foto ::     Nov 13 2010, 18:23 (UTC+0)

Slavošovce, okres Rožňava: Táto fotografia bola vyhotovená v apríli v roku 1945. Boli to teda časy, keď ešte II. svetová vojna neskončila, ale Slavošovce už boli slobodné. Vtedy mala ich papiernička mimoriadny význam. Ako vidie na fotke, vžavo vedža riaditeža továrne B. Kynčla stojí ruský vojak, ktorý dozerá na transport papiera. Tento bol vyvážaný do košických tlačiarní a používal sa najmä na výrobu informačných letákov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1405   

Slavošovce: Zemania v 19. storočí

@ :: Historické foto ::     Nov 13 2010, 15:58 (UTC+0)

-

Slavošovce, okres Rožňava: Tieto fotografie pochádzajú z 19. storočia a podža výpovede ich majiteža zachytávajú zemanov zo Slavošoviec. V tom čase bola obec bohatá, to hneď z niekožkých dôvodov. V panstve Štítnik pri rieke rovnakého mena už dlho pracovalo niekožko mlynov na výrobu papiera. V roku 1817 však Johanna Gyürkyová z rodu Markušovcov v Slavošovciach založila prvú fabriku, v ktorej sa papier ešte vyrábal ručne. V roku 1842 už zakúpili aj stroj na jeho výrobu, v podstate ide o prvý takýto stroj na území súčasného Slovenska a obec sa stala aj v tomto smere vežmi pokroková i prosperujúca.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1392   

Rejdová: Tibejky

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 08:19 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z roku 1926 a vidíme na nej dve vydaté ženy. Poznáme to podža toho, že ženy sú už pod čepcom. Čepce tohto vzoru a strihu sa nosievali sa len na slávnostné príležitosti, napríklad v nedežu do kostola alebo na svadby.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1632   

Rejdová: Po vzniku I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 08:15 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvateža Rejdovej na základnej vojenskej službe. Nebola teda vyhotovená priamo v Rejdovej, nevieme kde presne vznikla. Rejdová bola predovšetkým obcou pastierov, drevorubačov a furmanov. Počas I. svetovej vojny na jednotlivých frontoch padlo 39 odvedených mužov, čo dedinu riadne poznamenalo. Nové Československo však ako mladý štát potrebovalo rýchlo vybudova novú armádu, pretože okrem Rumunska nebolo so žiadnym susediacim štátom v priatežskom vzahu. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1129   

Rejdová: Dôvod na fotenie

@ :: Historické foto ::     Nov 04 2010, 08:13 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1952 a azda málokto by uhádol, prečo sa mladé dievča z Rejdovej vybralo do rožňavského fotoateliéru, aby ju tam obrazovo zvečnili. Pozrite sa na jej žavé zápästie. Fotografovaná totiž ako prvá žena v obci vlastnila hodinky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1386   

Rejdová: Svadby a rozvody v minulosti

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 23:07 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1930. I keď sa to pri bohatosti rejdovských krojov nezdá, fotka zachytáva svadbu. Typické ženské ozdobné vence, charakteristické pre dedinu, na nej však nie sú. Dôvod je jednoduchý. Nevesta sa totiž nevydáva prvýkrát. Už predtým sa rozviedla a jej druhému sobášu neprináležia ozdoby a rituály ako na prvej svadbe. Pre slovenský vidiek neboli rozvody v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia typické. Mnohé z dedín zaznamenali prvé rozvodové konania až začiatkom pädesiatych rokov. Dôvodov bolo viacero.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1726   

Rejdová: Chorovody

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 22:24 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z roku 1951, je teda relatívne novšieho dáta a i keď zachytáva sprievod žien v tradičnom slávnostnom oblečení, vznikla už v čase, keď boli kroje na ústupe. Podža zoradenia žien a spomienok majitežky fotografie tu vidie jeden z typických chorovodov. Slovník cudzích slov charakterizuje chorovod ako obradný žudový tanec dievčat typický pre ruskú kultúru, no chorovody však boli súčasou aj slovenskej žudovej kultúry. Dnes už presne nevieme, ako a kedy vznikli. Môžeme si však ozrejmi niekožko súvislostí, ktoré môžu poukazova na východný kultúrny vplyv.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1641   

Rejdová: Manželia v časoch I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Oct 13 2010, 21:28 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza z druhého desaročia 20. storočia a zachytáva manželský pár počas I. svetovej vojny. V Rejdovej sa v tom čase priamo nebojovalo, ale dedinu to i tak poznamenalo. Na kostolnej veži si dodnes môžeme prečíta mená 39 osôb, ktoré zomreli na frontoch v rokoch 1914 až 1918. Boli to odvedenci k vojsku, aj odfotografovaný muž má na sebe uniformu rakúsko-uhorskej armády.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1328   

Rejdová: Muži, kabáty a kožuchy

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2010, 14:52 (UTC+0)

Rejdová, okres Rožňava: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a vidíme na nej dvoch mužov v širokých klobúkoch. Pre rôzne typy klobúkov v gemerskom nárečí Rejdovej osobité výrazy nepoužívali. Vždy to bol kalap. Normálny klobúk na denné nosenie najmä v teplejších mesiacoch sa nazýval jednoducho „kalap“, tento typ klobúka, ktorý sa nosieval najmä v chladných mesiacoch bol „široky kalap“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
K textu.Gemercan14.Jan:20:00

čitatežov: 1971   

Zádiel: Kaňon ako obchodná cesta

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 22:25 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Zobrazuje vstup do Zádielskej doliny, ktorá bola významnou obchodnou cestou už v praveku.

Podža výsledkov archeologických výskumov vieme, že toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (5 700 – 4 400 pnl), , tiež v neskorej dobe kamennej (4 400 – 2 300 pnl). Významnú úlohu dozaista zohrávalo v dobe bronzovej (2 300 – 750 pnl). Práve v tých časoch bol kaňom kontrolovaný dvoma rozžahlými opevnenými hradiskami po oboch stranách.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2066   

Zádiel: Niekdajšia turistická ubytovňa

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:54 (UTC+0)

-

Zádiel, okres Košice-okolie: Prvá z uvedených fotografií pochádza z roku 1939. Slúžila ako pohžadnica a jej popis pod obrazom je v maďarčine, pretože v tom čase obec Zádiel i okolie patrili pod Horthyho Maďarsko. Druhá z fotografií bola vyhotovená v roku 1921 a zachytáva účastníkov tanečnej zábavy pred týmto turistickým zariadením.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1662   

Zádiel: Zádielčania

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:41 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a zachytáva učitežov s demi zo školy. Pri pohžade na nich sa môže vynori otázka, kto sú vlastne Zádielčania a aký je ich pôvod. V prípade tejto obce je to zaujímavé, pretože niekožkokrát ostala úplne alebo takmer úplne opustená a nanovo osídlená.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1636   

Zádiel: Partička šachu

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:31 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1922 zo Zádielu a na základe steny nachádzajúcej sa ya hráčmi šachu obyvatelia určili, že bola vyhotovená v záhrade kalvínskej fary. Sú tu aj ďalšie predpoklady, ktoré snímku radia na dané miesto. Na prvý pohžad prekvapí elegantné oblečenie mladých mužov. Predstava o dedinách ako miestach s rožníkmi v konopných gatiach nie je vždy namieste. V každej obci žila aj určitá vrstva vidieckej inteligencie, ktorej záujmy neboli plne sústredené len na požnohospodárstvo a furmančenie. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1620   

Zádiel: Cukrová homoža

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:23 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia. Je signovaná a jej autorom je niekdajší kalvínsky kňaz zo Zádielu Károlyi Keresztury, ktorý v obci vlastnil fotoaparát ako prvý. Na zábere Zádielskej doliny dominuje skalný útvar Cukrová homoža, ktorý ešte donedávna miestni obyvatelia volali Tvarohová veža.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2105   

Zádiel: Počiatky školstva v dedine

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:05 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z konca 19. storočia a zachytáva učiteža s demi. Vyrobená bola profesionálnym fotografom, ktorým bol A- Szilágyi z Miškovca. Počiatky školstva v obci nadväzujú na reformy Márie Terézia, ktorá v roku 1777 vydala dekrét Ratio educationis. Vo vtedajšom Uhorsku sa tvorbou škôl začali zaobera aj malé dediny. V prípade Zádiela poznáme prvú zmienku o snahe vzdelávania z roku 1788, keď tu postavili prvý dom za účelom vyučovania. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1562   

Zádiel: Piknik v rokoch dvadsiatych

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 21:00 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená niekedy v rokoch 1920 až 1923 a zachytáva šiestich mladých obyvatežov obce Zádiel na pikniku v Zádielskej doline. Obraz vtedajšieho „turizmu“ dotvárajú obleky s kravatami a biele ženské šaty do lesa. Turizmus sa tu nevnímal ako šport, ale výlet bol pohodovou záležitosou a nebývalo zvykom, aby domáci obyvatelia prechádzali dlhé a neprebádané trasy len kvôli radosti z poznávania okolia a obdivu prírody.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1359   

Zádiel: Blatnica a rybačka

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 20:53 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prvej polovice dvadsiatych rokov minulého storočia a zachytáva dvoch mužov pri Blatnici. Prechádzky Zádielskou dolinou proti prúdu tohto potoka patrili k obžúbenej oddychovej činnosti, ale okrem toho tu taktiež chodievali chyta ryby. Zádielska tiesňava je dnes národnou prírodnou rezerváciou a takáto činnos by bola pokutovaná nemalou čiastkou. Vo vtedajších časoch to však bola úplne bežná činnos.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1617   

Zádiel: Deti a práca

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 20:50 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1919 a zachytáva učiteža s niekožkými žiakmi školy. Hneď na prvý pohžad zaujme, že deti majú rýle a krompáč. Na to obdobie to nie je nič výnimočné. Človek nemusí by ani významným pamätníkom, aby si rozpomenul na vlastnú účas na rôznych zemiakových brigádach, na ktorých za bývalého režimu participovali stredné a vysoké školy. V čase vzniku fotografie nebola výnimočná ani práca detí základnej školy. Vo všeobecnosti platilo iné postaveniečíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1015   

Zádiel: Obec a niekdajšie domy

@ :: Historické foto ::     Jun 20 2010, 20:50 (UTC+0)

Zádiel, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a vidíme na nej čas domu, ktorá však nebola obytná. Typické pre Zádiel (tiež takmer celú niekdajšiu Abovskú a Turniansku župu) boli podlhovasté domy, ku ktorým sa na konci pristavovali stajne a chlievy. Robilo sa tak najmä z dôvodov šetrenia priestorom, ale tiež kvôli zachovaniu čo najväčšieho tepla. Fotografia zachytáva zadnú čas domu, teda išlo pravdepodobne o stajňu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1565   

Gelnica: Interiér gotického kostola

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 13:27 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza zo 14. storočia a údajne stojí na základoch ešte staršieho kostola. Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohžadnica a vyrobená bola niekedy na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1307   

Gelnica: Mesto a ortu

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 12:40 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva centrum Gelnice. Mesto, ktorého banská sláva siaha do I. polovice 13. storočia, už bolo z hžadiska rozvoja viac-menej na ústupe a vzhžadom na možnosti vtedajšej baníckej techniky sa určité ložiská považovali za vyažené. Rudohorie však skrývalo ešte kovovú rudu, ktorej sa spočiatku venovalo menej pozornosti. Ide o jediný tekutý kov – ortu. Žiaž, ani tá mesto výraznejšie nevytiahla z celosvetovej ekonomickej krízy, ktorá v tridsiatych rokoch tvrdo dopadla najmä na mestá s ažkým priemyslom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1670   

Hrušov: Vojaci v uhorských uniformách

@ :: Historické foto ::     Jun 17 2010, 12:31 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia je trochu záhadou. Zachovala sa v obci Hrušov, ale je polemické, či „spomienky“ viažuce sa k nej nevznikli neskôr a tradovali sa už len ako informácia mimo reality. Podža uhorských uniforiem ju môžeme datova do čias I. svetovej vojny (1914 až 1918) alebo tesne po jej skončení. Avšak informácia o tom, že fotografia zachytáva vojakov, ktorí počas I. svetovej vojny bojovali v priesmyku Soroška, má vážne trhliny. Na Soroške sa totiž počas I. svetovej vojny nebojovalo. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1200   

Moldava nad Bodvou: Mesto v rokoch tridsiatych

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 10:04 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohžadnica pochádza zo začiatku tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej centrum mesta s kostolom reformovanej cirkvi uprostred. Vyhotovená teda bola za čias I. ČSR, kedy Moldava prežívali krízové roky.

Príčinou zlej životnej úrovne bola jednak vtedajšia celosvetová hospodárska kríza, avšak tuto ešte výraznejšie znásobená nedostatkom pracovných príležitostí. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1147   

Moldava nad Bodvou: Kalvínsky kostol

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 10:00 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Ako podklad pre vznik tejto farebnej pohžadnice slúžila ručne kolorovaná čiernobiela fotografia a vidíme na nej kostol Kresanskej reformovanej cirkvi v Moldave nad Bodvou. Vydaná bola okolo roku 1925.

Počiatky kostola, ktorý sa nachádza v centre mesta, siahajú do roku 1773 a už od počiatku svojho vzniku slúžil veriacim, ktorých žudovo označujeme ako „kalvínov“. Prienik tejto reformovanej cirkvi do Moldavy sa datuje od roku 1564, teda číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 981   

Moldava nad Bodvou: Pohžadnica napísaná českým vojakom

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 09:56 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohžadnica bola odoslaná v roku 1919 a vidíme na nej rímsko-katolícky kostol sv. Ducha v centre Moldavy nad Bodvou. Je možné predpoklada, že samotná pohžadnica je ešte staršia, pretože jej tlač je písaná v maďarčine, ale odoslaná bola v čase I. Československej republiky. Zaujímavá (a vzácna) je pečiatka „Československý strelecký pluk č. 11 , L. polní prapor“. Pohžadnicu posielal český vojak, ktorý sa zúčastnil ochrany východného Slovenska v časoch, keď napriek vyhláseniu Československa ostávali maďarské vojenské zložky na jeho území.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1186   

Moldava nad Bodvou: Centrum mesta

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 09:52 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto pohžadnica pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohžad na centrum. Vežké mestské korzo, ktoré tu dominuje dodnes, dáva jasne na vedomie, že Moldava nad Bodvou je mesto, ba bola ním už aj v stredoveku. Jej pôvod je odlišný od mnohých obcí, už v roku 1255 vystupuje ako služobnícka osada krážovského panstva Turňa, kde sú združení remeselníci a najmä furmani. Výsady slobodného krážovského mesta získala v roku 1345. Ale aj z listín z počiatku 14. storočia, presnejšie z roku 1317, vieme, že vo vedení stál volený richtár a mestská rada.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1625   

Moldava nad Bodvou: Kostol a hotel

@ :: Historické foto ::     May 31 2010, 09:45 (UTC+0)

Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie: Táto fotografia slúžila ako pohžadnica a vydaná bola v roku 1930. Vidíme na nej centrum mesta, pričom popis fotografie uvádza, že zobrazuje kostol a mestský hotel. Za povšimnutie stojí aj cesta, ktorú v danom čase tvoril valcovaný zemitý podklad, samozrejme, že bez asfaltovaného povrchu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1063   

Jaklovce: Slávnos v roku 1939

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:40 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a v popredí na nej vidíme deti z miestnej školy, za nimi starších obyvatežov na tzv. stromkovej slávnosti. Väčšina z nich je oblečená v typických krojoch obce. Za povšimnutie stojí aj vežká slovenská zástava ako štátny symbol medzivojnového Slovenska.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1716   

Hrušov: Vinobranie

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:37 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Presný rok vzniku tejto fotografie nepoznáme, bola však vyhotovená niekedy po roku 1952, kedy v obci Hrušov založili jednotné rožnícke družstvo.

Obec udáva, že tradícia pestovania hrozna tu siaha takmer až do samotných počiatkov jej vzniku. Hrušov existoval v 13. storočí ako osada. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1265   

Hrušov: Ženičky a šaty

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:34 (UTC+0)

-

Hrušov, okres Rožňava: Tieto historické fotografie zachytávajú jednu a tú istú ženu v odstupe asi 15 rokov. Prvá fotka bola urobená niekedy v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia a druhá okolo roku 1939. I keď boli vyhotovené na takmer tom istom mieste, stalo sa tak v dvoch štátoch. Od októbra 1918 do novembra 1938 totiž Rožňava, Hrušov i okolie patrili pod Československo a potom až do januára 1945 pod Horthyho Maďarsko.

Prvá z fotografií dýcha akousi noblesou a bola urobená profesionálnym fotografom v ateliéri, pravdepodobne v Rožňave. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1577   

Jaklovce: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:30 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z roku 1931 a vidíme na nej členov dedinského ochotníckeho divadla, ktoré v danom čase písalo už svoju desaročnú históriu. Aj v súčasnosti, keď sa píše rok 2010, je divadlo stále činné a čochvíža oslávi 90 rokov svojej existencie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1497   

Hrušov: Pričeše

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:28 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pravdepodobne vznikla v tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mužov z obce Hrhov. Na prvý pohžad zaujme skutočnos, že traja z nich majú rovnaké oblečenie. Ide pritom o obec, ktorá sa nevyznačovala krojovou tradíciou, teda aspoň v poňatí, že by kroj mal tvori vyšívaný odev. Miestni obyvatelia sa hlásili k Maďarom a z toho vychádza aj spôsob ich odievania.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1142   

Hrušov: Abovčania alebo Gemerčania?

@ :: Historické foto ::     May 14 2010, 10:24 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva mužov pri práci vo vinici. Vznikla teda v časoch, keď sa ešte hospodárilo súkromne a jednotné rožnícke družstvo zatiaž nepoznamenalo vlastnícke vzahy. O tradícii vinohradov v obecnej kultúre sme už písali. Problematickým, aspoň z hžadiska súčasného administratívneho členenia územia, sa skôr javí priradenie Hrušova ku Gemeru.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1288   

Hrhov: Vojak za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 15:46 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza z I. ČSR a zachytáva obyvateža obce Hrhov v čase jeho základnej vojenskej služby. Spomienky najstarších Hrhovčanov obce na predvojnové Československo sú rôzne. Vychádzajú najmä zo skutočnosti, že pri vzniku Československa v októbri 1918 v dedine nikto nevedel po slovensky, dokonca ani učitelia. Na vyučovanie si neskôr museli nájs učitežku, ktorá nᚠjazyk ovládala aspoň čiastočne. Ako spomína jeden z najstarších obyvatežov, okolo polovice tridsiatych rokov minulého storočia sa naučil slovenskú báseň a tak ho odviezli takmer ako raritu pred delegáciu do Košíc a neskôr aj do rozhlasu, aby prednášal. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1182   

Hrušov: Na hospodárskom dvore

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 15:45 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla začiatkom pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rodinnú atmosféru na hospodárskom dvore. Za povšimnutie stojí dlhé konope, ktoré sa nachádza na kope dosák a tiež hŕba travertínových balvanov pred stodolou.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1598   

Hrušov: Pozdrav z frontu

@ :: Historické foto ::     May 09 2010, 15:43 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia vznikla počas I. svetovej vojny a vidíme na nej obyvateža obce Hrušov. Podža uhorskej uniformy je to muž stojaci vpravo. Na druhej strane fotografie sa nachádza jeho venovanie, podža ktorého ju poslal svojej tete Márii rovno z talianskeho frontu. V texte ešte pozdravuje mladších bratov Jozefa a Jána a dodáva, že fotku im posiela, aby mali na neho aspoň nejakú spomienku, ak by sa z bojov nevrátil.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1338   

Hrušov: Od fyloxéry k advokátskej praxi

@ :: Historické foto ::     Apr 15 2010, 09:48 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia. Zobrazuje rodinu pôvodom z Hrušova, no vyhotovená bola v Spojených štátoch amerických a do dedina došla poštou. Títo žudia tam odišli za prácou. Migračné vlny obyvatežov územia súčasného Slovenska prebiehali v niekožkých etapách. Posledná výrazná bola v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď ubúdalo práce v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Paradoxom je, že vtedajšia kríza (podobne ako v súčasnosti) prišla do Európy z Ameriky. Avšak na rozdiel od dnešnej jej to trvalo dlhšie, takže keď sa tu naplno rozvinula, v Amerike už končila.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1153   

Hrušov: Architektúra dedinských domov

@ :: Historické foto ::     Apr 15 2010, 09:39 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženu na priedomí. Z obrazu je dobre vidie, že v Hrušove sa stavali domy s gánkom, ktorý od dvora oddežovalo zvyčajne nevysoké ozdobné vyrezávané drevené oplotenie. Hrušov bola obec, v ktorej okrem dedinských domov stáli aj kúrie. Jedna z nich, ktorá patrila grófskemu rodu Andrášiovcov (Andrássy), sa zachovala dodnes a nachádza sa v nej penzión pre turistov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1512   

Hrušov: Na požovačke

@ :: Historické foto ::     Apr 08 2010, 20:14 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Žiaž, nevieme, v ktorých rokoch vznikla táto fotografia. Nevieme ani, ktorú oblas presne zachytáva. Zachovala sa však v Hrušove a zobrazuje spoločnos požovníkov na love. Na základe prítomnosti muzikantov, ktorí majú na rozdiel od tradičnej husžovo-cimbálovej kapely aj dychové nástroje, môžeme predpoklada, že išlo o pánsky hon. Tieto mali v tejto oblasti bohatú tradíciu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1383   

Hrušov: Kurz šitia

@ :: Historické foto ::     Apr 08 2010, 20:04 (UTC+0)

Hrušov, okres Rožňava: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženy na kurze šitia. Nevieme však presne, či bola vyhotovená do 2. 11. 1938 alebo neskôr. Rozdiel spočíva v tom, že po tomto dátume prestal Hrušov patri pod Československo, ale stal sa súčasou Horthyho Maďarska. Každopádne – kurzy šitia pre ženy z dedín boli populárne v oboch štátoch.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1584   

Gelnica: Turzove kúpele a ich jazero

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 15:44 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohžad na čas Turzových kúpežov v čase ich počiatkov, keďže do prevádzky boli uvedené v roku 1903. Vyhotovená bola v čase Rakúsko-Uhorska, keď ešte kúpele výrazne prosperovali. Bolo to dané najmä tým, že podstatnú čas ich klientely tvorila budapeštianska smotánka. Okrem priaznivých klimatických podmienok, vaňovej liečby s vývarmi z ihličia a tenisových kurtov ich tu priahovalo aj romantické jazero a na tú dobu špičkové služby.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1502   

Gelnica: Na železničnej trati Margecany – Červená skala

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 15:41 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza z konca tridsiatych rokov a vidíme na nej tzv. malú stanicu pri železničnej trati, napravo od nej ako bielu budovu dnes už nejestvujúcej synagógy a v pozadí vežu kostola Nanebovzatia panny Márie.

I keď bola Gelnica významným baníckym mestom už v stredoveku, čo si vyžadovalo aj dobré dopravné spojenie a v starších časoch najmä cesty, na spojenie so svetom prostredníctvom železnice si musela počka. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1202   

Gelnica: Pôvod názvu Turzove kúpele

@ :: Historické foto ::     Apr 03 2010, 15:39 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia pochádza roku 1905 a zachytáva pohžad na čas Turzových kúpežov, ktoré boli v časoch Rakúsko-Uhorska mimoriadne vyhžadávané. Možnože práve z toho dôvodu môžeme hžada pôvod ich názvu v uhorskom šžachtickom rode Tuzro (Thurzo). Tento však v danom čase už nejestvoval, pretože v roku 1626 vymrel po meči – ostal bez mužských potomkov. S Turzovcami sú však úzko spojené miestne dejiny. Na okraji len tri kilometre od kúpežov vzdialeného mesta Gelnica sa nachádza aj Gelnický hrad, zvaný Turzov hrad, kde mali títo šžachtici určitý čas svoje sídlo.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1284   

Markušovce: Ochotnícke divadlo

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 19:50 (UTC+0)

-

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli v šesdesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nich vystúpenie dedinského ochotníckeho divadla z Markušoviec v hre Nevesta zo žalára. Miestny divadelný spolok vznikol v čase II. svetovej vojny a účinkoval do osemdesiatych rokov. Zaujímavý je názor niekdajších „hercov“, prečo to vlastne všetko začalo. Podža ich názoru v danom čase vnímali školskí učitelia život v dedine inak. Okrem toho, že odovzdávali deom základné vedomosti, brali za svoju úlohu rozvíja kultúrny život v obci, a to práve najčastejšie vznikom divadelných súborov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1411   

Markušovce: Náboženstvo a škola v časoch ČSSR

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 19:28 (UTC+0)

-

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Tieto fotografie vznikli niekedy na prelome šesdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú atmosféru v Markušovciach na prvom svätom prijímaní detí. V daných rokoch sa v Československu viedla kampaň proti náboženskej výchove, ktorá v sedemdesiatych rokoch vyústila do vzniku ateistických krúžkov na takmer každej mestskej základnej škole. V dedinách však bola iná situácia. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1353   

Markušovce: Škola a školstvo

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2010, 18:23 (UTC+0)

Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Táto historická fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva žiakov a učitežov školy v Markušovciach. Dejiny školstva v tejto obci sú vežmi staré a siahajú do 16. storočia. Pavol Mariáši (Mariássy) tu v roku 1567 založil prvú zemiansku školu, ktorej zvláštnosou okrem iného bolo, že sa v nej nevyučovalo v maďarčine, ale po slovensky. Škola mala priestory priamo na hrade, ktorý patril a stále patrí šžachtickému rodu Mariášovcov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1422   

Jaklovce: Obyvatelia v čase vzniku ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:29 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická ateliérová fotografia bola vyhotovená okolo roku 1920 a zachytáva rodinu z Jakloviec v typických krojoch. Táto dolnospišská obec patriaca k Hnileckej doline sa v stredoveku profilovala ako banícka. Súviselo to najmä s osídlením Nemcov v 13. storočí, ktorí sa koncentrovali najmä v blízkej Gelnici a v celej oblasti rozvinuli baníctvo nevídaným spôsobom. Vzhžadom na vtedajšie technické možnosti však boli okolité hory vyažené už začiatkom 20. storočia a obyvatelia celého územia museli hžada nové spôsoby živobytia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1361   

Jaklovce: Kaštiež v čase rozkvetu

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:23 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Posledným šžachtickým rodom, ktorý v Jaklovciach pôsobil až do roku 1926, boli Csákyovci. Pamiatku na ich pôsobenie môžeme pri návšteve obce vidie najmä v podobe kaštieža, ktorý sa nachádza pri križovatke smerov na Košice, Gelnicu a Margecany. Na tejto fotografii ho vidíte v jeho pôvodnej podobe okolo roku 1920.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1647   

Jaklovce: Rusadle

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:13 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov a zachytáva obyvatežov Jakloviec pri slávení Rusadlí – inak známych ako Turíce. I keď zverejňujeme zvyčajne fotografie staršieho dáta, túto sme na prezentáciu zaradili, pretože zachytáva jeden z tradičných rituálov. Sviatok vychádza na 50. deň po Vežkej noci a v súčasnej kresanskej kultúre sa pripomína ako deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov po Kristovom ukrižovaní. V skutočnosti má však oveža staršie korene, ale ako mnohé iné predkresanské sviatky i tento bol zahrnutý do cirkevného kalendára. Na fotografii ho vidíme ako rituál svätenia ozimín.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1454   

Margecany, Jaklovce: Vápenka

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:11 (UTC+0)

Jaklovce, okres Gelnica: Táto historická fotografia pôvodne slúžila ako pohžadnica a vznikla v roku 1905. Vidíme na nej vápenku, ktorá v zmenenej podobe stojí a pracuje ešte aj dnes pri ceste medzi Jaklovcami a Margecanmi. Samozrejme, v čase vzniku fotografie vyzeralo aj okolie inak. Rameno Ružínskej priehrady, ktoré sa nachádza na druhej strane cesty, ešte nejestvovalo, ale stávala tam dedina Nižné Jaklovce, ktorá siahala až po Margecany, od ktorých ju oddežoval iba most. Aj Margecany stáli na inom mieste ako dnes. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1781   

Jaklovce: Ženy v krojoch

@ :: Historické foto ::     Mar 11 2010, 09:06 (UTC+0)

-

Jaklovce, okres Gelnica: Tieto fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvatežky Jakloviec v typických ženských krojoch. Pädesiate roky boli obdobím, kedy sa už šaty nešili z doma utkaného konopného plátna. Bolo to dané dvoma príčinami. Jednak vznikali jednotné rožnícke družstvá, takže obyvatežom neostávali pozemky na pestovanie konope, najmä však látky už boli cenovo prístupné a nemuseli sa podomácky vyrába. V súvislosti s tým sa zmenil aj výzor kroja do zobrazenej podoby.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1604   

Hrhov: Kostol a mlyn

@ :: Historické foto ::     Feb 14 2010, 17:23 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia zachytáva katolícky kostol a dnes už nejestvujúci vodný mlyn v Hrhove. V obci stoja kostoly dva. Katolícky je starší a datuje sa najneskôr do konca 15. storočia; je však pravdepodobné, že je ešte starší. Okrem toho sa tu nachádza aj kalvínsky kostol, ktorý bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Oba patria medzi národné kultúrne pamiatky. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1461   

Hrhov: Tánczosova krčma

@ :: Historické foto ::     Feb 14 2010, 15:19 (UTC+0)

Hrhov, okres Rožňava: Táto historická fotografia slúžila ako pohžadnica a zobrazuje v obci povestnú Tánczosovu krčmu, ktorá bola dlhé desaročia centrom miestnej zábavy. Okrem štandardných krčmových služieb sa tu pravidelne konali aj dedinské tancovačky, na ktoré chodili hra miestni rómski hudobníci. Bolo to tiež stredisko výmeny informácií, pretože v Hrhove žili tesári a murári, ktorí chodievali za prácou aj na celé dni, týždne i mesiace kam sa len dalo. Bývalo zvykom, že pokiaž sa niekto vracal domov a vedel, kde takýchto robotníkov potrebujú, najskôr šiel najskôr do krčmy, aby ostatných informoval.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1773   

Gelnica: Reaziari a klinciari

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 13:34 (UTC+0)

-

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1914 a vidíme na nej prácu špecializovaných kováčov, ktorí vyrábajú reaze. Nevieme presne, kedy vznikla druhá fotografia, ale je dos pravdepodobné, že v rovnakom období. Aj na nej je kováč, ktorý taktiež pracuje na výrobe reaze.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1610   

Gelnica: Pohžadnica s hradom

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 13:25 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto ručne kolorovaná fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia a slúžila ako pohžadnica. Zachytáva juhozápad mesta s krytým mostom, odbočkou na Turzove kúpele a čas nazvanú Slovenské cechy, pričom sa zameriava najmä na zrúcaniny hradu na vrchu kopca.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1612   

Gelnica: Mesto a jeho šachty

@ :: Historické foto ::     Feb 05 2010, 13:10 (UTC+0)

Gelnica, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1910 a zachytáva pohžad na mesto s horami, ktoré patria rudnej oblasti Gelnica – Slovinky – Helcmanovce. Je to jedna z troch blízkych rudných lokalít, ktoré predurčili mestu niekdajší rozvoj. Patria tu aj Krompachy, ktoré sú známe hutníckym priemyslom. Oblas sa vyznačuje početnými ložiskami medených rúd, ktoré sú svojim plošným i hlbinným rozsahom najväčšie na Slovensku. Názov pohoria Slovenské rudohorie teda nie je ani zďaleka náhodný.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1991   

Gelnica: „Mäsiarske domky“

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 20:49 (UTC+0)

.

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1927; kedy vzniklo druhé foto nevieme, ale približne v rovnakom čase. Obe zachytávajú pohžad na „mäsiarske domky“. Takto obyvatelia Gelnice nazývali čas ulice, kde tieto budovy stáli. Mäsiari patrili k miestnemu koloritu. Na vidieku sa žudia zvyčajne spožahli na vlastný chov zvierat, ale mestá bolo potrebné zásobova. Keďže Gelničania v tom čase pracovali najmä v baniach a hutách, vytvoril sa tu pomerne slušný priestor na podnikanie s jatkami a predajom mäsa.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1931   

Gelnica: V čase I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 20:40 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia je trochu záhadou. Podža jasného popisu vieme, že bola vyhotovená v roku 1917. Nachádza sa tam aj meno Gyulla Friedman. Tento muž bol v Gelnici fotografom, avšak svoje fotografie zvyčajne označoval na zadnej strane pečiatkou. Sú teda dve možnosti. Alebo ide o dielo daného fotografa alebo o jeho súkromnú fotku, kde je sám zachytený v prostredí vojenskej nemocnice, ale jej autorom je niekto iný. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1875   

Gelnica: Mesto a krízové roky

@ :: Historické foto ::     Jan 25 2010, 20:30 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1930 na tvrdom kartóne ako reprezentačná a určená na zarámovanie. Vidíme na nej panoramatický pohžad na Gelnicu. I keď pôsobí vcelku honosne, vznikla v čase ekonomickej krízy, ktorá hlboko poznačila vtedajšie československé hospodárstvo. Bolo to roky, kedy sa Hnilecká dolina, kam Gelnica patrí, začala označova novým termínom – Hladová dolina.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1541   

Gelnica: Baník v uniforme

@ :: Historické foto ::     Jan 17 2010, 01:59 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto historická fotografia zobrazuje rodinný portrét a je na nej zachytený banícky inžinier Karož Pretóvy v typickej uniforme. Nevieme, kedy presne fotografia vznikla. Pred dátumom sa nachádza hviezdička, čo sa často aj v minulosti používalo ako znak pre čas narodenia. Je teda možné, že sa 2. novembra 1843 dotyčný narodil, ale tiež mohla by hviezdička použitá iba ako oddežovacie znamienko a v danom čase fotografia vznikla.

Banícke uniformy sú vo svojej histórii jedinečné a ich korene siahajú do hĺbky histórie. Napríklad v 18. storočí mali uniformy iba vojaci a baníci. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2201   

Gelnica: Keď Hnilec láme žady

@ :: Historické foto ::     Jan 17 2010, 00:56 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Fotografia pochádza z roku 1930 a vidíme na nej mesto, pričom v popredí dominuje rieka Hnilec, ktorej tok zahataný obrovskými kusmi žadu. Tento výjav nebol v minulosti nevšedný a žudia ho pozorovali po každej tuhej zime na jar. Historické zápisy svedčia o mnohých povodiach a škodách. Nakoniec, nemusí ís vždy len o históriu, pretože Hnilec dokáže prekvapi i v súčasnosti.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1648   

Gelnica: Banícke námestie

@ :: Historické foto ::     Jan 17 2010, 00:14 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia zachytáva hlavné námestie, ktoré tvorilo i tvorí jadro mesta. Vyhotovená bola niekedy na začiatku 20. storočia, i keď presný dátum nepoznáme. Isté je však, že to pred rokom 1933, pretože tu ešte nie je inštalovaný pamätník so sochou baníka. Námestie v pôvodnom stvárnení bolo predovšetkým miestom, kde sa konali trhy. Na tejto fotografii je však zachytený pohrebný sprievod.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1817   

Gelnica: Synagóga a jej zánik

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 23:18 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z roku 1928 a zachytáva pohžad na mesto. Architektonicky dominujú dve veže, vpravo rímskokatolíckeho kostola a vžavo mestského úradu, dnes Baníckeho múzea. Fotografia bola vyrobená ako čiernobiela pohžadnica vydavatežstvom Lume v Liptovskom sv. Mikuláši.

Najnižšie položenú z budov (biela s dvoma vysokými oknami) by ste už v Gelnici márne hžadali. Bola to synagóga, ktorá slúžila miestnemu židovskému obyvatežstvu. číta ďalej...

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
canada goose jackets saleigeddisdelb24.Oct:21:36
Tiffany and Co Jewelry | Discount Tiffany & Co Jewelry Store On Saleigeddisdelb24.Oct:21:35
French fashion brand celebrates femininity and glamour | Inquirer Lifestyleigeddisdelb24.Oct:21:34

čitatežov: 2066   

Gelnica: Leopold Gruss – spoluzakladatež múzea

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 22:36 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Z tejto fotografie na vás pozerá muž, ktorého život bol významným prínosom k znovuobjavovaniu a zachovaniu histórie nemeckých prisahovalcov a baníctva v Hnileckej doline. Leopold Gruss ako niekdajší riaditež nemeckej meštianky v Gelnici mapoval všetky dostupné materiály o príchode „Grundler“ čiže „dolinárov“. Takto nazývali Nemcov, ktorí toto územie osídlili od pridelenia privilégií krážom Belom IV. v 13. storočí. Zaoberal sa aj výskumom tzv. „mantáčtiny“, čiže špecifického nemeckého nárečia, a tiež miestnym komunitným zvyklostiam. číta ďalej...

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
replica patek philippe nautilusigeddisdelb26.Oct:00:33
Moncler濃情「密」意「織」出一片孝心 輕盈防水材質體貼活力媽咪igeddisdelb24.Oct:21:34
canada goose jackets outletigeddisdelb24.Oct:21:33

čitatežov: 2555   

Gelnica: Hlinkova mládež

@ :: Historické foto ::     Jan 16 2010, 20:49 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenského štátu a zachytáva členov Hlinkovej mládeže v Gelnici. Aby sme pochopili záujem až nadšenie niektorých vtedajších Slovákov o účas v tejto organizácii, ktorá patrila pod Hlinkovu gardu, je potrebné pokúsi sa analyzova pocity vtedajšej generácie. Mníchovská dohoda v septembri 1938 odobrala Československu Sudety v prospech Nemecka a z ich územia boli deportovaní Česi. V novembri toho istého roku bolo v rámci Viedenskej arbitráže odňaté územie južného Slovenska v prospech Horthyho Maďarska a opä tisíce slovenských rodín opustilo svoje domovy. V marci 1939 bolo zvyšné územie Československa rozdelené na Protektorát Čechy a Morava a na Slovensko. číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
2014 Style Ball Gown Strapless Beading Sleeveless Floor-length Taffeta Prom Dresses / Evening Dresses - $169.00 : Professional wedding dresses stores, adressplaques.comigeddisdelb26.Oct:01:02

čitatežov: 2025   

Koromža: Svadby z lásky i z nelásky

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:57 (UTC+0)

-

Koromža, okres Sobrance: Fotografie pochádzajú z čias prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia. Vidíme na nich svadobčanov pred Kostolom Michala Archanjela v Koromli. V mnohých dedinách boli matriky v správe cirkví približne do roku 1948, po politickom prevrate prechádzali pod štát. Pretože záujem cirkvi bol, aby mladí žudia uzatvárali rodiny a privádzali na svet nových potomkov, v mnohých obciach sa vydávali už pätnás a šestnásročné dievčatá. To však nebol prípad Koromle. číta ďalej...

čítaj poznámky (8) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
moncler mens vestigeddisdelb26.Oct:01:11
Spyder Kids Ski Suit Blue - $178.00 : spyder jacket, crown-aghs.comigeddisdelb26.Oct:00:29
Media Playerioflaminibern25.Oct:22:04
christian louboutin outletesaboiserterre24.Oct:09:28
Ahead of the Bell: Nikeesaboiserterre24.Oct:09:28
. . .

čitatežov: 1773   

Koromža: Deti a povery

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:54 (UTC+0)

Koromža, okres Sobrance: Fotografia pochádza z konca pädesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje malého chlapca na hojdacom koníkovi. Navštívi hociktorú dedinu v daných časoch, prípadne skôr, súčasný človek by bol prekvapený. Napríklad za I. ČSR bývalo bežné, že rodina mala šes aj sedem detí. Kto mal menej ako štyri, bol podozrivý, že je tam nejaký problém. Boli aj také rodiny, ktoré mali dvanás detí. číta ďalej...

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Women : Louis Vuitton Outlet Store - LV Online Storeigeddisdelb26.Oct:01:10
IWC hosts farewell tea for spouse of outgoing German diplomatioflaminibern25.Oct:22:03
Giant Tiger in Fredericton, NB, Unveils New Modern Look!esaboiserterre24.Oct:09:24
watchesesaboiserterre24.Oct:09:23
The power of design is crystal clear | YP.SCMP.comesaboiserterre24.Oct:09:23

čitatežov: 2001   

Koromža: Zakladanie viníc

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:49 (UTC+0)

-

Koromža, okres Sobrance: Koromža bola ešte donedávna známa svojimi vinicami. V tejto zemplínskej podvihorlatskej obci však nebola tradícia pestovania viniča taká stará ako napríklad v neďalekom Vinnom alebo na južnom Zemplíne v Tokaji. Až do pädesiatych rokov 20. storočia tu žudia pestovali hrozno viac-menej na víno pre vlastnú spotrebu, na predaj skôr v menšom. Rozvoj vinohradov sa datuje od roku 1958, z rovnakého obdobia pochádzajú aj tieto fotografie.
číta ďalej...

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Men New Balance 620: pagina-1igeddisdelb26.Oct:01:10
NFL Chicago Bears Nike Jerseys Outlet Onlineigeddisdelb26.Oct:00:40
Christian Louboutin New Arrivals,Cheap Christian Louboutin Heels With Reliable Qualityigeddisdelb23.Oct:23:51
Women's Nike Baltimore Ravens Customized Elite Purple Team Color Super Bowl XLVII NFL Jersey - $129.00 : NFL Jerseys Outlet, nflfootballjerseys.orgigeddisdelb23.Oct:23:50
Beats Studio Locomotive d'argent Casque Big B - $151.00 : beats by dr.dre outlet, bestbeatsbydre.comigeddisdelb23.Oct:23:49

čitatežov: 1935   

Koromža: Obleky

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:44 (UTC+0)

-

Koromža, okres Sobrance: Uverejnené fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia a patria k typu tzv. rodinných. Môžeme si dobre všimnú, že všetci dospelí muži sú v oblekoch a s kravatou. Nie je to dané tým, že fotografovanie bolo ešte vzácne a „museli“ sa nahodi. Oblek jednoducho tvoril základné oblečenie muža už za I. ČSR, po vojne aj u chudobnejších vrstiev. číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Timberland Classic Oxford Low Mens Dark Brown Boots [Timberland_SL26103216] - $69.00 : Timberland outlet, timberlandbootsonlines.orgigeddisdelb26.Oct:00:39
swarovski crystaligeddisdelb23.Oct:23:47

čitatežov: 1646   

Koromža: Nástup novej vlny

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:41 (UTC+0)

Koromža, okres Sobrance: Koniec pädesiatych a nástup šesdesiatych rokov, teda časy, kedy bola vyhotovená táto fotografia, pre mnohé obce znamenal prienik novej hudobnej kultúry, než bol tradičný folklór. Tuto vidíme dvoch hudobníkov z koromžanskej skupiny, ktorá prinášala prevratné zmeny vo vnímaní prezentácie piesní. Hrali najmä na tanečných zábavách a svadbách, ale už to nebol cimbal, husle a basa. V kapele mali trúbku, dva saxofóny, bicie a akordeón. číta ďalej...

čítaj poznámky (6) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
gucci shoulder bagsigeddisdelb26.Oct:01:09
canada goose outletesaboiserterre24.Oct:09:21
gucci handbags outletesaboiserterre24.Oct:09:21
womens canada goose jacketsesaboiserterre24.Oct:09:20
New Balance Outlet Salezonmonztrent23.Oct:22:39
. . .

čitatežov: 2047   

Koromža: Mníška Edita v nepokojných časoch

@ :: Historické foto ::     Dec 10 2009, 17:39 (UTC+0)

Koromža, okres Sobrance: Fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Koromle s mníškou Editou. Koromža bola i je prevažne grécko-katolícka obec a mníška bola dcérou tunajšieho kňaza. Ešte pred vstupom do kláštora však učila v dedinskej škole. Jeden z najstarších obyvatežov Koromle spomína, že sa mimoriadne zaujímala o liečitežstvo. číta ďalej...

čítaj poznámky (6) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Air Max Turbulence : Nike Outlet Store - Popular Nike Outlet Online Sale.igeddisdelb26.Oct:01:09
Christian Louboutin Glitter : Christian Louboutin Outlet|Louboutin Outlet Online Save 70%igeddisdelb26.Oct:00:39
AAAAA Quality Rolex Replica Watches Saleioflaminibern24.Oct:12:40
spyder jacket on saleesaboiserterre24.Oct:09:19
Timberland access fee issue draws huge crowd | The Daily Worldesaboiserterre24.Oct:09:18
. . .

čitatežov: 1666   

Gelnica: Socha baníka

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 15:10 (UTC+0)

-

Gelnica,okres Gelnica: Prvá z uverejnených fotografií pochádza z roku 1935. Vidíme na nej slávnos, ktorá sa v Gelnici konala pri príležitosti inštalácie sochy baníka pred vtedajším mestským magistrátom. Socha sa doslova stala symbolom mesta, ani dnes nechýba na žiadnych prezentačných materiáloch. Stvárňuje to, čo robilo Gelnicu Gelnicou – banícku minulos. Pri zväčšení fotografie si môžete povšimnú baníkov v slávnostných krojoch, v pozadí sa vypína veža gotického kostola Nanebovzatia Panny Márie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Prada Totes : spyder jacket, pradainjapan.comesaboiserterre23.Oct:19:58
Buy Women Moncler Jackets Online - Free Shippingesaboiserterre23.Oct:19:57
Prada Totes 16638 Big Red [Prada Totes-706] - $330.00 : spyder jacket, pradainjapan.comesaboiserterre23.Oct:19:56

čitatežov: 2486   

Gelnica: Mesto na vstupe do 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 15:08 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1900 v minulosti slúžila ako pohžadnica zložená z dvoch spojených častí, takže sa dala zatvori. Poznáme aj jej autora, bol ním fotograf Gusztáv Iglón. Pohžadnica teda vznikla na prelome 19. a 20. storočia, čiže v časoch, kedy Gelnica patrila k Rakúsko-Uhorsku, presnejšie k uhorskému územiu. Predstava, že tu žili prevažne Maďari, je však mylná. číta ďalej...

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
New Products : Timberland shoes usaigeddisdelb26.Oct:01:07
Reebok Mike Sims-Walker Jacksonville Jaguars Youth Premier Tackle Twill Jersey - White Jerseys Sale - $53.00 : NFL Jerseys Outlet, jerseysforsalestore.comigeddisdelb26.Oct:00:37
Tiffany Jewelry Elsa Peretti Full Heart Ring [tiffany62249] - $36.00 : cheap tiffany Jewelry, tiffanysalesite.comesaboiserterre23.Oct:19:56
panerai luminor marina priceesaboiserterre23.Oct:19:55
Hermes Birkin 30CM Togo Leather Bag Pink 6088 Gold - $216.00 : hermes handbag outlet, hermesherbags.orgesaboiserterre23.Oct:19:54

čitatežov: 1937   

Gelnica: Budova Baníckeho múzea

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 15:05 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Jednou z architektonických dominánt mesta je Banícke múzeum, ktoré sa nachádza v historickom centre pamiatkovej zóny mesta. Jeho budova nepatrí medzi najstaršie, postavená bola v rokoch 1802 až 1807, ale vďaka svojej vyvýšenej polohe, širokým kamenným schodom, vysokej veži a fasáde v tereziánskom slohu zaujme hneď na prvý pohžad. V tomto vyobrazení ju vidíme na pohžadnici, ktorá vznikla niekedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia, teda za čias I. ČSR. Zhotovitežom pohžadnice pre mesto Gelnica bol fotograf a vydavatež Halász z Michaloviec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
AAA Replica JUVENIA watchesigeddisdelb26.Oct:01:07
Spyder Kids Ski Suits : Spyder Jackets,Spyder Outlet,Spyder Jackets Outlet Saleigeddisdelb26.Oct:00:36
Cheap Spyder Kids Ski Pants,Spyder Kids Ski Pants Online Storeesaboiserterre23.Oct:19:54
Replica Rolex Datejust 36 mmesaboiserterre23.Oct:19:53
Men Catalyst Micro Insulated Jacket - $249.00 : the north face, yesweddingdress.comesaboiserterre23.Oct:19:53

čitatežov: 2349   

Gelnica: Mesto a Nemci

@ :: Historické foto ::     Dec 06 2009, 14:59 (UTC+0)

Gelnica,okres Gelnica: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a v minulosti slúžila ako pohžadnica. K datovaniu nabáda nielen typ papiera, na ktorom je vytlačená, ale tiež nápis Gelnice, ktorý je v českom jazyku. K I. Československu mesto patrilo od októbra 1918 do marca 1939, kedy sa zasa stalo súčasou I. Slovenského štátu. Národnostné zloženie Gelnice bolo pestré. Podža spomienok najstarších obyvatežov tu žili v zhode vedža seba Slováci, Maďari aj Nemci až do čias prvého samostatného Slovenska. Práve po jeho vzniku boli Maďari na ústupe a mnoho sa ich vysahovalo, Nemci zasa na konci II. svetovej vojny.

číta ďalej...

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
beats by dreioflaminibern25.Oct:22:10
Audemars Piguetesaboiserterre23.Oct:19:52
Iwc Ingenieur mirror 1:1 replica Watch Working Chronograph with Balck Dial (Dg9gj5k8) Special Price: - $293.00 : replica iwc watches, replicawatchesiwc.comcusechin23.Oct:10:26

čitatežov: 1799   

Orechová: Betlehémci

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:33 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej „betlehémcov“, ktorí chodili vinšova šastné Vianoce. Zvyk betlehémcov má dlhú tradíciu, ktorá však priamo v Orechovej mala odlišné korene. Takto vyobliekaní vinšovníci tu síce chodievali, ale tvorili ich zvyčajne chlapci z okolitých dedín. Až v šesdesiatych rokoch sa miestni mládenci rozhodli, že si betlehémcov urobia sami.

Vinšovnú pú od domu do domu začali na Štedrý deň hneď po slávnostnej večeri a chodili až do neskorej noci. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1822   

Orechová: Parobkovia

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:27 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z prvej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia, teda z čias II. svetovej vojny. Vidíme na nej dvoch parobkov z Orechovej, ktorí sa išli necha odfoti do Užhorodu, aby mali pamiatku na svoje najlepšie roky. Nové obleky a imidžové nasadenie klobúkov nabok hovoria veža.

By parobkom bola určitá pocta. Nestal sa ním každý, kto dospel do určitého veku. Za parobka musel by inými parobkami prijatý – povýšený do stavu. Pokiaž chlapec týmto prijatím neprešiel, nenaliali mu v krčme, nesmel chodi na dedinské tancovačky ani po večeroch na spoločné stretnutia mladých. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2040   

Orechová: Na poli

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:23 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1950 a vidie na nej obyvatežov Orechovej pri žatve. Začiatkom pädesiatych rokov prenikala na polia mechanizácia v podobe prvých kosačiek, ale skôr len tam, kde už vznikli jednotné rožnícke družstvá. To sa ešte v roku 1950 Orechovej netýkalo, pretože tunajšie JRD vzniklo až v roku 1952. Žatva teda ostávala ručnou prácou koscov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1602   

Orechová: Rožníci a ich strasti

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:20 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1948, teda z roku kedy prešlo vtedajšie Československo pod vládu jednej (komunistickej) strany. Na vidieku to úplne zmenilo život rožníkov. Orechová bola požnohospodárska obec a aj tu čoskoro začali vznika snahy na združstevnenie pozemkov. Pritom tu nežila ani jediná rodina, ktorá by patrila k bezzemkom.

Rodina z fotografie mala sedem hektárov polí, na ktorých pestovala obilniny, chovali dve kravy, jedno teža, sliepky a dva voly . číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1949   

Orechová: Pôrodné i pohrebné babice

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:15 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z konca pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej záber z pohrebu. Bola vyhotovená na cintoríne, ktorý obopína kostol. To, že ide o pohreb, však nie je jednoznačne dané čiernym oblečením žien. Vydaté ženy sa tu totiž v daných čase obliekali zásadne do tmavých šiat už niekedy medzi 40 a 45 piatym rokom života a chodili takto až do smrti.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1454   

Orechová: Nevesta bez bielych šiat

@ :: Historické foto ::     Oct 05 2009, 10:10 (UTC+0)

Orechová, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z februára 1942 a vidíme na nej ženícha a nevestu bez typických svadobných šiat. Boli to vojnové roky, kedy viaceré tradičné zvyky upadali do pozadia a žudia žili skôr inými problémami. Týkalo sa to aj Orechovej, ktorej obyvatežstvo tvorili najmä Rusíni, Slováci a čiastočne Ukrajinci. Obec bola i tak priradená k Horthyho Maďarsku.

Na fotografii nevesta nemá typické biele šaty, ale ani svadobný venček iba svadobnú kyticu. Ide pritom o fotku, ktorá bola vyhotovená ešte pred samotným svadobným aktom. V inom prípade by už vydatá žena mala na hlave šatku. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2093   

Tibava, Priekopa: Vo vinohrade

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 19:04 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938 a zachytáva obyvatežov Tibavy vo svojej vinici v čase oddychu počas zberu hrozna. Vinicu mali obďaleč pri obci Priekopa. Na prvý pohžad zaujmú drevené nádoby. Na južnom Zemplíne v oblasti Tokaja ich nazývali putne, v Tibave škopky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1799   

Vinné: Dobová pohžadnica

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 19:03 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pôvodne slúžila ako pohžadnica. Jej vek nie je presne známy, pravdepodobne bola tlačená v časoch I. ČSR, prípadne do roku 1944. Svedčí o tom aj názov obce ako Vinná, ktorý sa používal v rokoch 1927 až 1948. Vzhžadom na vojnové udalosti, kedy bola dedina vypálená fašistami, je dôvodné predpoklada, že pohžadnica nie je mladšia ako z roku 1943.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1814   

Tibava: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Sep 08 2009, 19:01 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1953 a vidíme na nej členov dedinského naivného divadla z Tibavy. Toto začalo písa svoju históriu už za čias I. ČSR. Nešlo pritom o akýsi výplod študentského entuziazmu, pretože tu spoločne hrávalo viacero generácií. Divadlo žudí spájalo a podža spomienok majitežky tejto fotografie aj stieralo všetky spoločenské rozdiely. Napríklad aj na tejto fotke sa nachádza právnik, učitelia, rožníci i študenti.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1501   

Vinné: Prvý deň po svadbe

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 09:31 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a uprostred stojí mladý manželský pár prvý deň po svadbe. Žena má na hlave šatku, pretože od chvíle, kedy ju na svadbe začepili, sa už na verejnosti nesmela ukáza s nepokrytou hlavou.

Nielen svadba tu mala svoje ceremoniály, ale aj nasledujúci deň. Blízka rodina a priatelia mladého manželského páru sa stretli na „pohlodky“. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1793   

Vinné: Vypálenie obce fašistami

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 08:55 (UTC+0)

-

Vinné, okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z konca II. svetovej vojny a zachytávajú obec po vypálení nemeckým vojskom. Obyvatelia Vinného podporovali partizánov, naviac prvá partizánska skupina na východnom Slovensku vznikla priamo tu. V roku 1942 ju založil Pavol Boroš a nazval ju Jánošíkova družina.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2143   

Vinné: Na svadbe

@ :: Historické foto ::     Aug 12 2009, 08:55 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza z roku 1930 a je svadobná. I keď ide o tridsiate roky, svadba v krojoch sa nekonala. V obci Vinné totiž nebola tradícia bohato vyšívaných slávnostných krojov. Bežne sa nosievali šaty vyrobené z domáceho konopného plátna, ale vežmi zdobené neboli. Na slávnostné príležitosti muži nosievali obleky a ženy mali šaty ušité z kúpenej látky.

Mladá žena na fotografii má sedemnás rokov. V danom čase sa bežne vydávali aj o rok až dva roky mladšie. Nevesta mala vždy nové biele šaty, avšak zvyčajne takého strihu, aby ich mohla nosi aj neskôr, nielen vo svadobný deň. Od veku tridsa až štyridsa rokov však žene neprislúchalo chodi inak než v čiernom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2706   

Vinné: Požovnícka chata

@ :: Historické foto ::     Aug 11 2009, 15:04 (UTC+0)

Vinné, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza ešte z čias Rakúsko-Uhorska, teda vznikla pred rokom 1918. Zachytáva požovnícky dom, ktorý stával neďaleko obce Vinné. Už na základe jeho majestátnosti je jasné, že slúžil predovšetkým na ubytovanie vyššej vrstvy, ktorá chodila požova do okolitých lesov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1574   

Tibava: Architektúra dedinského domu

@ :: Historické foto ::     Jul 15 2009, 12:42 (UTC+0)

-

Tibava, okres Sobrance: Prvá z fotografií pochádza z roku 1950 a okrem ženy v popredí vidíme aj tradičný dom so slamenou strechou. Fotka pochádza z Tibavy. Na druhej fotografii, ktorá vznikla v roku 1947, vidíme vinohradnícku rodinu pri ich vínnom domčeku, ktorý tu nazývali borház. Aj pri ňom zaujme strecha zo slamy. Tradičné dedinské domy boli postavené na kamennom základe. Kostra stavby bola drevená, ale nešlo o typické drevenice. Naopak, na prvý pohžad vyzerali ako domy postavené z vážkov. To pretože okrem nosných trámov bola ďalšia čas drevenej kostry stavby z tenšej gužatiny a dosák. Na tú sa nanášala hrubá ílovitá omietka, ktorý vyrobili z ílu a nasekanej slamy a pliev. Po uschnutí steny vybielil vápnom. V dedine však stálo aj niekožko typických vážkových domov, teda postavených z nepálených tehál.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1475   

Tibava: Vinohradníctvo

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 17:44 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1946. Vidíme na nej rodinu v čase oddychu pred zberom úrody hrozna. Masívny rozvoj vinohradníctva v Tibave sa počíta až od roku 1952, keď sa tu zriadili štátne vinice. Spočiatku ich založili na vyvlastnenej pôde o rozlohe 50 hektárov, čoskoro sa však pri ďalšom vyvlastňovaní pôdy vinohrad rozšíril na 180 hektárov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1888   

Tibava: Kone a politické šikanovanie

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 17:39 (UTC+0)

-

Tibava, okres Sobrance: Fotografia pochádza z roku 1952 a vidíme na nej gazdu so synom a žriebäom. V týchto rokoch tu už súkromne choval kone málokto, pretože neustále silneli tlaky na vstup do JRD. Politickí agitátori sa neštítili žiadnych foriem nátlaku. Častou taktikou bolo vydieranie, že deti kulakov sa nedostanú na školy, prípadne z nich budú vylúčení. Chov koní mal pritom v obci dlhodobú tradíciu, obrábanie polí súkromných rožníkov bez týchto zvierat bolo nepredstavitežné. V čase prvého menšinového JRD, ktoré tu vzniklo už v roku 1949, v Tibave bolo približne sto súkromných koní.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1666   

Tibava: Včelárstvo

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 17:09 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1938. Vidíme na nej rodinu včelárov pri stáčaní medu. V času vzniku fotky boli v Tibave dve rodiny včelárov, a to Basandovci a Imlejovci. Viac chovali Basandovci, mali priemerne dvanás včelích rodín, z čoho získali 75 až 100 litrov medu ročne. Bolo ho teda dostatok aj na predaj a bol to výhodný obchodný artikel. V danom období údajne nikto v obci nevedel, čo je to alergia na poštípanie včelou.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1933   

Tibava: Šaty k konope

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2009, 17:01 (UTC+0)

Tibava, okres Sobrance: Táto fotografia pochádza z roku 1945 a zachytáva štyroch súrodencov v šatách vyrobených prevažne z domáceho konopného plátna. Podža spomienok majitežky fotografie sa už v tridsiatych rokoch 20. storočia v Tibave nenosili typické zemplínske kroje, ale nahrádzalo ich ošatenie, ktoré stále viac inklinovalo k mestskému štýlu. Najmä pre deti a ženy sa pritom šilo doma a konope tu pestovala každá rodina.

Ako prvé typické krojové ošatenie v Tibave zanikli vyšívané vesty, čiže „lajbliky“. Ženy však ešte nosievali sukne, ktoré patrili ku kroju a nazývali ich „kabaty“. Zvyčajne išlo o dve tenké spodné sukne a jednu vrchnú. V daných rokoch sa čiastočne zachovalo i nosenie bielych blúzok so širokými rukávmi na pleciach („pufy“) a výšivkami okolo krku a na rukávoch. Nosievali ich už však iba staršie ženy. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2184   

Viničky: Vinohradnícka tradícia

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 13:26 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1955 a vidíme na nich obyvatežov Viničiek pri vinobraní. Obec spolu s ďalšími šiestimi patrí do slovenskej oblasti Tokaj. Už v súpise z roku 1772 sa uvádza, že sa vo Viničkách nachádzajú kvalitné vinohrady. Dnes majú v katastri obce až 133 hektárov. Jedným z najväčších vlastníkov viníc v 19. a začiatkom 20. storočia bol Július Andrássy, ktorý sa po vzniku Československa odsahoval. V poslednej rakúsko-uhorskej vláde zastával post ministra zahraničia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2012   

Viničky: Obec a škola

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 12:43 (UTC+0)

1930 - 1931

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zachytávajú deti z reformovanej cirkevnej školy vo Viničkách, rovnako aj ich učitežov. Prvá z fotografií je zo školského roku 1930 – 1931 a medzi demi je vtedajší učitež Príbusz. Druhá fotografia pochádza zo školského roku 1932 – 1933 a vidíme na nej aj učitežku Sarlotu Barkó. Tretia fotka je zo školského roku 1937 – 1938 a medzi žiakmi je učitežka Ilona Duke.

Cirkevná škola, ktorej budovu postavili v obci v roku 1790, bola počas II. svetovej vojny zničená. Preto sa ďalej vyučovalo v kaštieli Andrášiovcov, ktorý stojí vo Viničkách dodnes. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1911   

Viničky: Konfirmácia

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 11:59 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej mladé dievčatá a chlapcov pred konfirmáciou. Majú približne pätnás rokov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1828   

Viničky: Železničiar

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 11:11 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1918 až 1920 a vidíme na nej obyvateža obce Viničky, ktorý dlhé roky pracoval ako železničiar. V tých rokoch bola existencia železničnej trate napojená na dedinu obrovským prínosom. To nielen pre žahšiu dostupnos vzdialených častí Slovenska, ale najmä z hžadiska obchodu. Tra z Čiernej nad Tisou po Michažany, ktorá Viničkami prechádza, pritom bola postavená už v roku 1872 a spojenie s Košicami bolo dobudované o rok neskôr. Pre miestnych obyvatežov to malo výhody najmä z toho dôvodu, že obchodovali s tokajským vínom a tabakom, ktorý sa tu vo vežkom pestoval.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2047   

Černochov: V maďarskej armáde

@ :: Historické foto ::     May 15 2009, 10:45 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto historické fotografie zobrazujú dvoch bratov a pochádzajú niekedy z rokov 1940 až 1942. V tom čase patrila obec Černochov pod Horthyho Maďarsko, teda aj jej obyvatelia museli slúži v maďarskej armáde a aj na fotkách majú maďarské uniformy.

Mladý muž na dolnej fotografii si už raz vojenskú službu odkrútil a to za I. ČSR. Musel však nastúpi znova, pretože mu Maďari neuznali odslúžené roky pre ozbrojené sily Československa. To už začala II. svetová vojnačíta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2093   

Viničky: Na počiatku vzniku ČSR

@ :: Historické foto ::     May 13 2009, 07:33 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. ČSR. Prvá z nich, na ktorej vidíme ženu s demi, bola zhotovená v roku 1919, teda hneď na počiatku existencie nového štátu. Ako sme už uviedli, v daných rokoch sa vo Viničkách zvykli ženy po svadbe oblieka už len do tmavých šiat, často iba do čierneho. Táto žena je výnimkou, pretože sa tu prisahovala z Bohdanoviec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1702   

Černochov: Pohrebný rituál

@ :: Historické foto ::     May 13 2009, 07:26 (UTC+0)

Černochov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov minulého storočia a zobrazuje scénu spojenú s pohrebným rituálom. V tom čase domy smútku neboli a pozostalí riešili situáciu tak, že nebožtíka držali doma v truhle tri dni. Vyhradili na to samostatnú miestnos, ktorá bola prístupná každému a kedykožvek. Takto sa s nebohým chodili lúči všetci jeho kamaráti a známi. Po večeroch sa konali pri truhle spoločné modlitby za večný pokoj zosnulého. Najmä na druhý deň, čiže večer pred pohrebom, sa prišla s nebožtíkom rozlúči celá jeho široká rodina a okrem modlitieb sa spievali aj náboženské piesne.

Pretože je prirodzené, že sa v takejto miestnosti tvoril špecifický zápach, pozostalí to riešili tak, že do izby pod truhlu kládli hrnce s kusmi žadu. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2074   

Černochov: Násilnosti pri zakladaní JRD

@ :: Historické foto ::     May 11 2009, 09:45 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z polovice pädesiatych rokov a vidíme na nich práce pri žatve. Jednotné rožnícke družstvo bolo v Černochove založené v roku 1952 a nezaobišlo sa to bez nátlakových akcií a incidentov. Obec mala vždy požnohospodársky charakter, okrem pestovania viniča na tokajské víno sa zaoberala aj pestovaním zeleniny a obilia. Najskôr boli rekvirované polia a dobytok. Jeden zo starších obyvatežov stále s krivdou spomína, že jeho rodičom vzali jedinú kravu, i keď boli doma štyri deti a táto krava ich vlastne živila. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2007   

Černochov: Základná škola

@ :: Historické foto ::     May 11 2009, 08:46 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Uverejnené fotografie zachytávajú žiakov obecnej školy s učitežkou. V týchto rokoch sídlila škola v rodinnom dome, kde sa dnes nachádza obecný úrad a bola to jednotriedka. To znamená, že všetci žiaci chodili do jednej triedy, pričom tam bol zastúpený prvý až piaty ročník. Šiestaci a starší žiaci už navštevovali školu v obci Borša, do ktorej museli dochádza pä kilometrov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2022   

Černochov: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     May 10 2009, 21:08 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie vznikli presne 23. februára 1936 a zachytávajú členov dedinského divadla v Černochove. V časoch I. Československej republiky, ale i v povojnovom období sa takéto divadlá nachádzali vo väčšine obcí. Zvyčajne zanikli až v šesdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, len v niektorých obciach existujú dodnes. V Černochove bola účas v divadle doslova masová, pretože sta sa na chvížu hercom mal možnos každý, kto prejavil záujem. Vyberalo sa vždy podža potrieb obsadenia osôb aktuálnej hry. Vzhžadom na národnostné zloženie „hercov“ i divákov sa tu hrávalo v maďarčine.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1877   

Černochov: Odchod kňaza Károla Neclyho

@ :: Historické foto ::     May 10 2009, 17:16 (UTC+0)

-

Černochov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že nie sú vežmi staré, uvádzame ich, pretože zachytávajú udalos, ktorá dodnes rezonuje v spomienkach obyvatežov Černochova. Fotograf zachytil posledné chvíle odchodu miestneho kalvínskeho kňaza, ktorým bol pán Károl Necly. V obci pôsobil vyše tridsa rokov.

Károl Necly sa do sŕdc obyvatežov obce zapísal ako kňaz, ktorý vždy chránil žudí, a to aj v čase neustáleho silnejúceho totalitného režimu. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1953   

Viničky: Prvý ženský bicykel

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 13:50 (UTC+0)

Viničky, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1944 a vidíme na nej šestnásročnú dievčinu ako šastnú majitežku prvého ženského bicykla v obci. V týchto časoch boli bicykle už značne rozšírené, vlastne išlo o najčastejšie používaný dopravný prostriedok na dedinách. Tie vo Viničkách však mali všetky rúru vedúcu od prednej vidlice ku sedadlu, teda aj v dnešnom ponímaní boli mužské. Zobrazený bicykel však túto rúru nemá, vo Viničkách bol teda obdivuhodnou novinkou, ktorú jej majitežke všetky kamarátky závideli.

Zo povšimnutie stojí aj cesta. Je ešte bez asfaltového povrchu, ale už zjazdná nielen vozom s koňmi ale aj autom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1867   

Viničky: Svadby

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 13:02 (UTC+0)

1930

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1930 a 1942. Na prvej z nich vidíme svadobný pár na oficiálnej ateliérovej fotografii. Ako sme už písali, vo Viničkách sa nenosili kroje, ale tunajšia móda bola vežmi blízka meštianskej. Tomu zodpovedá aj odev nevesty a ženícha. Pokojne by v týchto šatách mohli kráča k oltáru aj dnes.

Druhá fotografia zobrazuje pomerne netradičný svadobný pár s hosami. Netradičný aspoň v zmysle medzinárodného spojenia. Viničky v prevažnej miere obývali Maďari, ku ktorým patrí nevesta. Jej mužom sa však stal Poliak. Poliaci totiž chodili často za robotou, no hlavne za obchodom aj do týchto končín.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1824   

Viničky: Koráliky a iné ozdoby

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 11:56 (UTC+0)

1904

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú rokov 1904 až 1922. Ide o tri portréty žien rôzneho veku, všetky vyhotovené u profesionálneho fotografa v Košiciach. Pokiaž sa pozrieme na to, čo tieto obyvatežky Viničiek spája, sú to jednoznačne koráliky. Tie v obci patrili k ozdobe všetkých mladých žien.

Do Viničiek chodieval podomový obchodník, ktorého volali „čečᚓ, pretože predával ozdoby – čačky. Išlo zvyčajne o výmenný obchod, keď za svoj tovar bral jablká, šošovicu, múku, či čokožvek ponúknuté. Najčastejšie chodieval skoro na jar, kedy sa mu najviac darilo. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1744   

Viničky: Meštianky či vidiečanky?

@ :: Historické foto ::     May 05 2009, 11:05 (UTC+0)

-

Viničky, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú ešte z čias Rakúsko - Uhorska. Na oboch môžeme vidie ženy z Viničiek s demi. Už na prvý pohžad prekvapí fakt, že i keď pochádzajú z dediny, sú oblečené v šatách, ktoré sú typické pre meštianky. Viničky síce bola „len“ obec, ale mala dos svojrázne postavenie. Nachádzali i nachádzajú sa tu uznávané kvalitné tokajské vinice, v čase vzniku fotiek sa tu pestoval i tabak. Oblečenie typu ako vnímame žudový kroj dnes, sa tu nenosilo. Najmä ženy sa svojim vzhžadom a štýlom podobali skôr paničkám z mesta.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2156   

Slovenské Nové Mesto: Stavebný rozvoj za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 13:51 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Čas, kedy táto dnes už historická fotografia vznikla, presne nepoznáme. Ide však o tridsiate roky 20. storočia; fotka slúžila ako čiernobiela pohžadnica. Na jej pozadí vidíme závory, ktoré tvorili hranicu s maďarským mestom Sátoraljaújhely. Pri bližšom pohžade zaujme najmä benzínová pumpa, ktorá sa nachádza vpravo od domu. Ako môžeme vidie, toto zariadenie nemalo vlastnú cisternu, ale benzín i naftu čerpalo cez hadice z plechových sudov, ktoré sú vyložené pri ceste.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2294   

Čerhov: V časoch I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 10:14 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z čias konca I. svetovej vojny a zachytáva armádnu jednotku, ktorej členom jej aj obyvatež Čerhova. Žiaž, dnes už nepoznáme meno tejto jednotky a nevieme, kde bola fotografia presne zhotovená. V týchto rokoch boli všetci mladí muži z obce povolaní do vojska a odvelení na rôzne časti frontov. Jedenás obyvatežov počas týchto bojov zahynulo a mnohí sa vrátili domov zmrzačení. Niektorí Čerhovčania v týchto časoch prešli na ruskú stranu frontu. Známy je napríklad prípad Jána Rimára, ktorý narukoval v roku 1914. Prešiel k Ruskom a neskôr vstúpil do československých légií. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1874   

Slovenské Nové Mesto: Na rieke Roňava

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 09:38 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Prirodzenou hranicou medzi Slovenskom a Maďarskom v oblasti Tokaja je rieka Roňava. Práve tá rozdelila aj mesto Sátoraljaújhely, respektíve odčlenila jeho predmestie, z ktorého vzniklo Slovenské Nové Mesto. Roňava pramení v Slanských vrchoch a dĺžka jej toku je 51 kilometrov. Hranicu tvorí na 13,5 kilometrovom úseku. Ako vidíme na tejto fotografii, ktorá vznikla už v čase vybudovania hraníc, spočiatku rozdelenie jedného mesta na dve časti samostatných štátov tunajší obyvatelia nebrali celkom vážne. Fotka bola urobená na maďarskej strane a žudia prechádzajúci brodom mieria do Československa. Pritom strážený hraničný priechod sa nachádza celkom blízko na moste, ktorý je tu tiež dobre viditežný.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1973   

Malá Tŕňa: Prelomové obdobie

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2009, 08:04 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie pochádzajú zo začiatku pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nich obyvatežov obce Malá Tŕňa. Za povšimnutie stojí najmä kontrast v oblečení medzi prvou a druhou fotkou. Prvá bola vyhotovená v nedežu. Všetci muži sú teda vo svojich sviatočných oblekoch. Oblieka sa v tento čas tak ako bežne počas týždňa sa považovalo (a dones miestami považuje) za akúsi urážku dňa, ktorý „treba sväti“. Boli to už tiež časy, kedy nadobro odzvonilo krojom. Pestovanie konope po vojne začalo upada, so vznikom rožníckych družstiev úplne zaniklo. Príčinou bola i skutočnos, že šaty sa stávali cenovo dostupnejšie. Pokiaž ide o nedežu, mužský oblek nebol žiadna novinka. Ten sa aj tu v takýto čas nosieval minimálne od poslednej tretiny 19. storočia a patril do šatníka každého muža.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1899   

Slovenské Nové Mesto: Železnica a rozvoj obce

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 08:19 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej železničnú stanicu a tra v Slovenskom Novom Meste. Potom ako v roku 1918 pri vzniku ČSR z niekdajšieho predmestia Sátoraljaújhely vzniklo Slovenské Nové Mesto, územiu nového štátu bola pridelená aj táto železnica. Má však oveža staršiu históriu. V úseku Sátoraljaújhely – Michažany bola daná do prevádzky v januári 1872. Na dobudovanie trate do Čiernej nad Tisou stačil krátky čas, sprevádzkovaná bola ešte v auguste rovnakého roku. Úsek z Michalian do Košíc bol daný do prevádzky v októbri 1873.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2083   

Slovenské Nové Mesto: Pri pamätníku M. R. Štefánika

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 08:10 (UTC+0)

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Táto historická fotografia pochádza z druhej polovice štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej obyvatežov Slovenského Nového Mesta v parku pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Na tomto mieste sa konalo veža rôznych obecných a spomienkových slávností. Môžeme si všimnú, že väčšina obyvatežov je oblečená v žudových krojoch. Podža spomienok najstarších obyvatežov však ide len o príležitostné oblečenie, pretože tu sa kroje nezvykli nosi. Do čias vzniku ČSR bolo Slovenské Nové Mesto predmestím maďarského Sátoraljaújhely a tunajšie zvyky v odievaní mali údajne ďaleko bližšie k mešanom ako vidieckym krojom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1938   

Slovenské Nové Mesto: Vznik obce a hranica

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2009, 07:55 (UTC+0)

-

Slovenské Nové Mesto, okres Trebišov: Slovenské Nové Mesto patrí medzi najmladšie slovenské obce, i keď jeho história je oveža staršia. V podstate ide o niekdajšie predmestie maďarského mesta Sátoraljaújhely, najmä mestských častí Nádražie, Kiskarlapuszta a Nagykarlapuszta. Stalo sa tak na základe medzinárodne uznávanej Trianonskej dohody, vďaka ktorej po I. svetovej vojne vznikla Československá republika. Teda ako ČSR aj mesto má rovnaký dátum vzniku 28. október 1918. Prvý názov bol Nové Mesto Slovenské, v roku 1920 sa premenovalo na súčasný názov Slovenské Nové Mesto. Pri vytýčení hranice bola ako strategický krajinný bod určená rieka Roňava, ktorá je v týchto miestach i v súčasnosti prirodzene rozdežuje maďarské a slovenské územie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1703   

Čerhov: Čerhovské ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 09:09 (UTC+0)

-

Čerhov, okres Trebišov: Tieto fotografie pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia. Vidíme na nich ženy v typických čerhovských krojoch. Typickým znakom vydatej ženy bol čepiec alebo šatka. V 20. storočí však už dominovala šatka. Tie, na rozdiel od čepca, mohli nosi aj slobodné dievky, ak si to vyžadovalo počasie. Slobodné dievčatá nosili šatky svetlé, rovnako ako aj mladé vydaté ženy. Zvyčajne tu mali bielu alebo modrú farbu. Vdovy nosili už len šatky čierne.

Blúzka sa v miestnom zemplínskom dialekte nazýva „oplečko“ a šili ich z jemnejšieho konopného plátna. Na ramenách mala typické oválne „pufy“, krátky rukáv končil výšivkou s rastlinnými ornamentmi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1695   

Čerhov: Keď muži šli do Ameriky a ženy ostali doma

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 09:06 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pravdepodobne pochádza z konca osemdesiatych rokov 19. storočia a vidíme na nej muža, ktorý sa vrátil do Čerhova z dlhého pobytu v USA. Migrácia za prácou do Ameriky mala niekožko fáz. Prvú môžeme pokojne priradi dlhému obdobiu druhej polovice 19. storočia. Druhú času vzniku I. ČSR a tretiu tridsiatym rokom 20. storočia, kedy nastala hospodárska kríza. Kríza prišla z USA, avšak tam aj skončila práve v časoch, kedy sa v Československu prejavila naplno. Aby rodiny vôbec dokázali preži, veža mužov odišlo za oceán a posielali domov doláre. Mnohí tam však ostali natrvalo. Tak sa z niekedy vežmi chudobnej časti Slovenska stal „dolárový kraj“, ako bol často Zemplín nazývaný v časoch totalitného režimu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2033   

Čerhov: Richtár Juraj Ižko

@ :: Historické foto ::     Mar 12 2009, 09:03 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola pravdepodobne zhotovená v dvadsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva manželov Ižkolvcov. Juraj Ižko bol richtárom Čerhova, jeho manželka Anna Ižková sa zaslobodna volala Michalčíková. Funkciu zastával v rokoch 1925 až 1938.

Ešte predtým ako Juraj Ižko vyhral v obci vožby, strávil desa rokov v Spojených štátoch amerických, kde sa rovnako ako mnohí iní Zemplínčania vysahoval za prácou. V rodine boli siedmi bratia, do USA odišli všetci, vrátili sa však len dvaja. Prvý pobyt mu trval šes rokov a pracoval v meste Trenton v štáte New Jersey ako kurič. Potom sa vrátil domov, oženil a odišiel na ďalšie štyri roky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2227   

Čerhov: V druhej polovici 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 18:19 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia bola s najväčšou pravdepodobnosou vyhotovená niekedy v osemdesiatych rokoch 19. storočia, teda v čase keď Čerhov bol ešte súčasou Rakúsko-Uhorska. Aj v danom čase to bola najmä požnohospodársko-vinárska obec, o čom svedčia aj zápisy sčítania žudí, domov a bytov. Z nich dnes vieme pomerne presne urči, ako v druhej polovici devätnásteho storočia obec vyzerala a čím sa jej obyvatelia zaoberali.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2292   

Čerhov: Slováci v tokajskej oblasti

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 17:31 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia. Rodinný portrét zachytáva rodinu, ktorej muž pochádza z obce Čerhov, ale priženil sa do susednej obce Luhyňa. Jeho manželka má čepiec ako znak vydatej ženy. Išlo o slovenskú rodinu a podža spomienok majitežky fotografie bývalo v danej oblasti zvykom, že si Slováci brali za manželky Slovenky a Maďari Maďarky. Obce v pohraničí sa delili na tie, v ktorých dominovala slovenská alebo maďarská kultúra. Čerhov bola vždy typická slovenská zemplínska obec, o čom svedčia aj zachované štatistiky.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2129   

Čerhov: Matka a dcéry

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 15:44 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza zo začiatku pädesiatych rokov 20. storočia. Ide o typický ateliérový záver, zobrazujúci rodinnú idylu. Boli to časy, kedy sa postavenie ženy v spoločnosti výrazne menilo. Do vzniku jednotných rožníckych družstiev nebývalo zvykom, aby mala žena trvalé zamestnanie. Zvyčajne pracovali v domácnosti ale aj na poli. Príležitostnú prácu si nachádzali skôr v čase žatvy, v tokajskej oblasti, kam Čerhov patrí, aj v časoch vinobrania.

Poslaním ženy však ostávalo predovšetkým zabezpečenie pokračovania rodu a výchova detí. V súvislosti s tým sa rodiny riadili mnohými zvykmi i poverami. Pokiaž sa diea nenarodilo zdravé, verili, že sa žena v čase tehotenstva stretávala so škaredými žuďmi. Preto bolo v čase očakávania potomka potrebné zabezpeči, aby budúca mamička neprichádzala do kontaktu s niektorými obyvatežmi obce, ktorí boli napríklad zmrzačení alebo nepekní v tvárach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1599   

Čerhov: „Štofovo litty a kabaty“

@ :: Historické foto ::     Mar 08 2009, 15:08 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z prvej polovice pädesiatych rokov a vidíme na nej dve dievčatá, ktoré sa vyobliekali v štýle vtedajšej módy. Boli to časy, kedy približne od konca II. svetovej vojny bolo pestovanie konope na ústupe a namiesto doma vyrobeného plátna sa na šitie začali používa kúpne látky. Najobžúbenejšou bola „štof“, pravdepodobne išlo o fabricky vyrobené žanové plátno.

Konope sa v menšom pestovalo až do pädesiatych rokov, úplne zaniklo zabavením pozemkov pri vzniku jednotných rožníckych družstiev. Obyvatelia Čerhova chodili konope moči do rieky Roňava. Namočené sa potom lámalo na drevených „lamakach“, česalo na priadzu, vilo na nite a na krosnách spracovalo na celistvú látku. Zber konope sa pritom robil dva razy ročne. Prvý raz v čase kvetu, plátno z neho bolo jemnejšie a vhodné napríklad na obrusy alebo postežné plachty. Druhýkrát sa konope zbieralo v čase semena. Semená sa potom použili na budúcoročnú výsadbu a z rastlín robilo hrubšie plátno na nohavice, ktoré sa nazývalo „drelich“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1718   

Čerhov: V časoch Horthyho Maďarska

@ :: Historické foto ::     Mar 06 2009, 15:09 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla okolo roku 1939, teda v čase, keď bol Čerhov po Viedenskej arbitráži priradený za zoznam obcí, ktoré sa stali súčasou Horthyovského Maďarska. Je to pre obec vežmi nepríjemná dejinná kapitola, pretože i keď okolité dediny v danom čase obývali žudia, ktorí sa prevažne hlásili k maďarskej národnosti, Čerhov bol svojim zložením a kultúrou rýdzo slovenský. Nová hranica sa tiahla hneď za obcou, susedné Vežaty už pripadli Slovensku.

V Čerhove sa na škole okamžite prestalo uči po slovensky, čo robilo problém mladej generácii, ktorá nezažila časy vežkého Uhorska a po maďarsky nevedela. Aj v piatom roku okupácie si mnoho žiakov maďarčinu neosvojilo. Svedčí o tom zápis z 1. 10. 1943, ktorý zaslal vtedajší riaditež školy Pavol Kovács školskému inšpektorátu v Sátorajaújhely. Konštatuje v ňom, že zo 104 žiakov až 96 neovláda maďarský jazyk.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1831   

Čerhov: Vojaci v časoch I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Mar 04 2009, 12:38 (UTC+0)

-

Čerhov, okres Trebišov: Tieto fotografie vznikli začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Na oboch z nich vidíme obyvatežov Čerhova, ktorí spoločne slúžili na základnej vojenskej službe v čs. armáde. Povolaní boli do Mukačeva.

Armáda, ako základných atribút obranyschopnosti Československa, mala už v prvých etapách jeho vzniku priame bojové úlohy. I keď nový štát Čechov, Slovákov a Ukrajincov z Podkarpatskej Rusi vznikol už 28. októbra 1918, najmä východ ostával stále vojensky obsadený Maďarmi. Košice a Prešov československé jednotky získali pod kontrolu až 28. a 29. decembra, teda dva mesiace po vzniku republiky.

Boje I. svetovej vojny sa obce Čerhov nedotkli. Avšak 16. februára 1919 sa konala mierová konferencia v Paríži, kde Najvyššia vojenská rada určila druhú demarkačnú čiaru medzi Slovenskom a Maďarskom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1899   

Čerhov: Brat a sestra

@ :: Historické foto ::     Mar 04 2009, 12:36 (UTC+0)

Čerhov, okres Trebišov: Táto ateliérová fotografia vznikla koncom dvadsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej brata so sestrou v slávnostnom oblečení. Ide o dvoch súrodencov z rodiny so štyrmi demi, čo na vtedajšie časy nebolo veža, pretože niektoré rodiny mali aj desa detí i viac. Samozrejme, nie všetky sa dožili dospelosti, úmrtnos v detskom veku bola neporovnatežne vyššia ako v súčasnosti. Je málo známy fakt, že na Zemplíne, kam Čerhov patrí, do roku 1946 nepôsobil žiaden detský lekár!

V rokoch, keď táto fotografia vznikla, sa v obci nosievali najmä šaty z doma utkaného konopného plátna. Podža spomienok majitežky fotografie však aj v danom čase mala takmer každá rodina „parádne šaty“ pre deti vo veku od pätnás rokov. U dievčat to bol vek, kedy už pomýšžali na svadbu, pretože „oficiálne“ sa v danom čase mohli vydáva už od šestnástich rokov. Často však kráčali k oltáru aj o jeden, dva roky skôr.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1790   

Malá Tŕňa: Výskum vinárstva v časoch Československa

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 16:02 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu pracujúcu vo vinici. I keď prvý písomný doklad o pestovaní viniča v južnej časti Zemplína pochádza z roku 1248 od kráža Bela IV., vinárska tradícia tu má určite starší pôvod. Malá Tŕňa vždy patrila i nespochybnitežne patrí do oblasti Tokaj. V roku 1924, teda v čase medzivojnovej ČSR, v obci založili Výskumnú stanicu vinársku. Jej poslaním bol výskum biológie viniča, technológie vinárstva a agrotechniky. Patrila pod Štátny výskumný ústav požnohospodársky so sídlom v Košiciach. Okrem výskumu plnila aj poradenskú činnos. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2271   

Malá Tŕňa: Namiesto oslobodzujúcej armády láger

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 15:05 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: V závere II. svetovej vojny s blížiacim sa oslobodzujúcim vojskom aj v obci Malá Tŕňa v jeseni 1944 vyhlásili nábor dobrovožníkov do I. československého armádneho zboru. Zvláštnosou toho činu je skutočnos, že Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži v novembri 1938 patrila k Horthyovskému Maďarsku. Dobrovožný vstup do armády vedenej Ludvíkom Svobodom teda v určitej miere hlásal aj názor, že sa je potrebné vráti k československej štátnosti. V Malej Tŕni sa prihlásilo do armádneho zboru dvadsadevä mužov.

Vyhlásenie náboru do československej armády bolo v prípade tejto obce vlastne na nepriatežskom území. V skutočnosti bolo Maďarsko spojencom Nemecka až do skončenia vojny. Slovensko už zo strany Červenej armády takto vnímané nebolo, k čomu prispelo najmä Slovenské národné povstanie.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1898   

Malá Tŕňa: Zmeny v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Feb 17 2009, 13:41 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Tieto historické fotografie vznikli začiatkom pädesiatych rokov 20. storočia. Boli to roky, kedy Malá Tŕňa prechádzala celým radom vežkých zmien podobne ako väčšina obcí vtedajšieho Československa. Zmeny sa týkali najmä stáročia užívanej hierarchie hodnôt. V prvom mieste to bola pôda; každá rodina sa dovtedy snažila vlastni čo najviac pozemkov. Už v roku 1952 tu vzniklo prvé menšinové jednotné rožnícke družstvo, ktoré obhospodarovalo 160 hektárov ornej pôdy a 230 hektárov požnohospodárskej pôdy. Agitátori s týmto stavom neboli spokojní a často aj vežmi násilnými metódami získavali ďalších členov družstva. Väčšinové celoobecné JRD tu vzniklo až v roku 1957.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1754   

Malá Tŕňa: Učeň v odbore obchodník

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 15:57 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla začiatkom druhej polovice tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca, ktorý sa v Slovenskom Novom Meste učil za obchodníka. Bola to učňovská škola, ktorej úlohou bolo vzdeláva mladých žudí tak, aby neskôr našli uplatnenie v maloobchode i vežkoobchode. Okrem oceňovania komodít sa učili aj účtovníctvo, skladovú evidenciu, komunikáciu so zákazníkom a všetko, čo k danému odboru patrí. Tento chlapec, potom keď skončil školu, našiel uplatnenie v malotŕňanskom obchode siete „Hangya Sövetkezet“, ktorú môžeme prirovna k niekdajšej Jednote alebo skôr k niekdajším potravným družstvám. V čase jeho nástupu do práce už obec patrila k Horthyovskému Maďarsku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1804   

Malá Tŕňa: Chlapec z Levente

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 15:26 (UTC+0)

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Táto fotografia vznikla koncom tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapca v čiapke maďarskej mládežníckej organizácie Levente. Obec Malá Tŕňa po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 pripadla k Horthyovskému Maďarsku. Tento stav trval až do 21. januára 1945, kedy do oslobodených Košíc priniesol politruk oslobodzujúcej 18. armády IV. ukrajinského frontu Leonid Iljič Brežnev stanovisko Vlády Sovietskeho zväzu, podža ktorého sa obnovili pôvodné hranice dané Trianonskou zmluvou. Toto rozhodnutie neskôr potvrdili aj ostatné víazné vežmoci. Výnimkou bola Podkarpatská Rus, známa ako Zakarpatská Ukrajina, ktorá sa na základe referenda svojich obyvatežov odtrhla od Československa a pripojila k Sovietskemu zväzu. V rokoch 1938 – 1948, v čase keď Malá Tŕňa patrila Maďarsku, aj tu pôsobila mládežnícka polovojenská organizácia Levente.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2253   

Malá Tŕňa: Migrácia do USA

@ :: Historické foto ::     Feb 16 2009, 14:41 (UTC+0)

-

Malá Tŕňa, okres Trebišov: Na týchto historických fotkách, ktoré pravdepodobne pochádzajú z prelomu 19. a 20. storočia, vidíme obyvatežov Malej Tŕne. Fotografie však nevznikli v tejto tokajskej obci ale v Spojených Štátoch Amerických, presnejšie v štáte New Jersey. Žiaž, dnes už nevieme, koho presne tieto snímky zachytávajú, nevieme ani čas a dôvody, pre ktoré sa rozhodli odís za oceán. Ba nemôžeme už ani s presnosou urči, ktorí z odfotených žudí pochádzajú zo Slovenska, či vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Vieme len tožko, že tieto fotografie poslali svojim príbuzným do Malej Tŕne, aby ukázali, ako sa im v novej zemi žije.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1905   

Nižná Myšža: Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 19:48 (UTC+0)

-

Nižná Myšža - okres Košice-okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z dvadsiatych až tridsiatych rokov 20. storočia a slúžila ako pohžadnica. Je na nej zobrazený kostol sv. Mikuláša. Druhá z fotografií bola vyhotovená niekedy v rokoch 1932 až 1933 a vidíme na nej dievčinu, ktorá sa chystá na prvé sväté prijímanie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2880   

Nižná Myšža: Svadobná fotografia

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 19:44 (UTC+0)

Nižná Mysža - okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza niekedy z rokov 1935 až 1937 a zachytáva svadobný pár z Nižnej Myšle. Svadby patrili vždy medzi najvýznamnejšie udalosti v živote obce a mali svoje presné rituály. Po odpytovaní sa svadobčania vydávali na spoločný pochod do kostola, pričom im k tomu hrala cigánska muzika. Nižná Myšža bola vždy vežká dedina a pokiaž sa brali mladí zo vzdialenejšieho konca, išlo sa na rebrinákoch ahaných koňmi, pričom vozy boli ozdobené farebnými stužkami. Tento sprievod mal niekožko zastávok, pretože mu dedinčania robili prekážky, cez ktoré ho pustili, až keď ich ženích s mladuchou vyplatili koláčmi. Pokiaž sprievod zastavili parobkovia, ženích musel „vykúpi nevestu“ za fžašu pálenky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2636   

Nižná Myšža: Na konci 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Nov 25 2008, 19:38 (UTC+0)

Nižná Mysža - okres Košice-okolie: Podža údajov majitežky táto fotografia pochádza niekedy z konca 19 storočia. V tom čase bola Nižná Myšža vežkou rozvinutou obcou. V roku 1891 tu žilo 1902 obyvatežov, v roku 1900 to bolo 1017 a v roku 1910 zasa 1015 obyvatežov. Pre porovnanie - v roku 2008 tu žije 1473 obyvatežov. V závere 19. storočia to bola rýdzo požnohospodárska obec, žudia boli rožníci a chovatelia dobytka. Nadprodukciu chodievali predáva do Košíc na trhy. Príjmy mali predovšetkým z mlieka, masla, tvarohu, vajec, obilia, hydina a dobytka. Výdaje obyvatežov na život boli minimálne, pretože rodiny bývali s výrobou jedla sebestačné, chlieb taktiež piekli doma. Podobne to bolo aj s výrobou odevov, pretože každá rodina pestovala konope a ženy v zimných mesiacoch po večeroch súkali nite a tkali plátno. Pojem nezamestnanos tu bol úplne neznámy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2345   

Kalša: Tragický osud židovskej komunity

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 16:07 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej troch mladých mužov z Kalše. Muž napravo s fúzikmi a s klobúkom v ruke patril k židovskej komunite a volali ho Pikes. Podža spomienok majitežky fotografie v dedine žili kresania a Židia pokojne, bolo tam veža pevných priatežstiev. Tiež sa vzájomne potrebovali, a to minimálne z dôvodu, že Židom patrili oba obchody v obci. Údajne nešlo o žiadne vežké peniaze, nakupovanie v tom čase nebola každodenná záležitos. Chlieb sa piekol doma, zrno, ovocie, zelenina, každý si stravu vypestoval sám, rovnako si aj vychovali zvieratá na mäso. źudia kupovali len cukor, škrob, cukríky, petrolej, pivo, nite, gombíky a drobné doplnky ako hrebene a ozdobné mašle. I tak „caly valal z totych skžepoch žil“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2919   

Kalša: „Mlada dzivka“

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 15:37 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1917 a zachytáva mladú slobodnú dievčinu z obce Kalša. Ide o ateliérovú fotografiu. To, že je dievčina slobodná, poznáme na prvý pohžad podža toho, že nemá šatku. Bez nej by sa už po vydaji, resp. od svadobného rituálu začepčenia nemohla na verejnosti ukáza. Ženy si síce hneď po svadbe vlasy nestrihali, ale nemohli už nosi ani vožné vrkoče, účes si viazali do konte, ktorú skrývali práve šatkou.

Mladí žudia to v čase vzniku tejto fotografie nemali žahké. V otázke vydaja a ženby totiž rozhodovali rodičia. Tí sa museli dohodnú, na vôžu mladých sa vežký zretež nebral. Povedané slovami majitežky tejto fotografie: „Rodiče patreli, žeby gazdovstvo vjedno ostalo“. Prvým kritériom však bola náboženská príslušnos. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2844   

Kalša: „Ancuk na nedzežu“

@ :: Historické foto ::     Oct 31 2008, 15:14 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1940 alebo 1941, bola teda vyhotovená v čase, keď obec Kalša patrila k vojnovej Slovenskej republike. Vidíme na nej miestnych parobkov v oblečení, ktoré tu volali „ancuk na nedzežu“ čiže nedežný oblek. Určitou raritou Kalše bolo, že zatiaž čo v okolitých dedinách sa nosievali zväčša tmavé obleky, tuto mohol by „cmavši i bžadši“ čiže tmavší aj svetlejší. Naviac, tunajší muži zvykli okrem kravát nosi v nedežu aj motýliky, čo bola v danom čase najväčšia móda.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2633   

Kalša: Vlastné deti a „lelenci“

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 15:39 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza približne z roku 1930. Zobrazuje starú ženu aj jej vnuka. V tomto prípade ide o priameho potomka, čo v daných rokoch nebolo vždy celkom bežné. Mnohé rodiny z Kalše sa totiž prihlásili do výchovného programu detských domovov, v tom čase zvaných sirotincov. Nešlo o priame adopcie, dnešnou terminológiou by sme to mohli skôr označi ako náhradné rodiny. Tieto si po splnení úradných požiadaviek vzali do výchovy často aj tri až štyri siroty naraz. Štát im zato vyplácal pravidelné mesačné platby a dvakrát ročne na stanovených miestach vydával pre siroty topánky a oblečenie. Takto nadobudnuté deti v Kalši volali „lelenci“. Niektoré roky ich bolo v dedine údajne viac ako riadnych detí z rodín.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2410   

Kalša: Mladý pár z počiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 14:09 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1919 a vidíme na nej dvojicu mladých obyvytežov Kalše. Zaujímavo vyzerá šírka sukne ženy. V skutočnosti má tých sukní na sebe viac, všeobecne platilo, že čím väčší počet si ich oblečie, čím bude širšia, tým je väčšia parádnica. Na slávnostné príležitosti preto ženy nosili aj pä až šes sukní naraz. Vrchná sukňa v daných rokoch bývala tmavá a prekrývala ju čierna zástera zvaná fartuch. Pod vrchnou sukňou sa nachádzalo viacero spodných, ktoré boli biele a často naškrobené, aby dostatočne odstávali od tela.

Kalšanské ženy si v danom čase kupovali škrob v obchode „u Žida“ a spodné sukne žehlili ešte za mokra, aby boli dostatočne tvrdé. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2683   

Kalša: Tancovačka

@ :: Historické foto ::     Oct 29 2008, 13:04 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z roku 1945. Vidíme na nej klasickú dedinskú tanečnú zábavu, aké sa tu s výnimkou pôstov a času žatvy konali po celý rok. Fotografia naviac vecne zachytáva najtradičnejšie miesto týchto podujatí, ktoré volali „Pri slupu“ čiže „Pri stĺpe“. Bolo to širšie vožné priestranstvo pred „Molnarovu karčmu“.

Na dedinské tancovačky chodievali hráva Rómovia z Ďurkova, občas z Kuzmíc ale najmä zo Slivníka. Slivnícky cigánsky primᚠAndrej bol vychýreným hudobníkom a dodnes naň v Kalši spomínajú s obdivom. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3036   

Kalša: Prvá svetová vojna a obec

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:59 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z čias I. svetovej vojny a vidíme na nich vojakov v uniformách rakúsko-uhorskej armády. Na prvej z nich je obyvatež Kalše Ján Kundát v hodnosti kaprála. Bol to teda muž, ktorý na základe mobilizačnej vyhlášky rukoval ako vojak v zálohe.

Táto fotografia bola zaslaná domov ako pohžadnica príbuzným v decembri 1914. Text na druhej strane však, žiaž, neobsahuje žiadne informácie o tom, aký bol život vojakov v armáde. Nachádzajú sa tam novoročné priania. Na druhej fotke nie sú obyvatelia Kalše, ale spolubojovníci Jána Kudráta, ktorí mu túto fotku venovali na pamiatku.

Mobilizačná vyhláška do Kalše prišla 27. júla 1914 a záložníci rukovali najmä k 34. delostreleckému pluku. Vyhlásenie mobilizácie spôsobilo v obci paniku, žudia zakopávali cenné predmety a schovávali potraviny; báli sa rekvirovania pre potreby armády. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3075   

Kalša: Keď mali zemiaky inú cenu

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:53 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: „Ta znace, jak še tu gazdovalo? To nebulo noci ani dňa! Ja bula mlada, no i ja chodzela s volmi orac. Vo vežkom še tu gazdovalo,“ povedala nám majitežka tejto fotografie. Vidíme na ženu pri preberaní zemiakov. Fotka vznikla niekedy koncom štyridsiatych rokov, teda ešte za éry súkromného rožníčenia, pretože v Kalši založili JRD až v roku 1952. Vyobrazená žena patrila k najstaršej generácii rodiny, ktorá mala štrnás hektárov pôdy, v obci teda boli najväčšími požnohospodármi.

Majitežka fotografie, ktorá sa do rožníckej rodiny vydala v roku 1945, spomína, že keď išli kosi polia, bola ešte tma. V čase úsvitu mali za sebou hodný kus práce. „Až večar šme končeli, jak mi už nevidzeli. Caly dzeň žen koršovik s vodu a jedlo nam z domu priňešli, jedli šme na požu.“

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2603   

Kalša: Pohreb so svadobnými družičkami

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:47 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Presné datovanie týchto historických fotografií je trochu neurčité, vieme len, že vznikli ešte pred II. svetovou vojnou. Vidíme na nich pohreb slobodného dievčaa. To vieme urči podža jedného charakteristického rysu. Pokiaž totiž v dedine zomrelo dievča skôr, ako sa stihlo vyda, ostatné slobodné dievky i dievčatká sa obliekli ako družičky na svadbu. Pozna ich môžeme vďaka ozdobným družbovským vencom na hlavách. Bola v tom určitá symbolika. Za základné poslanie ženy sa považovalo založenie rodiny a privedenie potomkov na svet. Ak sa to nenaplnilo, pohreb symbolizoval, že nebohá obchádza na – obrazne povedané – svadbu priamo s Kristom. Jej truhlu na cintorín niesli slobodní mládenci.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2743   

Kalša: Požnohospodárstvo a hospodárska kríza

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:43 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prvých povojnových rokov 20. storočia. Na pozadí vidíme grécko-katolícky kostol, ktorý tu začali stava v roku 1910. Pozornos však viac upúta chlapec s kravami. I keď sa v Kalši čas žudí živila prácou v lesoch, tiež v kameňolome a furmančením, bola to predovšetkým požnohospodárska obec. Značnú plochu pôdy získali tunajší požnohospodári po vzniku I. ČSR, keď sa rozdežovala pôda po uhorských vežkostatkároch.

Prvá etapa parcelácie pozemkov začala v roku 1926. Vežkostatkári, ktorí v obci ostali, to vyhlasovali za zločin. Ničili nové medze, kamene hádzali do domov, v ktorých bývali zememerači. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2308   

Kalša: Pôrodné baby a pôrodnice

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:37 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1948 a zachytáva matku s dcérou. Bolo to jej prvé diea, taktiež jedno z prvých detí, ktoré sa už narodilo v nemocnici, pretože na východoslovenskom vidieku existoval pomerne dlho systém domácich pôrodov a obecných pôrodných báb. Tie niekde dokonca pôsobili až do šesdesiatych rokov minulého storočia, ale oproti dávnejšej minulosti s tým rozdielom, že museli ma na to papiere, čiže prešli zaškolením v nemocniciach. V kalšanskej obecnej kronike sa o „pôrodnej babe“ nachádza zápis z roku 1925, keď jej miestne zastupitežstvo schválilo plat v rozmedzí 40 až 50 korún za pôrod. Takto tu v danom čase pôsobili Alžbeta Kundrathová z Kalše a Alžbeta Vargová zo Slanca.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2485   

Kalša: Koniec tridsiatych rokov 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:33 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1939 a zachytáva dve generácie jednej rodiny z Kalše. Boli to časy poznamenané stratou územnej celistvosti, s čím začala Horthyovská okupácia a neskôr aj rozpad vtedajšieho Československa. Samozrejme, najviac do života žudí zasiahla vojna.

Mobilizácia bola vyhlásená 24. septembra 1938 a z Kalše nastúpilo k armáde 27 mužov. Medzi prvými bol povolaný Andrej Gašpar, ktorý musel k vojenskému útvaru odís hneď na druhý deň po vlastnej svadbe.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1877   

Kalša: Škola

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:31 (UTC+0)

Kalša - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z prelomu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej deti s učitežmi miestnej školy. Prvú zmienku o škole v Kalši poznáme z roku 1836, kedy už bola zabehnutá. Bola to cirkevná škola s jedným učitežom, ktorý bol ročne vyplácaný obcou a jej obyvatežmi takto: 65 zlatých, 2 kôpky (nejakého) obilia + 2 kôpky pšenice, palivo do pece podža potreby a 2 korce fazule. Naviac mal k dispozícii učitežský byt. Žiaci ešte učitežovi odovzdávali maslo a slaninu. Za vyučovanie náboženstva sa „platilo“ zvl᚝, a to zemiakmi. Vyučovalo sa v slovenčine i v maďarčine. Od roku 1897, keď školu Maďari zoštátnili, sa tu až do vzniku prvého Československa učilo len po maďarsky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2475   

Kalša: Gazda

@ :: Historické foto ::     Oct 16 2008, 21:26 (UTC+0)

-

Kalša - okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a vidíme na nich jedného z najznámejších miestnych gazdov, avšak v čase, keď už požnohospodári na svoju šikovnos doplácali odvádzaním kontingentov v prospech štátu. Po nástupe totalitného režimu v roku 1948 vláda pritvrdila na „kulakov“ tak, že prostredníctvom svojich regionálnych požnohospodárskych pracovníkov vykonávala súpis ich polí a zvierat. Potom každý dostal prípis, kožko ton akého obilia a kožko mäsa má odovzda v prospech republiky.

Na prvej fotografii vidíme muža, ako zabíja sliepku. „Kuroch šme mali das tricec, rubali šme im hlavy a kury žedli,“ spomína majitežka fotografie. Okrem toho chovali šes kráv, dva voly a mladé jalovičky i býčkov. Tiež pä kôz, ale je zaujímavé, že „mžeko z kozoch šme davali žrec šviňom“ . Teda kozie mlieko sa tu neprijímalo ako plnohodnotné, ale vhodné iba na kŕmenie ošípaných. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2309   

Slanec: Historické pohžadnice

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 20:54 (UTC+0)

-

Slanec: Tieto historické pohžadnice pochádzajú z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia. Prvá z nich zachytáva kalvínsku faru i vežu kalvínskeho kostola, na dolnej fotografii kaštiež v tom čase už zosnulého grófa Štefana Forgáča v pozadí so zrúcaninami hradu. Druhá pohžadnica zobrazuje kaštiež a faru.

To, že mal v danom čase Slanec vlastné pohžadnice, je vcelku prirodzené. Už dlhé desaročia predtým to bola vežká a moderná obec. Napríklad vlastnú poštu mala už od roku 1868. Pre porovnanie – v Košiciach bola telefónna sie postavená v roku 1891 a mala štyridsa užívatežov. Grófsky rod Forgáčovcov si dal v Slanci v rámci svojho statku vybudova vlastnú telefónnu sie telefón už v roku 1898. číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Historické pohd¾adnicejazavan10.Nov:12:30

čitatežov: 2835   

Slanec: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 20:50 (UTC+0)

1941

Slanec: Týchto šes historických fotografií pochádza z rokov 1941 až 1958. Vidíme na nich dedinské divadlo, ktoré združovalo obyvatežov viacerých generácií. Hrávala mládež i dospelí. Z dospelých to však bývali len muži, lebo vydatej žene neprináležalo, aby sa okrem rodiny venovala aj takejto zábave. Hrávalo sa tu zvyčajne dva razy do roka, a to na fašiangy a po Vianociach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3055   

Slanec: Muž, ktorý doplatil na Horthyovskú okupáciu

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 20:46 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej pána Jána Vargu, ktorého syn sa stal obeou nezákonného obsadenia Slanca maďarskými vojskami. Po Horthyovskej okupácii ostali Slanec aj Rákoš na území Československa. V Rákoši sa však konalo referendum a miestni obyvatelia rozhodli, že chcú patri k Maďarsku, takže sa hranica posunula medzi Rákoš a Slanec. Doslova prechádzala len pár metrov od slaneckých domov.

Aj v Slanci bolo niekožko obyvatežov, ktorí chceli, aby sa stal Slanec súčasou Maďarska. Tak sa konalo 18. januára 1938 referendum aj v Slanci, ale dopadlo v prospech Československa. Nasledujúci deň ráno okolo 9,00 sa nespokojné ženy maďarskej národnosti vybrali k demarkačnej čiare. Slovenskí žandári a financi (pohraničníci) ich začali rozháňa, načo sa z maďarskej strany cez hranicu ozvala strežba z pušiek i gužometov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2545   

Slanec: Pohžad do dvora

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2008, 20:44 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z počiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva pohžad do typického gazdovského dvora v Slanci. Dedinská architektúra bola prísne účelová a tunajšie domy mali klasický abovský vidiecky charakter. Domy boli podlhovasté so zastrešeným gánkom na jednej strane. Okrem kuchyne sa v nich nachádzala jedna až dve izby a komora. Často tu však spolu žili aj tri generácie. Na rozdiel od južnejších častí Abova sa však v Slanci často nestavali domy z hlinených vážkov ale z kameňa. Podlhovastý pôdorys sa menil až v tridsiatych rokoch, keď sa stavali nové domy „do vinkža“, čiže do pôdorysu v tvare písmena L.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2755   

Slanec: Kaštiež po smrti grófa Štefana Forgáča

@ :: Historické foto ::     Sep 30 2008, 10:43 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1943 a zachytávajú dnes už nejestvujúci kaštiež grófa Štefana Forgáča (Forgách). V tom čase bol posledný majitež tejto rozžahlej klasicistickej stavby zosnulý už dvadsatri rokov, ale objekt s rozžahlým parkom spravoval muž zvaný Bóna báči.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3499   

Slanec: Kroje v štyridsiatych rokoch

@ :: Historické foto ::     Sep 30 2008, 09:32 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie pochádzajú z roku 1940 a zachytávajú mladú ženu vo vtedajšom slávnostnom oblečení. I keď dievčatá zvykli nosieva rôznofarebné sukne, v nedežu a vo sviatok si obliekali biele. Boli z jemnejšieho plátna, ktoré si už zvyčajne kupovali. V Slanci sukňu nazývali „sokňa“, obyvatelia slovenskej národnosti zasa „kabaty“. K bielej blúzke s rozšírenými krátkymi rukávmi, známymi ako „oplecko“, sa nosievala žiarivo červená vesta. Túto volali „lajblik“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2488   

Slanec: Zber čerešní

@ :: Historické foto ::     Sep 28 2008, 16:57 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1939. Vidíme na nej rodinu na zbere čerešní. Okrem čiastočne naplneného košíka to pozna aj podža plátenných vreciek, ktoré majú muži prevesené na boku a používali sa práve pri oberaní na stromoch. Zber každého ovocia bol určitý rituál, ktorého sa zúčastňovala celá rodina naraz. Pokiaž mali veža stromov, brali si na výpomoc susedov z chudobnejších rodín. Zatiaž čo napríklad pri kosení lúk alebo obilia sa vyplácalo senom a zrnom, za zber ovocia sa zvyklo plati peniazmi.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2949   

Slanec: Ženy vo svadobných šatách

@ :: Historické foto ::     Sep 28 2008, 16:30 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1946. Vidíme na nej dve ženy, ktoré sa nechali spoločne odfotografova vo svadobných šatách. Bolo to práve v období, keď sa mladuchy v Slanci prestávali vydáva v krojoch, ale k oltáru prichádzali celé v bielom. Táto nová móda prišla z mesta, a keďže Slanec bola vežká dedina s viacerými dôležitými úradmi, rýchlo sa tu udomácnila.

Svadobné šaty si žena obliekala raz za život, napriek tomu aj v týchto časoch to bola vec prestíže, na ktorej nehodno šetri. Len naozaj chudobné rodiny si svadobné šaty požičiavali od žien, ktoré sa už vydali. Svadobný veniec so závojom však mala každá žena vlastný, ten sa nepožičiaval. Po svadbe bol uložený v dome do vitríny, aby manželom po celý život pripomínal ich vežký deň.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2534   

Slanec: Žobráčka

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 20:54 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z počiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva v Slanci známu žobráčku – „Mariš nény“. Žobráci nebývali ani v daných rokoch ojedinelým javom, zvyčajne však putovali z dediny do dediny. źudia k nim boli vcelku zhovievaví, dávali im vždy trochu jedla, staré šatstvo ale tiež možnos prespa. Ubytovávali ich v stajniach. Nebývalo však zvykom, aby sa žobrák zdržiaval v dedine dlhšie ako tri dni, pretože sa potom na neho pozeralo ako na vožakoho, kto tam chce osta nadlho, čo sa už domácim nepáčilo. Potulných žobrákov zvykli označova slovom „džat.“ Príbeh „Mariš nény“ je však iný, ona mala v Slančíku svoj domov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2864   

Slanec: Ženy a vyšívaný obrus

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 20:47 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a vidíme na nej ženy na priedomí domu. Pod vysunutou strechou nad gánkom sa suší bielizeň, pozornos upúta vyšívaný obrus. Doma vyšívané obrusy neodmyslitežne patrili do každej miestnej kuchyne a boli určitou vizitkou zručnosti domácej panej. Robili sa z domácej hrubšej látky, na ktorú si každá rodina pestovala konope.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2435   

Slanec: Súkromné rožníčenie

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 20:41 (UTC+0)

Slanec: Táto fotografia pochádza z roku 1940 a zobrazuje mlátenie obilia na žatve. V danom čase sa v Slanci nachádzali tri súkromné mláačky, ktoré boli pre ich majitežov zdrojom obživy. Zvykli ich prenajíma, v čase zberu úrody s nimi chodili z poža na pole. Pozemky tu neboli malé, napríklad rodina Vargová, ktorej patrila aj mláačka z tejto fotografie, vlastnila 28 hektárov, pričom sa neradila medzi vyslovene bohaté gazdovské rody, skôr k lepšiemu priemeru. Daných 28 hektárov však nezahŕňalo len polia ale tiež pasienky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2543   

Slanec: Dožinky

@ :: Historické foto ::     Sep 25 2008, 20:33 (UTC+0)

-

Slanec: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1950 a na prvej z nich vidíme obyvatežov Slanca na oslave prvých dožiniek. Dožinky totiž v Slanci nemali tradíciu a začali sa oslavova až od čias vzniku miestneho jednotného rožníckeho družstva. To založili v roku 1949, ale jeho prvá úroda bola v roku 1950.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2659   

Slanec: Píla

@ :: Historické foto ::     Sep 16 2008, 10:30 (UTC+0)

*

Slanec: Tieto historické fotografie zachytávajú pílu, v ktorej sa spracovávalo drevo grófa Štefana Forgáča (Forgách). Vežkomajitež lesov v Slanecku i na Zemplíne prosperoval okrem iného aj z lesnej ažby, takže výstavba prevádzky na spracovanie gužatiny bola žiaduca. Prvú pílu postavili už okolo roku 1860 na Kerekhedi (Kerekhegy) v blízkosti Ruskova a pracovala na vodný pohon. Jej majitež sa volal Compal. Po jeho smrti však zanikla.

V Slanci došlo na budovanie píly v roku 1910, pričom patrila Národnej drevárskej účastinárskej spoločnosti. Pracovala na parný pohon. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3306   

Slanec: Hospodárska situácia v posledných rokoch Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 21:34 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z roku 1918, teda z posledného roku Rakúsko-Uhorska, ale tiež z prvého roku existencie Československa, ktoré vzniklo 28. októbra. Fotka z bližšie neurčeného miesta zachytáva jednotku uhorských vojakov z I. svetovej vojny, medzi ktorými je aj obyvatež Slanca Ján Varga.

Posledné roky monarchie sa niesli v znamení vežkej hospodárskej krízy, ktorú spôsobila vojna. Prvotné nadšenie, že Nemecko a Rakúsko-Uhorsko sú ako spojenci na vojnu lepšie pripravení a porazia štáty Dohody, rýchlo vyprchalo. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2228   

Slanec: Hrad a jeho zánik

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 20:36 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej hrad Slanec. Oproti súčasnému stavu je zachovalejší múr hradnej budovy vedža severnej veže, ktorá má ešte celistvú kónickú strechu. Ako sme už písali, ešte v roku 1904 hrad slúžil ako miestna obrazáreň a ciež výletných ciest so zachovanou miestnosou, časou nábytku a zápisnou knihou. Posledná investícia do hradu však bola v roku 1815, keď dal Jozef Forgáč opravi severnú vežu a zriadil tam spomínané oddychové miesto pre turistov. Konečný útok na hrad, ktorý ho priviedol do súčasného stavu, sa odohral na prelome rokov 1944 až 1945, pretože si v ňom zriadili striežňu nemeckí vojaci, ktorí vyše mesiaca bránili Slanec pred útokmi oslobodzovacích vojsk červenej armády.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3960   

Slanec: Obec a I. svetová vojna

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2008, 20:32 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z Miškovca z čias I. svetovej vojny, presnejšie z októbra 1914 a sú na nej vojaci rakúsko-uhorskej armády. Medzi nimi (pokiaž ho časom nevymazala biela škvrna) sa nachádza aj obyvatež Slanca Ján Varga. I keď sa boje tejto obce priamo nedotkli, predsa ju dos poznamenali. Dňa 24. júna 1914 totiž obecný bubeník medzi žuďmi vyhlásil, že na základe mobilizačnej vyhlášky všetci vojaci v zálohe vo veku do 48 rokov musia ihneď nastúpi do armády. Samotnú vyhlášku potom ešte verejne prečítal richtár.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2788   

Slanec: Dievčatá v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Sep 12 2008, 20:32 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva mladé dievčatá v slávnostnom oblečení. I keď sa v daných rokoch ešte vyrábalo domáce plátno, sukne sa šili predovšetkým z nakúpených látok. Košiežky zasa z doma vyrobených. Slančania za kúpou plátna nemuseli cestova, pretože sa v obci konali pravidelné trhy a chodilo tu aj dos podomových obchodníkov. S výnimkou jedinej dievčiny, ktorá má klasickú bielu košiežku a oplečkami (nazbieranými rukávmi) a vyšívaným lajblikom (vestou), ošatenie ostatných vychádza z vtedajšej „mestskej módy“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2385   

Slanec: Miestne povery

@ :: Historické foto ::     Sep 12 2008, 10:11 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo dňa 25. 8. 1943 a zachytáva obyvatežov Slanca. I keď v danom čase bola obec súčasou vojnového Slovenska, žili tu maďarská i slovenská komunita, ktoré medzi sebou nemali žiadne problémy. Zvyky a tradície v obci boli spoločné a neodlišovali sa. Rozdiel medzi nimi bol skôr v náboženskej príslušnosti, pretože zatiaž čo sa Maďari hlásili ku kalvínom, Slováci k rímskym katolíkom. Každá cirkev tu má svoj kostol.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2856   

Slanec: Potravné družstvo

@ :: Historické foto ::     Sep 11 2008, 22:25 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva školopovinné deti pred predajňou potravného družstva. V danom čase boli potravné družstvá v mnohých slovenských obciach, ale v Slanci vzniklo už v 19. storočí, presne v roku 1898. Išlo o určitú obranu domáceho obyvatežstva pred vysokými úžerníckymi cenami obchodníkov, ale aj – povedané dnešnou terminológiou – skrátenie obchodného reazca, ktorý zvyšuje ceny.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2343   

Slanec: Kaštiež Forgáčovcov

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2008, 14:23 (UTC+0)

Slanec: Táto historická fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva dnes už nejestvujúci kaštiež Forgáčovcov (Forgách). Postavi ho dal gróf Žigmund Forgáč v polovici 19. storočia. Stál pod hradným vrchom na jeho východnej strane, pričom okolo kaštieža bol rozžahlý park s domácimi i cudzokrajnými drevinami. Nachádzalo sa tu aj šes fontán. Jednopodlažný objekt v klasicistickom slohu vystavali z kameňa a nachádzalo sa v ňom 55 izieb. Nad hlavným priečelím budovy boli hodiny, ktoré vlastnoručne zhotovil a zabudoval gróf Štefan Forgáč.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Devastácia parkujednosto19.Feb:22:08

čitatežov: 3526   

Slanec: Gróf Štefan Forgáč

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:49 (UTC+0)

Slanec: Na tejto historickej fotografii vidíme posledného vlastníka hradu Slanec - grófa Štefana Forgáča (Forgách).

Štefan Forgáč (1854 – 1916) mal dvoch bratov a jednu sestru. Bol najmladším dieaom Kolomana Forgáča a dedičstvo, ktoré získal, bolo naozaj vežké. Okrem pozemkov v Slanci mu patrila pôda aj v Slanskom Novom Meste, Pustafalu, Slanskej Hute, Rákoši, Blažiciach, Ruskove, Novom Salaši, Vyšnom Čaji a Košických Olšanoch. Dovedna to bolo dvadsaosem tisíc hektárov. Okrem toho vlastnil ešte na Zemplíne pozemky o ploche desa tisíc hektárov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 4841   

Kalša: Nadšenie v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:49 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia bola vyhotovená v pädesiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dve obyvatežky obce Kalša. Oblečené sú v slávnostných šatách, ktoré odrážajú vtedajšiu ženskú vidiecku módu. Fabrické látky už boli cenovo dostupné, výroba domáceho plátna a vyšívané kroje začali patri minulosti.

Pädesiate roky, a to i napriek známym politickým represáliám a potláčaniu žudských práv, patrili v dedine medzi naozaj rozvojové, plné nadšenia . Aby sme pochopili zmýšžanie vtedajších žudí, musíme si uvedomi, že posledné vojnové roky boli pre nich vežmi kruté. Aj hneď po vojne nebolo dostatok jedla, chýbalo oblečenie i obuv. Napríklad obyvatelia Kalše v daných rokoch chodili nakupova aspoň melasu z cukrovej repy do trebišovského cukrovaru. Odrazu však boli v obchodoch potraviny, prídelový systém na lístky zanikol, prostredie sa pretváralo, všade sa stavalo. Nečudo, že pracovné nadšenie pochytilo celú vtedajšiu generáciu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2129   

Slanec: Kozub na hrade

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:48 (UTC+0)

Slanec: Datovanie tejto fotografie je trochu problematické. Podža jej majiteža je na nej zobrazený dnes už neexistujúci kozub, ktorý sa nachádzal na hrade Slanec. Dnes by ste v hradných ruinách tento kozub hžadali márne. V prvých desaročiach 20. storočia tu však ešte všetko vyzeralo celkom inak. Svedčí o tom zápis o stave pevnosti z roku 1904, ktorý bol uverejnený v časopise „Archeologiai értesitó“. Autorom článku je Viktor Myskovszký. V severojužnom smere hrad chránil hrubý kamenný kruhovitý val s hradnou bránou, ktorú tvorila padacia železná mreža. Nad bránou sa nachádzala vežička s miestnosou pre stráž.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3496   

Kalša: Richtár za I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:48 (UTC+0)

Kalša: Táto historická fotografia vznikla niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva obyvateža Kalše Andreja Ňarjaša. Na prednej i zadnej strane sa nachádza nápis, že fotka bola vyhotovená v ateliéri M. Milana Prodanoviča v Zagrebe. Je teda možné predpoklada, že tam Andrej Ňarjaš bojoval počas I. svetovej vojny.

Po vzniku I. Československej republiky sa začali utvára nové politické strany nielen v mestách, ale aj na vidieku. źudia doslova žili politikou a začali sa v nej angažova tak, aby mohli da novému štátu smer podža svojich predstáv. Andrej Ňarjaš sa v Kalši stal zakladatežom Rožníckej jednoty, čo bola organizácia Republikánskej strany. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2132   

Slanská Huta: Jedno z prvých JRD v Československu

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:47 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v pädesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva pracovníkov miestneho JRD. I keď je Slanská Huta podhorská dedina s kamenistou pôdou, JRD tu vzniklo medzi prvými v niekdajšom Československu vôbec. Už v roku 1949 sa pre družstvo 1. typu zakúpil traktor Z-25 s vlečkou, tiež pluh, kosačka a ďalšie stroje. Tieto v obci pôvodne neboli, pretože tu majetnejší rožníci ani nežili. Takmer všetko obyvatežstvo tvorili potomkovia pôvodných robotníkov zo sklární Forgáčovcov, tiež lesní robotníci, ktorí zvážali drevo na pílu v Slanci. Píla však počas II. svetovej vojny vyhorela a žudia v obci si museli hžada nový zdroj obživy. Jednotné rožnícke družstvo sa javilo ako vhodné východisko.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2548   

Kalša: Združstevnenie

@ :: Historické foto ::     Sep 01 2008, 22:44 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia vznikla v šesdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva družstevníkov pri mláačke v JRD Kalša. Ako v mnohých iných dedinách, aj tu bol vznik jednotného rožníckeho družstva sprevádzaný nátlakom od hrozieb, že deti súkromných rožníkov nebudú môc študova na školách až po konfiškáciu majetku i väznenie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2227   

Kalša: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Aug 31 2008, 11:28 (UTC+0)

Kalša: Táto fotografia bola vyhotovená pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 20. storočia a vidíme na nej dve členky dedinského divadla. S obecným divadelníctvom v Kalši je úzko spojený učitež a správca školy Andrej Repašský, ktorý tu kultúrne aktivity začal rozvíja v čase I. Československej republiky. Najskôr organizoval verejné prednášky z rôznych odborov, čo bolo na tú dobu typické aj pre iné obce. Boli to zvyčajne prednášky z oblasti zdravotníctva, výchovy, hygieny, požnohospodárstva a podobne. Andrej Repašský však aj sám viedol večerné kurzy čítania a písania pre dospelých. Zvl᚝ pre ženy to boli zasa kurzy varenia a pečenia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1973   

Kalša: Ženy a varenie

@ :: Historické foto ::     Aug 31 2008, 08:31 (UTC+0)

Kalša: Táto historická fotografia bola vyhotovená v pädesiatych tokoch 20. storočia a vidíme na nej obyvatežku Kalše v kroji, ktorý bol pre dané obdobie typický. Je zaujímavé, že i keď obce Kalša, Nový Salaš a Slanská Huta geograficky patria k Abovu, pokiaž ide o kroje i niektoré zvyky, môžeme tu hovori skôr o vplyve zemplínskej kultúry. V tomto prípade to naznačuje i skladaná sukňa, ktorá sa na Above nosi nezvykla.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2568   

Ďurkov: Pozdrav z frontu

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 21:48 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias II. svetovej vojny a je na nej zachytený obyvatež Ďurkova ako vojak maďarskej armády. V danom čase Ďurkov patril pod Horthyovské Maďarsko.

Vojnové boje sa dotkli aj samotnej obce. Poškodila desa domov, most aj stodoly. Nemeckí vojaci začali okolie Košickej kotliny postupne obsadzova od septembra 1944. Bývali v budovách škôl i priamo v domoch domáceho obyvatežstva. Ďurkov bol však v tomto smere výnimočný. Medzi Nemcami sa rozšírilo, že je v obci týfus a opustili ju.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2990   

Ďurkov: Keď sa diea kojilo aj štyri roky

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 21:46 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1943. Malý chlapec z Ďurkova upúta na prvý pohžad klobúkom. Nie je to štylizované. Dnes sa klobúk spája predovšetkým s vyšším mužským vekom, ale v štyridsiatych rokoch ich bežne nosili chlapci od útleho detstva.

Samozrejme, v danom období v dedinách neboli škôlky. Prvé diea matka zvyčajne nosievala všade so sebou, alebo ak si to mohla rodina dovoli, ostávala doma. Pri ďalších deoch, najmä ak bol medzi súrodencami primeraný vekový rozdiel, tí starší preberali úlohu opatrovatežov a matka chodila pracova. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2765   

Ďurkov: Ženské divadlo

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 16:50 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: V štyridsiatych až pädesiatych rokoch 20. storočia mala skoro každá dedina v okolí Košíc vlastné dedinské naivné divadlo. Jeho hercami bývali miestni obyvatelia a repertoár vyberali najmä z tradičnej slovenskej klasiky, južnejšie od Košíc s maďarským obyvatežstvom z maďarskej divadelnej klasiky. Divadlo bolo aj v Ďurkove, ale tu mali jednu výnimku. Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1950 a zachytáva miestny divadelný súbor, v ktorom hrali iba ženy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2556   

Ďurkov: Posledná dovolenka z vojny

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 16:08 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z čias, keď Ďurkov patril pod Horthyovské Maďarsko. Medzi obyvatežmi obce je aj mladý vojak (vpravo na kraji), ktorý bol do maďarskej armády povolaný v rámci základnej služby. Krátko po zložení vojenskej prísahy dostal dovolenku a prišiel domov aj s kamarátom (druhý muž vo vojenskej uniforme), ktorý mal fotoaparát. V tom čase mladý vojak ešte netušil, že je doma naposledy. Krátko po návrate bol odvolený na vojenský front a spä sa už nevrátil. Jeho rodičia ani nedostali oznámenie o úmrtí, nedozvedeli sa kde padol. Zistili len, že jeho jednotka údajne bojovala kdesi pri Done.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2794   

Ďurkov: Nočné svadobné rituály a „vyhryzky“

@ :: Historické foto ::     Jul 07 2008, 15:10 (UTC+0)

-

Ďurkov, okres Košice-okolie: Podža údajov majitežky uverejnených fotografií, snímky vznikli v pädesiatych rokoch 20. storočia, avšak usudzujúc podža elektrických gitár na prvej fotografii, je skôr pravdepodobné, že sa daná svadba fotila najskôr v šesdesiatych rokoch.

To, že svadby boli plné zábavy, dostatočne vyjadruje prvá fotografia. Z oficiálnych obradov na nespútané veselie oslava menila najmä neskoro v noci, keď už deti zvyčajne spali. Niektorí hostia sa prezliekli do rôznych kostýmov s jasnými narážkami na mladomanželské očakávania svadobnej noci. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3351   

Ďurkov: Vežkonočná nedeža

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 22:27 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Uverejnená fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva prevažne ženy, ktoré sa stretli, aby usporiadali tradičné hry, blízke chorovodom. Vežkonočná nedeža, kedy vznikol aj tento záber, mala svoj pravidelný rituál. Mládež sa po bohoslužbe zhromaždila pri moste a starší obyvatelia si posadali na lavičky pred svojimi domami.

Dievčatá sa rozdelili na dve skupiny a v každej skupine ešte vytvorili dvojice. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2698   

Ďurkov: Prvé sväté prijímanie

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 21:36 (UTC+0)

-

Ďurkov, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie pochádzajú z roku 1941 a zachytávajú desaročné deti z Ďurkova, ktoré práve išli na prvé sväté prijímanie. Tento rituál vyžadoval (i stále vyžaduje) určitú prípravu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2828   

Ďurkov: Zmeny na krojoch v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 21:03 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Už v časoch I. ČSR mali viaceré vidiecke domácnosti šijacie stroje, v rokoch pädesiatych to bola úplne bežná výbava. Zjednodušenie šitia prinieslo viaceré zmeny aj do výzoru ženských krojov. Napríklad táto fotografia pochádza z roku 1955 a prináša už pohžad na „nový model“. Ten sa od starších líšil najmä vzhžadom vesty, na ktorú sa začala namiesto ručných výšiviek strojovo našíva široká biela šnúrka.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3022   

Ďurkov: Nezvyčajný dôvod pre život v USA

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 19:50 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: História Slovenska v Rakúsko-Uhorsku a za I. ČSR zaznamenala viacero migračných vĺn. Veža žudí odišlo za prácou najmä koncom 19. storočia, druhá vežká vlna odlivu obyvatežstva nastala v časoch hospodárskej krízy v tridsiatych rokov 20. storočia. Dôvody boli najmä ekonomické. V rodinách, kde mali veža detí, by sa ich ženbou a vydajom majetok rozdelil na drobné. Preto najmä tí neskôr narodení v prvých rokoch dospelosti išli zarába do Ameriky.

Táto historická fotografia pochádza z roku 1947 a je na nej manželský pár z Ďurkova, odfotený už v USA. Na rozdiel od uvedeného však odišli za oceán z nezvyčajných dôvodov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2427   

Ďurkov: Gazda, ktorý sa zaal

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 18:57 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pravdepodobne pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva gazdu Juraja Valíka, ktorý sa stal v obci legendárnym. Ako devätnásročný musel narukova do armády a odís bojova na front I. svetovej vojny. V boji bol ažko zranený a amputovali mu jednu nohu pod kolenom. Dostal ažkú drevenú protézu, ktorú si obopínal koženými remeňmi až od pliec. Napriek tomu usilovne pracoval na svojom gazdovstve, pričom vlastnil až desa hektárov, kde oral, sial a zbieral úrodu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2577   

Ďurkov: „Rodzina na šveto“

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 18:24 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1934 a zachytáva rodinu, ktorá sa zišla pri príležitosti posviacky rímsko-katolíckej zvonice. Táto, i keď drevená, stojí dodnes uprostred obce. V Ďurkove sa totiž v danom čase nachádzal iba kalvínsky kostol, katolíci chodili na omše do Ruskova. Rodiny, z ktorých niekedy aj viacerí členovia žili v susedných obciach, sa stretávali niekožko krát ročne, najmä v časoch náboženských sviatkov. Vysviacka zvonice bola jednou z takýchto príležitostí.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2518   

Ďurkov: Ženích a nevesta

@ :: Historické foto ::     Jul 04 2008, 17:45 (UTC+0)

Ďurkov, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z mája 1923 a zachytáva ženícha a nevestu z Ďurkova. Žena má osemnás rokov, muž dvadsaosem. Ide o ateliérovú fotografiu, ktorá bola vyhotovená pravdepodobne v Košiciach.

Typickým ozdobným znakom nevesty bol veniec na hlave. Jeho kvety bývali zvyčajne biele, niekedy mierne ružové. V žiadnom prípade však nesmeli by modré, lebo to vraj prinášalo nešastie. Drobné kvietky vo venci neboli živé, ale z naškrobeného plátna. Takéto vence si ženy chodievali kupova do Košíc a neboli lacné. Preto sa pomerne bežne stávalo, že si nevesta na svadbu veniec požičala od staršej vydatej kamarátky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2828   

Slančík: Ženské kroje

@ :: Historické foto ::     Jun 30 2008, 13:43 (UTC+0)

.

Slančík , okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú sestry z obce Slančík a boli vyhotovené niekedy okolo roku 1915, teda ešte v časoch, kedy Slovensko patrilo pod Rakúsko-Uhorsko. Ide o ateliérové fotografie, ktoré boli vyhotovené v niektorom meste. Vieme, že v danom čase sa v blízkosti obce nachádzali fotoateliéry v Košiciach a v Michalovciach.

Slančík bola dedina, v ktorej v danom čase ku kroju nepatrili lajbliky, čiže vestičky. Tie sa ale nosili napríklad už v susednom Ruskove. Pokiaž ich v Slančíku niekto nosil, tak len vtedajšia najstaršia generácia. Základ vrchu kroja tvorili biele blúzky, ktoré boli vyšívané bielymi niami. Za vyšší stupeň zdobenia sa považovali bielymi niami obšívané dierky, ktoré na blúzkach vytvárali rôzne vzory. Golieriky boli úzke, niekedy ozdobené malou čipkou a siahali až pod krk. Bolo mravne neprípustné, aby žena mala horné gombíky rozopnuté a odkrývala sa tak v štýle rozhalenky. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2613   

Ruskov, Slančík: Pri zámočku Kerekheď na prelome storočí

@ :: Historické foto ::     Jun 12 2008, 09:30 (UTC+0)

Ruskov, Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia údajne pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a jej osud je vežmi zaujímavý. Originál je vežkoformátový a bol zarámovaný v obraze v loveckom zámočku Kerekheď, ktorý sa nachádzal v katastri obce Ruskov. Zámoček pôvodne patril pánom Slanského hradu, poslednými majitežmi bola grófska rodina Forgáčovcov (Forgách). Po smrti Štefana Forgáča ostal bez majiteža, pretože posledná žijúca z rodu, Alžbeta Forgáčová – Štefanova neter, odišla do Maďarska. Nakoniec umrela na klinike v Pressbaum pri Viedni. Do Kanady sa vysahovali jej deti po nástupe komunizmu v Maďarsku. Kerekheď stál v lesnatom prostredí mimo obytnej zóny dlhé roky opustený. I keď bol v pomerne zachovalom stave, v roku 1991 ho nepochopitežne vyhodili do vzduchu – zbúrali.

číta ďalej...

čítaj poznámky (5) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Kerekheïjednosto19.Feb:16:41
Moj komentar k fotografii Posedenie pri zámoèku Kerekhedmarinka04.Jan:17:49
Ruskov,Slanèík: Pri zámoèku Kerekheï na prelome storoèíjanickarova16.Jun:22:56

čitatežov: 3275   

Slančík: Kombajn – samovez

@ :: Historické foto ::     Jun 11 2008, 14:22 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatku šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva prvý kombajn v JRD Slančík Počiatky družstva boli ažké a prvá kombajnová technika im na kvalite vežmi nepridala. Oproti súčasným kombajnom vtedajšie stroje vykonávali iba čas práce. Zožali obilniny a zviazali malé snopy, tzv. húsatá. Takýto kombajn nebol ani samohybný, musel ho aha traktor. Bol to vežmi neekonomický stroj, veža zrna sa pri žatve z klasov vytrácalo na zem. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3475   

Slančík: Výstavba kultúrneho domu

@ :: Historické foto ::     Jun 11 2008, 13:21 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1969 a zachytáva mužov so Slančíka pri prácach na výstavbe kultúrneho domu, o ktorý sa len rozšíril vtedajší miestny národný výbor. Do polovice pädesiatych rokov sídlil predseda národného výboru iba v jedinej miestnosti, ktorú mala obec prenajatú v súkromnom dome „u Kačmarika“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2840   

Slančík: Varenie slivkového lekváru

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 14:19 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu šesdesiatych a sedemdesiatych rokov a zachytáva staršiu ženu pri typickej septembrovej činnosti – varení slivkového lekváru. Aby sa to podarilo v požadovanej kvalite, celý proces vyžadoval presné pravidlá.

Nie každý druh sliviek bol na lekvár vhodný. V Slančíku sa využívali najmä tzv. bysterky, teda typické modré slivky, ktorých kôstky sa dajú vežmi jednoducho vylúpnu. číta ďalej...

čítaj poznámky (3) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Slivkový lekvárdaniel10.Oct:06:08

čitatežov: 4816   

Slančík: Lúky v okolí obce

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 14:19 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo konca pädesiatych rokov a zachytáva obyvatežov Slančíka v prestávke počas kosenia a hrabania sena. I keď kataster obce má iba 330 hektárov, nachádza sa v širokom údolí potoka rovnakého mena, ako má dedina. Vežkú čas okolia okrem polí zaberajú práve lúky a pasienky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2706   

Slančík: Miestne špecifiká pohrebného rítu

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 13:27 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov a zachytáva výjav z pohrebu. Pozornosti neujde hasičská uniforma. V obci bývalo zvykom, že pokiaž zomrel muž, ktorý bol dobrovožným hasičom, jeho truhlu niesli bývalí kolegovia z požiarneho zboru. Ako sme už písali, tento v Slančíku vznikol v rámci Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 a pracuje dodnes.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2373   

Slančík: Munícia z vojny

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 12:00 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva deti, ktoré našli nevybuchnuté bomby z II. svetovej vojny. Tento nález nebol v danom čase ničím výnimočným. Priame boje sa odohrávali v katastri obce, táto bola aj dva krát bombardovaná letectvom Červenej armády.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2527   

Slančík: Prvé mláačky

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 10:12 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z prelomu šesdesiatych a sedemdesiatych rokov a zachytáva prvú mláačku, ktorú si kúpilo miestne JRD. Pre obec to však nebola žiadna novinka. Úplne prvú mláačku si tu totiž zakúpil gazda Imrich Vasiž ešte v tridsiatych rokoch. Tento najmajetnejší požnohospodár vlastnil aj prvý traktor značky Lanz Buldog. Traktor bol nemeckej výroby od firmy Heinrich Lanz AG, ktorá v súčasnosti vystupuje pod známym menom John Deere a daný model začala vyrába už po I. svetovej vojne. Gazda Imrich Vasiž teda začal podnika aj s prvou mláačkou, a to tak, že ju ahal za traktorom z domu do domu a z dediny do dediny. Každému, kto mal záujem, dokáza vymláti zrno zo zožatej úrody za krátky čas. Za to si, samozrejme, nechával plati, alebo prijímal platby aj v naturáliách, ktoré opä predával.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2976   

Slančík: Cesty a doprava

@ :: Historické foto ::     Jun 06 2008, 09:30 (UTC+0)

Slančík , okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesdesiatych rokov, keď obec Slančík prechádzala viacerými výraznými zmenami. Tou dominantnou bolo založenie JRD v roku 1958. Strata vlastných rolí a dobytka spôsobili, že väčšina mladšieho obyvatežstva chodila pracova do Košíc, pričom nachádzali zamestnanie prevažne v železniciach a v kameňolomoch. V súvislosti s tým narastala potreba stáleho dopravného spojenia. Prvý autobus, ktorý je zachytený aj na tejto fotografii, tu však začal premáva až od roku 1960.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2826   

Slančík: V roku 1915

@ :: Historické foto ::     May 29 2008, 21:45 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z roku 1915 a zobrazuje ženu s demi, obyvatežky Slančíka, v slávnostných krojoch. Žiaž, okrem roku vzniku sa nám veža o tejto fotografii zisti nepodarilo. Predpokladáme však, že vznikla priamo v obci. V daných časoch bolo fotografovanie čímsi výnimočným a za fotografovaním chodili dedinčania do ateliérov blízkych miest. Avšak ak si chceli fotografi privyrobi, chodili zasa oni po dedinách, pričom za fotografované osoby zvyčajne dávali vežké vyšívané plachty, často aj mažované plachty s krajinnými motívmi. Predpokladáme, že fotka vznikla práve takýmto spôsobom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Slanèík 1915susanah31.Oct:13:29

čitatežov: 2627   

Košice, Slančík: Zbory Zemskej hasičskej jednoty

@ :: Historické foto ::     May 29 2008, 20:19 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z februára 1950 a sú na nej zobrazení účastníci a školitelia kurzu hasičských inštruktorov. Záber bol vyhotovený pred košickými hasičskými kasárňami na terajšej Požiarnickej ulici. Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj obyvatelia obce Slančík.

Zemská hasičská jednota bola na Slovensku založená v roku 1922. Slančík na jej výzvu o zriadenie obecných hasičských zborov reagoval pohotovo a ešte v tom istom roku tu zriadili svoju hasičskú stanicu. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2517   

Slančík: Mládež, ktorá prežila čas vojny

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 11:24 (UTC+0)

-

Slančík, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z prvých povojnových rokov a zachytávajú mladých mužov a dievčatá zo Slančíka. V oboch prípadoch sú vo slávnostných šatách, fotka slobodných dievčat zobrazuje odev s družbovskými vyšívanými ručníkmi, pochádza teda v nejakej svadby. Dvaja z mužov zasa majú hore rozšírené nohavice zvané „pričeše“, čo poukazuje na vplyv maďarskej vidieckej módy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2802   

Slančík: Gazda

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 10:45 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1950 a zachytáva gazdu z obce Slančík. V danom čase sa tu ešte hospodárilo súkromne. Tento konkrétny človek mal dva kone, dve kravy, štyri svine, štyri hektáre pôdy, ale vlastnil tiež dedinskú krčmu, zvanú „Dolgošova karčma“. Za krátko však o všetko prišiel. Najskôr o krčmu, pretože po februári 1948 spoločnos súkromníkom nepriala, potom o všetok svoj statok i pôdu, keď tu v roku 1958 založili JRD.

V Slančíku sa z požnohospodárskych obilnín pestovala pšenica, raž, jačmeň a ovos. Pokiaž ešte nemuseli plati kontingenty, zvyčajne mali domácnosti aj nadprodukciu na predaj. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2818   

Slančík: Škola a obec

@ :: Historické foto ::     May 27 2008, 10:09 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatkov štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva dievčatá z obce. Väčšina z nich je v školopovinnom veku. Boli to časy, kedy sa ešte v Slančíku nachádzala škola. Táto, podža údajov obecnej kroniky, existovala už v roku 1902.

Prvá slančícka škola bola jednotriedna. Mala približne tridsa žiakov a vyučoval sa tu prvý až šiesty ročník. Prvým učitežom bol Július Roso, ktorý pochádzal z Prešova. Ako bývalo po vzniku I. ČSR zvykom, do dedinských škôl východného Slovenska prichádzali kvalifikovaní učitelia z Čiech. Rovnako tomu bolo i Slančíku, kde prišiel český učitež Jan Kryl. Jeho odchod zo školy je vežká záhada a nezodpovedaná otázka. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2853   

Slančík: Dievky z rokov pädesiatych

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 20:59 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1954 a zachytáva tri slobodné dievčatá zo Slančíka. Ich stav možno pozna podža toho, že majú odkryté vlasy. Pre ženu po vydaji bolo nemyslitežné, aby sa ukázala na verejnosti bez šatky na hlave.

Pädesiate roky boli obdobím, kedy sa menila spoločnos vplyvnom ideológie komunistickej strany a s tým aj sociálne a hospodárske pomery vidieka. Ako sme už uviedli, Slančík bola prevažne požnohospodárska obec, kde JRD vzniklo až v roku 1958. Súkromní požnohospodári boli aj v roku vzniku tejto fotografie zaažovaní povinnými odvodmi z výnosov, ktoré sa určovali vždy rok vopred. Museli sa plni bez ohžadu na to, či bol rok úrodný, alebo nebol.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2741   

Slančík: Vznik JRD, jeho neúspech a transformácia

@ :: Historické foto ::     May 22 2008, 20:04 (UTC+0)

Slančík, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z počiatkov vzniku JRD, ktoré bolo v obci založené v roku 1958. Bol to pomerne neskorý rok, iné obce spoločne hospodárili už dlhý čas, ale v Slančíku prevládala dlhodobá nedôvera k agitátorom. Súkromné požnohospodárstvo teda pretrvalo až do daného roku.

V obci sa nenachádzali vežkostatkári. Z hžadiska vlastníctva pôdy bola najbohatšia rodina Hlebaškovci, ktorá vlastnila 28 hektárov pôdy, potom Bednárovci s 20 hektármi pôdy. Bežné rodiny však vlastnili 4 hektáre, často aj menej. Z hospodárskych aktivít zaujímavo vyznieva informácia, že v časoch I. ČSR sa v severovýchodnej časti chotára na potoku Roňva nachádzala ha, kde gróf Štefan Forgáč choval ryby. Jazierko s haou však bolo zničené počas II. svetovej vojny a chov sa už nikdy neobnovil.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2729   

Slanská Huta: Oblečenie v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     May 16 2008, 21:59 (UTC+0)

-

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Uverejnené fotografie vznikli v druhej polovici pädesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú obyvatežov obce v oblečení, ktoré bolo typické pre toto obdobie. Boli to časy, kedy ešte každá rodina pestovala konope na domácu výrobu látky, niektoré aj žan, ale zároveň už bolo fabrické plátno cenovo dostupnejšie. Zatiaž čo muži si obleky kupovali, ženy šili svoje ošatenie z látok doma, alebo si ho dávali robi u krajčírky. Takto ich to vyšlo lacnejšie.

Tesilové sukne boli skladané „na široké faldy“. Zatiaž, čo úzke "cenke faldy" si ženy vedeli vyrobi aj doma, modernejšie širšie skladanie si po zakúpení látok chodili necha urobi zásadne k pani Jakabovej do Zemplínskej Teplice. Mala na to pripravené formy podobné vejáru, látky do nich naukladala a naparovala nad vriacou vodou. Bola to aj zručná krajčírka, ženské šaty na tejto fotografii ušila ona.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2363   

Slanská Huta: Nanebovstúpenie Panny Márie

@ :: Historické foto ::     May 16 2008, 21:19 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva oslavu sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie, ktorý sa v obci oslavuje každý rok 15. augusta a je spojený s odpustovými slávnosami. Už v predvojnových rokoch bolo zvykom, že sochu Panny Márie, ktorá sa nachádza v kostole, niesli v tento deň štyri dievčatá na procesii okolo chrámu. Po omši vychádzal von sprievod, na jeho čele kňaz, za ním miništranti, potom deti. Nasledovali štyri dievčatá so spomínanou sochou, za mini kráčali muži a nakoniec ženy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2712   

Slanská Huta: Zabíjačka a kontingenty

@ :: Historické foto ::     May 04 2008, 18:34 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla v roku 1952 a zachytáva manželov z obce Slanská Huta pri domácej zabíjačke. Chov ošípaných bol ešte aj v týchto rokoch pomerne rozšírený, nie však tak ako do roku 1950, kedy tu vzniklo JRD. Na domáci chov už totiž potrebovali povolenie, o ktoré museli žiada na miestnom národnom výbore. Z chovu každého prasaa potom museli odvies krupón (kožu z chrbta zvieraa) a pä kilogramov masti. Boli to takzvané kontingenty, čiže daň z chovu v naturáliách. Kožu aj mas odovzdávali v Slanci.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3687   

Slanská Huta: Roža na Visalaši

@ :: Historické foto ::     May 04 2008, 16:03 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia vznikla okolo roku 1940 a zachytáva obyvatežov obce Slanská Huta, ako kopú motykami na roli v lokalite zvanej Visalaš. Pôda napriek podhorskému okoliu dediny bola vhodná predovšetkým na pestovanie zeleniny a obilnín. Až vo vyššie položenom pásme, ktoré volali Pod Pukancom, bola pôda kamenistá, ale kto tam vlastnil nejaký kúsok zeme, obrábal aj ten.

Z obilnín sa pestovali najmä jačmeň a raž, tiež ovos a pšenica. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2702   

Slanská Huta, Nový Salaš: Divadlo a škola – hra a trest

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 19:36 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1943 a sú na nej zachytení herci dedinského divadla v kostýmoch na hru F. Urbánka Hrob lásky. Medzi účinkujúcimi vidíme dospelých aj deti. Bolo bežným zvykom, že obecné divadlá viedli miestni učitelia, ktorí do jednotlivých rolí obsadzovali dobrovožníkov každého veku. Takto to bolo aj v tomto prípade, keď divadlo viedol učitež Ondrej Štefik.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2783   

Slanská Huta: Pílenie dreva „na capku“

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 14:56 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla začiatkom štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva mužov zo Slanskej Huty pri pílení dreva. Zatiaž čo drevený podstavec na rezanie polien vo väčšine dedín volajú koza, v tejto dedine to bol cap a pílenie volali „na capku“.

Slanská Huta vznikla pôvodne v 18. storočí ako kolónia zamestnancov miestnej sklárskej hute grófa Forgáča (Forgách). Postupne tu však pribúdali obyvatelia, ktorí sa živili požnohospodárstvom, ale najmä prácou v lesoch, ktoré patrili rovnakému grófskemu rodu. Týmto sa stalo drevo žahko prístupné aj pre obyvatežov obce, pretože mali možnos odpracova určitý čas a namiesto mzdy si vzia siahovice. Bolo to lacnejšie, akoby ich mali kupova z iných zdrojov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2836   

Slanská Huta: „Vyhryzky“

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 14:55 (UTC+0)

-

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Tieto fotografie vznikli začiatkom šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú mužov na oslave, ktorú v tejto obci nazývali „vyhryzky“. Ide o podobný zvyk, aký mal na Zemplíne názov „obrubeňe“. Jeho podstatou bola oslava a tanečná zábava na druhý deň po svadbe.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2620   

Slanská Huta: Povojnová móda

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 13:04 (UTC+0)

Slanská Huta, okres Košice-okolie: Táto ateliérová fotografia vznikla v roku 1948 a zachytáva mladú ženu v šatách, ktoré boli typické pre vidiecku módu daného obdobia.

I keď sa ešte konope pestovalo vo vežkom a plátno vyrábalo doma na krosnách, fabrické látky už boli dostupnejšie. Pre ženy z vidieka však bolo konfekčné oblečenie stále vežmi dravé a tak si šili doma. Podža spomienok najstarších obyvatežov zo Slanskej Hute boli šijacie stroje v takmer každej rodine. Látky chodili kupova do blízkeho Slanca, kde bol aspoň raz mesačne trh, tiež do Košíc. Okrem toho chodili po obciach podomoví obchodníci, ktorí ich ponúkali na predaj.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2679   

Košice, Košický Klečenov: Vojaci I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Apr 30 2008, 12:18 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z roku 1927 a zachytávajú vojakov I. ČSR. Medzi nimi sa nachádza aj obyvatež Košického Klečenova. Fotografie však nevznikli v obci, ale v Košiciach. Žiaž, dnes už nevieme, v ktorých kasárňach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2415   

Nižná Kamenica, Košický Klečenov: Deviataci

@ :: Historické foto ::     Apr 04 2008, 15:01 (UTC+0)

Nižná Kamenica, Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla počas školského roku 1962/1963 a vyhotovená bola v Nižnej Kamenici pred kaštiežom rodu Forgáčovcov (Forgach), kde sa v tom čase nachádzala škola, ktorá slúžila aj obci Košický Klečenov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3112   

Košický Klečenov: Na gazdovom dvore

@ :: Historické foto ::     Apr 01 2008, 17:13 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obraz z gazdovského dvora. Dom má zboku pozdĺž celej dĺžky strechou prekrytý gánok, ktorý sa tu ešte zvykol od dvora oddeli dreveným plôtikom. Košický Klečenov sa nachádza na pomedzí historických žúp Abov a Zemplín a tak aj tunajšie domy boli určitým spojením typov stavieb charakteristických pre oba regióny. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2588   

Košický Klečenov: Požnohospodár

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 18:25 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia z Klečenova podža jej majitežov vznikla niekedy začiatkom 20. storočia, ale je dos pravdepodobné, že v skutočnosti je mladšia. Môže ís aj o dvadsiate alebo tridsiate roky. Vidíme na nej starého muža so zvieraom, ktoré nebolo v našich končinách typické a zvykne sa označova ako uhorský dobytok.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
môj pradedoalena05.Jan:12:14

čitatežov: 2394   

Košický Klečenov: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 18:21 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú o začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú hercov dedinského divadla.

Naivné divadlo založil učitež Jozef Ferienčík a skúšalo sa i hrávalo v miestnej škole. Záujem žudí bol vežký, pred každým vystúpením divadelníci postavili v triede pódium. V roku 1969 sa v Košickom Klečenove postavila nová škola, ktorá mala aj divadelnú sálu pre šesdesiat divákov. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2267   

Košický Klečenov: Svadba a úloha ženy po nej

@ :: Historické foto ::     Mar 26 2008, 15:23 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia nepatrí medzi najstaršie, vznikla pravdepodobne v roku 1961 a zachytáva skupinu žien s nevestou tesne pred svadbou. Boli to roky, kedy tradičné svadobné prvky, dnes označované ako folklór, upadali do pozadia. Za povšimnutie však stoja vyšívané družbovské ručníky, ktoré majú družičky prevesené cez plecia. Takéto ručníky vyšívalo každé dievča za slobodna, aby ich družbom a družičkám mohlo venova vo svoj vežký deň.

číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Zena po lavom boku nevestymartin.horvath15.Oct:19:16

čitatežov: 2578   

Košický Klečenov: Chlapec so zbraňou

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 18:27 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla niekedy začiatkom pädesiatych rokov a zachytáva rodinu v pokojnom posedení v záhrade. Pozornos najviac upúta chlapec, ktorý drží zbraň, pravdepodobne pušku. Boli to roky, kedy podža spomienok obyvatežov nebolo v Košickom Klečenove človeka, ktorý by po dargovských bojoch v okolitých lesoch nenašiel muníciu, najmä granáty, míny a náboje, ale tiež samopal, pušku či revolver.

číta ďalej...

čítaj poznámky (4) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Mená..slavo17.Oct:10:30
Muz zabity pri vypalovani travymartin.horvath15.Oct:19:12
"Expert", ktory rozoberal minumartin.horvath15.Oct:19:08
Chlapec, ktory nasiel lebkumartin.horvath15.Oct:19:05

čitatežov: 2156   

Košický Klečenov: Výstavba na farských lúkach

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 18:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v roku 1972 a zachytáva výstavbu miestnej požiarnej zbrojnice. Zároveň na nej vidie dnes už neexistujúcu budovu niekdajších potravín. Tieto objekty sa stavali na niekdajších farských lúkach, čím vtedajšia vládna moc demonštrovala najmä svoj postoj k majetku cirkvi tak, že má slúži žuďom.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Moj dedomartin.horvath08.Oct:21:38

čitatežov: 2440   

Košický Klečenov: Prvé kosačky

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 13:54 (UTC+0)

.

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Tieto fotografie vznikli začiatkom pädesiatych rokov, teda ešte pred vznikom miestneho JRD. Vidíme na nich súkromných požnohospodárov pri žatve. Zaujímavo pôsobí jednoduchá kosačka, ktorú môžete vidie na prvom a treom snímku. Začala sa využíva namiesto klasického kosenia a jej využitím sa zber úrody výrazne zrýchlil. V danom období ich bolo v Košickom Klečenove asi pä.

číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
prvé kosaèkyjana.ferkova24.Jan:20:22

čitatežov: 2390   

Košický Klečenov: Obnova vojnou zničenej obce

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 11:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla pred II. svetovou vojnou za čias Slovenského štátu a vidíme na nej typický pozdĺžny prízemný abovský dom s gánkom. Košický Klečenov je okrajová dedina historickej Abovskej župy, za ňou sa už nachádzala hranica so Zemplínskou župou, kde sa už v tom čase stavali domy s pôdorysom do písmena L.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
...obnova...jana.ferkova24.Jan:20:18

čitatežov: 2622   

Košický Klečenov: Pohreb

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 11:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla v pädesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva smútočný sprievod na cintorín. Aj také udalosti ako pohreby mali svoj presný rítus, ktorý zvyčajne býval v abovských dedinách vežmi podobný.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2234   

Košický Klečenov: Fabrické látky versus kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 22 2008, 03:16 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias pred II. svetovou vojnou a zachytáva ženy z Košického Klečenova (v tom čase len Klečenov) vo sviatočnom oblečení. Na prvý pohžad je zrejmé, že väčšina z nich nemá blúzky z doma vyrobeného plátna ale z kúpeného. Aj podža spomienok najstarších obyvatežov bola hrdos na kroje dos polemická. Zdobené kroje, ktoré dnes obdivujeme, boli v podstate východisko z núdze. Pokiaž však rodina mala na to, ženy rady zabúdali na konopné i žanové plátno zdobené výšivkami, ale radšej si obliekali šaty z fabrických látok.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2437   

Košický Klečenov: Muž, ktorého pochovali zaživa

@ :: Historické foto ::     Mar 18 2008, 22:26 (UTC+0)

-

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: źudské osudy sú nepredvídatežné, často pripomínajú scenáre z tých najneuveritežnejších filmov. Priam extrémnym dôkazom tohto tvrdenia je spôsob zoznámenia sa mladého muža a ženy, ktorých vidíme na týchto dobových fotografiách. Pán Ján Ferko, ktorý je na tejto fotke ešte v časoch svojej vojenskej služby v Rakúsko-Uhorsku, opätovne narukoval za I. Slovenského štátu do armády. Podobne ako mnohí iní, aj on počas vojny prešiel na stranu Sovietskeho zväzu a pridal sa k tam formovaným československým jednotkám. Pri jednej z vojenských operácií na území Sovietov ho zasiahla nemecká gužka, ale nezabila. Stratil však vedomie. To prehliadli vojaci, ktorí kládli padlých do spoločného hrobu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
...muž, ktorého pochovali...jana.ferkova22.Jan:06:48

čitatežov: 2732   

Košický Klečenov: Vŕtanie studne

@ :: Historické foto ::     Mar 18 2008, 22:26 (UTC+0)

Košický Klečenov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla až v roku 1972, ale zachytáva na dnešné časy naozaj raritný spôsob hĺbenia studní. Vrtné zariadenie obsluhovali štyria až ôsmi muži. I keď je podzemná voda v Košickom Klečenove v priemere 8 až 10 metrov pod povrchom, studňu navŕtali za deň.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2372   

Kojšov: Chlapec Juraj Jakubisko

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:21 (UTC+0)

-

Kojšov, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v roku 1941 a chlapec vo veku asi tri roky, ktorý stojí pred svojimi rodičmi, je dnes známy scenárista, kameraman a režisér Juraj Jakubisko. Tento medzinárodne uznávaný umelec je rodákom z Kojšova a fotografiu sa nám podarilo získa priamo v obci, kde žijú jeho kamaráti z detstva.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 6133   

Rovné: Rusíni a valaské právo

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:20 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto ateliérová fotografia pochádza zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva Rusínku z Rovného so svojimi dcérami. V súvislosti s príchodom Rusínov na územie súčasného Slovenska sa často hovorí o valaskej kolonizácii, ale tento pojem si mnohí žudia vysvetžujú rôzne. Preto uvádzame fakty na pravú mieru.

číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
je to fajnoli04.Jun:08:20

čitatežov: 4453   

Vyšný Medzev: Požnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:20 (UTC+0)

-

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z dvadsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú výjavy z požnohospodárskeho života v obci. Na prvej fotke vidíme typický gazdovský dvor. Na druhej je prvá mláačka na obilie, ktorá bola vo Vyšnom Medzeve. Fungovala na parný pohon. Vieme presne, kedy snímok mláačky vznikol. Bolo to v roku 1923.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2449   

Medzev: Hámorníctvo v dátach

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:20 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a jej autorom je pán Valter Bistika. Zachytáva prácu kováča v hámri pri výrobe motyky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2435   

Rovné: Ondavská vrchovina

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:20 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva okolie obce Rovné. Obyvatelia tejto dediny sa dlhodobo zaoberali najmä pastierstvom a lesným hospodárstvom, i keď v tomto prípade sa potomkovia valaských Rusínov venovali v novších dejinách aj obrábaniu pôdy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1977   

Kojšov: Obradové kroje

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:20 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla v čase počiatkov I. Československej republiky. Vidíme na nej tri ženy z Kojšova v obradových krojoch. Ateliérový snímok bol vyhotovený v Gelnici a ako si môžete všimnú v dolnej časti, poznáme aj meno fotografa, ktorým bol Julius Friedmann. Poznáme aj mená vyobrazených žien. Slečny Gollenová, Lešková a Molčaková si nechali urobi spoločnú podobizeň na pamiatku. Všetky tri slúžili v Prešove.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2502   

Rozhanovce: Dievky na vydaj

@ :: Historické foto ::     Mar 10 2008, 14:19 (UTC+0)

-

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Prvá z historických fotografií pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej rodinu s dvoma dievčatami na vydaj. Na prvý pohžad to pozna podža toho, že ešte nenosia čepiec ani šatku, vydatá žena sa nesmela s odkrytou hlavou ukazova na verejnosti. To v danom čase platilo ešte vo väčšine obcí na východe Slovenska. Druhá fotografia pochádza už z pädesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje tri miestne krásavice v najlepšom veku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2232   

Rozhanovce: Rodina a deti

@ :: Historické foto ::     Mar 05 2008, 22:11 (UTC+0)

-

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Tieto historické fotografie vznikli v prvej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia. Na prvej z nich vidíme matku s dcérou v typickom vidieckom oblečení, na druhej malé dievča. Obe tieto fotografie sú ateliérové, žiaž, dnes už nevieme, v ktorom ateliéri. V Košiciach isto nie, pretože mesto sa v tom čase stalo súčasou Horthyovského Maďarska a Rozhanovce ostala ako obec v I. Slovenskom štáte. Hlavným krajským mestom východoslovenského regiónu vtedy boli Michalovce.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2050   

Rozhanovce: Rodina oblečená „na šveto“

@ :: Historické foto ::     Mar 05 2008, 22:10 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia pochádza z roku 1923 a vidíme na nej rodinu v slávnostnom oblečení. Záber vznikol v čase, keď muži ešte nosili prevažne konopné a doma vyrobené nohavice, ale už len ako pracovné oblečenie. Svoju cestu do ich šatníka si našiel oblek.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2013   

Rozhanovce: Klobúky

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2008, 23:54 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v čase I. Slovenského štátu v roku 1941. Vidíme na nej rodinu s chlapcom, ktorý má devä rokov. Napriek tomu, že je to ešte diea, má rovnako ako jeho otec na hlave klobúk. Klobúky v tom čase totiž neboli len výsadou dospelých, ale v Rozhanovciach ich nosili aj chlapci v školskom veku. Klobúk, rozhanovsky „kalap“, mohol by slávnostný „parádny“, ktorý bol zvyčajne zdobený pierkom a špendlíkom pripomínajúcim skôr odznak. Ten tu volali „gomboška“ alebo aj „pina“. Okrem toho mali muži a chlapci aj klobúky na bežné denné nosenie. Kupovali ich v Košiciach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2057   

Rozhanovce: Škola

@ :: Historické foto ::     Mar 02 2008, 23:51 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v školskom roku 1952/1953 a vidíme na nej žiakov základnej školy v obci s učitežmi. Pozornosti neuniknú červené pionierske šatky, ktoré má väčšina detí uviazané okolo krkov. Boli to časy, v ktorých v obciach oproti sebe stálo stáročia pretrvávajúce náboženské cítenia a nová ideológia, šírená v najmladšej generácii práve prostredníctvom pionierskej organizácie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2375   

Kojšov: Pôvodná drevenica

@ :: Historické foto ::     Feb 29 2008, 13:22 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla niekedy koncom II. svetovej vojny a vidíme na nej typickú drevenicu, v akých bývala väčšina Kojšovčanov. Do dnešných čias sa zachovala iba jedna, ktorá stojí v blízkosti dedinského štadiónu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2074   

Kojšov: Fašiangy

@ :: Historické foto ::     Feb 28 2008, 19:50 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická fotografia vznikla ešte v čase pred II. svetovou vojnou za I. Slovenskej republiky. Vidíme na nej skupinu mužov, ktorí sa rozhodli oslávi fašiangy. V Kojšove sa fašiangové slávnosti neodohrávali v maskách, ale i tak mali svoje vlastné špecifiká.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2320   

Kojšov: Pohžadnica z čias Rakúsko-Uhorska

@ :: Historické foto ::     Feb 27 2008, 17:30 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto historická pohžadnica vznikla niekedy v rokoch 1911 až 1912, teda ešte pred vznikom I. ČSR. Vidíme na nej pohžad na obec v jej pôvodnej podobe, teda aj časti, ktoré krátko po je vzniku vyhoreli. Ide o lokalitu „Okolo bujane“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2118   

Kojšov: Lesní robotníci a furmani

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 20:40 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva lesných robotníkov a furmanov z obce Kojšov. Vznikla na píle, ktorá mala názov podža svojho majiteža „U Rajtera“ a nachádzala sa medzi Gelnicou a Máriou Hutou.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Ako obrazmalina28.Jun:21:06

čitatežov: 2182   

Kojšov: Obyvatelia z I. ČSR

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 19:54 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Tento záber vznikol niekedy v rokoch 1935 až 1938 a vidíme na ňom štyroch obyvatežov obce Kojšov, ktorí sa vybrali do Gelnice, aby si vo fotoateliéri nechali urobi spoločné foto na pamiatku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1999   

Kojšov: Na Kojšovskej holi

@ :: Historické foto ::     Feb 25 2008, 19:10 (UTC+0)

Kojšov, okres Gelnica: Táto fotografia vznikla niekedy v rokoch 1935 až 1940 a zachytáva typický výjav na svahoch Kojšovskej hole. Salaš, miestnymi obyvatežmi jednoducho volaný šopa, slúžil na prespávanie pre pastierov jalovíc. Pásavali sa tu stáda mladých kraviek z celej dediny. V popredí môžeme vidie ešte vidie jednu menšiu podlhovastú kamennú budovu, kde bolo možné ustajni kone.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2338   

Rozhanovce: Posledný dom so slamenou strechou

@ :: Historické foto ::     Feb 21 2008, 03:55 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a vedža novostavby zachytáva posledný obytný dom so slamenou strechou v Rozhanovciach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2032   

Rozhanovce: Dievčatá v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Feb 20 2008, 22:57 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Prvá z historických fotografií pochádza z roku 1939 a zachytáva dve sestry v sviatočnom oblečení. V týchto rokoch sa šilo predovšetkým z doma utkaných látok, avšak na slávnostné ošatenie sa už kupovalo tzv. anjelské plátno, ktoré svojim leskom malo pripomína brokát. V miestnom nárečí sa takéto slávnostné šatôčky označovali ako viganka.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2450   

Rozhanovce: Svadobný pár

@ :: Historické foto ::     Feb 20 2008, 20:01 (UTC+0)

Rozhanovce, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia z roku 1929 zachytáva svadobný pár z Rozhanoviec. Fotka vznikla v ateliéri v Košiciach. Zobrazený pár nepatril medzi tých najbohatších obyvatežov obce. Podža výpovede majitežky fotografie, na ktorej sú jej rodičia, to bola „čistá chudobina, len robotníci, co nemali ničeho“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2616   

Vyšný Medzev: Pohžadnica zo začiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 16:39 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto pohžadnica Vyšného Medzeva bola údajne vyhotovená v roku 1910. Pod fotografiou hlavnej ulice má trojjazyčný názov obce – v slovenčine, v maďarčine a v nemčine. Napriek informáciám, ktoré sme k pohžadnici dostali od miestnych obyvatežov, predpokladáme, že bola vydaná až po vzniku ČSR, teda po 18. októbri 1918. Obec obývali prevažne nemeckí „mantáci“, tiež Slováci a čiastočne Maďari. V čase Rakúsko - Uhorska by sa tam dostal slovenský názov asi ažko.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2532   

Vyšný Medzev: Baníci

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 15:24 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená v pädesiatych rokoch 20. storočia a dnes je už len spomienkou na časy, keď bol Vyšný Medzev aj s okolitými obcami známy svojim baníctvom.

Dediny baníctva sú známe od čias kráža Bela IV., ktorý jasovskému prepošstvu v roku 1255 udelil výsadné banské práva. Takto vznikol Medzev, ale aj rozvoj baníctva v obciach Jasov, Rudník, Poproč, Štós a Zlatá Idka. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2742   

Vyšný Medzev: Založenie pobočky spolku Betliar

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 13:55 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1937 a zachytáva zakladajúcich členov pohrebného poisovacieho spolku Betliar vo Vyšnom Medzeve.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2208   

Vyšný Medzev: Dom s lámanou strechou

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 12:23 (UTC+0)

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia bola vyhotovená okolo roku 1930 a zachytáva „mantácky“ dom charakteristický skôr pre 19. storočie. Konkrétne budova, ktorú vidie na fotke, bola postavená v roku 1800.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1927   

Vyšný Medzev: Hlinkova garda

@ :: Historické foto ::     Jan 05 2008, 11:46 (UTC+0)

.

Vyšný Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. Slovenského štátu a zachytáva členov Hlinkovej gardy o Vyšnom Medzeve. Druhá fotografia zachytáva členov Hlinkovej mládeže z rovnakej obce.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2508   

Rovné: Mladomanželia

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 20:09 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej mladomanželov. Žena má na hlave čepiec, čo znamená, že už je po svadobnom obrade aj po rituáli zvanom čepčenie. Od toho času bolo pre vydatú ženu neprípustné, aby sa ukazovala na verejnosti s rozpustenými vlasmi, alebo s nepokrytou hlavou. Pokiaž nemala čepiec, musela nosi aspoň šatku. Cesta do kostola teda bola tá posledná, kedy mohla da na obdiv svoj dievčenský účes. V prípade, že sa vydávala, pretože „sa prespala“, už nemohla ani to, ale aby ju kňaz oddal, musela kráča v sprievode so zviazanými vlasmi.

Tmavú vyšívanú zásteru, ktorú má žena na sebe, si tiež navliekla až po svadobnom obrade. Nevesty totiž bývali oblečené v čisto bielych krojoch, na ktorých bývali síce boli aj bohaté výšivky, ale vyšité bielou niou. Muž, pokiaž mal na to, aby si kúpil konfekčné oblečenie, bol na svadbe odetý v „ancugu“, čiže v obleku.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2495   

Medzev: Posvätenie zvona

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 19:18 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla koncom šesdesiatych rokov, keď sa v Medzeve pre Kostol Narodenia Panny Márie svätil nový zvon. Z troch zvonov, ktoré sa v kostolnej veži nachádzajú, je tento najmenší a prináleží mu smutná funkcia. Je to tzv. umieračik, ktorým sa verejnosti oznamuje, keď niekto zomrel. Dlho tu pretrvával zvyk, že ak zomrelo diea, umieračik zazvonil šesdesiat krát. Ak zomrela žena, zazvonil šesdesiat krát, potom mal krátku prestávku a opä odbil šesdesiat úderov. Keď zomrel muž, umieračik bil tri krát po šesdesiat úderov s dvoma prestávkami.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2775   

Rovné: Rómski hudobníci

@ :: Historické foto ::     Dec 27 2007, 18:23 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto fotografia pochádza z prelomu pädesiatych a šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rómskych hudobníkov z obce Rovné. V tom čase boli rómske kapely skoro v každej dedine, ale nie všetky boli rovnako kvalitné. Tie najlepšie mávali tožko ponúk na hranie, že sa tým dobre uživili. Ich členovia časom začali tvori akúsi vyššiu triedu v rómskom etniku. Zánik väčšiny rómskych kapiel nastúpil až koncom šesdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov, keď sa už nekonalo tožko dedinských tancovačiek ako kedysi a aj na dedinách začali žudia dáva prednos reprodukovanej hudbe, ktorá ponúkala aj svetové šlágre moderného popu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2117   

Rovné: Rodinná fotografia

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 17:04 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia bola vyhotovená v roku 1934 a zachytáva rodinu s dieaom. Tu vidíme typické oblečenie obyvatežov Rovného, i keď v prípade muža toto tvrdenie vyvoláva určité pochybnosti. Zatiaž čo na vrchu má bielu košežu, kravatu a sako, jeho nohavice a čižmy sú typickou ukážkou vtedajšieho kroja. To iba potvrdzuje, že určitá hrdos na kroje sa začala rodi vlastne až po ich zániku, respektíve v časoch, kedy bolo konfekčné oblečenie bežne dostupné a žudia prestali vyrába domáce plátno. V tridsiatych rokoch na vidieku boli žudia skôr hrdí na to, keď mohli nosi zakúpené oblečenie, pretože tým ukázali, že na to majú.

Všimnite si tiež, čo drží muž vo svojej žavici. V danom období to bolo takmer pravidlo, že si muž si pri fotení vzal cigaretu. Fajčenie bolo v móde a o jeho zhubných následkoch sa nevedelo takmer nič. Povedané súčasným slengom, muž chcel ukáza, že je „in“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2274   

Medzev: Koniec hámorníctva

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 16:19 (UTC+0)

,

Medzev, okres Košice-okolie: Tieto fotografie zachytávajú hámre v časoch, kedy už nadobro prestávali by funkčné. Prvá fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva stav poškodenia hámru, ktorý mal štyri hriadele, teda kováči – hámorníci v ňom pracovali pri štyroch ažkých chvostových kladivách na štyroch ohniskách. Druhá fotografia pochádza zo šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden miestnych z hámrov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2371   

Rovné: Svadba

@ :: Historické foto ::     Dec 26 2007, 15:25 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia bola vyhotovená okolo roku 1959 a zachytáva svadobčanov. Nevesta je oblečená v bielom, ženích stojí po jej žavici.

Svadba v obci Rovné mala svoje pravidlá. Predstava o vežkých oslavách, ktorých sa zúčastnila celá dedina, je mylná – respektíve, nebolo tomu tak aspoň v štyridsiatych a pädesiatych rokoch 20. storočia. Vtedy sa hostiny zúčastnilo najviac tak do pädesiat žudí. Oslavy spojené s tancovačkou sa konali vždy u nevesty. Najskôr sa starosta svadby (muž, ktorý odpytoval a viedol svadobné ceremoniály) stretol s družbami u ženícha, až potom išiel spoločný sprievod do domu nevesty. Všetky náklady spojené so svadobnou hostinou hradila rodina nevesty.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2092   

Rovné: Rusínka

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 18:57 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická ateliérová fotografia pochádza z roku 1946 a vidíme na nej obyvatežku obce Rovné v ženskom rusínskom kroji. Ako sme už uviedli, Rusíni osídlili najmä severovýchod, pričom vrcholné obdobie ich príchodu bolo 15. až 17. storočie. Malý lexikón žudovej kultúry Slovenska (Mapa Slovakia, 2003) však uvádza, že ich príchod začal už v 11. storočí. V latinčine boli označovaní ako Ruthéni.

Prevažnú čas osídžujúceho obyvatežstva tvorili poddaní, ktorí sa hlásili k pravoslávnemu náboženstvu. Neskôr vežká čas z nich prešla ku gréckokatolíkom. Pri jednej i druhej viere je pre nich dominantný tzv. juliánsky kalendár. Teda zatiaž čo väčšina populácie na Slovensku oslavuje vianočné sviatky podža tzv. gregoriánskeho kalendára 24. až 26. decembra, Rusíni majú Vianoce 6. až 8. januára.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2353   

Medzev: Kostol a básnik Peter Gallus

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 18:57 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Tento historický fotografický záber pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a nachádza sa na ňom kostol Narodenia Panny Márie, ktorý stojí uprostred Medzeva. Ku kostolu sa viaže stará poves, ktorú vo svojej básni spracoval medzevský básnik Ján Gallus (1862 – 1927). Báseň napísal v nemčine a pre L.S. Pravé orechové ju preložil pán Valter Bistika, ktorý je zároveň autorom uverejnenej fotografie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2564   

Rovné: Matka s dcérou

@ :: Historické foto ::     Dec 23 2007, 18:57 (UTC+0)

Rovné, okres Svidník: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1934 a vidíme na nej matku s dcérou. Obe sú oblečené v typických ženských rusínskych krojoch, čo je v prípade dievčaa dos neobvyklé. Detský šatník, najmä v prvých rokoch života, nebýval taký pestrý a vyšívaný ako mali dospelí. Možno teda predpoklada, že ide o rodinu, ktorá netrela úplnú biedu.

Rusíni začal osídžova severné Slovensko na základe tzv. valaského práva a na najväčšie osídlenie došlo v rozmedzí 15. až 17. storočia. Často to boli viac pastieri ako rožníci a vežmi blízka im bola práva s drevom. Preto aj dnes možno osady s rusínskym obyvatežstvo nájs najmä v podhorských a horských oblastiach.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2028   

Medzev: Pohžad na mesto v roku 1900

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 15:48 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Tento historický fotografický záber sa nachádza na pohžadnici, ktorá bola odoslaná dňa 30. decembra v roku 1900. Vidíme na nej centrum mesta, ktorému architektonicky dominuje kostol Narodenia Panny Márie.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2430   

Medzev: Vidiecke domy mesta

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 14:16 (UTC+0)

.

Medzev, okres Košice-okolie: Tieto historické fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia a vyhotovil ich pán Valter Bistika. Vidíme na nich typické domy bočných ulíc. Medzev je mesto, ale domy mimo hlavnej ulice v tých časoch vychádzali viac z vidieckej architektúry. Ako to však bývalo zvykom, každá komunita mala svoje špecifiká.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2220   

Medzev: Hámor a tajch

@ :: Historické foto ::     Dec 12 2007, 13:37 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov s jazierkom, ktoré sa nazýva tajch. V roku 1896 sa okolo Medzeva nachádzalo až 109 hámrov, v ktorých kováči využívali 198 ohnísk.

Systém práce v hámri spočíval v poháňaní kolesa vodným prúdom a pohyb sa prenášal cez prevody na vežké kladivo, ktoré v pravidelných intervaloch vežmi silno udieralo na spracovávaný kov. Prísun vody zabezpečovali spomínané jazierka – umelé zdrže vody, zvané tajchy. Hámor pritom mohol ma jedno, dve, ale aj štyri kolesá, z ktorých každé poháňalo mechanizmus jedného kladiva. Takéto kladivo tu nazývali chvostové a bolo vyrobené z tej najtvrdšej ocele.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2755   

Medzev: Pohžad na kostol Narodenia Panny Márie

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 15:12 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla koncom pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva dominantu mesta – rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie. V priebehu 13. a 14. storočia bol už takmer v každej priemerne vežkej dedine kostol, teda aj fara a k nej prislúchajúci kňaz. Najstarším informačným prameňom, ktorý sa nachádza v Biskupskom archíve v Košiciach, je "Conscriptio Ecclesarium tam Catholicarum quam earum quas Acatholici in Comitatu Abauvjariensi tenebant" a pochádza z roku 1696. V tomto súpise sú zoradené mená farností a ich príslušnos ku katolíckej alebo reformovanej cirkvi. Nachádzajú sa tam napríklad farnosti v Bysteri, Krásnej nad Hornádom (zaniknutý kostol sv. Jakuba), Šebastovciach, Nižnej Hutke (zaniknutý kostol), v Nižnom Klátove, vo Vyšnom Čaji, Nižnej Myšli, ale aj vo Vyšnom a Nižnom Medzeve.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2248   

Medzev: Pohžadnica z roku 1899

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 14:36 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická pohžadnica pochádza z konca 19. storočia, odoslaná bola presne 4. septembra 1899, teda v rovnaký deň a mesiac, ako pohžadnica, o ktorej sme už písali. V 19. storočí, konkrétne dňa 31. 10. 1857, stálo v Nižnom Medzeve (dnes Medzev) 131 domov.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2119   

Medzev: Pohžadnica z roku 1898

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 14:04 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická pohžadnica pochádza z konca 19. storočia, odoslaná bola presne 4. septembra 1898. Z nápisov na pohžadnici sa môžeme dozvedie ešte viac. Napríklad, že jej autorom je obyvatež blízke Štósu, ktorý sa menoval Wlaszlovits Gusztav.

V tom čase sa súčasný Medzev menoval Nižný Medzev a bolo to mesto s dobre situovanými obyvatežmi. Vieme, že v roku 1874 tu napríklad vznikla kováčska spoločnos, ktorá mala 285 členov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2301   

Medzev: Počiatky hámorníctva

@ :: Historické foto ::     Dec 11 2007, 13:17 (UTC+0)

Medzev, okres Košice-okolie: Táto historická fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva jeden z typických hámrov. Boli to v podstate kováčske vyhne, kde kováči pracovali s mohutnými kladivami, ktoré poháňal prúd vody.

Počiatky medzevského hámorníctva spadajú do 14. storočia. Prvý písomný záznam o tomto druhu kováčstva poznáme z 1. mája 1376, keď v Spišskej kapitule podpísal majster EliᚠTeknagel zmluvu, ktorou si prenajal tri miesta pri rieke Bodva na vybudovanie svojich hámrov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2060   

Poruba pod Vihorlatom: Zvyky 8. mája

@ :: Historické foto ::     Nov 26 2007, 09:28 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce: Táto fotografia pochádza zo začiatku pädesiatych rokov a zachytáva matku s demi na odpustovej slávnosti, ktorá sa v obci každoročne koná 8. mája.

Začiatok pädesiatych rokov bol pre Porubu v znamení vežkých spoločenských zmien. Bolo už úplne jasné, že dedina bude naďalej jestvova, i keď ju Nemci počas II. svetovej vojny do základov vypálili. Štát hneď v prvých povojnových rokoch investoval do obce nemalé finančné prostriedky na jej obnovu. Zmeny sa týkali najmä vzahu žudí k pôde a statku. Silné tlaky na vznik JRD, strata osobného majetku a zakladanie družstva narušili celými generáciami uznávané životné hodnoty, čo sa prejavilo aj v iných sférach života. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2312   

Poruba pod Vihorlatom: V časoch I. Slovenskej republiky

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 12:31 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z čias I. Slovenskej republiky, teda v rozsahu rokov 1939 až 1945. Popri obyvatežoch Poruby sú na nej zachytení aj dvaja slovenskí vojaci. Uvedené obdobie malo v Porube, podobne ako v mnohých iných dedinách a mestách, trpkú príchu. Tá vznikla spoluprácou Slovenska s fašistickým Nemeckom pri deportáciách židovského obyvatežstva.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2223   

Poruba pod Vihorlatom: Bosé dievčatá

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 11:32 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z konca štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej štyri bosé dievčatá. V tom čase to nebolo nič výnimočné, vtedy sa tu ešte chodilo naboso úplne bežne a topánky neboli žahko dostupné, pre dedinčanov boli drahé.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2433   

Poruba pod Vihorlatom: Dedina a kone

@ :: Historické foto ::     Nov 21 2007, 09:25 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zobrazuje gazdu s konským záprahom. Kone neodmyslitežne patrili k obci, bez nich žiadna rodina nedokázala obrobi svoje polia. Naviac, Poruba bola viac lesohospodárska než požnohospodárska obec, takže sa využívali aj pri ažbe dreva. Nakožko sa tu aj pálilo drevené uhlie, konskými povozmi sa prevážalo zvyčajne do Michaloviec, odkiaž ho miestni židovskí obchodníci expedovali vlakmi až do Švajčiarska. Samozrejme, takýto export skončil v roku 1942 židovskými deportáciami.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2190   

Rakovec nad Ondavou: Príprava nevesty a jej odpytovanie

@ :: Historické foto ::     Nov 20 2007, 10:01 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, a i keď nie je najstaršia, pekne zachtáva pódiovú prezentáciu starých svadobných zvykov. Vznikla na vystúpení folklórnej skupiny Rakovčan.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 4414   

Pozdišovce: Mlyn z 19. storočia

@ :: Historické foto ::     Nov 20 2007, 08:44 (UTC+0)

Pozdišovce; okres Michalovce: Táto historická fotografia zachytáva technické zariadenie mlyna, ktorý bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Pracoval na parný pohon a bol súčasou hospodárskeho areálu, v ktorom sa v danom čase nachádzali aj liehovar a píla. V časoch jeho vzniku boli Pozdišovce rozvinutá obec, ktorá svojimi hospodárskymi aktivitami vysoko prevyšovala ostatné dediny. I keď značnú čas obyvatežstva tvorili hrnčiari, bolo tu aj dostatok gazdovských rodín, nehovoriac ešte o požnohospodárskych majetkoch, ktoré vlastnila šžachta. V 19. storočí boli dokonca v Pozdišovciach tri mlyny, ktoré spracovávali úrodu z celého okolia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2535   

Pozdišovce: Žena s džbánmi

@ :: Historické foto ::     Nov 19 2007, 10:57 (UTC+0)

Pozdišovce; okres Michalovce: Táto historická fotografia vznikla niekedy na prelome štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia. Vzhžadom na vtedajšiu celospoločenskú zmenu, ktorá nastolila nový politický systém, aj dedina Pozdišovce prešla vežkou pemenou. Odstránili sa rozdiely, ktoré tu pretrvávali celé storočia. Obec bola totiž vždy viac-menej rozdelená na dve až tri spoločenské vrstvy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2474   

Poruba pod Vihorlatom: Národná škola

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 19:34 (UTC+0)

1

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Tieto fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia, pričom prvá z nich presne z roku 1957. Práve na nej je zachytená dnes už nejestvujúca drevená budova, ktorá slúžila na školské účely. Vžavo si môžete všimnú tabužu s nápisom Národná škola. Budova bola postavená po II. svetovej vojne, keďže obec bola v roku 1944 celkom vypálená.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2221   

Poruba pod Vihorlatom: Hospodárske budovy na statkoch

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 12:39 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v štyridsiatych rokoch 20. storočia, tesne po II. svetovej vojne. Vidíme na nej manželský pár a v pozadí novú stodolu. Ako sme už písali, koncom II. svetovej vojny fašistické vojská vypálili celú Porubu. Preto si žudia museli skoro všetko budova nanovo.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2488   

Rakovec nad Ondavou: Prvé sväté prijímanie

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 11:25 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1940 a zachytáva deti, ktoré sa zúčastnili prvého svätého prijímania. Nachádzala sa tu (a nachádza) grécko-katolícka komunita, ku ktorej sa hlásili skoro všetky rodiny. Na prvé sväté prijímanie išli chlapci a dievčatá vo veku osem až devä rokov. Keďže fotografia zachytáva deti v tomto veku, môžeme si predstavi, kožko ich bolo v obci celkovo. V tých časoch vždy oveža viac ako dospelých.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2232   

Rakovec nad Ondavou: Zabíjačka

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 10:41 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza zo začiatku šesdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnu zabíjačku. V tom čase nebolo v Rakovci domácnosti, kde by nechovali ošípané. Slovami jednej pamätníčky: „V každej chyži buli dve, tri šviňe“. Dnes je takýto domáci chov menej častý, podža obyvatežov obce sa to už vraj tak vežmi nevyplatí.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2117   

Rakovec nad Ondavou: Družstevníctvo

@ :: Historické foto ::     Nov 07 2007, 10:04 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1961 a zachytáva ženy pri práci v JRD. O drsných nátlakových akciách pri zakladaní družstva sme už písali. Napriek všetkým neprávostiam sa združstevnením požnohospodárskych pozemkov situácia upokojila a viac ako sto hektárov pôdy, ale tiež živočíšna výroba, živili väčšinu dediny.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1897   

Poruba pod Vihorlatom: Vojnou zničená dedina

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 16:49 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Poruba pod Vihorlatom patrí medzi obce, ktoré najviac doplatili na vojnu. V novembri 1944 asi na mesiac de facto zanikla, pretože ju nemecké vojská vypálili. Stalo sa to po tom, čo v auguste 1944 prišli do dediny nemeckí vojaci a rabovali, pričom žuďom vzali všetko jedlo a striežali ošípané. Obyvatelia Poruby sa vzbúrili a na vojakov zaútočili so zbraňami. Vtedy sa z lesa vynorili aj partizánske skupiny Jastrib a Borkaňuk. Zo všetkých Nemcov sa útekom zachránili iba traja.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2239   

Rakovec nad Ondavou: Jasličkári

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 10:35 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z roku 1953 a zachytáva jasličkárov, čiže vianočných vinšovníkov. Spolu s troma jasličkármi chodili vinšova aj dvaja gubaši. Ako gubaš, prípadne ako gubaňu označovali dlhý kožuch z ovčej vlny. Gubaši mali nohavice vypchané slamou, aby vyzerali mohutnejšie.

Jeden z vinšovníkov nosieval palicu, ktorú tu nazývali balta. Ňou búchal na dvere žudí, ktorým išli vinšova. Nosil tiež tašku (zemplínsky kanistru), do ktorej dával výslužky. Tie tvorila pálenka, orechy, jablká, slanina, alebo kto čo mal.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2385   

Poruba pod Vihorlatom: Vojak i požnohospodár

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 09:58 (UTC+0)

1

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Prvé dve z uverejnených fotografií pochádzajú približne z roku 1928. Je na nich obyvatež Poruby, ktorý v tom čase slúžil v armáde Československej republiky. Odchod na vojenskú službu vtedy znamenal vežkú životnú zmenu, najmä pre miestnych požnohospodárov a uhliarov, ktorí inak často za celý život sotva opustili dedinu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1777   

Rakovec nad Ondavou: Praktiky pri vzniku JRD

@ :: Historické foto ::     Oct 24 2007, 09:35 (UTC+0)

.

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnené fotografie pochádzajú z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytávajú zber slamy po žatve. V Rakovci nad Ondavou, podobne ako v mnohých ďalších obciach, začiatkom pädesiatych rokov založili JRD, ktoré však bolo menšinové. Nasledujúce roky, v ktorých agitátori nútili požnohospodárov, aby vstúpili do družstva, boli poznamenané vežkým nátlakom a množstvom násilností.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2240   

Poruba pod Vihorlatom: Na odpuste

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 13:50 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza niekedy z prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvatežov Poruby pri oddychu počas odpustu. Táto cirkevná slávnos sa tu koná vždy 8. mája a je zasvätená sv. Markovi – evanjelistovi. Miestni obyvatelia sú odfotení na mieste, ktoré volajú „Na pažiti“, kde sa konávali aj dedinské tancovačky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2020   

Rakovec nad Ondavou: Ženy z počiatku 20. storočia

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 12:28 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Uverejnená fotografia pochádza z počiatku 20. storočia a zachytáva dve obyvatežky obce. Fotografovanie bolo v tom čase na dedinách vežmi výnimočné, preto sa naň bolo nutné dobre pripravi a štylizova. Mladé dievča drží v rukách kyticu lúčnych kvetov a stará žena Bibliu s ružencom.

Počiatok 20. storočia sa v Rakovci nad Ondavou niesol v znamení rozvoja. I keď z troch kaštiežov, o ktorých poznáme záznam z roku 1851, tu stál už len kaštiež Sirmajovcov, v roku 1907 tu vybudovali novú školu. Nebola však zďaleka prvá. Pôvodná im však pri požiari v roku 1866 zhorela.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2146   

Poruba pod Vihorlatom: Folklorista Ján Firda

@ :: Historické foto ::     Oct 22 2007, 09:50 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a zachytáva folklórny súbor Porubian na jednom z jeho početných predstavení. V popredí sa nachádza pán Ján Firda, ktorý so súborom tancoval do veku 75 rokov.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1961   

Poruba pod Vihorlatom: Pohreb so symbolikou svadby

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 12:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1943 a zachytáva deti na pohrebe svojich rovesníkov. Keď zosnulo dievča alebo chlapec, prípadne aj dospelí, ale ešte skôr ako stihli vstúpi do manželstva, pohreb mal svojrázny obrad, ktorý v mnohom pripomínal svadbu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2079   

Rakovec nad Ondavou: Povery o urieknutí dieaa

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 12:09 (UTC+0)

Rakovec nad Ondavou; okres Michalovce: Táto fotografia bola vyhotovená v roku 1959 a zachytáva ženu s novorodencom. Narodenie dieaa na Zemplíne sprevádzalo množstvo rituálov; o niektorých sme už písali. Teraz sa sústredíme na tie, ktoré súviseli s ochranou pred urieknutím, čiže pobosorovaním.

Diea bolo údajne od narodenia do krstu nechránené vyššou mocou a mohlo sa žahko sta obeou zlých síl. Aj preto až do krstu spala matka pri dieati s nožom pri posteli. Matka v tom čase neopúšala dom, alebo aspoň jeho dvor. To však skôr súviselo s tým, že kým diea nebolo pokrstené, nemala medzi ostatnými bohabojnými dedinčanmi čo hžada. Až do krstu dieau obliekali košiežku opačne, čomu pripisovali tiež ochranný význam.

Bábätku sa v Rakovci okolo zápästia uväzovala červená ni, aby nebolo urieknuté, alebo inak – aby mu nezišlo z očí. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2882   

Poruba pod Vihorlatom: Obleková móda ako vplyv židovskej obce

@ :: Historické foto ::     Oct 19 2007, 11:40 (UTC+0)

.

Poruba pod Vihorlatom: Tieto fotografie pochádzajú zo začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytávajú chlapov pri oddychu v čase dedinskej slávnosti. Muži sa vyobliekali do slávnostných oblekov.

Oblek v tom čase už patril k akejsi požadovanej výbave každého dospelého chlapa. Vo všedný deň ho nosili len najbohatší gazdovia a príslušníci miestnej židovskej komunity. Ostatní chodili v drelichových nohaviciach z domáceho konopného plátna a zvyčajne ešte aj v konopnej košeli. Práve v uvedenom čase sa však situácia rýchlo menila a konfekčné oblečenie sa stávalo dostupnejším aj menej majetným. Podža spomienok pamätníkov to boli práve Židia, ktorí do týchto horno-zemplínskych obcí priniesli „oblekovú kultúru“. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2064   

Pozdišovce: Pred hrnčiarskou pecou

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 18:47 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva miestnych hrnčiarov, pričom malá kopulovitá stavba v pozadí je hrnčiarska pec. Takúto pec, vytvorenú z hliny, tu nazývali koch.

Pozdišovce boli k vzniku hrnčiarskeho remesla priam predurčené. V celom chotári sa totiž pod 50 až 70 centimetrov hrubou vrstvou čiernej zeminy nachádza vhodná ílovitá hlina. Hrnce, taniere, vázy, krčahy, poháre a kvetináče, ktoré z nej vyrábali, sa dnes vypažujú v keramických peciach pri teplote 980 stupňov. Na keramiku a potom nanesie glazúra a vypažuje sa aj druhý krát. Je teda možné predpoklada, že vežmi vysoká teplota sa vyvinula aj pri vypažovaní v kochoch.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2546   

Pozdišovce: Nie hocijaká dedina

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 15:20 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia pochádza z posledných rokov Rakúsko - Uhorska a bola vyhotovená okolo roku 1915. Vidíme na nej pravdepodobne matku s jej demi. Zatiaž čo ženy sú v typickom vidieckom oblečení, výzor muža viac pripomína mešana. Pozdišovce naozaj nebola dedina ako každá iná. Okrem toho, že tu sídlil šžachtický rod Sirmajovcov, nachádzali sa tu aj mlyny, pálenica a pôsobilo tu mnoho remeselníkov typických skôr pre mestá.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2117   

Bracovce: Dobová fotokoláž

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 14:43 (UTC+0)

.

Bracovce: Prvá z uverejnených fotografií je dobová fotokoláž, ktorá vznikla v Spojených štátoch amerických. Bolo to dvadsiatych rokoch 20. storočia, keď mnoho žudí zo Zemplína opúšalo svoje domovy, aby si zarobili za oceánom. Rovnako to bolo aj v tomto prípade. Muž a žena na fotografii pochádzajú z Bracoviec a sú manželia. Ona sa však nechala odfoti v Michalovciach a on v USA. Manželka mu poslala fotografiu a na požiadanie mu z nej v Amerike vyrobili túto koláž, kde stoja vedža seba. Zo súčasného fotografického hžadiska ide o pomerne naivnú tvorbu koláže, pretože muž bol od svojej ženy v skutočnosti vyšší.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Chyba kolážeSlavo197510.Apr:19:21

čitatežov: 2343   

Pozdišovce: Pri hlinenej „bani“

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 14:29 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto fotografia vznikla pravdepodobne v štyridsiatych rokoch 20. storočia a bola vyhotovená na západnej strane od Pozdišoviec, kde sa nachádzalo ložisko ílovitej keramickej hliny. Táto sa tu ažila a toto miesto označovali miestni obyvatelia ako „baňa“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2184   

Poruba pod Vihorlatom: Sedem prísloví

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 10:24 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe nití na domáce plátno. Mnohé práce, a to akéhokožvek druhu, mali aj svoje tradičné rituály, ku ktorým sa viazali rôzne porekadlá. A nielen k nim. Pán Ján Josay sa v monografii Poruby pod Vihorlatom venuje opisu nielen rozličných rituálov, ale tiež zozbieral niektoré príslovia. Priblížme si aspoň niektoré z nich.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2259   

Bracovce: Obec okolo roku 1925

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 10:22 (UTC+0)

Bracovce:Táto historická fotografia pochádza z roku 1925 a zachytáva matku s dcérou. Ide o ateliérovú fotku profesionálneho fotografa, ktorá bola vyhotovená v Michalovciach. Dcéra bola v tom čase slobodná, čo je možné na prvý pohžad rozlíši podža toho, že ešte nemusela nosi šatku.V danom čase bola Bracovce typická požnohospodárska obec, ale nachádzala sa tam napríklad aj výrobňa syra, ktorú vlastnil muž menom Ulrich Gelber.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1861   

Poruba pod Vihorlatom: Svadba a čepčenie nevesty

@ :: Historické foto ::     Oct 17 2007, 08:49 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe porubianskej svadby.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2668   

Poruba pod Vihorlatom: Kúdežné izby

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 14:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. Ženy držia v rukách priadze konope, ktoré zvykli spracováva spoločne v tzv. kúdežných izbách.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1785   

Pozdišovce: Ženský odev v roku 1939

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 14:46 (UTC+0)

Pozdišovce: Táto historická fotografia dvoch pozdišovských žien vznikla presne 9. februára 1939. Ich oblečenie dokladá, že obec sa už dlhodobo profilovala skôr ako malé mestečko, alebo aspoň významné hospodárske stredisko, nie ako radová požnohospodárska obec. Nakoniec, dlhodobo tu žili šžachtici aj vežkopodnikatelia s početným služobníctvom požadovaných manierov, čo malo značný vplyv na celkovú kultúru obce.

Predstava o prelome tridsiatych a štyridsiatych rokov ako o čase, kedy sa ešte všade nosili kroje, nie je presná. Nakoniec, niektoré obce kroje takmer nepoznali ani v skorších časoch. Samozrejme, tento názor nemôžeme rovnako úspešne aplikova na všetky slovenské regióny. Všeobecne skôr platilo pravidlo, že ak žudia mali na to, aby si šaty kúpili, alebo aspoň látky, tak to urobili a kroje uložili do truhlíc.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2193   

Poruba pod Vihorlatom: Krstiny a ich obrad

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 14:46 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva pódiovú prezentáciu starých zvykov folklórnou skupinou Porubian. V rámci etnografického výskumu v obci členky súboru zachytili, spísali a spracovali aj obrady, ktoré sa viažu na krstiny.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1979   

Poruba pod Vihorlatom: Lamanky

@ :: Historické foto ::     Oct 10 2007, 12:47 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian pri ukážke spracovania konope.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2027   

Poruba pod Vihorlatom: Výstavba Zemplínskej šíravy

@ :: Historické foto ::     Oct 09 2007, 08:47 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo začiatku šesdesiatych rokov a zachytáva robotníkov z Poruby pod Vihorlatom pri prípravných prácach vodného diela Zemplínska šírava.

Potreba vzniku takého obrovského vodného diela spôsobila skutočnos, že riečke toky Východoslovenskej nížiny sa pravidelne vylievali z brehov a spôsobovali záplavy v mnohých zemplínskych obciach. Šírava neskôr získala prívlastok „Slovenské more“. Je dlhá 11 kilometrov a široká 3,5 kilometra s vodnou plochou o rozlohe 33 štvorcových kilometrov. Jej priemerná hĺbka je 9,5 metra, pričom najhlbšia voda má 14 metrov. Dielo bolo postavené v rokoch 1961 až 1965.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3781   

Poruba pod Vihorlatom: Spracovanie konopnej priadze

@ :: Historické foto ::     Oct 09 2007, 08:45 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členky folklórnej skupiny Porubian v ukážkovom programe spracovania konopnej priadze.

Konopná priadza sa omotala okolo tzv. motovidla do motkov. Pretože priadza ešte nemala požadovanú bielu farbu, musela sa vybieli. Na to sa používali tzv. zvarky. Išlo o sudy, ktoré mali dne malú dieru. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1928   

Poruba pod Vihorlatom: Ženy „na Andreja“

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 13:20 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvatežky obce na folklórnej slávnosti.

Ženy z Poruby pod Vihorlatom mali jeden zvláštny zvyk, ktorý sa dochoval vďaka etnografickému výskumu a spracovaniu folklórnej skupiny Porubian. Zvyk sa viazal k sviatku „na Andreja“, čiže k 30. novembru.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1929   

Poruba pod Vihorlatom: Vojak z II. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 12:59 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza z marca 1945 a je na nej zachytený slovenský vojak, pán Ján Sovšák z Poruby pod Vihorlatom. Fotografia teda vznikla v čase, keď už bola Poruba pod Vihorlatom oslobodená, pretože tu sloboda zavítala už 24. novembra 1944.

Zaujímavé je, že Ján Sovšák bol v marci 1945 z armády na niekožko dní uvožnený, aby sa dostavil do rodnej dediny na vlastnú svadbu. Keď vezmeme do úvahy, že v tom čase ešte nemecká armáda nekapitulovala a práve sa nachádzal front aj na území Slovenska, je takáto dovolenka naozaj mimoriadna.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1860   

Poruba pod Vihorlatom: Porubian

@ :: Historické foto ::     Oct 08 2007, 12:28 (UTC+0)

Poruba pod Vihorlatom: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva členov folklórnej skupiny Porubian na zájazde pred vystúpením.

Folklórny súbor vznikol už v roku 1972 a hneď od počiatkov si dal za úlohu viac, než len prezentáciu folklóru za účelom pozdvihnutia nálady divákov. Jeho ažisko spočíva predovšetkým v programoch, ktoré verne prezentujú staré tradície. Tieto programy vznikali na základe etnografického výskumu, keď členovia súboru zisovali, k akému sviatku sa viazali aké zvyky. Takto vzniklo napríklad pásmo „Jednane pastira, perši výhon“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2274   

Heržany: Smutný koniec kúpežnej éry

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 11:07 (UTC+0)

1

Heržany, okres Košice – okolie: Druhá svetová vojna sa stala pre Herlianske kúpele úplnou tragédiou. Najmä počas posledných mesiacov sa tam usídlili Nemci, ktorí si užívali liečbu, nachádzalo sa tam aj stredisko nemeckej nacionalistickej mládeže. Napriek tomu aj v čase vojny sa tam liečilo 150 až 200 hostí ročne. Avšak tesne pred oslobodením obce, keď už začali boje o Dargovský priesmyk, Nemci úplne vyrabovali kúpežné zariadenia, hosovské izby i reprezentatívnu reštauráciu. Z kúpežov ostalo len rumovisko.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1801   

Heržany: Vila ministerského predsedu Júliusa Andrášiho

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 09:35 (UTC+0)

1

Heržany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a je na nej zachytená dnes už nejestvujúca budova areálu Herlianskych kúpežov. Bola to súkromná vila Makovica, ktorú si v časoch Rakúsko-Uhorska nechal postavi vtedajší ministerský predseda Július Andráši (Andrassy). Ako sme už uviedli, Andrášiovský rod bol prvým známym vlastníkom kúpežov a v roku 1845 prešli kúpele do vlastníctva Rakúsko-Uhorska. Andráši tu mal však svoje výletné sídlo i naďalej.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2091   

Heržany: Gejzír a jeho história

@ :: Historické foto ::     Sep 19 2007, 08:49 (UTC+0)

19. storočie, vznik gejzíru

Heržany, okres Košice – okolie: Ako sme uviedli, Herlianske kúpele boli známe už v 17. storočí. V počiatkoch ich vzniku tu však žiaden gejzír nebol. Za vlády Jozefa II. v rokoch 1780 – 1790 tu boli postavené kúpežné budovy, v ktorých sa nachádzalo 112 izieb a mali kapacitu 500 hostí. V liečebných domoch sa nachádzalo 25 kamenných vaní.

Ešte pred vznikom gejzíru slanú zemičitú uhličitú vodu dodávali štyri pramene, ktoré sa volali V záhrade, Pred hostincom, Kysuca a Sloboda. Na také vežké kúpele to bolo málo, preto sa vtedajší ministerský predseda gróf Július Andráši (Andrássy) v roku 1869 rozhodol necha navŕta ďalšiu studňu. Touto úlohou poveril inžiniera Vilama Zigmondiho (Zsigmondy).

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2777   

Heržany: Kúpežná budova

@ :: Historické foto ::     Sep 18 2007, 14:26 (UTC+0)

Heržany, okres Košice – okolie: Herlianske kúpele vo svojej histórii patrili medzi to najlepšie, čo sa na území súčasného Slovenska v minulosti ponúkal0. V čase ich rozkvetu s nimi mohli o prestíž súperi len Piešany. Táto fotografia zachytáva hlavnú kúpežnú budovu v štyridsiatych rokoch 20. storočia, čo starí obyvatelia obce určili podža menších okien, ktoré v tom čase viedli do miestností s kamennými vaňami, kam sa dovádzala ohriata voda z gejzíru. Keď po II. svetovej vojne kúpele zanikli, okná na budove zväčšili.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2096   

Heržany: Žandárska stanica a pošta

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 23:51 (UTC+0)

1

Heržany, okres Košice – okolie: Prvé dve fotografie na tejto stránke pochádzajú s čias Slovenskej republiky v štyridsiatych rokoch 20. storočia. Na prvej fotografii je okrem iného dnes už neexistujúca budova Herlianskych kúpežov, v ktorej v tom čase sídlila žandárska stanica a pošta.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1976   

Heržany: Do Ameriky a z Ameriky

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 22:12 (UTC+0)

1

Heržany, okres Košice – okolie: Prvá z fotografií na tejto stránke pochádza z roku 1936 a obyvatežka Herlian sa nechala zvečni vo fotoateliéri v Košiciach. Napriek poškodeniu časom si môžeme všimnú, že fotografia je čiastočne farebná. Bola ručne kolorovaná, čo znamená, že alebo priamo vo fotoateliéri, prípadne doma ju niekto domažoval vodovými farbami. V tých časoch to bol bežný spôsob výroby farebnej fotografie.

Žena z Herlian sa v Košiciach nechala odfoti, aby mohla posla fotku svojmu mužovi, ktorý v tých časoch pracoval v Amerike. Vieme to z tvrdení je potomkov, ktorí si toto jej rozprávanie ešte pamätajú.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1930   

Heržany: Základná škola

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 20:55 (UTC+0)

1

Heržany, okres Košice – okolie: Na školskej fotografii z roku 1955 vidíme žiakov základnej školy v Heržanoch. Sú to žiaci prvého až štvrtého ročníka, pretože škola v danom čase poskytovala základné vzdelanie len pre ročníky 1 – 4 a ďalej už museli deti dochádza do školy do Nižnej Kamenice. Do prvých štyroch ročníkov herlianskej školy pritom chodili okrem detí z Herlian aj deti zo susedných Žíroviec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1847   

Heržany: Kúpežní hostia

@ :: Historické foto ::     Sep 14 2007, 09:16 (UTC+0)

Heržany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z čias I. ČSR a sú na nej zachytení hostia Herlianskych kúpežov. Budova, pred ktorou sa nachádzajú, je dnes známa ako liečebný dom Dargov. Samozrejme, ako bývalý liečebný dom, pretože kúpele už dnes neslúžia svojmu účelu, ale patria Technickej univerzite.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2230   

Heržany: Ženy v slávnostnom oblečení

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2007, 14:02 (UTC+0)

Heržany, okres Košice – okolie: Táto historická fotografia vznikla v dvadsiatych až tridsiatych rokoch 20. storočia a zachytáva štyri obyvatežky obce Heržany. Dnes už nie je známe, za akých okolností táto fotka vznikla, ale je zrejmé, že išlo o nejakú slávnos. Vidie to podža slávnostného oblečenia žien, naviac, všetky štyri držia v rukách akési vreckovky, alebo ručníky. Je možné, že záber vznikol na nejakej svadbe, alebo počas odpustu, ktorý sa tu koná vždy na Petra a Pavla.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2036   

Heržany: Požnohospodárske práce

@ :: Historické foto ::     Sep 13 2007, 13:59 (UTC+0)

Heržany, okres Košice – okolie: Táto fotografia pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvatežov Herlian pri žatve. V popredí je kosec a na ním dve ženy za ním pracujú ako snopkárky. Ich práca teda spočívala v zvieraní pokoseného obilia a viazaní do menších snopov. Na zväzovanie používali už pripravené suché steblá raže, ktoré volali povreslo.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1724   

Ladomirová: O cigánskej muzike

@ :: Historické foto ::     Sep 10 2007, 00:05 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia bola z Ladomirovej pochádza z pädesiatych rokov 20. storočia a zachytáva rómsku kapelu počas hrania. Vidíme typické zloženie – primáš, druhé husle, ktoré často hrali kontru, vilou, kontrabas a cimbal. Tieto kapely boli známe tým, že nikdy nezahrali jednu vec dva razy rovnako. Po desaročiach, keď na obdobie rozkvetu rómskeho muzicírovania spomína pán Peter Džurban, označuje tento spôsob hrania ako tvorivú improvizáciu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2097   

Ladomirová: Cimbal versus harmonika

@ :: Historické foto ::     Sep 10 2007, 00:01 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia zobrazuje hudobníkovej z Ladomirovej a okolia zachytáva prezentáciu žudovej hudby typickú pre šesdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia. V tom čase sa v kultúrnych inštitúciách prezentoval folklór formou, ktorá sa často vzďažovala pôvodným kultúrnym koreňom. Jedným z príkladov je prienik harmoniky, čo nie je typický žudový nástroj ani pre rómsku, ani pre slovenskú, ba ani pre rusínsku kultúru tejto časti Karpát.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1559   

Miková: Svadba v rokoch sedemdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 07 2007, 06:58 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia pochádza zo sedemdesiatych rokov 20. storočia a zachytáva svadobný sprievod v obci Miková. To už boli časy, kedy podža vonkajších čŕt nebolo možné presne urči o akú národnos sa jedná. Pritom rusínske svadby bývali dostatočne svojrázne a niektoré ich prvky pretrvávali aj v tých časoch, ale s žudovými krojmi to už nemalo nič spoločné. Zachoval sa však miestny zvyk, že sa na svadbe zúčastnilo až desa družičiek, ktoré sú tu oblečené v rovnakých bielych šatách.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2285   

Ladomirová: PrimᚠPeter Grunza

@ :: Historické foto ::     Sep 06 2007, 09:25 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia bola vyhotovená v Ladomirovej, pochádza z roku 1946 a môžete na nej vidie dnes už legendárnu rómsku hudobnú skupinu primáša Petra Grunzu (narodeného v roku 1906). Tento hudobník, známy svojou virtuozitou, patril medzi najvyhžadávanejších. Jeho skupina hrala nielen rómske svadby, ale aj rusínske a židovské. Pokiaž ide o spev, spievali aj v rusínskom jazyku.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2160   

Miková: Škola a obec

@ :: Historické foto ::     Sep 06 2007, 09:24 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia vznikla v roku 1954 za presne známych okolností. Jeden z obyvatežov Mikovej priniesol z Leningradu (Peterburg) fotoaparát a tak ho išli prvý krát vyskúša. Vidíme tu chlapcov z Mikovej a okolia, ktorí navštevovali jedenásročnú školu v Medzilaborciach.
číta ďalej...

čítaj poznámky (2) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Aj Andy Warhol?malina08.Sep:20:39

čitatežov: 2161   

Ladomirová: V roku 1942

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 09:28 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia vznikla 3. mája 1942 a zachytáva hostí jednej z ladomirskych svadieb. Záber je pozoruhodný najmä tým, že ženy sú oblečené v slávnostných krojoch, ktoré sú typické pre tento región. Kroje, alebo aspoň šaty z domácich látok, sa nosili ešte stále bežne, i keď už nie všetkými obyvatežmi obce. Konope i žan sa naďalej pestovali, za zimných večerov sa konali priadky, kde z kúdelí robili nite a potom tkali doma na krosnách plátno.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1802   

Miková: Svadba v rokoch šesdesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 09:26 (UTC+0)

.

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1963 a zachytáva miestnu svadbu. Na prvej fotografii sú zachytení najbližší príbuzní v čase odpytovania nevesty a ženícha. Táto čas svadobného rituálu sa vyskytuje v podstate v každom slovenskom regióne, len s drobnými obmenami.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1901   

Miková: Povojnové školstvo

@ :: Historické foto ::     Sep 05 2007, 09:23 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1954 a zachytáva mikovských študentov jedenásročnej školy v Medzilaborciach. Bol to vežký zlom v živote obce už aj z toho dôvodu, že do roku 1946 v Mikovej nikto nevyštudoval strednú, odbornú, alebo vysokú školu. Dovtedy všetky tamojšie deti po ukončení základnej školskej dochádzky ostávali doma, pracovali na poliach, v lese, alebo pásli dobytok.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2081   

Miková: Deti na adopciu a opateru do Čiech

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 07:03 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza z roku 1947 a zachytáva jednu z bolestných kapitol obce Miková. V povojnových časoch bola v dedine taká chudoba, že mnohopočetné rodiny dávali svoje deti na adopciu českým rodinám. Druhá možnos, organizovaná českou stranou, bolo posla malé deti na opateru, kde sa ich na pol roka až rok ujali české i moravské rodiny, a potom ich vrátili do Mikovej. Táto fotografia pochádza z juhomoravskej obce Veverská Bitýška a sú na nej malí Mikovčania práve v čase, keď čakali na príchod adoptívnych rodičov.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1793   

Miková: Zábava v rokoch pädesiatych

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 06:59 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto historická fotografia pochádza pravdepodobne z roku 1954 a zachytáva tancovačku v obci Miková.

Pokiaž svoju pozornos upriamime na šaty, zdá sa, akoby táto fotografia ani nebola z vidieka. Žiadne prvky žudového odevu, z tancujúcich priam sála elegancia, akoby nepatrili na dedinský dvor, kde sa práve nachádzajú.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1697   

Miková: Obec v predvojnovom období

@ :: Historické foto ::     Sep 03 2007, 06:55 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia z obce Miková pochádza z predvojnových čias. V popredí sa nachádzajú štyri obyvatežky obce, v pozadí drevené domy typické pre vtedajšie časy.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2006   

Ladomirová: Kroje a nastupujúca móda

@ :: Historické foto ::     Aug 27 2007, 21:51 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva obyvatežov obce Ladomirová. Ženy sú oblečené v typických krojoch pre túto oblas. Tá, ktorá má na hlave šatku, je už vydatá, dve vžavo sú slobodné. Šatky sú v tomto smere spožahlivý ukazovatež, ktorým takto dokázal ženy rozlíši každý, pokiaž bolo pekné počasie. Za zlého počasia šatky nosili aj slobodné dievčatá. Muž má už oblečený oblek a deti zasa saká, i keď u tých si môžeme všimnú, že majú oblečené konopné nohavice z plátna domácej výroby.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1558   

Miková: Niečo aj o „potápkaroch“

@ :: Historické foto ::     Aug 27 2007, 21:44 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Dvaja študenti na tejto fotografii, ktorí navštevovali jedenásročnú školu v Medzilaborciach, pochádzajú z Mikovej a nechali sa spoločne vyfotografova v roku 1955. Boli to roky najtvrdšieho komunistického režimu, ktoré sa prejavili prenasledovaním a zatváraním každého, kto nebol po vôli vtedajšej vládnej moci. Napriek tomu mladí žudia, ktorí s vtedajším stavom spoločnosti nesúhlasili, vyjadrovali svoj odpor. Aspoň ticho a skryte, určitými prvkami módy, ktoré na sebe nosili ako znak protestu proti spoločenským konvenciám.

číta ďalej...

čítaj poznámky (1) / napíš poznámku

aktuálne diskusie:
Zaujímavémalina08.Sep:20:41

čitatežov: 1924   

Miková: Kosenie na cirkevných lúkach

@ :: Historické foto ::     Aug 26 2007, 20:57 (UTC+0)

Miková - okres Stropkov: Táto fotografia pochádza zo začiatku pädesiatych rokov 20. storočia, pravdepodobne z roku 1951. Zachytáva kosenie na mieste, ktoré Mikovčania volajú „Niže sela“. Ide o zachytenie jedného z prvých pokusov o spoločné hospodárenie. Toto pole, na ktorom kosci kosia ovos, patrilo miestnej cirkvi, ale po februári 1948 bolo znárodnené a užívala ho obec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1769   

Ladomirová: Vojak SNP

@ :: Historické foto ::     Aug 26 2007, 09:41 (UTC+0)

Ladomirová – okres Svidník: Táto fotografia pochádza z roku 1942 a zachytáva obyvateža Ladomirovej, pána Jána Hvozdu, neskôr účastníka Slovenského národného povstania. Ján Hvozda narukoval už v roku 1942 do Ružomberku. V roku 1944 ako člen slovenskej armády utiekol s delostreleckým plukom do Banskej Bystrice, aby sa pridal k povstalcom. V pluku slúžil ako šofér.

Uverejnená fotografia teda vznikla ešte pred vypuknutím SNP, pravdepodobne tesne po narukovaní do armády. Je interiérová a štylizovaná, pozadie nie je skutočné, ale tvorila ho pravdepodobne vežká fototapeta. To si môžete všimnú poža toho, ako bol vojak z dvoch strán nasvietený – vrhá dva tiene. Tie nepokračujú prirodzene podža charakteru terénu, ale ohýbajú sa nahor tam, kde začína kolmá stena s vežkou fotografiou v pozadí.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1958   

Drienovec: Vítanie vojsk Miklósa Horthyho

@ :: Historické foto ::     Aug 19 2007, 20:27 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto fotografia vznikla presne 9. 11. 1938, teda týždeň potom ako Viedenská arbitrហprijala zmenu hraníc, narušila platnos Trianonskej dohody a Drienovec spolu s mnohými ďalšími dedinami južného Slovenska pripadol Maďarsku. Záber zobrazuje slavobránu vítajúcu maďarských vojakov, maďarských žandárov a obyvatežov obce v čase, keď obsadzujúce vojsko prichádzalo do Drienovca.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1549   

Drienovec: Kerek perec

@ :: Historické foto ::     Aug 19 2007, 20:21 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva miestny folklórny súbor Kerek perec (Okrúhly praclík) a pochádza z roku 1939, teda z čias, kedy Drienovec po Viedenskej arbitráži pripadol Maďarsku. V tom čase sa pravidelné vystúpenia súboru konali najmä na dožinky. Málokto totiž vie, že oslava dožiniek nie je typický slovenský zvyk, ale prijali sme ho z Maďarska.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1918   

Drienovec: Škola v roku 1929

@ :: Historické foto ::     Aug 17 2007, 11:08 (UTC+0)

Drienovec - okres Košice-okolie: Táto historická fotografia zachytáva žiakov školy v Drienovci v roku 1929. Spolu s nimi je odfotografovaný aj miestny učitež Mihály.

Podža záznamov z obecnej kroniky bola v Drienovci v roku 1806 zriadená cirkevná škola. Tú neskôr, v roku 1900, zoštátnili. V tom istom roku aj postavili novú školskú budovu, ktorá je čiastočne zachytená na tejto fotografii. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2071   

Drienovec: Uhorský vojak

@ :: Historické foto ::     Aug 17 2007, 09:30 (UTC+0)

1

Drienovec - okres Košice-okolie: Tieto fotografie pochádzajú z konca 19. storočia. Na prvej z nich je odfotografovaný obyvatež Drienovca, ktorý slúžil ako vojak vtedajšieho Uhorska. Na druhej fotografii je ten istý muž so svojou rodinou.

Koniec 19. storočia bol poznamenaný silnými mocenskými zápasmi nielen na medzinárodnej scéne, ale aj v samotnom Uhorsku. Na tróne sedel uhorský kráž, český kráž a rakúsky cisár František Jozef, ale napätie medzi ním a Maďarmi narastalo. Začiatkom roku 1895 nastúpil do funkcie ministerský predseda Dezider Bánfi, ktorý sa snažil upevni dôveru medzi oboma stranami. číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1751   

Pozdišovce: Hrnčiarsky majster Michal Požaško-Garbar

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 20:41 (UTC+0)

*

Pozdišovce: Do dejín pozdišovskej keramiky sa medzi inými majstrami zapísal aj Michal Požaško-Garbar (1883 – 1956). Ako rodený Pozdišovčan sa za hrnčiara vyučil vo svojej obci a v roku 1924 vstúpil do hrnčiarskeho cechu. V povojnových časoch ešte absolvoval odborný kurz pozdišovských hrnčiarov, pričom pre jeho tvorbu bola typická najmä tzv. dutá keramiky, teda vázy, džbány a pod.

V mažovaní svojich výrobkov sa venoval prevažne figurálnej tvorbe. Jeho výtvarný prejav bol neopakovatežný, poznačený expresionizmom. Medzi pozdišovskými hrnčiarmi tak zaujímal svojrázne miesto. Za svoju mnohoročnú činnos nakoniec získal titul „Majster umeleckej výroby“.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2860   

Pozdišovce: Hrnčiarstvo ako vďačná fotografická téma

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 19:30 (UTC+0)

*

Pozdišovce: Ako mnohé iné, aj tieto hrnčiarske fotografie vznikli už v štyridsiatych rokoch 20. storočia. V tom čase sa Pozdišovce stali akýmsi vďačným miestom rôznych fotografov, od vtedajšej tlače, etnografov až po nadšených amatérov, ktorí si už mohli zakúpi fotoaparát. Podža spomienok pamätníkov do obce prichádzali fotografi najmä cez víkend a boli celkom bežným javom najmä v sobotu.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2133   

Pozdišovce: Vojak z I. svetovej vojny

@ :: Historické foto ::     Jul 24 2007, 19:07 (UTC+0)

Pozdišovce: Prvá svetová vojna zasiahla skôr severné územie súčasného východného Slovenska a do obce Pozdišovce i blízkeho okolia sa priamymi bojmi nezapísala. Bolo by však chybou myslie si, že táto oblas ostala úplne nepostihnutá. Slovensko v tom čase patrilo Rakúsko-Uhorsku a mladí muži museli rukova aj zo zemplínskych dedín.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1881   

Drienovec: Dedinské divadlo

@ :: Historické foto ::     Jul 21 2007, 12:10 (UTC+0)

Drienovec: Tradičný kultúrny život v obci sa v minulosti riadil predovšetkým podža cirkevného kalendára. Boli to napríklad náboženské sprievody na Sviatok Božieho tela, alebo oslavy Vežkej noci a Vianoc. Ako vo väčšine dedín však aj tu pôsobilo miestne naivné divadlo, ktoré začalo so svojou činnosou už v roku 1946 a s menšími prestávkami pretrvalo až do roku 1985.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2327   

Miková: Matka Andyho Warhola

@ :: Historické foto ::     Jul 17 2007, 13:07 (UTC+0)

.

Táto historická fotografia z prelomu 19. a 20. storočia pochádza z obce Miková. Zachytáva predkov slávneho kráža pop-artu Andyho Warhola. Môžeme na nej vidie aj jeho mamu Júliu Závadskú v čase, keď mala asi osem rokov. Na spodnej fotografii je označená číslom 1.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3055   

Drienovec: Odievanie

@ :: Historické foto ::     Jul 17 2007, 12:00 (UTC+0)

1

Obec Drienovec sa spôsobom obliekania už v prvej polovici 20. storočia profilovala skôr ako maličké mestečko. Nakoniec, poznáme historickú listinu z roku 1626, kde sa o Drienovci vyslovene píše ako o meste požnohospodárskeho charakteru. Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia tu viedla úzkokožajová lesná železnica na planinu Miglinc, v 19. storočí tu stáli kúpele a okrem požnohospodárov tu pôsobilo aj veža rôznych remeselníkov, typických skôr pre mestské usadlosti. źudové kroje sa tu nosievali skôr ako slávnostné oblečenie, aj to len pri určitých príležitostiach ako dožinky.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1707   

Drienovec: Drienovecké kúpele

@ :: Historické foto ::     Jul 12 2007, 08:18 (UTC+0)

1

Za obcou Drienovec na ceste žltej turistickej značky sa nachádzajú Drienovecké kúpele. Na prelome 19. a 20. storočia v nich vládol bohatý spoločenský život. Poves hovorí, že kúpele založili „červení mnísi“. Žiaž, nepodarilo sa nám zisti, kto títo mnísi boli a nezachoval sa ani žiadny epický príbeh hodný literárneho spracovania. Izby v kúpežoch však až nápadne pripomínajú mníšske cely a polkruhová stavba pravdepodobne v minulosti slúžila ako kaplnka. Drienovecké kúpele boli vaňové a v prevádzke sa udržali do konca II. svetovej vojny. Od roku 1970 tu stál hotel s pohostinstvom. V súčasnosti, po niekožkých rokoch nečinnosti, sa tu nachádza Domov dôchodcov Patria.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 3075   

Drienovec: Požnohospodárstvo

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 20:23 (UTC+0)

1

Obec Drienovec mala vždy predovšetkým požnohospodársky charakter. Na rozdiel od mnohých dedín východného Slovenska tu kolektivizácia neprechádzala výraznými krízami a rozpadmi družstiev. JRD tu dokonca vzniklo už v roku 1949 a vydržalo až do čias porevolučného rozpadu vidieckeho družstevníctva. Prvá z historických fotografií pochádza z pädesiatych rokov, druhá z prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2155   

Drienovec: Kostol sv. Martina

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 19:35 (UTC+0)

1

Medzi kultúrne pamiatky obce Drienovec patrí klasicistický kostol sv. Martina – biskupa, ktorý bol postavený v rokoch 1775 – 1780. Prvá z fotografií zachytáva jeho stav v čase ukončenia II. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený a jeho veža bola úplne zničená. Bol to následok bojov, ktoré obec silno poznamenali. V obci Peder sa nemecké vojská postavili na odpor Červenej armáde, ktorá už ovládla Drienovec.

číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 1910   

Drienovec: Klasicistický kaštiež

@ :: Historické foto ::     Jul 10 2007, 18:51 (UTC+0)

1

Pred obcou Drienovec v smere príjazdu z Košíc sa na pravej strane za hrubými kamennými múrmi nachádza rozžahlý park s kaštiežom. Táto historická fotografia pochádza z prelomu štyridsiatych a pädesiatych rokov 20. storočia, teda z čias, kedy po roku 1945 už kaštiež opustil biskup a zriadila sa v ňom škola.
číta ďalej...

čítaj poznámky (0) / napíš poznámku
čitatežov: 2001   

Pozdišovce: Sirmajovský kaš